Zobacz Webinar!

Specjalizacje na kierunku

INFORMATYKA W ZARZĄDZANIU

Dr Tadeusz Wojewódzki

Ekspert Kierunku

Dr Tomasz Półgrabski

Ekspert Kierunku

Zarządzanie w sporcie

Zarządzanie w sporcie

Dr Tomasz Półgrabski

Ekspert Kierunku

Dr Maciej Siembieda

Ekspert Kierunku

Dr Hab. Hanna Dubrzyńska

Ekspert Kierunku

Zarządzanie Logistyką

Zarządzanie Logistyką

Dr Hab. Hanna Dubrzyńska

Ekspert Kierunku

O kierunku
Nauka trwa 3 lata (6 semestrów) i kończy się egzaminem dyplomowym połączonym z obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu licencjata.
Celem specjalności zarządzanie logistyką jest wykształcenie wykwalifikowanej kadry specjalistów z zakresu logistyki, zarządzania łańcuchem dostaw oraz zarządzania zapasami i gospodarką magazynową.
Wykładowcami na specjalności zarządzanie logistyką są praktycy oraz doświadczeni dydaktycy. Starannie dobrana kadra ma za zadanie nie tylko przekazać wiedzę teoretyczną ale również praktyczne rozwiązania stosowane w działach logistyki w trójmiejskich firmach.
Niebagatelną rolę w procesie kształcenia studentów odgrywają obligatoryjne praktyki, w znalezieniu których Uczelnia stara się pomóc studentom za pośrednictwem Biura Karier.
Czesne na studiach niestacjonarnych (przez całe studia):
PROMOCJA – czesne na 1 roku studiów 1200 zł za semestr (210 zł miesięcznie)
czesne za semestr III-VI
2000 zł
10 rat w roku
410 zł m-cznie
12 rat w roku
343 zł* m-cznie
Czesne na studiach stacjonarnych (przez całe studia):
czesne za semestr
1900 zł
10 rat w roku
390 zł m-cznie
12 rat w roku
327 zł m-cznie


Wykaz Przedmiotów

Przedmioty kierunkowe:

 

Przedmioty specjalnościowe:

 
• zachowania organizacyjne
• zarządzanie projektami
• zarządzanie zasobami ludzkimi
• zarządzanie jakością
• zarządzanie przedsiębiorstwem
• marketing
• badania marketingowe
• kształtowanie umiejętności menedżerskich
• finanse przedsiębiorstwa
• procesy informacyjne w zarządzaniu
• bezpieczeństwo publiczne
• strategie zarządzania
• e-biznes
• innowacyjność w biznesie
• etyka biznesu
• elementy prawa gospodarczego
• negocjacje
 
 
• reklama i promocja w logistyce
• prawo transportowe
• biznes plan
• logistyka w zaopatrzeniu i dystrybucji
• rynek międzynarodowych usług logistycznych
• infrastruktura logistyki
• zarządzanie łańcuchem dostaw
• podstawy logistyki
• zarządzanie zapasami
• seminarium dyplomowe
• praktyka zawodowa
 
Sylwetka Absolwenta
Absolwenci specjalności zarządzanie logistyką będą przygotowani do podjęcia pracy w na szeroko rozumianym rynku TSL (Transport – Spedycja – Logistyka). W Trójmieście zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu logistyki jest szczególnie duże ze względu na przedsiębiorstwa związane z branżą portową, spedycją międzynarodową, transportem morskim oraz obsługą baz kontenerowych.
Po studiach absolwent będzie mógł znaleźć zatrudnienie jako:
– specjalista ds. logistyki,
– specjalista ds. zarządzania łańcuchem dostaw,
– specjalista ds. zarządzania zapasami,
– specjalista ds. importu i eksportu,
– spedytor, 
– specjalista ds. transportu
Po ukończeniu studiów i zdobyciu tytułu licencjata, student jest uprawniony do kontynuacji nauki na studiach drugiego stopnia oraz studiach podyplomowych
O kierunku
Nauka trwa 3 lata (6 semestrów) i kończy się egzaminem dyplomowym połączonym z obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu licencjata.
Celem specjalności zarządzanie w sporcie jest wykształcenie wykwalifikowanej kadry specjalistów z zakresu zarządzania obiektem sportowym, organizacją imprez sportowych, marketingu, czy zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach sportowych. 
Wykładowcami na specjalności zarządzanie w sporcie są praktycy oraz doświadczeni dydaktycy. Starannie dobrana kadra ma za zadanie nie tylko przekazać wiedzę teoretyczną ale również praktyczne i nowoczesne rozwiązania w codziennej pracy w obszarze zarządzania w sporcie.
Niebagatelną rolę w procesie kształcenia studentów odgrywają obligatoryjne praktyki, w znalezieniu których Uczelnia stara się pomóc studentom za pośrednictwem Biura Karier.
Czesne na studiach niestacjonarnych (przez całe studia):
PROMOCJA – czesne na 1 roku studiów 1200 zł za semestr (210 zł miesięcznie)
czesne za semestr III-VI
2000 zł
10 rat w roku
410 zł m-cznie
12 rat w roku
343 zł* m-cznie
Czesne na studiach stacjonarnych (przez całe studia):
czesne za semestr
1900 zł
10 rat w roku
390 zł m-cznie
12 rat w roku
327 zł m-cznie
 
