kierunki studiów podyplomowych

DZIENNIKARSTWO PRAKTYCZNE W MEDIACH I SOCIAL MEDIACH

Komunikacja Międzykulturowa

Mediacje sądowe i pozasądowe

Dialog Motywujący

O kierunku
Studia trwają 2 semestry
Studia są przeznaczone przede wszystkim dla technologów żywności, doradców żywienia, psychologów i psychoterapeutów, lekarzy, pielęgniarek, rehabilitantów, pedagogów oraz trenerów, absolwentów farmacji, biotechnologii i innych osób zainteresowanych tematyką studiów.
Studia przygotowują do upowszechniania dobrych nawyków żywieniowych, kształtowania postaw prozdrowotnych, prowadzenia edukacji i terapii dotyczącej różnorodnych zaburzeń i chorób związanych z odżywianiem.
 
Zajęcia prowadzone będą podczas zjazdów odbywających w piątki lub w soboty i niedziele (istnieje możliwość wyboru dni zajęć) w Ateneum Szkole Wyższej w Gdańsku.
 
Koszt studiów (możliwość wyboru płatności ratalnej/semestralnej)
I semestr – 1700 zł
II semestr – 1800 zł
 
WYMAGANE DOKUMENTY W PROCESIE REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE dla KANDYDATÓW Z POLSKI
1. Poświadczona przez Ateneum-Szkołę Wyższą w Gdańsku kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (oryginał do wglądu) oraz dokumenty wymienione w punkcie 8, jeśli warunkiem przyjęcia na wybrane studia podyplomowe jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego/kwalifikacji nauczycielskich na drugim i trzecim etapie edukacyjnym.
2. CV – Curriculum Vitae.
3. Aktualna, podpisana imieniem i nazwiskiem fotografia kandydata, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
4. Podanie z ankietą osobową według wzoru Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku (drukowany dwustronnie).
5. 2 egzemplarze umowy o świadczenie usług edukacyjnych na studiach podyplomowych (drukowane dwustronnie) wraz z załącznikami dotyczącymi opłat
6. Kopia dowodu wpłaty za kształcenie na studiach podyplomowych (po zawarciu umowy,w dniu jej zawarcia).
7. W przypadku studiów podyplomowych, dla których warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.08.2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575) lub kwalifikacji nauczycielskich według Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (DZ.U. 2012.poz.131)- należy dołączyć oryginał dokumentu, który potwierdza w/w uprawnienia. Dokumentami potwierdzającymi w/w uprawnienia są:
suplement do dyplomu i zawarte w pkt. 5.2 suplementu informacje o posiadanym przygotowaniu pedagogicznym/kwalifikacjach nauczycielskich,
-przypadku braku suplementu do dyplomu (ukończenie studiów przed 2004 rokiem) karta przebiegu studiów lub kopia indeksu lub zaświadczenie z Uczelni macierzystej wydane przez Dziekana Wydziału/Rektora Uczelni lub akt nadania stopnia kontraktowego/mianowanego/dyplomowanego lub zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnych kursów pedagogicznych (zgoda Kuratorium Oświaty do 2014 r.).
 
Dokumenty rekrutacyjne są do pobrania w:
 zakładce REKRUTACJA/STUDIA PODYPLOMOWE/KROKI REKRUTACJI
Zajęcia rozpoczynają się w momencie zebrania grupy.
Przykładowe Przedmioty
 • Podstawy dietetyki
 • Podstawy zdrowego odżywiania
 • Wybrane zagadnienia anatomii, fizjologii i genetyki człowieka związane z przyswajaniem pokarmu
 • Skład i wartości odżywcze żywności
 • Zasady żywienia różnych grup
 • Klasyfikacja i charakterystyka diet
 • Zasady układania jadłospisów
 • Choroby metaboliczne. Choroby układu pokarmowego
 • Alergie i nietolerancje pokarmowe
Absolwent
Absolwent studiów podyplomowych Dietetyka będzie posiadał wiedzę i umiejętności w zakresie zasad zdrowego odżywiania i możliwości skutecznego oddziaływania na zmianę zachowań żywieniowych. Będzie także przygotowany do współpracy z innymi specjalistami (m.in. lekarzami, psychologami i nauczycielami) w kontekście kształtowania właściwych postaw prozdrowotnych. Będzie umiał stworzyć program działań profilaktycznych, edukacyjnych i terapeutycznych dla potrzeb indywidualnych oraz potrzeb grupowych (m.in. dzieci i młodzieży, osób chorych oraz osób starszych) zarówno w ramach prowadzenia własnej praktyki doradztwa żywieniowego i dietetycznego, a także w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, placówkach żywienia zbiorowego oraz sportowo-rekreacyjnych.
Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z 10 lutego 2017r., potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.
O kierunku
Studia podyplomowe Humanistyka Stosowana: Rozwój indywidualny przez kulturę to unikalne studia, które umożliwiają wzbogacenie wiedzy i umiejętności w zakresie osobistego doskonalenia się oraz krytycznego i twórczego odnoszenia się do zjawisk kultury i sztuki.
 
Studia mają charakter doskonalący. Studia trwają 2 semestry. Zajęcia audytoryjne w wymiarze 210 godzin odbywają się co 2-3 tygodnie, w soboty i w niedziele w siedzibie Ateneum – Szkoły Wyższej w Gdańsku.
Zajęcia rozpoczną się w momencie zebrania grupy.
Studia przewidują wiele zajęć o charakterze warsztatowym, dzięki czemu słuchacze będą mieli liczne szanse na praktyczne przećwiczenie nowej wiedzy i rozwój swoich kompetencji pod okiem profesjonalnej kadry dydaktycznej.
 
Studia realizowane są w międzyuczelnianym zespole, m. in. takich profesorów, jak: Grzegorz Klaman (ASP), Aleksandra Pawliszyn (ASP), Waldemar Tłokiński (Ateneum), oraz ks. dr Krzysztof Niedałtowski (Duszpasterstwo Środowisk Twórczych), dr Robert Dolewski, dr Katarzyna Lewandowska (ASP), dr Roman Nieczyporowski (ASP), dr Andrzej Zawilski (Akademia Muzyczna), mgr Dorota Sobieniecka (Gdański Klub Biznesu).
 
