specjalizacje na kierunku

Język polski jako język obcy - przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu

Latynoamerykanistyka

Nauczanie języka obcego - przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu (język angielski, hiszpański, niemiecki, włoski)

Nauczanie języka obcego - przygotowanie do certyfikatu C1 i nauczania kolejnego przedmiotu

Opiekun osoby starszej z modułem języka niemieckiego

Skandynawistyka

Wczesne nauczanie języka angielskiego

Przyrodnicze aspekty zmiany klimatu z językiem angielskim

O kierunku
Studia mają  charakter kwalifikacyjny. Trwają 3 semestry.
Skierowane są do osób posiadających certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego na poziomie C1 lub C2, które chcą zdobyć kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela wybranego języka obcego, określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012r.w sprawie standardów kształcenia, przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Studia są prowadzone zgodnie z wymogami tego Rozporządzenia – MODUŁ 4.
Warunkiem wstępnym przyjęcia na studia – oprócz wymienionych certyfikatów potwierdzających znajomość języka obcego -jest posiadanie przygotowania  pedagogicznego w rozumieniu Rozporządzenia MEN z dnia 1.8.2017 r. lub kwalifikacji  nauczycielskich zgodnych  z wymienionym wyżej Rozporządzeniem z 25.07.2019 r.
Celem studiów jest wyposażenie przyszłych nauczycieli języka obcego w wiedzę i umiejętności  umożliwiające nauczanie języka w szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych.
 
Zajęcia  w wymiarze ok. 270 godzin odbywają się w siedzibie ATENEUM-Szkoły Wyższej w Gdańsku, we wskazane dni (tylko sobota i niedziela).
Prowadzą je nauczyciele akademiccy ATENEUM i innych uczelni wyższych.
Słuchacz jest obowiązany odbyć praktykę  w wymiarze 90 godzin w czasie trwania studiów. Praktykę Słuchacz organizuje we własnym zakresie.
Zajęcia rozpoczynają się w momencie zebrania grupy.
 
Koszt studiów (możliwość wyboru płatności ratalnej/semestralnej)
I semestr – 1600 zł
II semestr – 1600 zł
III semestr – 1700 zł
 

WYMAGANE DOKUMENTY W PROCESIE REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE dla KANDYDATÓW Z POLSKI
1. Poświadczona przez Ateneum – Szkołę Wyższą w Gdańsku kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (oryginał do wglądu) oraz dokumenty wymienione w punkcie 8, jeśli warunkiem przyjęcia na wybrane studia podyplomowe jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego/kwalifikacji nauczycielskich na drugim i trzecim etapie edukacyjnym.
2. CV – Curriculum Vitae.
3. Aktualna, podpisana imieniem i nazwiskiem fotografia kandydata, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
4. Podanie z ankietą osobową według wzoru Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku (drukowany dwustronnie).
5. 2 egzemplarze umowy o świadczenie usług edukacyjnych na studiach podyplomowych (drukowane dwustronnie) wraz z załącznikami dotyczącymi opłat
7. Kopia dowodu wpłaty za kształcenie na studiach podyplomowych (po zawarciu umowy, w dniu jej zawarcia).
8. W przypadku studiów podyplomowych, dla których warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.08.2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575) lub kwalifikacji nauczycielskich według Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (zał. 1)- należy dołączyć oryginał dokumentu, który potwierdza w/w uprawnienia. Dokumentami potwierdzającymi w/w uprawnienia są:
suplement do dyplomu i zawarte w pkt. 5.2 suplementu informacje o posiadanym przygotowaniu pedagogicznym/kwalifikacjach nauczycielskich,
-przypadku braku suplementu do dyplomu (ukończenie studiów przed 2004 rokiem) karta przebiegu studiów lub kopia indeksu lub zaświadczenie z Uczelni macierzystej wydane przez Dziekana Wydziału/Rektora Uczelni lub akt nadania stopnia kontraktowego/mianowanego/dyplomowanego lub zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnych kursów pedagogicznych (zgoda Kuratorium Oświaty do 2014 r.).