Wykaz Przedmiotów

Przedmioty kierunkowe:

 

Przedmioty specjalnościowe:

 
• zachowania organizacyjne
• zarządzanie projektami
• zarządzanie zasobami ludzkimi
• zarządzanie jakością
• zarządzanie przedsiębiorstwem
• marketing
• badania marketingowe
• kształtowanie umiejętności menedżerskich
• finanse przedsiębiorstwa
• procesy informacyjne w zarządzaniu
• bezpieczeństwo publiczne
• strategie zarządzania
• e-biznes
• innowacyjność w biznesie
• etyka biznesu
• elementy prawa gospodarczego
• negocjacje
 
• zarządzanie instytucjami sportowymi,
• zarządzanie obiektami sportowymi,
• zarządzanie klubem sportowym,
• strategia w sporcie. Systemy zarządzania sportem w Polsce i na świecie,
• organizacja imprez sportowych,
• źródła finansowania działalności sportowej,
• wybrane aspekty prawne zarządzania organizacją sportową,
• marketing w sporcie,
• sponsoring i public relations w sporcie
• seminarium dyplomowe
• praktyka zawodowa
 
Sylwetka Absolwenta
Absolwent studiów I stopnia specjalności Zarządzanie w sporcie posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i marketingu umożliwiającą rozpoznawanie, analizowanie i wyjaśnianie zjawisk i praw gospodarczych zachodzących w organizacjach, w szczególności w organizacjach sportowych. Potrafi zastosować wiedzę teoretyczną do rozwiązywania praktycznych problemów zarządzania oraz podejmowania trafnych decyzji w różnych organizacjach i instytucjach w sektorze sportu.
Jest przygotowany do kierowania zespołem i zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach sportowych. Jednocześnie posiada umiejętności skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania oraz pracy w zespole.
Zna specyfikę funkcjonowania różnych organizacji działających w sektorze sportu: klubów sportowych, ośrodków sportu i rekreacji, a także obiektów sportowych. Potrafi zarządzać relacjami z interesariuszami organizacji sportowych: sponsorami, mediami, kibicami, rodzicami, przedstawicielami władz państwowych
Absolwent tej specjalności jest przygotowany do podjęcia pracy na stanowisku specjalisty z zakresu zarządzania – specjalisty ds. marketingu i promocji, obsługi klienta, organizacji i zarządzania itp.) oraz na stanowisku kierownika/menedżera w różnego rodzaju organizacjach sportowych.
Absolwent jest także przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
Ponadto absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II-go stopnia oraz kontynuacji kształcenia przez całe życie w celu dostosowania się do zmieniających się wymagań rynku pracy.
Gdzie mogą pracować nasi absolwenci?
 • w profesjonalnych klubach sportowych działających w formie spółek kapitałowych;
 • w klubach sportowych działających w formie stowarzyszeń i fundacji;
 • polskich i okręgowych związkach sportowych;
 • krajowych i międzynarodowych federacjach sportowych;
 • ośrodkach sportu i rekreacji;
 • komórkach organizacyjnych odpowiedzialnych za sport w jednostkach samorządu terytorialnego;
 • działach sponsoringu i marketingu firm komercyjnych;
 • agencjach sponsoringowych i event-marketingowych.
Ekspert Kierunku

Dr Tomasz Półgrabski

Menadżer z bogatym doświadczeniem zawodowym związanym z zarządzaniem obiektami sportowymi oraz organizacją imprez sportowych na poziomie europejskim i krajowym. Twórca programu sponsoringowego w tenisie „PZT Prokom Team”. Koordynator rządowego programu Orlik 2012. I wiele więcej:
– W latach 2007-2014 – V-ce Minister, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki.
– Doradca Zarządu Stadion Śląski Sp. z o.o,
– Współpracownik UEFA w zakresie przygotowania stadionów do ME U21 w Polsce,
– Współpracownik Ekstraklasa S.A,
– Współpracownik z Polskim Związkiem Motorowym,
– Były Prezes Zarządu w PL. 2012+ Sp. z o.o. operator Stadionu Narodowego,
O kierunku
Nauka trwa 3 lata (6 semestrów) i kończy się egzaminem dyplomowym połączonym z obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu licencjata.
Celem specjalności marketing jest wykształcenie wykwalifikowanej kadry specjalistów, którzy będą mogli znaleźć zatrudnienie w działach promocji i reklamy.
Wykładowcami na specjalności marketing są praktycy oraz doświadczeni dydaktycy. Starannie dobrana kadra ma za zadanie nie tylko przekazać wiedzę teoretyczną ale również praktyczne i nowoczesne rozwiązania stosowane w obszarze szeroko rozumianego marketingu. Podczas studiów oprócz tradycyjnego marketingu studenci poznają nowoczesne sposoby reklamy w internecie oraz pozycjonowania stron internetowych.
Niebagatelną rolę w procesie kształcenia studentów odgrywają obligatoryjne praktyki, w znalezieniu których Uczelnia stara się pomóc studentom za pośrednictwem Biura Karier.
Czesne na studiach niestacjonarnych:
PROMOCJA – czesne na 1 roku studiów 1200 zł za semestr (210 zł miesięcznie)
czesne za semestr III-VI
2000 zł
10 rat w roku
410 zł m-cznie
12 rat w roku
343 zł* m-cznie
Czesne na studiach stacjonarnych (przez całe studia):
czesne za semestr
1900 zł
10 rat w roku
390 zł m-cznie
12 rat w roku
327 zł m-cznie


