zakresy

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z nowoczesnymi technologiami w edukacji

Pedagogika opiekuńczo-wychowowawcza z terapią uzależnień

Pedgagogika kulturalno-oświatowa z arteterapią

Terapia pedagogiczna z socjoterapią

Pedagogika dorosłych z poradnictwem inywidualnym

Studia w zakresie pedagogiki resocjalizacjyjnej

O studiach
Studia  na kierunku pedagogika w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej z terapią uzależnień trwają  3 lata (6 semestrów) i kończą się egzaminem dyplomowym połączonym z obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu licencjata. Zadaniem studiów jest przygotowanie wykwalifikowanych  kadr do prowadzenia pracy opiekuńczo-wychowawczej, socjalno-wychowawczej i terapeutycznej w placówkach edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, a także w szeroko rozumianym środowisku otwartym.
Studia prowadzone są zgonie z wymogami określonym w Rozporządzeniu MNiSW z  dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela  oraz w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.08.2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli i zapewniają kwalifikacje umożliwiające zajmowanie stanowiska: 
– nauczyciela pedagoga szkolnego w przedszkolach i szkołach podstawowych, placówkach oświatowo-wychowawczych
– nauczyciela wychowawcy  w świetlicach szkolnych 
– nauczyciela wychowawcy w internatach
-wychowawcy w domach dziecka i w ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych
– wychowawcy  i opiekuna w domach pomocy społecznej
  wychowawcy w ogniskach wychowawczych
-wychowawcy w pogotowiach opiekuńczych
– pedagoga w ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych, w ośrodkach pomocy dziecku i rodzinie,  w hospicjach, w placówkach diagnostyczno-konsultacyjnych, w placówkach terapii uzależnień, w urzędach i organizacjach pozarządowych
– asystenta i opiekuna środowiskowego.
Wybrane przedmioty specjalnościowe
 • Pedagogika opiekuńcza
 • Podstawy psychoterapii
 • Wybrane problemy patologii społecznej
 • Współczesne systemy opieki
 • Podstawy prawa rodzinnego i opiekuńczego
 • Instytucje opiekuńczo-wychowawcze
 • Instytucjonalne formy wsparcia osób starszych
 • Poradnictwo pedagogiczne
 • Profilaktyka i diagnoza w pracy pedagoga szkolnego
 • Interwencja kryzysowa w praktyce
 • Pedagogika lecznicza, praca z dzieckiem chorym
 • Metodyka pracy opiekuńczej
 • Metodyka pracy harcerskiej
 • Metodyka zajęć  w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
 • Metodyka  zajęć  świetlicowych i pozalekcyjnych
 • Współpraca ze środowiskiem lokalnym i rodziną na rzecz osoby starszej
 • Psychospołeczne mechanizmy uzależnień
 • Profilaktyka uzależnień
 • Praca z osobami uzależnionymi i ich rodzinami
 • Metodyka pracy pedagoga szkolnego
 • Podstawy integracyjnej psychoterapii uzależnień
 • Terapia osób z syndromem DDA
Student
Studenci mogą zapisywać się do kół naukowych, gdzie będą mieli okazję na poszerzenie swojej wiedzy, nawiązanie nowych znajomości oraz aktywne uczestnictwo w życiu Uczelni. Mogą także pogłębiać wiedzę ogólną i specjalnościową uczestnicząc w programach wymiany międzynarodowej ERASMUS.
W ATENEUM-Szkole Wyższej działa również parlament studencki, który serdecznie zachęca wszystkich studentów do aktywnego udziału w organizowanych akcjach i wyjazdach.
Uczelnia posiada doskonale wyposażoną salę komputerową, studio radiowe i telewizyjne z których korzystać mogą nasi studenci.
Uczelnia otwarta jest na studentów niepełnosprawnych. Do ich dyspozycji pozostają pomoce naukowe ułatwiające przyswajanie wiedzy jak również udogodnienia mające na celu usprawnienie poruszania się na terenie Uczelni.
Absolwent
Studia  na kierunku pedagogika w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej z terapią uzależnień wyposażają absolwenta w niezbędną wiedzę i umiejętności, obejmują przygotowanie w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, podstaw terapii pedagogicznej oraz terapii uzależnień. Umożliwiają zdobycie kompetencji metodycznych koniecznych dla działalności opiekuńczo-wychowawczej (nauczyciela wychowawcy, nauczyciela pedagoga). Absolwent posiada umiejętności wspierania rodziny, szkoły i społeczności lokalnej w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. Zna rodzaje uzależnień i zagadnienia związane z  ich profilaktyką. Zna sposoby pracy z osobami uzależnionymi i ich rodzinami.
Absolwent posiada także niezbędną wiedzę i umiejętności pozwalające na podjęcie pracy z dzieckiem przebywającym w placówkach opieki całkowitej, wsparcia dziennego, interwencyjnych, pomocy społecznej i wielofunkcyjnych. Zdobyta wiedza pozwoli mu zrozumieć potrzeby dziecka opuszczonego, zaniedbanego, chorego a tym samym na tworzenie optymalnego środowiska mającego na celu zabezpieczenie warunków rozwoju.
Opłaty
kierunek/specjalność
tryb
 czesne za semestr 
10 rat w roku
12 rat w roku
pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
z terapią uzależnień
stacjonarne
2300
470 zł m-c 
392 zł m-c 
pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
z terapią uzależnień
niestacjonarne
2000
410 zł m-c
342 zł m-c
O studiach
 • Rekrutacja  trwa od 15 kwietnia 2021 do 30 września 2021
 • Start studiów 01 października 2021
 • Studia I stopnia (3 lata, 6 semestrów)
 • Czesne od 359 zł miesięcznie
 • Dofinansowania do studiów (system wysokich stypendiów i zapomóg sięgających nawet 1500 zł miesięcznie)
 • Możliwość kontynuacji studiów na studiach magisterskich
 • Studia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym
 • Studia online w czasie pandemii 
Dlaczego warto studiować pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą z nowoczesnymi technologiami w edukacji?