Studia te są adresowane do osób z tytułem magistra lub licencjata, do osób z dorobkiem zawodowym, czujących potrzebę inwestycji w siebie w formie pogłębiania wiedzy i umiejętności poruszania się w świecie współczesnej kultury, jej kreatywnego doświadczania i kompetentnej dyskusji.
 
Koszt studiów (możliwość wyboru płatności ratalnej/semestralnej)
 I semestr – 1800 zł
II semestr – 1900 zł 

 

WYMAGANE DOKUMENTY W PROCESIE REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE dla KANDYDATÓW Z POLSKI
1. Poświadczona przez Ateneum – Szkołę Wyższą w Gdańsku kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (oryginał do wglądu) oraz dokumenty wymienione w punkcie 8, jeśli warunkiem przyjęcia na wybrane studia podyplomowe jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego/kwalifikacji nauczycielskich na drugim i trzecim etapie edukacyjnym.
2. CV – Curriculum Vitae.
3. Aktualna, podpisana imieniem i nazwiskiem fotografia kandydata, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
4. Podanie z ankietą osobową według wzoru Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku (drukowany dwustronnie).
5. 2 egzemplarze umowy o świadczenie usług edukacyjnych na studiach podyplomowych (drukowane dwustronnie) wraz z załącznikami dotyczącymi opłat
7. Kopia dowodu wpłaty za kształcenie na studiach podyplomowych (po zawarciu umowy, w dniu jej zawarcia).
8. W przypadku studiów podyplomowych, dla których warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.08.2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575) lub kwalifikacji nauczycielskich według Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (zał. 1)- należy dołączyć oryginał dokumentu, który potwierdza w/w uprawnienia. Dokumentami potwierdzającymi w/w uprawnienia są:
suplement do dyplomu i zawarte w pkt. 5.2 suplementu informacje o posiadanym przygotowaniu pedagogicznym/kwalifikacjach nauczycielskich,
-przypadku braku suplementu do dyplomu (ukończenie studiów przed 2004 rokiem) karta przebiegu studiów lub kopia indeksu lub zaświadczenie z Uczelni macierzystej wydane przez Dziekana Wydziału/Rektora Uczelni lub akt nadania stopnia kontraktowego/mianowanego/dyplomowanego lub zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnych kursów pedagogicznych (zgoda Kuratorium Oświaty do 2014 r.).

 
Dokumenty rekrutacyjne są do pobrania w:
 zakładce REKRUTACJA/STUDIA PODYPLOMOWE/KROKI REKRUTACJI
Zajęcia rozpoczynają się w momencie zebrania grupy.
Wykaz przedmiotów
 • Dzieło sztuki słowem filozoficznym
 • Filozofia kultury
 • Zjawiska w sztuce współczesnej
 • Obszary muzycznego piękna
 • Estetyka słowa
 • Pragmatyka symboliki sztuki
 • Sztuka w przestrzeni publicznej
 • Słowo narzędziem autokreacji
 • Człowiek w kulturze
 • Pragmatyka kultury porozumiewania się
 • Historia sztuki
 • Seminarium dyplomowe
Absolwent
Absolwent studiów podyplomowych będzie posiadać wiedzę, która w powiązaniu z indywidualnymi zdolnościami umożliwi świadome i samodzielne uczestnictwo w różnorodnych zjawiskach kultury.
Na wiedzę tę złożą się wybrane treści z zakresu nauk humanistycznych (m.in. filozofii kultury, estetyki i pragmatyki języka), nauk o sztuce (m.in. historii i teorii sztuki współczesnej, sztuki w przestrzeni publicznej) oraz nauk społecznych (społeczne i psychologiczne podstawy uczestnictwa w kulturze).
Odnośnie do wymienionych zakresów nabytej wiedzy absolwent rozwinie praktyczne umiejętności poruszania we współczesnym świecie zjawisk kulturowych, bycia krytycznym odbiorcą z jednoczesną twórczą postawą.
Po ukończeniu studiów absolwent znacząco wzbogaci swoją wiedzę i umiejętności w doskonaleniu swojej osoby, w duchu humanistycznego rozwoju i oczekiwanej estetycznej wrażliwości. Jednocześnie będzie przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach, realizujących działania kulturotwórcze, w tym w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego.
 
Absolwenci otrzymują Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z 10 lutego 2017r., potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.
O studiach
Studia mają charakter  dokształcający. Są adresowane są do nauczycieli/pedagogów, pracujących z dziećmi, młodzieżą a także osobami dorosłymi, których:
– proces wychowania, edukacji i socjalizacji przebiegał w odmiennych od polskiego warunkach społeczno – kulturowych
– należą  do mniejszości społeczno – kulturowych w Polsce.
Studia stanowią formę wsparcia i doskonalenie umiejętności zawodowych dla pedagogów pracujących w szkołach/placówkach międzynarodowych, dla pracowników socjalnych, doradców zawodowych a także wszelkich funkcjonariuszy ,pracowników służb publicznych, których  aktywność zawodowa związana jest z uchodźcami, imigrantami i repatriantami.
Podczas studiów słuchacze nabędą wiedzę min. z zakresu psychologii, pedagogiki oraz poradnictwa międzykulturowego. Rozwiną swoje umiejętności i poszerzą kompetencje z organizacji, prowadzenia oraz ewaluacji działań integracyjno- pomocowych. Zdobędą także wiedzy z zakresu prawa polskiego i międzynarodowego dotyczącego uchodźców i imigrantów. W czasie zajęć poszerzą także swoje umiejętności interpretowania i reagowania na problemy społeczno-socjalne klientów. Poznają profesjonalne techniki komunikacyjne i mediacyjne pomocne podczas codziennej pracy zawodowej.
 Koszt studiów (możliwość wyboru płatności ratalnej/semestralnej)
 I semestr – 1400 zł
II semestr – 1500 zł
UWAGA !
Studia przewidują wiele zajęć o charakterze warsztatowym dzięki czemu słuchacze będą mieli liczne szanse na praktyczne przećwiczenie nowej wiedzy i rozwój swoich kompetencji pod okiem profesjonalnej kadry dydaktycznej.
 