Dokumenty rekrutacyjne są do pobrania w:
 zakładce REKRUTACJA/STUDIA PODYPLOMOWE/KROKI REKRUTACJI
Zajęcia rozpoczynają się w momencie zebrania grupy.
Wykaz przedmiotów
 • Literatura i kultura krajów  Europy Zachodniej
 • Realioznawstwo w nauczaniu języków obcych
 • Wybrane zagadnienia z historii krajów Europy Zachodniej
 • Podstawy językoznawstwa
 • Metodyka nauczania języka obcego  w szkole podstawowej [angielskiego / lub hiszpańskiego / lub włoskiego / lub niemieckiego
 • Metodyka nauczania języka obcego w szkole ponadpodstawowej  (angielskiego / lub hiszpańskiego / lub włoskiego / lub niemieckiego)
 • Praktyka pedagogiczna w zakresie nauczania języka obcego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej
 • Wprowadzenie do dydaktyk szczegółowych
 • Seminarium dyplomowe
Absolwent
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie wszystkich modułów-przedmiotów przewidzianych w programie kształcenia, przygotowanie pracy dyplomowej oraz zdanie egzaminu dyplomowego (obrony pracy dyplomowej).
1. Absolwent studiów posiada:
– wiedzę z zakresu  metodyki nauczania  języka obcego na wszystkich etapach kształcenia popartą praktyką
– wiedzę filologiczną  niezbędną nauczycielowi języków obcych
– umiejętności i kompetencje niezbędne do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły, w tym do samodzielnego przygotowania i dostosowania programu nauczania do potrzeb i możliwości uczniów
– umiejętność uczenia się i doskonalenia własnego warsztatu dydaktycznego z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod pozyskiwania, organizowania i przetwarzania informacji i materiałów.
– umiejętność  komunikowania się przy użyciu różnych technik, zarówno z osobami będącymi podmiotami działalności nauczycielskiej, jak i z innymi osobami współdziałającymi w procesie dydaktycznym  oraz specjalistami wspierającymi ten proces.
2. Absolwent studiów charakteryzuje się wrażliwością etyczną, empatią, otwartością, refleksyjnością oraz postawami prospołecznymi i poczuciem odpowiedzialności.
3. Absolwent jest praktycznie przygotowany do realizowania zadań dydaktycznych wynikających z roli nauczyciela języka obcego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych
4. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z 10 lutego 2017r., potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.
Zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi  [Karta Nauczyciela, art. 70a, Rozporządzenie MENiS  z 29 marca 2002 r.], Słuchacze będący czynnymi nauczycielami mogą skorzystać w swoich gminach z dofinansowania  z tytułu doskonalenia zawodowego nauczycieli.
O specjalności
Studia Podyplomowe Nauczanie języka obcego (języki: angielski / hiszpański / niemiecki / włoski) mają  charakter kwalifikacyjny. Trwają 3 semestry.
Skierowane są do osób nie posiadających certyfikatu potwierdzającego znajomość języka obcego na poziomie minimum C1 i chcących podwyższyć swoje umiejętności językowe z poziomu B2 do poziomu C1, aby móc przystąpić do egzaminu potwierdzającego ten poziom znajomości języka.
Studia adresowane są także do absolwentów studiów wyższych, którzy chcą zdobyć kwalifikacje  niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela wybranego języka obcego, określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r.w sprawie standardów kształcenia, przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Studia są prowadzone zgodnie z wymogami tego Rozporządzenia – zał. 1.
Od kandydatów wymagany jest  certyfikat potwierdzający znajomość języka  na poziomie B2  oraz  posiadanie przygotowania  pedagogicznego w rozumieniu Rozporządzenia MEN z dnia 01.08.2017r. lub kwalifikacji  nauczycielskich zgodnych  z wymienionym wyżej Rozporządzeniem z 25.07.2019 r.
Celem studiów  jest przygotowanie Słuchaczy  do egzaminu potwierdzającego znajomość języka na poziomie C1 oraz wyposażenie przyszłych nauczycieli języka obcego w wiedzę i umiejętności  umożliwiające nauczanie języka w szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych.
Zajęcia  w wymiarze ok. 390 godzin, w tym 210 godzin praktycznej nauki języka,  odbywają się w siedzibie ATENEUM-Szkoły Wyższej w Gdańsku, we wskazane dni (tylko w soboty i niedziele).
Prowadzą je nauczyciele akademiccy ATENEUM i innych uczelni wyższych.
Słuchacz jest obowiązany odbyć praktykę  w wymiarze 60 godzin w czasie trwania studiów. Praktykę Słuchacz organizuje we własnym zakresie.
 
Koszt studiów (możliwość wyboru opłaty ratalnej/ semestralnej)
 I semestr – 2100 zł
II semestr – 2100 zł
III semestr – 2200 zł
 
WYMAGANE DOKUMENTY W PROCESIE REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE dla KANDYDATÓW Z POLSKI
1. Poświadczona przez Ateneum – Szkołę Wyższą w Gdańsku kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (oryginał do wglądu) oraz dokumenty wymienione w punkcie 8, jeśli warunkiem przyjęcia na wybrane studia podyplomowe jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego/kwalifikacji nauczycielskich na drugim i trzecim etapie edukacyjnym.
2. CV – Curriculum Vitae.
3. Aktualna, podpisana imieniem i nazwiskiem fotografia kandydata, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
4. Podanie z ankietą osobową według wzoru Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku (drukowany dwustronnie).
5. 2 egzemplarze umowy o świadczenie usług edukacyjnych na studiach podyplomowych (drukowane dwustronnie) wraz z załącznikami dotyczącymi opłat
7. Kopia dowodu wpłaty za kształcenie na studiach podyplomowych (po zawarciu umowy, w dniu jej zawarcia).
8. W przypadku studiów podyplomowych, dla których warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.08.2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575) lub kwalifikacji nauczycielskich według Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (zał. 1)- należy dołączyć oryginał dokumentu, który potwierdza w/w uprawnienia. Dokumentami potwierdzającymi w/w uprawnienia są:
suplement do dyplomu i zawarte w pkt. 5.2 suplementu informacje o posiadanym przygotowaniu pedagogicznym/kwalifikacjach nauczycielskich,
-przypadku braku suplementu do dyplomu (ukończenie studiów przed 2004 rokiem) karta przebiegu studiów lub kopia indeksu lub zaświadczenie z Uczelni macierzystej wydane przez Dziekana Wydziału/Rektora Uczelni lub akt nadania stopnia kontraktowego/mianowanego/dyplomowanego lub zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnych kursów pedagogicznych (zgoda Kuratorium Oświaty do 2014 r.).
 
