Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z nowoczesnymi technologiami w edukacji - Studia II stopnia

O studiach

Rekrutacja wciąż trwa! Można się dopisywać do kierunku do 15 października 2023!

 • Rozpoczęcie studiów październik 2023
 • Rekrutacja na semestr zimowy: 01.05 – 30.09, rekrutacja na semestr letni: 01.01.– 28.02
 • Studia II stopnia 2 lata, IV sem.)
 • Dofinansowania do studiów (system wysokich stypendiów i zapomóg sięgających nawet 1500 zł miesięcznie)
 • Studia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym
 • Studia niestacjonarne w trybie hybrydowym (50% online)
 • Warunek przyjęcia: kolejność zgłoszeń, komplet dokumentów rekrutacyjnych.

Akademia Ateneum to uczelnia akademicka.
Minister Edukacji i Nauki ogłosił wyniki ewaluacji jakości działalności naukowej uczelni za lata 2017-2021. Uzyskując kategorię B+ w dyscyplinie Pedagogika, Akademia Ateneum uzyskała uprawnienia do nadawania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego. Tym samym dołączyliśmy do grona uczelni akademickich i otwieramy nowy rozdział w historii naszej uczelni. Wysoki poziom studiów i badań naukowych jest  priorytetem w Ateneum, dyplom z naszej Akademii jest ceniony przez pracodawców w całym kraju

Studia  mają charakter studiów kwalifikacyjnych. Ich program, będący kontynuacją  i rozszerzeniem programu studiów I stopnia w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, jest uzupełniony o zagadnienia dotyczące nowoczesnych technologii w edukacji.

Poprzez rozszerzenie treści programowych przygotowuje się absolwenta  do pracy w instytucjach oświatowych   z młodzieżą w starszym wieku szkolnym  (w tym z uczniami szkół ponadpodstawowych), poszerza się jego uprawnienia i możliwości zatrudnienia. Kontynuacja wybranych przedmiotów przyczynia się  do podwyższenia posiadanych już kwalifikacji intelektualnych i zawodowych.

Absolwent  studiów II stopnia  na kierunku Pedagogika w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej z nowoczesnymi technologiami w edukacji rozszerza  posiadane oraz zdobywa nowe kwalifikacje i uprawnienia zawodowe zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. poz. 1575) oraz z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela – Załączniki nr 1 (Dz. U. poz.1450).

Nowe kwalifikacje dotyczą także przygotowania  do wykorzystywania ogólnie dostępnych narzędzi informatycznych oraz sprzętu multimedialnego w codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej z uczącymi się osobami. Studenci  poznają m.in. możliwości pracy edukacyjnej  w trybie online  w postaci  e-learningu oraz m-learningu, wykorzystania w procesie kształcenia elektronicznych zestawów edukacyjnych, zapoznają się także z zagadnieniem  kodowania i robotyki dla dzieci.

Studia zapewniają kwalifikacje do zajmowania stanowiska:

– nauczyciela pedagoga szkolnego w przedszkolach i szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych, w  placówkach oświatowo-wychowawczych

– nauczyciela wychowawcy  w świetlicach szkolnych

– nauczyciela wychowawcy w internatach szkol ponadpodstawowych

-wychowawcy w domach dziecka i w ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych

– opiekuna w  domach pomocy społecznej

–  wychowawcy w ogniskach wychowawczych

– pedagoga w placówkach aktywizowania osób dorosłych

– pedagoga w ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych, w ośrodkach pomocy dziecku i rodzinie, w placówkach diagnostyczno-konsultacyjnych, w urzędach i organizacjach pozarządowych, w hospicjach.

Absolwent  może znaleźć także zatrudnienie:

– w szkołach i innych placówkach oświatowych, jako  osoba wspomagająca przygotowanie urządzeń technologicznych do celów dydaktycznych

– na stanowisku nauczyciela zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych z zakresu edukacji medialnej i dziecięcego programowania (kodowania)

– w firmach i spółkach, w organizacjach i urzędach, w których potrzebni są specjaliści ds. mediów , edukacji medialnej i opartej o nowoczesne technologie

–  w ośrodkach ekspozycyjno-szkoleniowych oraz w placówkach kulturalno-oświatowych, m. in. takich jak: centra konferencyjne, ośrodki kultury lub świetlice osiedlowe, pracownie komputerowe, audiowizualne.