Studia trwają dwa semestry. Zajęcia prowadzone są podczas zjazdów odbywających się co 2-3 tygodnie w soboty i niedziele w Ateneum Szkole Wyższej w Gdańsku. Prowadzone są przez nauczycieli akademickich i wybitnych praktyków.
Studia umożliwiają podniesienie jakości swojej pracy zawodowej a przede wszystkim na nabycie fachowej wiedzy i  rozwój niezbędnych kompetencji w komunikacji międzykulturowej.
 

WYMAGANE DOKUMENTY W PROCESIE REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE dla KANDYDATÓW Z POLSKI
1. Poświadczona przez Ateneum – Szkołę Wyższą w Gdańsku kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (oryginał do wglądu) oraz dokumenty wymienione w punkcie 8, jeśli warunkiem przyjęcia na wybrane studia podyplomowe jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego/kwalifikacji nauczycielskich na drugim i trzecim etapie edukacyjnym.
2. CV – Curriculum Vitae.
3. Aktualna, podpisana imieniem i nazwiskiem fotografia kandydata, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
4. Podanie z ankietą osobową według wzoru Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku (drukowany dwustronnie).
5. 2 egzemplarze umowy o świadczenie usług edukacyjnych na studiach podyplomowych (drukowane dwustronnie) wraz z załącznikami dotyczącymi opłat
7. Kopia dowodu wpłaty za kształcenie na studiach podyplomowych (po zawarciu umowy, w dniu jej zawarcia).
8. W przypadku studiów podyplomowych, dla których warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.08.2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575) lub kwalifikacji nauczycielskich według Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (zał. 1)- należy dołączyć oryginał dokumentu, który potwierdza w/w uprawnienia. Dokumentami potwierdzającymi w/w uprawnienia są:
suplement do dyplomu i zawarte w pkt. 5.2 suplementu informacje o posiadanym przygotowaniu pedagogicznym/kwalifikacjach nauczycielskich,
-przypadku braku suplementu do dyplomu (ukończenie studiów przed 2004 rokiem) karta przebiegu studiów lub kopia indeksu lub zaświadczenie z Uczelni macierzystej wydane przez Dziekana Wydziału/Rektora Uczelni lub akt nadania stopnia kontraktowego/mianowanego/dyplomowanego lub zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnych kursów pedagogicznych (zgoda Kuratorium Oświaty do 2014 r.).

 
Dokumenty rekrutacyjne są do pobrania w:
 zakładce REKRUTACJA/STUDIA PODYPLOMOWE/KROKI REKRUTACJI
Zajęcia rozpoczynają się w momencie zebrania grupy.
Wykaz przedmiotów
 • Psychologia międzykulturowa
 • Pedagogika międzykulturowa
 • Postawy Komunikacji Społecznej
 • Warsztat Mediacje i Negocjacje
 • Prawo polskie i międzynarodowe ds. uchodźstwa i migracji
 • Teorie edukacji międzykulturowej i regionalnej
 • Socjo-psycholingwistyczne podstawy relacji międzykulturowych
Absolwent
Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z 10 lutego 2017r., potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.
Absolwenci studiów zostają wyposażeni w praktyczną wiedzę  oraz specjalistyczne umiejętności, które będą mogli wykorzystać w pracy z uczniami szkoły podstawowej i ponadpodstawowej.
O studiach
Znalezione obrazy dla zapytania pcm logo
Czas trwania studiów: dwa semestry
Zajęcia prowadzone są podczas zjazdów odbywających się co 2-3 tygodnie w soboty i niedziele w Ateneum Szkole Wyższej w Gdańsku.
Studia podyplomowe „Mediacje sądowe i pozasądowe” powstały w oparciu o porozumienie pomiędzy uczelnią a Polskim Centrum Mediacji (najstarszego stowarzyszenia mediacyjnego w Polsce).
 
Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy jako mediator sądowy (w sporach karnych, z nieletnim sprawcą czynu karalnego oraz  cywilnych) i pozasądowy, a także propagowania idei mediacji w społeczeństwie obywatelskim. Wiedza teoretyczna z zakresu psychologii i prawa, jest uzupełnieniem  treningów mediacyjnych jako dominującej formy kształcenia na tym kierunku. Studia mają charakter wysoce praktyczny, warsztatowy, wzbogacony o przewodnik po zawodzie i postępowaniu mediatora.
Kadrę stanowią doświadczeni mediatorzy – trenerzy Polskiego Centrum Mediacji, legitymujący się bogatym doświadczeniem mediacyjnym i wysokimi kwalifikacjami trenerskimi oraz wykładowcy Ateneum-Szkoły Wyższej. Są to jedne z niewielu studiów podyplomowych w Polsce o tak wysokim standardzie szkolenia i dające jednocześnie szerokie kwalifikacje zawodowe.  Studia kierowane są do absolwentów wyższych uczelni zainteresowanych uzyskaniem nowego zawodu mediatora lub dodatkowych kwalifikacji obejmujących rozwiązywanie konfliktów,  negocjacje, facylitacje, konferencje naprawcze w zawodzie obecnie wykonywanym.
Opiekun studiów mgr Katarzyna Stryjek – Prezes Polskiego Centrum Mediacji o/Trójmiasto.
 
Koszt studiów (możliwość wyboru płatności ratalnej/semestralnej)
I semestr – 1900 zł 
II semestr – 2000 zł
 
WYMAGANE DOKUMENTY W PROCESIE REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE dla KANDYDATÓW Z POLSKI
1. Poświadczona przez Ateneum – Szkołę Wyższą w Gdańsku kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (oryginał do wglądu) oraz dokumenty wymienione w punkcie 8, jeśli warunkiem przyjęcia na wybrane studia podyplomowe jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego/kwalifikacji nauczycielskich na drugim i trzecim etapie edukacyjnym.
2. CV – Curriculum Vitae.
3. Aktualna, podpisana imieniem i nazwiskiem fotografia kandydata, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
4. Podanie z ankietą osobową według wzoru Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku (drukowany dwustronnie).
5. 2 egzemplarze umowy o świadczenie usług edukacyjnych na studiach podyplomowych (drukowane dwustronnie) wraz z załącznikami dotyczącymi opłat
7. Kopia dowodu wpłaty za kształcenie na studiach podyplomowych (po zawarciu umowy, w dniu jej zawarcia).
8. W przypadku studiów podyplomowych, dla których warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.08.2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575) lub kwalifikacji nauczycielskich według Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (zał. 1)- należy dołączyć oryginał dokumentu, który potwierdza w/w uprawnienia. Dokumentami potwierdzającymi w/w uprawnienia są:
suplement do dyplomu i zawarte w pkt. 5.2 suplementu informacje o posiadanym przygotowaniu pedagogicznym/kwalifikacjach nauczycielskich,
-przypadku braku suplementu do dyplomu (ukończenie studiów przed 2004 rokiem) karta przebiegu studiów lub kopia indeksu lub zaświadczenie z Uczelni macierzystej wydane przez Dziekana Wydziału/Rektora Uczelni lub akt nadania stopnia kontraktowego/mianowanego/dyplomowanego lub zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnych kursów pedagogicznych (zgoda Kuratorium Oświaty do 2014 r.).
 