 
Dokumenty rekrutacyjne są do pobrania w:
 zakładce REKRUTACJA/STUDIA PODYPLOMOWE/KROKI REKRUTACJI
Zajęcia rozpoczynają się w momencie zebrania grupy.
Wykaz przedmiotów
 • Praktyczna nauka języka obcego: leksyka, gramatyka, fonetyka  (poziom C1)
 • Literatura i kultura  krajów  Europy Zachodniej
 • Realioznawstwo w nauczaniu języków obcych
 • Wybrane zagadnienia z historii krajów Europy Zachodniej
 • Podstawy językoznawstwa
 • Metodyka nauczania języka obcego  w szkole podstawowej i ponadpodstawowej
 • Praktyka pedagogiczna w zakresie nauczania języka obcego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej
 • Wprowadzenie do dydaktyk szczegółowych
 • Seminarium dyplomowe
Absolwent
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie wszystkich modułów-przedmiotów przewidzianych w programie kształcenia, przygotowanie pracy dyplomowej oraz zdanie egzaminu dyplomowego (obrony pracy dyplomowej).
1. Absolwent studiów:
– jest przygotowany  do egzaminu potwierdzającego znajomość języka obcego na poziomie C1
Ponadto posiada:
-wiedzę z zakresu  metodyki nauczania  języka obcego na wszystkich etapach kształcenia popartą praktyką w jej praktycznym wykorzystywaniu
– wiedzę filologiczną  niezbędną nauczycielowi języków obcych
– umiejętności i kompetencje niezbędne do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły, w tym do samodzielnego przygotowania i dostosowania programu nauczania do potrzeb i możliwości uczniów
– umiejętność uczenia się i doskonalenia własnego warsztatu dydaktycznego z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod pozyskiwania, organizowania i przetwarzania informacji i materiałów.
– umiejętność  komunikowania się przy użyciu różnych technik, zarówno z osobami będącymi podmiotami działalności nauczycielskiej, jak i z innymi osobami współdziałającymi w procesie dydaktycznym  oraz specjalistami wspierającymi ten proces.
2. Absolwent studiów charakteryzuje się wrażliwością etyczną, empatią, otwartością, refleksyjnością oraz postawami prospołecznymi i poczuciem odpowiedzialności.
3. Absolwent jest praktycznie przygotowany do realizowania zadań dydaktycznych wynikających z roli nauczyciela języka obcego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych
4. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z 10 lutego 2017r., potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.
Zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi  [Karta Nauczyciela, art. 70a, Rozporządzenie MENiS  z 29 marca 2002 r.], Słuchacze będący czynnymi nauczycielami mogą skorzystać w swoich gminach z dofinansowania  z tytułu doskonalenia zawodowego nauczycieli.
O kierunku
Studia mają charakter kwalifikacyjny. Ich celem jest przygotowanie słuchaczy do pracy z osobami starszymi w kraju i za granicą . Umożliwi to wiedza, umiejętności i praktyka  dotycząca pracy z osobami starszymi oraz specjalistyczne umiejętności z zakresu języka niemieckiego. W trakcie realizacji modułu językowego [120 godzin] Słuchacz odbywa kształcenie językowe, umożliwiające mu porozumiewanie się z potencjalnymi podopiecznymi. Kształcenie językowe obejmuje także słownictwo i zagadnienia,  z zakresu opieki nad seniorami oraz elementy kulturowe, charakterystyczne dla obszarów niemieckojęzycznych. Ukończenie studiów umożliwia podjęcie pracy w charakterze opiekuna osoby starszej w kraju i za granicą. Zaletą studiów jest szczególny nacisk na rozwój kompetencji językowych i praktycznych – ostatni semestr poświęcony jest w dużym stopniu intensywnej nauce języka oraz odbywaniu praktyki zawodowej.
Studia w wymiarze ok. 330 godzin trwają trzy semestry. Adresowane są do absolwentów studiów wyższych licencjackich, inżynieryjnych oraz magisterskich posiadających przygotowanie pedagogiczne w rozumieniu Rozporządzenia MEN z dnia 1 sierpnia 2017 roku.
Zajęcia odbywają się będą co 2-3 tygodnie w soboty i niedziele w ATENEUM-Szkole Wyższej w Gdańsku.
Słuchacz jest obowiązany odbyć praktykę  w wymiarze 60 godzin w czasie trwania studiów. Praktykę Słuchacz organizuje we własnym zakresie. W przypadku trudności, Uczelnia  pomaga w znalezieniu miejsca odbycia praktyki.
Wykłady, ćwiczenia, warsztaty i seminaria prowadzą nauczyciele akademiccy oraz wybitni specjaliści i doświadczeni praktycy.
 
Koszt studiów (możliwość wyboru płatności ratalnej/semestralnej)
I semestr – 1900 zł
II semestr – 2000 zł
WYMAGANE DOKUMENTY W PROCESIE REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE dla KANDYDATÓW Z POLSKI
1. Poświadczona przez Ateneum-Szkołę Wyższą w Gdańsku kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (oryginał do wglądu) oraz dokumenty wymienione w punkcie 8, jeśli warunkiem przyjęcia na wybrane studia podyplomowe jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego/kwalifikacji nauczycielskich na drugim i trzecim etapie edukacyjnym.
2. CV – Curriculum Vitae.
3. Aktualna, podpisana imieniem i nazwiskiem fotografia kandydata, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
4. Podanie z ankietą osobową według wzoru Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku (drukowany dwustronnie).
5. 2 egzemplarze umowy o świadczenie usług edukacyjnych na studiach podyplomowych (drukowane dwustronnie) wraz z załącznikami dotyczącymi opłat
6. Kopia dowodu wpłaty za kształcenie na studiach podyplomowych (po zawarciu umowy,w dniu jej zawarcia).
7. W przypadku studiów podyplomowych, dla których warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.08.2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575) lub kwalifikacji nauczycielskich według Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (DZ.U. 2012.poz.131)- należy dołączyć oryginał dokumentu, który potwierdza w/w uprawnienia. Dokumentami potwierdzającymi w/w uprawnienia są:
suplement do dyplomu i zawarte w pkt. 5.2 suplementu informacje o posiadanym przygotowaniu pedagogicznym/kwalifikacjach nauczycielskich,
-przypadku braku suplementu do dyplomu (ukończenie studiów przed 2004 rokiem) karta przebiegu studiów lub kopia indeksu lub zaświadczenie z Uczelni macierzystej wydane przez Dziekana Wydziału/Rektora Uczelni lub akt nadania stopnia kontraktowego/mianowanego/dyplomowanego lub zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnych kursów pedagogicznych (zgoda Kuratorium Oświaty do 2014 r.).
 