Studia na kierunku pedagogika w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej z  nowoczesnymi technologiami w edukacji trwają  3 lata (6 semestrów) i kończą się egzaminem dyplomowym połączonym z obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu licencjata.

Zadaniem studiów jest:

– przygotowanie wykwalifikowanych  kadr do prowadzenia pracy opiekuńczo-wychowawczej, socjalno-wychowawczej i terapeutycznej w placówkach edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, a także w szeroko rozumianym środowisku otwartym

– przygotowanie  do wykorzystywania ogólnie dostępnych nowoczesnych technologii, narzędzi informatycznych oraz sprzętu multimedialnego w codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej z uczącymi się osobami,

Studia prowadzone są zgonie z wymogami określonym w Rozporządzeniu MNiSW z  dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela  oraz w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.08.2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli i zapewniają kwalifikacje umożliwiające zajmowanie stanowiska:

– nauczyciela pedagoga szkolnego w przedszkolach i szkołach podstawowych, placówkach oświatowo-wychowawczych

– nauczyciela wychowawcy  w świetlicach szkolnych

– nauczyciela wychowawcy w internatach

– wychowawcy w domach dziecka i w ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych

– wychowawcy  i opiekuna w domach pomocy społecznej

– wychowawcy w ogniskach wychowawczych

– wychowawcy w pogotowiach opiekuńczych

– pedagoga w ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych, w ośrodkach pomocy dziecku i rodzinie,  w hospicjach, w placówkach diagnostyczno-konsultacyjnych, w placówkach terapii uzależnień, w urzędach i organizacjach pozarządowych

– asystenta i opiekuna środowiskowego.

Absolwent  może znaleźć także zatrudnienie:

– w szkołach i innych placówkach oświatowych, jako  osoba wspomagająca przygotowanie urządzeń technologicznych do celów dydaktycznych

– na stanowisku nauczyciela zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych z zakresu edukacji medialnej

– w firmach i spółkach, w organizacjach i urzędach, w których potrzebni są specjaliści ds. mediów , edukacji medialnej i opartej o nowoczesne technologie

– w ośrodkach ekspozycyjno-szkoleniowych oraz w placówkach kulturalno-oświatowych, m. in. takich jak: centra konferencyjne, ośrodki kultury lub świetlice osiedlowe, pracownie komputerowe, audiowizualne.