Dokumenty rekrutacyjne są do pobrania w:
 zakładce REKRUTACJA/STUDIA PODYPLOMOWE/KROKI REKRUTACJI
Zajęcia rozpoczynają się w momencie zebrania grupy.
Wykaz przedmiotów
 • ADR i mediacja
 • Komunikacja werbalna i pozawerbalna
 • Standardy prowadzenia mediacji
 • Teoria konfliktu
 • Mediacja w sprawach karnych
 • Trening mediacji w sprawach karnych
 • Trening mediacji w sprawach cywilnych-gospodarczych
 • Trening mediacji w sprawach nieletnich
 • Metody pracy z ciałem
 • Mediacja w sprawach nieletnich
 • Komunikacja w mediacji
 • Alternatywne metody rozwiązywania sporów
 • Seminarium
 • Modele mediacji
 • Umiejętności mediacyjne menadżera
 • Trening mediacji w sprawach rodzinnych
 • Trening mediacji  rówieśniczych i oświatowych
 • Mediacje w sprawach cywilnych
 • Dokumentacja mediatora
 • Metody pracy z ciałem
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie wszystkich modułów-przedmiotów przewidzianych w programie kształcenia, przygotowanie pracy dyplomowej (jeżeli program kształcenia, przewiduje jako formę zakończenia studiów podyplomowych jej przygotowanie)  oraz zdanie egzaminu dyplomowego (obrony pracy dyplomowej).
Atuty
Studia uczą samodzielnego zdobywania wiedzy i poszerzania umiejętności profesjonalnych. Dają kompetencje do podejmowania autonomicznych działań zmierzających do rozwijania zdolności i kierowania własną karierą zawodowa. Uczą stosowania przepisów prawa odnoszących się do instytucji mediacji. Dają kompetencje do posługiwania się normami i regułami w celu rozwiązywania poszczególnych problemów. Przygotowują do pracy w zawodzie mediatora sądowego i pozasądowego.
Absolwent
Studia uczą samodzielnego zdobywania wiedzy i poszerzania umiejętności profesjonalnych. Dają kompetencje do podejmowania autonomicznych działań zmierzających do rozwijania zdolności i kierowania własną karierą zawodowa. Uczą stosowania przepisów prawa odnoszących się do instytucji mediacji. Dają kompetencje do posługiwania się normami i regułami w celu rozwiązywania poszczególnych problemów. Przygotowują do pracy w zawodzie mediatora sądowego i pozasądowego.
1. Absolwent kierunku Mediacje sądowe i pozasądowe otrzyma Certyfikaty Polskiego Centrum Mediacji ( 4 niezależne dokumenty) zgodne z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości oraz Standardami Kształcenia Mediatorów uchwalonymi przez Społeczną Radę ds Alternatywnych Metod Rozwiązania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości.
2. Absolwent kierunku ma możliwość ubiegania się o staż w Polskim Centrum Mediacji (na terenie całego kraju) oraz spełnia warunki by ubiegać się o wpis na listy mediatorów przy Sądach Okręgowych.
3. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z 10 lutego 2017r., potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.

Przemoc seksualna wobec małoletnich - od diagnozy do interwencji

O kierunku
Czas trwania studiów: dwa semestry
Zajęcia prowadzone są podczas zjazdów odbywających się co 2-3 tygodnie w soboty i niedziele w Ateneum Szkole Wyższej w Gdańsku.
Studia podyplomowe „Dialog Motywujący” powstały w oparciu o porozumienie pomiędzy uczelnią a Polskim Instytutem Dialogu Motywującego (PIDM). 
Studia mają charakter doskonalący. Program studiów jest autorską koncepcją Polskiego Instytutu Dialogu Motywującego, pozytywnie zaopiniowaną przez Radę Naukową Instytutu, składającą się z ekspertów Dialogu Motywującego, należących do Międzynarodowego Towarzystwa Trenerów Dialogu Motywującego (MINT). Radę naukową tworzą: Rik Bes (Holandia), David Prescott (USA), Tom Barth (Norwegia), Jane Groves (Wielka Brytania) Casey Jackson (USA) oraz Dominik Meinhart-Burzyński (Polska).
W trakcie studiów:
 • nauczysz się biegle posługiwać Dialogiem Motywującym – metodą o skuteczności potwierdzonej badaniami naukowymi, zakwalifikowaną do tak zwanych Evidence Based Practices (EBP) – praktyk o potwierdzonej naukowo skuteczności,
 • wzbogacisz wachlarz Twoich możliwości komunikacyjnych i znacznie zwiększysz efektywność podejmowanych działań,
 • dowiesz się jak skutecznie towarzyszyć swojemu rozmówcy w zmianie,
 • nauczysz się jak budować trwałość i zobowiązanie do zmiany na zasobach własnych rozmówcy, oraz jak rozmawiać w atmosferze akceptacji i troski,
 • poznasz bogate zaplecze metodologiczne Dialogu Motywującego,
 • nauczysz się działać w oparciu o określone narzędzia, angażując je w konkretne strategie dedykowane indywidualnie danemu rozmówcy,
 • w komfortowych i bezpiecznych warunkach będziesz mógł praktykować stosowanie metod
i strategii DM; zdecydowana większość zajęć prowadzona jest w formie warsztatów tak, aby każdy student mógł praktykować pod okiem specjalisty.
Studia mają charakter wysoce praktyczny, warsztatowy.
Studia kierowane są do absolwentów wyższych uczelni (zarówno  do osób, które ukończyły studia I stopnia i posiadają tytuł licencjata, jak i absolwentów studiów drugiego stopnia posiadających tytuł magistra). Bardzo polecane osobom, które zawodowo zajmują się niesieniem pomocy lub wychowaniem ze szczególnym uwzględnieniem momentu towarzyszenia ludziom w zmianie.
Podsumowując: Zapraszamy nauczycieli, pedagogów, psychologów, psychoterapeutów, terapeutów uzależnień, dietetyków, kuratorów sądowych, pracowników socjalnych, pielęgniarki – absolwentów studiów wyższych (także zawodowych), których efekty pracy w dużej mierze zależą od jakości relacji z rozmówcą oraz/lub od umiejętnego towarzyszenia ludziom w zmianie postaw, nawyków, zachowań.
Opiekun studiów: mgr Dominik Meinhart-Burzyński – Prezes Zarządu Polskiego Instytutu Dialogu Motywującego.
Promocja z okazji uruchomienia studiów!
Koszt studiów:
I semestr – 1900 zł
II semestr – 2000 zł
Możliwość wyboru płatności ratalnej/semestralnej.
 