 
Dokumenty rekrutacyjne są do pobrania w:
 zakładce REKRUTACJA/STUDIA PODYPLOMOWE/KROKI REKRUTACJI
Zajęcia rozpoczynają się w momencie zebrania grupy.
Przykładowe Przedmioty
 • Podstawy patopsychogerentologii i geriatrii
 • Zagadnienia z psychologii społecznej i gerontologii
 • Podstawy pedagogiki opiekuńczej
 • Podstawy  geragogiki
 • Opieka senioralna w Polsce i w krajach UE
 • Podstawy pielęgnowania i rehabilitacji
 • Choroby osób w wieku starszym
 • Opieka i zabiegi przy chorym
 • Zasady higieny i pierwsza pomoc
 • Dietetyka i zasady żywieniowe
 • Aspekty socjokulturowe   i interkulturowe  w opiece nad osobami starszymi
 • Współpraca ze środowiskiem lokalnym i rodziną
 • Metodyka  zajęć aktywizujących osoby starsze
 • Komunikacja w relacji opiekun-senior
 • Moduł językowy: Język niemiecki
 • Seminarium dyplomowe
 • Praktyka
Absolwent
Absolwent Studiów Podyplomowych Opiekun osoby starszej z modułem języka niemieckiego posiada wiedzę i umiejętności praktyczne umożliwiające pracę w charakterze opiekuna osób starszych, animatora ich życia, osoby inspirującej do kreatywności i propagującej aktywny tryb życia. Zdobyte umiejętności językowe dają szansę na zdobycie takiej pracy za granicą
Absolwenci otrzymują Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z 10 lutego 2017r., potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.
Zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi  [Karta Nauczyciela, art. 70a, Rozporządzenie MENiS  z 29 marca 2002 r.], Słuchacze będący czynnymi nauczycielami mogą skorzystać w swoich gminach z dofinansowania  z tytułu doskonalenia zawodowego nauczycieli.
O kierunku
Czas trwania studiów: dwa semestry
Zajęcia prowadzone są podczas zjazdów odbywających się co 2-3 tygodnie w soboty i niedziele w Ateneum-Szkole Wyższej w Gdańsku.
Celem studiów jest wyposażenie absolwentów  w wiedzę z zakresu kultury i cywilizacji krajów skandynawskich, a także w umiejętność komunikowania się w środowisku zawodowym w języku szwedzkim lub norweskim.
Adresatami studiów  są absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych, I i II stopnia, którzy chcą poszerzyć lub zdobyć wiedzę o krajach skandynawskich umożliwiającą im zdobycie pracy w przedsiębiorstwach i instytucjach obszaru krajów skandynawskich.
Studia nie wymagają znajomości języka szwedzkiego i norweskiego, nauczanie odbywa się od podstaw.
 
Koszt studiów (możliwość wyboru płatności ratalnej/semestralnej)
I semestr – 2000 zł
II semestr – 2100 zł
WYMAGANE DOKUMENTY W PROCESIE REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE dla KANDYDATÓW Z POLSKI
1. Poświadczona przez Ateneum-Szkołę Wyższą w Gdańsku kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (oryginał do wglądu) oraz dokumenty wymienione w punkcie 8, jeśli warunkiem przyjęcia na wybrane studia podyplomowe jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego/kwalifikacji nauczycielskich na drugim i trzecim etapie edukacyjnym.
2. CV – Curriculum Vitae.
3. Aktualna, podpisana imieniem i nazwiskiem fotografia kandydata, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
4. Podanie z ankietą osobową według wzoru Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku (drukowany dwustronnie).
5. 2 egzemplarze umowy o świadczenie usług edukacyjnych na studiach podyplomowych (drukowane dwustronnie) wraz z załącznikami dotyczącymi opłat
6. Kopia dowodu wpłaty za kształcenie na studiach podyplomowych (po zawarciu umowy,w dniu jej zawarcia).
7. W przypadku studiów podyplomowych, dla których warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.08.2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575) lub kwalifikacji nauczycielskich według Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (DZ.U. 2012.poz.131)- należy dołączyć oryginał dokumentu, który potwierdza w/w uprawnienia. Dokumentami potwierdzającymi w/w uprawnienia są:
suplement do dyplomu i zawarte w pkt. 5.2 suplementu informacje o posiadanym przygotowaniu pedagogicznym/kwalifikacjach nauczycielskich,
-przypadku braku suplementu do dyplomu (ukończenie studiów przed 2004 rokiem) karta przebiegu studiów lub kopia indeksu lub zaświadczenie z Uczelni macierzystej wydane przez Dziekana Wydziału/Rektora Uczelni lub akt nadania stopnia kontraktowego/mianowanego/dyplomowanego lub zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnych kursów pedagogicznych (zgoda Kuratorium Oświaty do 2014 r.).
 
 
Dokumenty rekrutacyjne są do pobrania w:
 zakładce REKRUTACJA/STUDIA PODYPLOMOWE/KROKI REKRUTACJI
Zajęcia rozpoczynają się w momencie zebrania grupy.
Wykaz przedmiotów
Moduły zajęć studiów podyplomowych obejmują następujące zagadnienia:
 • Nauka języka szwedzkiego / norweskiego od podstaw (120h)
 • Prezentacje i korespondencja biznesowa w języku szwedzkim / norweskim
 • Współczesne społeczeństwo Skandynawii
 •  Różnice kulturowe w biznesie  
 • Kultura i cywilizacja krajów skandynawskich
 • Historia Skandynawii
 • Media w krajach skandynawskich
 • Wybrane zagadnienia ekonomiczne krajów skandynawskich
Atuty
 • Przygotowanie do pracy w przedsiębiorstwach i instytucjach związanych z obszarem krajów skandynawskich.
 • Nauka dwóch języków obcych (wybranego języka skandynawskiego: szwedzkiego lub norweskiego)
 • Nowoczesna forma zajęć multimedialnych: ćwiczenia, konwersatoria, warsztaty metodą „case-study”
 • Zdobycie szerokiej wiedzy na temat krajów skandynawskich niezbędnej do funkcjonowania w środowisku zawodowym firm i instytucji skandynawskich
 • Efektywna komunikacja w biznesie skandynawskim
 • Zdobycie wiedzy o współczesnym społeczeństwie norweskim/szwedzkim oraz mediach skandynawskich
 • Podstawowa wiedza z zakresu polsko-szwedzkiej i polsko-norweskiej współpracy gospodarczej
 • Wiedza o codziennym życiu Norwegów i Szwedów
 • Zajęcia prowadzone przez doświadczonych dydaktyków oraz praktyków ze świata biznesu i mediów skandynawskich
 • Możliwość kontynuacji nauki języka obcego na kursie językowym lub na filologii szwedzkiej
Absolwent
Absolwent studiów uzyskuje:
– wiedzę o kulturze, historii i cywilizacji krajów skandynawskich
– umiejętność komunikacji w języku szwedzkim lub norweskim w środowisku zawodowym i w sytuacjach codziennych;
– umiejętność przygotowania podstawowej dokumentacji i korespondencji w języku szwedzkim / norweskim przydatnej w środowisku biznesowym
– umiejętność komunikacji interpersonalnej w środowisku biznesowym Skandynawii
Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.
O studiach
Czas trwania studiów: trzy semestry
Zajęcia prowadzone są podczas zjazdów odbywających się co 2-3 tygodnie w soboty i niedziele w Ateneum Szkole Wyższej w Gdańsku.
Studia mają charakter kwalifikacyjny, ich celem jest zdobycie przez przyszłych nauczycieli podstaw wiedzy z zakresu psychologii i pedagogiki małego dziecka oraz dydaktyki i metodyki, niezbędnych do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i klasach I-III.
 