Program studiów w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej z nowoczesnymi technologiami  w edukacji na kierunku Pedagogika na Wydziale Studiów Edukacyjnych powstał w ramach realizacji projektu pt. „Kompleksowy program rozwoju Ateneum – Szkoły Wyższej w Gdańsku” zadania nr 1 – Moduł programów kształcenia. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Wybrane przedmioty
 •     Pedagogika opiekuńcza
 •     Podstawy psychoterapii
 •     Wybrane problemy patologii społecznej
 •     Profilaktyka i diagnoza w pracy pedagoga szkolnego
 •     Pedagogika lecznicza, praca z dzieckiem chorym
 •    Nowoczesne technologie komunikacyjno–informatyczne (TIK) w edukacji
 •    Organizacja i metody edukacyjnej pracy zdalnej
 •    E- learning w edukacji
 •   Metodyka kształcenia z wykorzystaniem nowych technologii
 •   Metodyka zajęć komputerowych
Czesne

 Wpisowe 0 zł

kierunek/specjalność
tryb
 czesne za semestr 
10 rat w roku
12 rat w roku
pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
z nowoczesnymi technologiami w edukacji
stacjonarne
2500
510 zł m-c 
427 zł m-c 
pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
z nowoczesnymi technologiami w edukacji
niestacjonarne
2100
430 zł m-c
359 zł m-c

Kontakt: rekrutacja@ateneum.edu.pl

telefon: 784 374 410

O studiach
 • Rekrutacja  trwa od 15 kwietnia 2021 do 30 września 2021
 • Start studiów 01 października 2021
 • Studia I stopnia (3 lata, 6 semestrów)
 • Czesne od 359 zł miesięcznie
 • Dofinansowania do studiów (system wysokich stypendiów i zapomóg sięgających nawet 1500 zł miesięcznie)
 • Studia zapewniają przygotowanie pedagogiczne w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku, §2, pkt.2. Przygotowują do podjęcia studiów II stopnia (studiów magisterskich) oraz studiów podyplomowych
 • Możliwość kontynuacji studiów na studiach magisterskich
 • Studia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym
 • Studia online w czasie pandemii 
Dlaczego warto studiować pedagogikę kulturalno-oświatową z arteterapią?
 • Studia wyposażają  w uporządkowaną wiedzę z zakresu pedagogiki, filozofii, psychologii i socjologii dotyczącą koncepcji człowieka, jego rozwoju i funkcjonowania w środowisku społecznym i kulturowym. 
 • Dają  podstawową wiedzę  dotyczącą arteterapii.
 •  Kształtują umiejętności niezbędne do upowszechniania wiedzy o sztukach plastycznych, audiowizualnych, literaturze, teatrze i muzyce, do wyzwalania postaw twórczych, a także umiejętności stosowania elementów arteterapii podczas pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.
 • Przygotowują wykwalifikowaną kadrę do  pracy z dziećmi i młodzieżą oraz osobami dorosłymi w  instytucjach oświatowych, kulturalnych oraz rekreacyjno-rozrywkowych sektora publicznego i prywatnego (domy kultury, świetlice, galerie, kluby, centra kultury i rozrywki, organizacje turystyczne, muzea, kina, teatry, filharmonie, przedsiębiorstwa rozrywkowe, stowarzyszenia, fundacje, organizacje pozarządowe, media lokalne).
Wybrane przedmioty
 • Antropologia kulturowa
 • Teoria wychowania estetycznego
 • Teoretyczne podstawy pracy kulturalno-oświatowej
 • Prawne podstawy działalności społeczno-kulturalnej
 • Metodyka edukacji teatralnej
 • Teatr w pracy z osobami z niepełnosprawnością
 • Metodyka edukacji filmowej
 • Wprowadzenie do muzykoterapi
 • Pedagogika międzykulturowa
 • Metodyka zajęć arteterapeutycznych.
Czesne

 Wpisowe 0 zł

kierunek/specjalność
tryb
 czesne za semestr 
10 rat w roku
12 rat w roku
pedagogika kulturalno-oświatowa 
z arteterapią
stacjonarne
2500
510 zł m-c 
427 zł m-c 
pedagogika kulturalno-oświatowa 
z arteterapią
niestacjonarne
2100
430 zł m-c
359 zł m-c

Kontakt: rekrutacja@ateneum.edu.pl

telefon: 784 374 410

 