WYMAGANE DOKUMENTY W PROCESIE REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE dla KANDYDATÓW Z POLSKI
1. Poświadczona przez Ateneum-Szkołę Wyższą w Gdańsku kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (oryginał do wglądu) oraz dokumenty wymienione w punkcie 8, jeśli warunkiem przyjęcia na wybrane studia podyplomowe jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego/kwalifikacji nauczycielskich na drugim i trzecim etapie edukacyjnym.
2. CV – Curriculum Vitae.
3. Aktualna, podpisana imieniem i nazwiskiem fotografia kandydata, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
4. Podanie z ankietą osobową według wzoru Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku (drukowany dwustronnie).
5. 2 egzemplarze umowy o świadczenie usług edukacyjnych na studiach podyplomowych (drukowane dwustronnie) wraz z załącznikami dotyczącymi opłat
6. Kopia dowodu wpłaty za kształcenie na studiach podyplomowych (po zawarciu umowy,w dniu jej zawarcia).
7. W przypadku studiów podyplomowych, dla których warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.08.2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575) lub kwalifikacji nauczycielskich według Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (DZ.U. 2012.poz.131)- należy dołączyć oryginał dokumentu, który potwierdza w/w uprawnienia. Dokumentami potwierdzającymi w/w uprawnienia są:
suplement do dyplomu i zawarte w pkt. 5.2 suplementu informacje o posiadanym przygotowaniu pedagogicznym/kwalifikacjach nauczycielskich,
-przypadku braku suplementu do dyplomu (ukończenie studiów przed 2004 rokiem) karta przebiegu studiów lub kopia indeksu lub zaświadczenie z Uczelni macierzystej wydane przez Dziekana Wydziału/Rektora Uczelni lub akt nadania stopnia kontraktowego/mianowanego/dyplomowanego lub zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnych kursów pedagogicznych (zgoda Kuratorium Oświaty do 2014 r.).
Wykaz zagadnień
 • Wprowadzenie do Dialogu Motywującego
 • Metody Dialogu Motywującego
 • Komunikacja w Dialogu Motywującym
 • Procesy w Dialogu Motywującym
 • Strategie pracy w Dialogu Motywującym
 • Trening umiejętności praktycznych
 • Synergia w Dialogu Motywującym
Atuty
Zdecydowanie zwiększysz efektywność i skuteczność swojej pracy m.in. poprzez to, że:
 • nauczysz się biegle posługiwać Dialogiem Motywującym – metodą o skuteczności potwierdzonej badaniami naukowymi, zakwalifikowaną do tak zwanych Evidence Based Practices (EBP) – praktyk o potwierdzonej naukowo skuteczności,
 • wzbogacisz wachlarz Twoich możliwości komunikacyjnych wpływający na efektywność podejmowanych działań,
 • dowiesz się jak skutecznie towarzyszyć swojemu rozmówcy w zmianie,
 • nauczysz się jak budować trwałość i zobowiązanie do zmiany na zasobach własnych rozmówcy, oraz jak rozmawiać w atmosferze akceptacji i troski,
 • poznasz bogate zaplecze metodologiczne Dialogu Motywującego,
 • nauczysz się działać w oparciu o określone narzędzia, angażując je w konkretne strategie dedykowane indywidualnie danemu rozmówcy,
 • w komfortowych i bezpiecznych warunkach będziesz mógł praktykować stosowanie metod
i strategii DM. Zdecydowana większość zajęć prowadzona jest w formie warsztatów tak, aby każdy student mógł praktykować pod okiem specjalisty.
Uzyskasz możliwość rozpoczęcia ścieżki kariery zawodowej trenera Dialogu Motywującego, w oparciu o najwyższe standardy obowiązujące na świecie, m. in poprzez:
– uzyskanie tytułu Praktyka Dialogu Motywującego PIDM,
– praktyczne ćwiczenie umiejętności i rozwój kompetencji w obszarze DM na podstawie informacji zwrotnej redagowanej według klucza MICA i/lub MITI – narzędzi dedykowanych badaniu umiejętności w obszarze DM.
Kadra
Kadrę stanowią eksperci Dialogu Motywującego – legitymujący się bogatym doświadczeniem i wysokimi kwalifikacjami trenerskimi (członkowie Międzynarodowej Sieci Trenerów Dialogu Motywującego, absolwenci Mistrzowskiej Klasy Trenerów DM PIDM) oraz wykładowcy Ateneum-Szkoły Wyższej. Jest to jedyna możliwość w Polsce północnej, aby podjąć studia na kierunku Dialog Motywujący o tak wysokim standardzie szkolenia, prowadzone  przez Polski Instytut Dialogu Motywującego.
Opiekun studiów: mgr Dominik Meinhart-Burzyński – Prezes Zarządu Polskiego Instytutu Dialogu Motywującego.
Student
Studia kierowane są do absolwentów wyższych uczelni (zarówno  do osób, które ukończyły studia I stopnia i posiadają tytuł licencjata, jak i absolwentów studiów drugiego stopnia posiadających tytuł magistra). Bardzo polecane osobom, które zawodowo zajmują się niesieniem pomocy lub wychowaniem ze szczególnym uwzględnieniem momentu towarzyszenia ludziom w zmianie. 
Zapraszamy nauczycieli, pedagogów, psychologów, psychoterapeutów, terapeutów uzależnień, dietetyków, kuratorów sądowych, pracowników socjalnych, pielęgniarki – absolwentów studiów wyższych (także zawodowych), których efekty pracy w dużej mierze zależą od jakości relacji z rozmówcą oraz/lub od umiejętnego towarzyszenia ludziom w zmianie postaw, nawyków, zachowań.
Absolwent
Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z 10 lutego 2017r., potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS. Absolwent kierunku otrzyma tytuł Praktyka Dialogu Motywującego Polskiego Instytutu Dialogu Motywującego. Absolwent kierunku ma możliwość dalszego rozwoju i kształcenia się  na ścieżce  trenera Dialogu Motywującego. Absolwent kierunku ma możliwość ubiegania się o członkostwo w Międzynarodowej Sieci Trenerów Dialogu Motywującego (MINT) – stowarzyszenia będącego światowym autorytetem w DM, kreującym standardy dla praktyków, trenerów oraz organizacji promujących Dialog Motywujących na całym świecie.
 