Adresatami studiów są osoby z wyższym wykształceniem, które:
– posiadają już przygotowanie do pracy z dziećmi przedszkolnymi i/lub wczesnoszkolnymi,
– posiadają świadectwo potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie B2 [FCE lub inne egzaminy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.08.2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575)]
– chcą zdobyć kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i klasach I-III szkoły podstawowej.
Studia obejmują 240 godzin audytoryjnych oraz 120 godzin praktyk w placówkach przedszkolnych i w klasach I-III szkól podstawowych. Praktyki słuchacz organizuje we własnym zakresie.
 
Koszt studiów (możliwość wyboru płatności ratalnej/semestralnej)
semestr I – 1600 zł 
semestr II – 1600 zł
semestr III – 1700 zł
 
WYMAGANE DOKUMENTY W PROCESIE REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE dla KANDYDATÓW Z POLSKI
1. poświadczona przez Ateneum-Szkołę Wyższą w Gdańsku kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (oryginał do wglądu) oraz dokumenty wymienione w punkcie 8, jeśli warunkiem przyjęcia na wybrane studia podyplomowe jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego/kwalifikacji nauczycielskich na drugim i trzecim etapie edukacyjnym,
2. CV-Curriculum Vitae
3. Kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata
4. 1 aktualna, podpisaną imieniem i nazwiskiem fotografię kandydata, zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych
5. podanie z ankietą osobową według wzoru Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku (drukowany dwustronnie)
6. 2 egzemplarze umowy o świadczenie usług edukacyjnych na studiach podyplomowych (drukowane dwustronnie) wraz z załącznikami dotyczącymi opłat
7. kopia dowodu wpłaty za kształcenie na studiach podyplomowych (po zawarciu umowy,w dniu jej zawarcia)
8. w przypadku studiów podyplomowych, dla których warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.08.2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575) lub  kwalifikacji nauczycielskich według Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (DZ.U. 2012.poz.131)- należy dołączyć oryginał dokumentu, który potwierdza w/w uprawnienia. Dokumentami potwierdzającymi w/w uprawnienia są:
-suplement do dyplomu i zawarte w pkt. 5.2 suplementu informacje o posiadanym przygotowaniu pedagogicznym/kwalifikacjach nauczycielskich,
– w przypadku braku suplementu do dyplomu (ukończenie studiów przed 2004 rokiem) karta przebiegu studiów lub kopia indeksu lub zaświadczenie z Uczelni macierzystej wydane przez Dziekana Wydziału/Rektora Uczelni lub akt nadania stopnia kontraktowego/mianowanego/dyplomowanego lub zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnych kursów pedagogicznych (zgoda Kuratorium Oświaty do 2014 r.)
 
 
Dokumenty rekrutacyjne są do pobrania w:
 zakładce REKRUTACJA/STUDIA PODYPLOMOWE/KROKI REKRUTACJI
Zajęcia rozpoczynają się w momencie zebrania grupy.
Przykładowe Przedmioty
– praktyczna nauka języka angielskiego
– fonetyka języka angielskiego
– metodyka nauczania języka angielskiego w przedszkolach
– metodyka nauczania języka angielskiego w klasach I-III
– seminarium dyplomowe
– praktyka pedagogiczna
Absolwent
Absolwent studiów uzyskuje kwalifikacje (pod warunkiem posiadania świadectwa zdanego egzaminu z tego języka na poziomie B2)
do nauczania języka angielskiego w placówkach przedszkolnych i w klasach 1-3 szkoły podstawowej, tzn.:
– wiedzę z zakresu pedagogiki i psychologii wieku dziecięcego;
– wiedzę z zakresu podstaw nauczania języka angielskiego,
– wiedzę i umiejętności z zakresu dydaktyki i metodyki nauczania języka angielskiego;
Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z 10 lutego 2017 r., potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.
O kierunku

Przyrodnicze aspekty zmiany klimatu – studia podyplomowe poszerzające wiedzę merytoryczną i językową w zakresie dyscyplin przyrodniczych 

 
Globalne ocieplenie to temat, który wywołuje wiele emocji i jest zarzewiem wielu dyskusji, chociaż z naukowego punktu widzenia, wiemy, że ocieplenie systemu klimatycznego jest bezdyskusyjne a jego związek z działalnością człowieka, to fakt naukowo potwierdzony.
Postępujące ocieplenie klimatu Ziemi, które nieuchronnie prowadzi do zmian w ekosystemach naszej planety, postawi przed nami wyzwania na nieznaną dotąd skalę. Jest już oczywiste, że wzrost średniej temperatury wpływa na światową gospodarkę i rolnictwo. Pewnych procesów nie możemy zatrzymać, ale możemy próbować je spowolnić.
Najważniejszym zadaniem dla naszego pokolenia, w kontekście zmiany klimatu, jest zaakceptowanie faktu, że zmiany postępują i w możliwy sposób im przeciwdziałać i je spowalniać. Dlatego potrzebujemy świadomego społeczeństwa, które będzie podejmować wyważone decyzje na poziomie swoich aktywności dnia codziennego oraz na poziomie wyborów dotyczących przyszłości swojej społeczności lokalnej, a w efekcie skumulowanych pozytywnych decyzji lokalnych, mieć świadomy wpływ na przyszłość naszej planety. 
Cel studiów
Kierując się filozofią Zrównoważonych Celów Rozwoju proponujemy unikatowy kurs dotyczący wiedzy o zmianie klimatu, który w swoim holistycznym podejściu do problematyki, uwzględnia nie tylko przekaz wiedzy merytorycznej, dotyczącej środowiskowych źródeł oraz skutków zmiany klimatu, ale także kładzie nacisk na naukę nowoczesnych metod edukacyjnych, które są niezbędne do prawidłowego i efektywnego przekazywania wiedzy, tak aby odbiorca w pełni zrozumiał istotę problemu i stał się świadomym obywatelem, gotowym do podejmowania przemyślanych decyzji.  
Uczestnicy kursu będą mogli zapoznać się z problemami związanymi z oceanami w kontekście zmiany klimatu, z nowoczesnymi metodami badania tych zjawisk oraz z propozycjami, jak sami, możemy modyfikować zachowania, tak, aby pomniejszyć tempo zmiany klimatu. Uczestnicy będą mogli prześledzić, jak zmiany zachodzące w oceanach wpływają na zmiany w ekosystemie Bałtyku. Jaki wpływ te zmiany będą miały na faunę i florę Bałtyku, i co oznaczają dla ludzi? 
Komponent językowy studiów dodatkowo pozwoli uczestnikom zapoznać się i przećwiczyć różne instrumenty językowe pozwalające dalej samodzielnie zgłębiać wiedzę oraz uzyskiwać bieżące informacje klimatyczne oraz swobodnie tę wiedzę przekazywać innym w języku angielskim. Język angielski prowadzony będzie modułowo, z podziałem na różne zakresy tematyczne w dziedzinie zmiany klimatu. Język angielski ćwiczony będzie na zajęciach oraz poza z zastosowaniem różnorakich form elektronicznych oraz e-learningowych.
 