Program studiów w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej z nowoczesnymi technologiami  w edukacji na kierunku Pedagogika na Wydziale Studiów Edukacyjnych powstał w ramach realizacji projektu pt. „Kompleksowy program rozwoju Ateneum – Szkoły Wyższej w Gdańsku” zadania nr 1 – Moduł programów kształcenia. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Wykładowcy

prof. dr hab. Waldemar Tłokiński
dr hab. Marcin Krawczyński, prof. A-ANS
dr hab. Henryk Olszewski, prof. A-ANS
dr hab. Aleksander Zdzisław, prof. A-ANS
dr hab. Boryczko Marcin
dr hab. Jurgiel-Aleksander Alicja, prof. UG
dr hab. Lewartowska-Zychowicz Małgorzata, prof. UG
dr hab. Maliszewski Tomasz, prof. AMW
dr hab. Nowak-Łojewska Agnieszka, prof. UG
dr hab. Zamojski Piotr, prof. UG
dr Apanel Danuta
dr Dyrda Jolanta
dr Bogucka Maria
dr Jaworska Dorota
dr Komorowska-Zielony Alicja
dr Krawczyński Bartosz
dr Liwo Helena
dr Materny Katarzyna
dr Pułtuski Marian
dr Sternicka Anna
dr Szczygieł Przemysław
dr Wajszczyk Katarzyna
mgr Blokus-Szkodzińska Anna
mgr Chyś Bartosz
mgr Chojnowska-Gąsiorek Beata
mgr Dowgiałło Leszek
mgr Drausal Katarzyna
mgr Grzywna Marek
mgr Hinz Rafał
mgr Ludkiewicz Eliza
mgr Maculewicz Lucyna
mgr Marcinkowska Wiesława
mgr Morawska -Szatarska Magdalena
mgr Maliszewska Agnieszka
mgr Mierzejewski Bogdan
mgr Najda Patrycja
mgr Osika Regina
mgr Pęczak Maria
mgr Pilecka Małgorzata
mgr Piotrowska Magdalena
mgr Rusek-Stasiulewicz Joanna
mgr Rożyńska Małgorzata
mgr Schoen-Kamińska Aleksandra
mgr Sosnowa Edyta
mgr Solecka Anna
mgr Spigarska-Linde Agnieszka
mgr Szczęsna Mirosława
mgr Seroka Paweł
mgr Stępień-Rejszel Kamila Olga
mgr Tanewska Iwona
mgr Tomaszewska Beata
mgr Witkiewicz-Rakowska Irmina

Przykładowe przedmioty

– Pedagogika szkoły

– Pedeutologia

– Współczesne problemy pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej

– Pedagogika rodziny

– Pedagogika czasu wolnego

-Organizowanie środowiska wychowawczego w szkole

– Problemy pieczy zastępczej

– Metodyka pracy nauczyciela pedagoga w szkole ponadpodstawowej

– Komunikacja w edukacji

– Metodyka pracy starszoharcerskiej

– Metodyka zajęć pozalekcyjnych w szkole ponadpodstawowej

– Metodyka aktywizowania społeczno-kulturalnego osób dorosłych

– Metodyka zajęć stymulujących kreatywność seniorów

–  Grafika komputerowa dla nauczycieli

– Nowoczesne technologie w edukacji osób z niepełnosprawnością

– Nowoczesne technologie informatyczne w pracy z uczniem najmłodszym

– Kodowanie i robotyka dla dzieci

– Wykorzystanie elektronicznych zestawów  edukacyjnych w kształceniu szkolnym  i pozaszkolnym

Absolwent

Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w różnych placówkach edukacyjnych, oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych oraz innych pełniących funkcje prewencyjne, profilaktyczne, terapeutyczne, pomocowe, doradcze.

Absolwent  potrafi :

– planować i organizować proces kształcenia w ramach zajęć dodatkowych dla dzieci we wczesnym i średnim wieku szkolnym z zakresu edukacji medialnej, w tym – wczesnego programowania (kodowania) oraz robotyki

– wykorzystywać elektroniczne zestawy  edukacyjne  w kształceniu szkolnym  i pozaszkolnym.

– tworzyć projekty, plany i scenariusze pracy pozwalające realizować założenia zajęć z wykorzystaniem mediów  i nowoczesnych technologii

– podejmować działania mające na celu nawiązywanie współpracy z instytucjami zajmującymi się edukacją medialną i wykorzystującymi nowoczesne technologie w kształceniu.

Absolwent jest przygotowany do działalności prospołecznej, uczestnictwa w życiu społecznym, samodoskonalenia oraz podjęcia studiów w szkołach doktorskich i studiów podyplomowych.

Czesne

6 rat w semestrze

studia niestacjonarne
od 477 zł Miesięcznie
 • I rok - 12 x 477

  II rok - 12 x 477 zł
 •  
 •  

5 rat w semestrze

studia niestacjonarne
od 570 zł Miesięcznie
 • I rok - 10 x 570 zł
  II rok- 10 x 570 zł
 •  
 •  
Popularne

semestralnie

studia niestacjonarne
od 2800 zł Semestralnie
 • I rok - 2 x 2800zł
  II rok - 2 x 2800 zł
 •  
 •  
Opłacalne
Masz pytania? Napisz!