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:
 
1)    Dla wszystkich absolwentów: zaliczenie egzaminu ustnego oraz prezentacja dwóch nagrań swojej praktyki w obszarze DM.
Prezentacja   nagrania  10 i 20 minutowej rozmowy w Duchu DM w oparciu o metodologię DM, pozwala uzyskać świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne 
z Rozporządzeniem MNiSW z 10 lutego 2017r., potwierdzające uzyskanie określonych
w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.
2)    Dla absolwentów, którzy chcą uzyskać (oprócz świadectwa ukończenia studiów podyplomowych) tytuł Praktyka Dialogu Motywującego PIDM obwiązuje poddanie 20 minutowego nagrania ocenie na skali MICA lub MITI.
Przygotowane przez studenta 20 minutowe nagranie rozmowy DM (może być to samo, które zostanie zaprezentowane w celu uzyskania świadectwa ukończenia studiów) zostanie odsłuchane przez koderów-ekspertów DM i ocenione na skali MICA lub MITI. (Narzędzia dedykowane badaniu umiejętności w DM)
Uzyskanie pozytywnej informacji zwrotnej od koderów oznacza przyznanie tytułu Praktyka  Dialogu Motywującego Polskiego Instytutu Dialogu Motywującego.
 
Po więcej informacji o „Ścieżkach do MINT”, w wersji polskiej (tłumaczenie: Dominik Meinhart- Burzyński) zapraszamy tu kliknij:
https://motivationalinterviewing.org/pathways-membership-polish-version-%C5%9Bcie%C5%BCki-do-mint-wersja-polska
O kierunku

Przyrodnicze aspekty zmiany klimatu – studia podyplomowe poszerzające wiedzę merytoryczną i językową w zakresie dyscyplin przyrodniczych 

 
Globalne ocieplenie to temat, który wywołuje wiele emocji i jest zarzewiem wielu dyskusji, chociaż z naukowego punktu widzenia, wiemy, że ocieplenie systemu klimatycznego jest bezdyskusyjne a jego związek z działalnością człowieka, to fakt naukowo potwierdzony.
Postępujące ocieplenie klimatu Ziemi, które nieuchronnie prowadzi do zmian w ekosystemach naszej planety, postawi przed nami wyzwania na nieznaną dotąd skalę. Jest już oczywiste, że wzrost średniej temperatury wpływa na światową gospodarkę i rolnictwo. Pewnych procesów nie możemy zatrzymać, ale możemy próbować je spowolnić.
Najważniejszym zadaniem dla naszego pokolenia, w kontekście zmiany klimatu, jest zaakceptowanie faktu, że zmiany postępują i w możliwy sposób im przeciwdziałać i je spowalniać. Dlatego potrzebujemy świadomego społeczeństwa, które będzie podejmować wyważone decyzje na poziomie swoich aktywności dnia codziennego oraz na poziomie wyborów dotyczących przyszłości swojej społeczności lokalnej, a w efekcie skumulowanych pozytywnych decyzji lokalnych, mieć świadomy wpływ na przyszłość naszej planety. 
Cel studiów
Kierując się filozofią Zrównoważonych Celów Rozwoju proponujemy unikatowy kurs dotyczący wiedzy o zmianie klimatu, który w swoim holistycznym podejściu do problematyki, uwzględnia nie tylko przekaz wiedzy merytorycznej, dotyczącej środowiskowych źródeł oraz skutków zmiany klimatu, ale także kładzie nacisk na naukę nowoczesnych metod edukacyjnych, które są niezbędne do prawidłowego i efektywnego przekazywania wiedzy, tak aby odbiorca w pełni zrozumiał istotę problemu i stał się świadomym obywatelem, gotowym do podejmowania przemyślanych decyzji.  
Uczestnicy kursu będą mogli zapoznać się z problemami związanymi z oceanami w kontekście zmiany klimatu, z nowoczesnymi metodami badania tych zjawisk oraz z propozycjami, jak sami, możemy modyfikować zachowania, tak, aby pomniejszyć tempo zmiany klimatu. Uczestnicy będą mogli prześledzić, jak zmiany zachodzące w oceanach wpływają na zmiany w ekosystemie Bałtyku. Jaki wpływ te zmiany będą miały na faunę i florę Bałtyku, i co oznaczają dla ludzi? 
Komponent językowy studiów dodatkowo pozwoli uczestnikom zapoznać się i przećwiczyć różne instrumenty językowe pozwalające dalej samodzielnie zgłębiać wiedzę oraz uzyskiwać bieżące informacje klimatyczne oraz swobodnie tę wiedzę przekazywać innym w języku angielskim. Język angielski prowadzony będzie modułowo, z podziałem na różne zakresy tematyczne w dziedzinie zmiany klimatu. Język angielski ćwiczony będzie na zajęciach oraz poza z zastosowaniem różnorakich form elektronicznych oraz e-learningowych.
 