Czas trwania studiów: 2 semestry
Koszt studiów (możliwość wyboru płatności ratalnej/semestralnej)
I semestr – 1800 zł 1600 zł*
II semestr –1900 zł 1700 zł*
*promocja NA START z okazji uruchomienia kierunku
Przykładowe Przedmioty
Wykład
1. Metoda naukowa. Elementy krytycznego myślenia.
2. Stawianie i weryfikacja hipotez badawczych. 
3. Historia badań klimatycznych.
4. System ocean-atmosfera I.
5. System ocean-atmosfera II.
6. Rola oceanów w kształtowaniu klimatu.
7. Podstawowe czynniki wpływające na kształtowanie klimatu.
8. Efekt cieplarniany.
9. Sprzężenia w systemie klimatycznym Ziemi.
10. Kontrowersje dotyczące zmiany klimatu, jak o nich rozmawiać?
Warsztaty
1. Metoda naukowa.
2. Podstawowe czynniki wpływające na klimat.
3. Nowoczesne metody korzystania z Internetu w kontekście zmiany klimatu. 
Wykład
1. Zrównoważone Cele Rozwoju.
2. Systemy waloryzacji środowiska. 
3. Oceny oddziaływania na środowisko.
4. Socjologia i ekonomia w badaniach środowiska.
5. Zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego. 
6. Naturalne i antropogeniczne zanieczyszczenia atmosfery, a środowisko morskie.
7. Wybór metod badawczych do inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej. Interpretacja dostępnych wyników badań i danych literaturowych. 
8. Opis przewidywanych zmian w środowisku naturalnym obszaru Zatoki Gdańskiej, związanym ze zmianą klimatu. Wpływ na społeczeństwo. 
9. Waloryzacja przyrodnicza wybranego obszaru morskiego (studium przypadku).
Warsztaty
1. World cafe ( https://partycypacjaobywatelska.pl/strefa-wiedzy/techniki/world-cafe/) dotycząca Zrównoważonych Celów Rozwoju oraz problemów zanieczyszczenia środowiska naturalnego.
2. World cafe dotycząca przewidywanych zmian w środowisku naturalnym obszaru Zatoki Gdańskiej, związanym ze zmianą klimatu. Wpływ na społeczeństwo. 
1. Różnorodność biologiczna i podstawowe procesy biologiczne.
2. Metodyka badań biologicznych.
3. Związki chemiczne budujące żywe organizmy.
4. Fotosynteza i oddychanie tlenowe, fermentacja alkoholowa i mlekowa.
5. Organizmy samożywne i cudzożywne.
6. Komórka.
7. Systematyka i klasyfikacja organizmów.
8. Ekologia i ekosystem.
9. Budowa i funkcjonowanie organizmu roślinnego.
10. Budowa i funkcjonowanie organizmu człowieka.
11. Stan zdrowia i choroby.
12. Genetyka.
13. Ewolucja życia.
14. Globalne i lokalne problemy środowiska. 
Atuty
Nasz zespół to unikatowa mieszanka badaczy środowiska naturalnego z Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk oraz doświadczonych pedagogów i edukatorów z Szkoły Wyższej ATENEUM i osób pracujących w edukacji nieformalnej od wielu już lat. Nasze zajęcia będą prowadzone w salach dydaktycznych i w ramach warsztatów edukacyjnych i polowych w Instytucie Oceanologii. Słuchacze będą mogli uczestniczyć w tzw. World Cafe, nowoczesnej metodzie dyskusji o problemach społecznych i środowiskowych, w warsztatach polowych, np. na plaży, czy w ramach badań laboratoryjnych w Instytucie Oceanologii. 
Proponujemy, aby większość zajęć w drugim semestrze odbywało się w formie projektowej, a egzamin końcowy był w formie obrony założeń i wyników zrealizowanych przez słuchaczy projektów. 
Kadra
Opiekunowie studiów
Dr Katarzyna Kukowicz-Żarska
KKZ
Katarzyna Kukowicz-Żarska jest doktorem nauk humanistycznych, językoznawcą, germanistą, rusycystą, absolwentką lingwistyki stosowanej. Obecnie zatrudniona jest na stanowisku adiunkta w Ateneum-Szkole Wyższej w Gdańsku, gdzie pełni funkcję dziekana Wydziału Neofilologicznego.
Jako pracownik naukowo-dydaktyczny rodzimych uczelni dr Kukowicz-Żarska była kierownikiem projektów i zdobywczynią grantów naukowych, a jako praktyk z wieloletnim doświadczeniem w nauczaniu języka niemieckiego prowadziła liczne szkolenia unijne i kursy kompetencyjne. Prowadząc działalność popularyzatorską i edukacyjną prowadziła szereg wykładów otwartych, warsztatów i prelekcji dla słuchaczy uniwersytetów trzeciego wieku, młodzieży licealnej oraz studentów z zakresu wiedzy o języku, komunikacji interpersonalnej, manipulacji słowem czy językowych środków wartościowania. W ramach swej aktywności zawodowej Katarzyna Kukowicz-Żarska była także stypendystką Robert Bosch Stiftung i Bundeszentale für politische Bildung, gdzie podczas swojego pobytu stypendialnego w Niemczech zaangażowana była w liczne interdyscyplinarne projekty edukacyjne, naukowe i popularyzujące wiedzę. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół: komunikacji międzyludzkiej, komunikacji interkulturowej, aksjologii, lingwistyki tekstu, pragmalingwistyki, psycholingwistyki, języka sportu i mediów i łączą się z praktycznym przekazywaniem wiedzy.
 