O studiach
Studia  na kierunku pedagogika w zakresie terapii pedagogicznej z socjoterapią trwają  3 lata (6 semestrów) i kończą się egzaminem dyplomowym połączonym z obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu licencjata. Zadaniem tych studiów  jest przygotowanie do zawodu nauczyciela terapeuty pedagogicznego zgodne z rozumieniem  Rozporządzenia MEN  z 1 sierpnia 2017 roku w sprawie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, §22, a także zapewnienie kwalifikacji specjalisty terapii pedagogicznej przewidziane w Rozporządzeniu MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Kwalifikacje te uprawniają do pracy w:
– przedszkolach i szkołach na wszystkich etapach edukacyjnych w zakresie prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz terapeutycznych dla uczniów z zaburzeniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
– poradniach psychologiczno-pedagogicznych w zakresie prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz terapeutycznych dla uczniów z zaburzeniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się.
Studia przygotowują do podjęcia studiów II stopnia (studiów magisterskich) oraz studiów podyplomowych.
Wybrane przedmioty specjalnościowe
  • Podstawy psychologii klinicznej
  • Podstawy socjoterapii
  • Podstawy logopedii Diagnoza i terapia dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki
  • Podstawy prawne udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  • Diagnoza psychologiczna i pedagogiczna
  • Diagnoza zagrożeń społecznych
  • Diagnoza i terapia zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży
  • Diagnoza funkcjonalna dziecka niepełnosprawnego i zagrożonego niedostosowaniem społecznym
  • Metodyka pracy z grupą
  • Metodyka zajęć socjoterapeutycznych
  • Metodyka zajęć terapeutycznych dzieci ze specyficznymi trudnościami  w nauce czytania i pisania
  • Metodyka zajęć terapeutycznych dzieci ze specyficznymi trudnościami   w nauce matematyki
  • Metodyka zajęć terapeutycznych dzieci z zaburzeniami rozwoju społeczno-emocjonalnego
  • Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
  • Metodyka zajęć socjoterapeutycznych
  • Warsztat umiejętności wychowawczych
  • Projektowanie procesu terapeutycznego
  • Praca z rodzicami dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych
  • Praca z dzieckiem ze spektrum autyzmu  w szkole i przedszkolu
  • Wspomagające metody pracy terapeutycznej (pedagogika zabawy, arteterapia, bajkoterapia, muzykoterapia, ćwiczenia relaksacyjne)
   
Student
Studenci mogą zapisywać się do kół naukowych, gdzie będą mieli okazję na poszerzenie swojej wiedzy, nawiązanie nowych znajomości oraz aktywne uczestnictwo w życiu Uczelni. Mogą także pogłębiać wiedzę ogólną i specjalnościową uczestnicząc w programach wymiany międzynarodowej ERASMUS.
W ATENEUM-Szkole Wyższej działa również parlament studencki, który serdecznie zachęca wszystkich studentów do aktywnego udziału w organizowanych akcjach i wyjazdach.
Uczelnia posiada doskonale wyposażoną salę komputerową, studio radiowe i telewizyjne z których korzystać mogą nasi studenci.
Uczelnia otwarta jest na studentów niepełnosprawnych. Do ich dyspozycji pozostają pomoce naukowe ułatwiające przyswajanie wiedzy jak również udogodnienia mające na celu usprawnienie poruszania się na terenie Uczelni.
Absolwent
Absolwent studiów na kierunku pedagogika w zakresie terapii pedagogicznej z socjoterapią posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w obszarze diagnozy i terapii pedagogicznej dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego, emocjonalnego i społecznego. Jest przygotowany do prowadzenia specjalistycznych zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, grupowej i indywidualnej terapii uczniów ze specyficznymi trudnościami  w uczeniu się, z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego, emocjonalnego i społecznego. Posiada wiedzę i praktyczne umiejętności dotyczące  diagnozy psychopedagogicznej,  rozpoznawania przyczyn i symptomów zaburzeń rozwojowych, projektowania indywidualnych programów terapeutycznych, metod wspierania rozwoju psychospołecznego dziecka oraz budowania nowoczesnego warsztatu pracy nauczyciela terapeuty.
Opłaty
kierunek/specjalność
tryb
 czesne za semestr 
10 rat w roku
12 rat w roku
terapia pedagogiczna z socjoterapią
stacjonarne
2500
510 zł m-c 
427 zł m-c 
terapia pedagogiczna z socjoterapią
niestacjonarne
2100
430 zł m-c
359 zł m-c
O studiach
Studia zapewniają wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne umożliwiające pracę w różnych środowiskach zajmujących się edukacją dorosłych. Studenci zdobywają interdyscyplinarną  wiedzę łączącą elementy pedagogiki, socjologii i psychologii z elementami gerontologii społecznej. Absolwenci mogą podejmować pracę w organizacjach i instytucjach oświatowych, instytucjach pozarządowych, zakładach pracy zajmując się różnymi formami formalnej i pozaformalnej edukacji dorosłych [kursy, szkolenia, samokształcenie i in.], ich organizacją, wspomaganiem i motywowaniem osób podejmujących naukę w wieku dorosłym. Mogą być także organizatorami  przekwalifikowywania osób bezrobotnych i zagrożonych utratą pracy w instytucjach rynku pracy, placówkach edukacji dorosłych oraz w zakładach pracy.
 