Czas trwania studiów: 2 semestry
Koszt studiów (możliwość wyboru płatności ratalnej/semestralnej)
I semestr – 1800 zł 1600 zł*
II semestr –1900 zł 1700 zł*
*promocja NA START z okazji uruchomienia kierunku
Wykaz przedmiotów
Wykład
1. Metoda naukowa. Elementy krytycznego myślenia.
2. Stawianie i weryfikacja hipotez badawczych. 
3. Historia badań klimatycznych.
4. System ocean-atmosfera I.
5. System ocean-atmosfera II.
6. Rola oceanów w kształtowaniu klimatu.
7. Podstawowe czynniki wpływające na kształtowanie klimatu.
8. Efekt cieplarniany.
9. Sprzężenia w systemie klimatycznym Ziemi.
10. Kontrowersje dotyczące zmiany klimatu, jak o nich rozmawiać?
Warsztaty
1. Metoda naukowa.
2. Podstawowe czynniki wpływające na klimat.
3. Nowoczesne metody korzystania z Internetu w kontekście zmiany klimatu.
Wykład
1. Zrównoważone Cele Rozwoju.
2. Systemy waloryzacji środowiska. 
3. Oceny oddziaływania na środowisko.
4. Socjologia i ekonomia w badaniach środowiska.
5. Zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego. 
6. Naturalne i antropogeniczne zanieczyszczenia atmosfery, a środowisko morskie.
7. Wybór metod badawczych do inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej. Interpretacja dostępnych wyników badań i danych literaturowych. 
8. Opis przewidywanych zmian w środowisku naturalnym obszaru Zatoki Gdańskiej, związanym ze zmianą klimatu. Wpływ na społeczeństwo. 
9. Waloryzacja przyrodnicza wybranego obszaru morskiego (studium przypadku).
Warsztaty
1. World cafe ( https://partycypacjaobywatelska.pl/strefa-wiedzy/techniki/world-cafe/) dotycząca Zrównoważonych Celów Rozwoju oraz problemów zanieczyszczenia środowiska naturalnego.
2. World cafe dotycząca przewidywanych zmian w środowisku naturalnym obszaru Zatoki Gdańskiej, związanym ze zmianą klimatu. Wpływ na społeczeństwo. 
1. Różnorodność biologiczna i podstawowe procesy biologiczne.
2. Metodyka badań biologicznych.
3. Związki chemiczne budujące żywe organizmy.
4. Fotosynteza i oddychanie tlenowe, fermentacja alkoholowa i mlekowa.
5. Organizmy samożywne i cudzożywne.
6. Komórka.
7. Systematyka i klasyfikacja organizmów.
8. Ekologia i ekosystem.
9. Budowa i funkcjonowanie organizmu roślinnego.
10. Budowa i funkcjonowanie organizmu człowieka.
11. Stan zdrowia i choroby.
12. Genetyka.
13. Ewolucja życia.
14. Globalne i lokalne problemy środowiska.
Atuty
Nasz zespół to unikatowa mieszanka badaczy środowiska naturalnego z Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk oraz doświadczonych pedagogów i edukatorów z Szkoły Wyższej ATENEUM i osób pracujących w edukacji nieformalnej od wielu już lat. Nasze zajęcia będą prowadzone w salach dydaktycznych i w ramach warsztatów edukacyjnych i polowych w Instytucie Oceanologii. Słuchacze będą mogli uczestniczyć w tzw. World Cafe, nowoczesnej metodzie dyskusji o problemach społecznych i środowiskowych, w warsztatach polowych, np. na plaży, czy w ramach badań laboratoryjnych w Instytucie Oceanologii. 
Proponujemy, aby większość zajęć w drugim semestrze odbywało się w formie projektowej, a egzamin końcowy był w formie obrony założeń i wyników zrealizowanych przez słuchaczy projektów. 
Kadra

Opiekunowie studiów

Dr Katarzyna Kukowicz-Żarska
KKZ
Katarzyna Kukowicz-Żarska jest doktorem nauk humanistycznych, językoznawcą, germanistą, rusycystą, absolwentką lingwistyki stosowanej. Obecnie zatrudniona jest na stanowisku adiunkta w Ateneum-Szkole Wyższej w Gdańsku, gdzie pełni funkcję dziekana Wydziału Neofilologicznego.
Jako pracownik naukowo-dydaktyczny rodzimych uczelni dr Kukowicz-Żarska była kierownikiem projektów i zdobywczynią grantów naukowych, a jako praktyk z wieloletnim doświadczeniem w nauczaniu języka niemieckiego prowadziła liczne szkolenia unijne i kursy kompetencyjne. Prowadząc działalność popularyzatorską i edukacyjną prowadziła szereg wykładów otwartych, warsztatów i prelekcji dla słuchaczy uniwersytetów trzeciego wieku, młodzieży licealnej oraz studentów z zakresu wiedzy o języku, komunikacji interpersonalnej, manipulacji słowem czy językowych środków wartościowania. W ramach swej aktywności zawodowej Katarzyna Kukowicz-Żarska była także stypendystką Robert Bosch Stiftung i Bundeszentale für politische Bildung, gdzie podczas swojego pobytu stypendialnego w Niemczech zaangażowana była w liczne interdyscyplinarne projekty edukacyjne, naukowe i popularyzujące wiedzę. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół: komunikacji międzyludzkiej, komunikacji interkulturowej, aksjologii, lingwistyki tekstu, pragmalingwistyki, psycholingwistyki, języka sportu i mediów i łączą się z praktycznym przekazywaniem wiedzy.
 