Dr hab. Tymon Zieliński prof. IO PAN
DSC3349 2
Tymon Zieliński jest liderem zespołu Badania i edukacji w zakresie klimatu i oceanów w Instytucie Oceanologii Polskiej Akademii Nauk (IO PAN) w Sopocie, gdzie zajmuje stanowisko profesora. Profesor Zieliński jest aktywnym badaczem, współautorem ponad 90 recenzowanych artykułów naukowych oraz blisko 200 wystąpień konferencyjnych.
Tymon Zieliński bierze udział w wielu projektach badawczych i edukacyjnych, z zakresu badania procesów zachodzących w systemie ocean-atmosfera i dotyczących zmiany klimatu, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii zrównoważonego rozwoju. Organizuje liczne spotkania badawcze, warsztaty i konferencje. Tymon Zieliński, od początku swojej kariery zawodowej jest zaangażowany w działania edukacyjne, zarówno w nauczaniu formalnym, jak i poza formalnym. Organizuje i/lub wykłada podczas wielu wydarzeń naukowych oraz edukacyjnych, takich jak konferencje naukowe, targi nauki, warsztaty dla młodzieży, wystawy dla społeczeństwa, itp. W Instytucie Oceanologii, profesor Zieliński jest kierownikiem Studium Doktoranckiego oraz koordynatorem Szkoły Doktorskiej GeoPlanet.
Prowadzący zajęcia
Prof. dr hab. Jacek Piskozub
Prof dr hab. Jacek Piskozub zajmuje się procesami radiacyjnymi w morzu i atmosferze, oraz wzajemnym oddziaływaniem obu tych ośrodków w różnych skalach, od lokalnej do klimatycznej. W szczególności koncentruje się w ostatnich latach na strumienianach gazów istotnych dla klimatu przez powierzchnię morza, oraz procesach wiążących cyrkulacje oceaniczną z pogodą i klimatem kuli ziemskiej.
Tematem wykładów będzie związek oceanu z klimatem naszej planety oraz jego rola w zmianie klimatu spowodowanej czynnikami antropogenicznymi. Wprowadzone będą najważniejsze pojęcia związane z tymi procesami, wyjaśniona naturalna i antropogeniczna zmienność o różnej skali czasu. Przedstawiony tez będzie proces poznawania tych procesów przez współczesną naukę o Ziemi.
Prof. dr hab. Jan Marcin Węsławski
Prof. dr hab. Jan Marcin Węsławski zajmuje się ekologią morza, różnorodnością biologiczną fauny morskiej i związkami zmiany klimatu z funkcjonowaniem ekosystemów. Tematyka ta wiąże się z relacjami człowiek-środowisko i ochrona przyrody morskiej.
W czasie wykładów zostanie przedstawiony obecny stan środowiska Bałtyku, oraz opisane sposoby oceny zdrowia morza i różne systemy waloryzacji Przyrody.
Dr Tomasz Kijewski
Dr Tomasz Kijewski jest biologiem i zajmuje się genetyką fauny morskiej w kontekście zmian bioróżnorodności wobec działań człowieka. Jest specjalistą od biologii ryb, blogerem i edukatorem.
Dr hab. Ksenia Pazdro prof. IO PAN
Dr hab. Ksenia Pazdro z wykształcenia jest oceanografem, zajmuje się chemią morza, w szczególności badaniem obiegu zanieczyszczeń w ekosystemach morskich i skutkami obecności związków szkodliwych dla funkcjonowania tych ekosystemów.
W ramach wykładu omówione zostaną rodzaje i źródła zanieczyszczenia środowiska morskiego związkami pochodzenia antropogenicznego, uwarunkowania i poziomy zanieczyszczenia wody i dna morskiego na przykładzie wybranych akwenów. Omówione zostaną również skutki zanieczyszczenia ekosystemów morskich dla żyjących tam organizmów oraz wpływ zmian klimatu na obieg zanieczyszczeń w środowisku przyrodniczym.
Dr Paulina Pakszys
Dr Paulina Pakszys zajmuje się własnościami aerozoli w Arktyce Europejskiej ze szczególnym naciskiem na ich rolę w systemie ocean-atmosfera, jak i kształtowaniu oraz modyfikacji procesów klimatycznych czy wpływie zmian klimatycznych na środowisko naturalne. Aktywnie uczestniczy w działaniach edukacyjnych, które upowszechniają wiedzę o zmianach klimatycznych w szczególności związanych z oceanem i atmosferą.
Mgr Izabela Kotyńska-Zielińska
Mgr Izabela Kotyńska-Zielińska jest z wykształcenia politolożką i pedagożką, od kilku lat prowadzi różne projekty edukacyjne dotyczące środowiska morskiego. Mgr Kotyńska-Zielińska jest prekursorką promujących ideę metody World Cafe w Polsce w edukacji młodzieży szkolnej, w odniesieniu do tematyki morskiej i zmian klimatu.
Mgr Arkadiusz Janczyło
Posiada szerokie doświadczenie zawodowe jako nauczyciel (przygotowanie do egzaminów First, Advanced, Proficiency, TOLES, IELTS, kursy ogólne, akademickie i specjalistyczne: prawnicze, medyczne, biznesowe).Również tłumacz pisemny i ustny(teksty ogólne, prawne, medyczne, biznesowe, edukacyjne i pedagogiczne, szpitale, przychodnie, policja, sądy, banki, szkoły). W obu ścieżkach kariery z bogatym doświadczeniem w Polsce i Wielkiej Brytanii. W pracy dydaktycznej opiera się w ogromnej mierze na materiałach autentycznych, np. artykułach z gazet i czasopism, materiałów audio i video oraz wszystkim, co ma znamiona języka żywego i praktycznego. Lubi rzucać wyzwania uczącym się oraz uporczywie zachęcać ich do ciągłego poszerzania swoich horyzontów językowych jak i intelektualnych. Kiedy nie prowadzi i nie przygotowuje się do zajęć sam z pasją słucha, czyta i ogląda w oraz o języku angielskim chłonąc z pasją wszystko, co ciekawe w tym języku. Ponadto sam podnosi swoje umiejętności językowe ucząc się języka francuskiego. Aktualnie kształci przyszłych tłumaczy i nauczycieli języka angielskiego na studiach licencjackich i magisterskich.Ponadto wieloletni dyrektor ds. nauczania w letniej szkole języka angielskiego w Oksfordzie.Doświadczony egzaminator ustny First oraz Advanced przy British Council w Gdańsku.Trener nauczycieli języka angielskiego.
Wykształcenie:
MA Translation and Interpreting Studies – Uniwersytet w Manczesterze
mgr edukacji (nauczanie języka angielskiego) – Uniwersytet Łódzki
Licencjat w nauczaniu języka angielskiego – Uniwersytet Gdański
Student
Bardzo istotnym elementem kursu będzie nauka umiejętności dyskusji nt. zmiany klimatu oraz jak przekazywać swoją wiedzę w procesie edukacji. Będziemy uczyli zasad krytycznego myślenia, w kontekście klimatycznym, umiejętności potrzebnej każdemu obywatelowi, w szczególności rodzicom i opiekunom, nauczycielom i edukatorom, a także urzędnikom podejmującym istotne decyzje środowiskowe, urbanistyczne, etc. Pokażemy jakie zagrożenia czekają nasz region, jak zmienia się Bałtyk. Wiedza nabyta na naszych zajęciach pozwoli na lepsze zrozumienie zjawisk globalnych oraz zmieniającej się sytuacji naszego regionu.
O kierunku
Czas trwania studiów:  trzy semestry
Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do nauczania języka polskiego jako języka obcego.
Studia przeznaczone są dla osób posiadających przygotowanie pedagogiczne.
Zajęcia prowadzone będą podczas zjazdów odbywających w piątki lub w soboty i niedziele (istnieje możliwość wyboru dni zajęć) w Ateneum Szkole Wyższej w Gdańsku.
Studia mają charakter kwalifikacyjny. Są prowadzone zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, zał. 1. Obejmują 180 godz. praktyki pedagogicznej.
Studia są adresowane do osób z tytułem licencjata lub magistra posiadających przygotowanie pedagogiczne wg Rozporządzenia MEN z dn. 1.8.2017 w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017, poz. 1575) lub kwalifikacje nauczycielskie według Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (zał. 1) do uczenia w tych typach szkół.
 