Studia przygotowują do podjęcia studiów II stopnia (studiów magisterskich) oraz studiów podyplomowych
Wybrane przedmioty specjalnościowe
 • Psychologiczne aspekty rozwoju człowieka dorosłego
 • Diagnozowanie sytuacji życiowej i potrzeb osób dorosłych
 • Gerontologia społeczna
 • Biografia edukacyjna
 • Nowoczesne systemy motywacyjne
 • Edukacja dorosłych na świecie
 • Podstawy procesu doradczego
 • Podstawy poradnictwa zawodowego
 • Wprowadzenie do coachingu
 • Coaching w poradnictwie indywidualnym
 • Poradnictwo osób zagrożonych wykluczeniem
 • Zarządzanie talentami
 • Metodyka zajęć stymulujących kreatywność osób starszych
 • Metodyka aktywizowania społeczno-kulturowego i zawodowego osób dorosłych
 • Dydaktyka dorosłych
 
Student
Studenci mogą zapisywać się do kół naukowych, gdzie będą mieli okazję na poszerzenie swojej wiedzy, nawiązanie nowych znajomości oraz aktywne uczestnictwo w życiu Uczelni. Mogą także pogłębiać wiedzę ogólną i specjalnościową uczestnicząc w programach wymiany międzynarodowej ERASMUS.
W ATENEUM-Szkole Wyższej działa również parlament studencki, który serdecznie zachęca wszystkich studentów do aktywnego udziału w organizowanych akcjach i wyjazdach.
Uczelnia posiada doskonale wyposażoną salę komputerową, studio radiowe i telewizyjne z których korzystać mogą nasi studenci.
Uczelnia otwarta jest na studentów niepełnosprawnych. Do ich dyspozycji pozostają pomoce naukowe ułatwiające przyswajanie wiedzy jak również udogodnienia mające na celu usprawnienie poruszania się na terenie Uczelni.
Absolwent
Absolwent potrafi wykorzystać nabytą wiedzę i umiejętności do:
– organizowania i przekształcania procesu oraz środowiska uczenia się dorosłych
– aktywizacji zawodowej, edukacyjnej, fizycznej i intelektualnej osób dorosłych z zachowaniem ich podmiotowego statusu i respektowaniem prawa do samostanowienia;
– przeciwdziałania zjawiskom alienacji, ageizmu, marginalizacji i wykluczenia społecznego osób w wieku podeszłym;
– kształtowania pozytywnego wizerunku seniorów w środowisku lokalnym;
– Absolwenci tej specjalności mają prawo do ubiegania się o zatrudnienie na stanowisku pedagoga – organizatora działalności edukacyjnej dorosłych w szkolnictwie, w agendach rządowych, jednostkach samorządu terytorialnego, stowarzyszeniach i fundacjach oraz w instytucjach zajmujących się aktywizacją zawodową osób dorosłych.
 