Dr hab. Tymon Zieliński prof. IO PAN
DSC3349 2
Tymon Zieliński jest liderem zespołu Badania i edukacji w zakresie klimatu i oceanów w Instytucie Oceanologii Polskiej Akademii Nauk (IO PAN) w Sopocie, gdzie zajmuje stanowisko profesora. Profesor Zieliński jest aktywnym badaczem, współautorem ponad 90 recenzowanych artykułów naukowych oraz blisko 200 wystąpień konferencyjnych.
Tymon Zieliński bierze udział w wielu projektach badawczych i edukacyjnych, z zakresu badania procesów zachodzących w systemie ocean-atmosfera i dotyczących zmiany klimatu, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii zrównoważonego rozwoju. Organizuje liczne spotkania badawcze, warsztaty i konferencje. Tymon Zieliński, od początku swojej kariery zawodowej jest zaangażowany w działania edukacyjne, zarówno w nauczaniu formalnym, jak i poza formalnym. Organizuje i/lub wykłada podczas wielu wydarzeń naukowych oraz edukacyjnych, takich jak konferencje naukowe, targi nauki, warsztaty dla młodzieży, wystawy dla społeczeństwa, itp. W Instytucie Oceanologii, profesor Zieliński jest kierownikiem Studium Doktoranckiego oraz koordynatorem Szkoły Doktorskiej GeoPlanet.
Prowadzący zajęcia
Prof. dr hab. Jacek Piskozub
Prof dr hab. Jacek Piskozub zajmuje się procesami radiacyjnymi w morzu i atmosferze, oraz wzajemnym oddziaływaniem obu tych ośrodków w różnych skalach, od lokalnej do klimatycznej. W szczególności koncentruje się w ostatnich latach na strumienianach gazów istotnych dla klimatu przez powierzchnię morza, oraz procesach wiążących cyrkulacje oceaniczną z pogodą i klimatem kuli ziemskiej.
Tematem wykładów będzie związek oceanu z klimatem naszej planety oraz jego rola w zmianie klimatu spowodowanej czynnikami antropogenicznymi. Wprowadzone będą najważniejsze pojęcia związane z tymi procesami, wyjaśniona naturalna i antropogeniczna zmienność o różnej skali czasu. Przedstawiony tez będzie proces poznawania tych procesów przez współczesną naukę o Ziemi.
Prof. dr hab. Jan Marcin Węsławski
Prof. dr hab. Jan Marcin Węsławski zajmuje się ekologią morza, różnorodnością biologiczną fauny morskiej i związkami zmiany klimatu z funkcjonowaniem ekosystemów. Tematyka ta wiąże się z relacjami człowiek-środowisko i ochrona przyrody morskiej.
W czasie wykładów zostanie przedstawiony obecny stan środowiska Bałtyku, oraz opisane sposoby oceny zdrowia morza i różne systemy waloryzacji Przyrody.
Dr Tomasz Kijewski
Dr Tomasz Kijewski jest biologiem i zajmuje się genetyką fauny morskiej w kontekście zmian bioróżnorodności wobec działań człowieka. Jest specjalistą od biologii ryb, blogerem i edukatorem.
Dr hab. Ksenia Pazdro prof. IO PAN
Dr hab. Ksenia Pazdro z wykształcenia jest oceanografem, zajmuje się chemią morza, w szczególności badaniem obiegu zanieczyszczeń w ekosystemach morskich i skutkami obecności związków szkodliwych dla funkcjonowania tych ekosystemów.
W ramach wykładu omówione zostaną rodzaje i źródła zanieczyszczenia środowiska morskiego związkami pochodzenia antropogenicznego, uwarunkowania i poziomy zanieczyszczenia wody i dna morskiego na przykładzie wybranych akwenów. Omówione zostaną również skutki zanieczyszczenia ekosystemów morskich dla żyjących tam organizmów oraz wpływ zmian klimatu na obieg zanieczyszczeń w środowisku przyrodniczym.
Dr Paulina Pakszys
Dr Paulina Pakszys zajmuje się własnościami aerozoli w Arktyce Europejskiej ze szczególnym naciskiem na ich rolę w systemie ocean-atmosfera, jak i kształtowaniu oraz modyfikacji procesów klimatycznych czy wpływie zmian klimatycznych na środowisko naturalne. Aktywnie uczestniczy w działaniach edukacyjnych, które upowszechniają wiedzę o zmianach klimatycznych w szczególności związanych z oceanem i atmosferą.
Mgr Izabela Kotyńska-Zielińska
Mgr Izabela Kotyńska-Zielińska jest z wykształcenia politolożką i pedagożką, od kilku lat prowadzi różne projekty edukacyjne dotyczące środowiska morskiego. Mgr Kotyńska-Zielińska jest prekursorką promujących ideę metody World Cafe w Polsce w edukacji młodzieży szkolnej, w odniesieniu do tematyki morskiej i zmian klimatu.
Mgr Arkadiusz Janczyło
Posiada szerokie doświadczenie zawodowe jako nauczyciel (przygotowanie do egzaminów First, Advanced, Proficiency, TOLES, IELTS, kursy ogólne, akademickie i specjalistyczne: prawnicze, medyczne, biznesowe).Również tłumacz pisemny i ustny(teksty ogólne, prawne, medyczne, biznesowe, edukacyjne i pedagogiczne, szpitale, przychodnie, policja, sądy, banki, szkoły). W obu ścieżkach kariery z bogatym doświadczeniem w Polsce i Wielkiej Brytanii. W pracy dydaktycznej opiera się w ogromnej mierze na materiałach autentycznych, np. artykułach z gazet i czasopism, materiałów audio i video oraz wszystkim, co ma znamiona języka żywego i praktycznego. Lubi rzucać wyzwania uczącym się oraz uporczywie zachęcać ich do ciągłego poszerzania swoich horyzontów językowych jak i intelektualnych. Kiedy nie prowadzi i nie przygotowuje się do zajęć sam z pasją słucha, czyta i ogląda w oraz o języku angielskim chłonąc z pasją wszystko, co ciekawe w tym języku. Ponadto sam podnosi swoje umiejętności językowe ucząc się języka francuskiego. Aktualnie kształci przyszłych tłumaczy i nauczycieli języka angielskiego na studiach licencjackich i magisterskich.Ponadto wieloletni dyrektor ds. nauczania w letniej szkole języka angielskiego w Oksfordzie.Doświadczony egzaminator ustny First oraz Advanced przy British Council w Gdańsku.Trener nauczycieli języka angielskiego.
Wykształcenie:
MA Translation and Interpreting Studies – Uniwersytet w Manczesterze
mgr edukacji (nauczanie języka angielskiego) – Uniwersytet Łódzki
Licencjat w nauczaniu języka angielskiego – Uniwersytet Gdański
Student
Bardzo istotnym elementem kursu będzie nauka umiejętności dyskusji nt. zmiany klimatu oraz jak przekazywać swoją wiedzę w procesie edukacji. Będziemy uczyli zasad krytycznego myślenia, w kontekście klimatycznym, umiejętności potrzebnej każdemu obywatelowi, w szczególności rodzicom i opiekunom, nauczycielom i edukatorom, a także urzędnikom podejmującym istotne decyzje środowiskowe, urbanistyczne, etc. Pokażemy jakie zagrożenia czekają nasz region, jak zmienia się Bałtyk. Wiedza nabyta na naszych zajęciach pozwoli na lepsze zrozumienie zjawisk globalnych oraz zmieniającej się sytuacji naszego regionu.