Koszt studiów (możliwość wyboru płatności ratalnej/semestralnej)
I semestr – 1500 zł
II semestr – 1500 zł
III semestr – 1600 zł

WYMAGANE DOKUMENTY W PROCESIE REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE dla KANDYDATÓW Z POLSKI
1. Poświadczona przez Ateneum – Szkołę Wyższą w Gdańsku kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (oryginał do wglądu) oraz dokumenty wymienione w punkcie 8, jeśli warunkiem przyjęcia na wybrane studia podyplomowe jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego/kwalifikacji nauczycielskich na drugim i trzecim etapie edukacyjnym.
2. CV – Curriculum Vitae.
3. Aktualna, podpisana imieniem i nazwiskiem fotografia kandydata, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
4. Podanie z ankietą osobową według wzoru Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku (drukowany dwustronnie).
5. 2 egzemplarze umowy o świadczenie usług edukacyjnych na studiach podyplomowych (drukowane dwustronnie) wraz z załącznikami dotyczącymi opłat
7. Kopia dowodu wpłaty za kształcenie na studiach podyplomowych (po zawarciu umowy, w dniu jej zawarcia).
8. W przypadku studiów podyplomowych, dla których warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.08.2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575) lub kwalifikacji nauczycielskich według Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (zał. 1)- należy dołączyć oryginał dokumentu, który potwierdza w/w uprawnienia. Dokumentami potwierdzającymi w/w uprawnienia są:
suplement do dyplomu i zawarte w pkt. 5.2 suplementu informacje o posiadanym przygotowaniu pedagogicznym/kwalifikacjach nauczycielskich,
-przypadku braku suplementu do dyplomu (ukończenie studiów przed 2004 rokiem) karta przebiegu studiów lub kopia indeksu lub zaświadczenie z Uczelni macierzystej wydane przez Dziekana Wydziału/Rektora Uczelni lub akt nadania stopnia kontraktowego/mianowanego/dyplomowanego lub zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnych kursów pedagogicznych (zgoda Kuratorium Oświaty do 2014 r.).

 
 
Dokumenty rekrutacyjne są do pobrania w:
 zakładce REKRUTACJA/STUDIA PODYPLOMOWE/KROKI REKRUTACJI
Zajęcia rozpoczynają się w momencie zebrania grupy.
Przykładowe Przedmioty
 • Gramatyka j.polskiego w nauczaniu cudzoziemców – wybrane zagadnienia
 • Fonetyka j.polskiego
 • Rozwój językowy dzieci dwujęzycznych
 • Elementy polskiej tożsamości kulturowej – krótki przewodnik po polskości
 • Projektowanie kursów j.polskiego dla cudzoziemców oraz szkolnych zajęć dodatkowych z j.polskiego
 • Metodyka nauczania j.polskiego jako obcego
 • Seminarium
 • Praktyka pedagogiczna
Atuty
Studia podyplomowe Język polski jako język obcy skutecznie przygotowują do prowadzenia zajęć dydaktycznych (w tym kursów) dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Absolwent potrafi uczyć zarówno cudzoziemców, jak i polskie dzieci z doświadczeniem migracyjnym.
Absolwent
Absolwent Studiów Podyplomowych posiada szczegółową wiedzę w zakresie nauczania języka polskiego jako języka obcego.. Zna metodyczną stronę prowadzenia lekcji w szkole podstawowej i ponadpodstawowych oraz kursów języka polskiego. Potrafi łączyć nauczanie języka polskiegoi z nauczaniem innych przedmiotów humanistycznych.  Potrafi stosować nowoczesne metody nauczania. Orientuje się w nowościach z zakresu technologii informatycznej i multimedialnej.
Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z 10 lutego 2017r., potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.