Absolwent posiada przygotowanie pedagogiczne w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.08.2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017, poz. 1575), § 2, pkt 2.
Opłaty
kierunek/specjalność
tryb
 czesne za semestr 
10 rat w roku
12 rat w roku
pedagogika dorosłych z poradnictwem indywidualnym
stacjonarne
2500
510 zł m-c 
427 zł m-c 
pedagogika dorosłych z poradnictwem indywidualnym
niestacjonarne
2100
430 zł m-c
359 zł m-c
O studiach
Studia  na kierunku pedagogika w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej trwają  3 lata (6 semestrów) i kończą się egzaminem dyplomowym połączonym z obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu licencjata.
 Zadaniem studiów jest  przygotowanie do podjęcia pracy w różnych placówkach edukacyjnych, oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych oraz innych pełniących funkcje prewencyjne, profilaktyczne, terapeutyczne, pomocowe, doradcze.
Studia prowadzone są zgonie z wymogami określonym w Rozporządzeniu MNiSW z  dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela  oraz w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.08.2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli i zapewniają kwalifikacje umożliwiające zajmowanie stanowiska: 
 – nauczyciela w szkołach podstawowych wchodzących w skład młodzieżowych ośrodków wychowawczych, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich 
– nauczyciela wychowawcy w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich
– nauczyciela pedagoga w przedszkolach i szkołach podstawowych
– nauczyciela wychowawcy w świetlicach szkolnych i internatach szkół podstawowych
wychowawcy w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych
– wychowawcy w policyjnych izbach dziecka w świetlicach środowiskowych, placówkach interwencyjnych i socjalizacyjnych, placówkach wielofunkcyjnych, placówkach readaptacyjnych i resocjalizacyjnych podlegających Ministerstwu Zdrowia oraz w kurateli sądowej i innych placówkach o charakterze resocjalizującym.
Studia przygotowują do podjęcia studiów II stopnia (studiów magisterskich) oraz studiów podyplomowych.
Wybrane przedmioty specjalnościowe
Podstawy pedagogiki resocjalizacyjnej
Podstawy pedagogiki społecznej
Podstawy pedagogiki specjalnej
Współczesne systemy resocjalizacji
Podstawy psychoterapii
Zagadnienia niedostosowania społecznego
Interwencja kryzysowa w praktyce
Pomoc rodzinie w kryzysie
Metody pracy kuratora sądowego
Patologie społeczne i przestępczość
Podstawy profilaktyki problemów społecznych
Teoretyczne podstawy diagnozowania
Współpraca ze środowiskiem
Projektowanie pracy resocjalizacyjnej
Metodyka pracy pedagoga w placówce resocjalizacyjnej
Metodyka pracy resocjalizacyjnej 
Metody pracy z osobami uzależnionymi  i ich rodzinami
Metodyka pracy ze sprawcą i ofiarą przemocy rodzinnej
Metody resocjalizacji nieletnich  w całodobowych placówkach resocjalizacyjnych
Drama i socjodrama w resocjalizacji
Praktyka resocjalizacyjna
Praktyka pedagogiczna
Student
Studenci mogą zapisywać się do kół naukowych, gdzie będą mieli okazję na poszerzenie swojej wiedzy, nawiązanie nowych znajomości oraz aktywne uczestnictwo w życiu Uczelni. Mogą także pogłębiać wiedzę ogólną i specjalnościową uczestnicząc w programach wymiany międzynarodowej ERASMUS.
W ATENEUM-Szkole Wyższej działa również parlament studencki, który serdecznie zachęca wszystkich studentów do aktywnego udziału w organizowanych akcjach i wyjazdach.
Uczelnia posiada doskonale wyposażoną salę komputerową, studio radiowe i telewizyjne z których korzystać mogą nasi studenci.
Uczelnia otwarta jest na studentów niepełnosprawnych. Do ich dyspozycji pozostają pomoce naukowe ułatwiające przyswajanie wiedzy jak również udogodnienia mające na celu usprawnienie poruszania się na terenie Uczelni.
Absolwent
Absolwent kierunku Pedagogika  w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej   jest wyposażony w wiedzę wiedzą ogólną z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych oraz w wiedzą szczegółową w ramach dyscypliny pedagogika i dyscyplin pokrewnych, w tym z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej. 
Posiada kwalifikacje umożliwiające podjęcie pracy w miejscach o zróżnicowanym profilu działalności zawodowej. Jego kompetencje będą mogły być wykorzystane w różnych obszarach: edukacyjnym, terapeutycznym, wychowawczym, opiekuńczym, resocjalizacyjnym, socjoterapeutycznym, administracyjnym w placówkach oświatowych publicznych i niepublicznych, w instytucjach państwowych, pozarządowych oraz samorządowych.
Jest przygotowany do prowadzenia zajęć resocjalizacyjnych uwzględniających indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne osób niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym, w szkołach podstawowych i placówkach dla nieletnich.
Zdobyte kompetencje pozwalają mu rozumieć potrzeby dziecka opuszczonego, zaniedbanego,  zagrożonego niedostosowaniem społecznym, a tym samym na tworzenie optymalnego środowiska mającego na celu zabezpieczenie warunków rozwoju.
Opłaty
kierunek/specjalność
tryb
 czesne za semestr 
10 rat w roku
12 rat w roku
pedagogika resocjalizacyjna
stacjonarne
2500
510 zł m-c 
427 zł m-c 
pedagogika resocjalizacyjna
niestacjonarne
2100
430 zł m-c
359 zł m-c
Przewiń do góry