Wykaz Przedmiotów

Przedmioty kierunkowe:

 

Przedmioty specjalnościowe:

 
• zachowania organizacyjne
• zarządzanie projektami
• zarządzanie zasobami ludzkimi
• zarządzanie jakością
• zarządzanie przedsiębiorstwem
• marketing
• badania marketingowe
• kształtowanie umiejętności menedżerskich
• finanse przedsiębiorstwa
• procesy informacyjne w zarządzaniu
• bezpieczeństwo publiczne
• strategie zarządzania
• e-biznes
• innowacyjność w biznesie
• etyka biznesu
• elementy prawa gospodarczego
• negocjacje
 
• biznes plan,
• podstawy SEM i SEO,
• strategie konkurencji,
• polityka dystrybucji,
• marketing usług,
• zachowania konsumentów na rynku,
• zarządzanie marką,
• marketingowe strategie cen,
• public relations w praktyce
• seminarium dyplomowe
• praktyka zawodowa
 
 
Sylwetka Absolwenta
Absolwent studiów I stopnia specjalności marketing posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i marketingu umożliwiającą rozpoznawanie, analizowanie i wyjaśnianie zjawisk i praw gospodarczych zachodzących w organizacjach, w szczególności w agencjach reklamowych i działach marketingu. Potrafi zastosować wiedzę teoretyczną w promocji i reklamie usług i produktów zarówno w marketingu offline jak i online.
Absolwent tej specjalności jest przygotowany do podjęcia pracy na stanowisku specjalisty ds. marketingu i promocji, obsługi klienta, organizacji i zarządzania itp.
Absolwent jest także przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
Ponadto absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II-go stopnia oraz kontynuacji kształcenia przez całe życie w celu dostosowania się do zmieniających się wymagań rynku pracy.
Po studiach absolwent będzie mógł znaleźć zatrudnienie jako:
 • specjalista ds. marketingu,
 • specjalista ds. marketingu internetowego,
 • specjalista ds. promocji i reklamy,
 • specjalista ds public relations,
 • specjalista ds. komunikacji,
 • specjalista ds. social media
Ekspert Kierunku

Dr Maciej Siemieda

Menedżer z kilkunastoletnim stażem zarządzania redakcjami polskich gazet regionalnych (m.in. Dziennika Bałtyckiego),  laureat 5 nagród Media Trend uznawanych za najwyższy polski laur w marketingu medialnym. Od 2010 r. właściciel i prezes zarządu spółki MSG specjalizującej się w komunikacji marketingowej i PR instytucji państwowych (Narodowy Bank Polski, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Agencja Rynku Rolnego), spółek skarbu państwa (Giełda Papierów Wartościowych, Polskie LNG, PGE Energia Jądrowa, PGNiG, Ciech SA) oraz firm o zasięgu międzynarodowym (EDF, Shanghai Electric, British American Tobacco).
O kierunku
Nauka trwa 3 lata (6 semestrów) i kończy się egzaminem dyplomowym połączonym z obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu licencjata.
Celem specjalności informatyka w zarządzaniu jest wykształcenie wykwalifikowanej kadry specjalistów z zakresu zarządzania, którzy w pracy potrafią się wspomagać nowoczesnymi rozwiązaniami informatycznymi.
Wykładowcami na specjalności informatyka w zarządzaniu są praktycy oraz doświadczeni dydaktycy. Starannie dobrana kadra ma za zadanie nie tylko przekazać wiedzę teoretyczną ale również nowoczesne, informatyczne rozwiązania stosowane w trójmiejskich firmach.
Niebagatelną rolę w procesie kształcenia studentów odgrywają obligatoryjne praktyki, w znalezieniu których Uczelnia stara się pomóc studentom za pośrednictwem Biura Karier.
Czesne na studiach niestacjonarnych (przez całe studia):
PROMOCJA – czesne na 1 roku studiów 1200 zł za semestr (210 zł miesięcznie)
czesne za semestr III – VI2000 zł
10 rat w roku410 zł m-cznie
12 rat w roku343 zł* m-cznie

Czesne na studiach stacjonarnych (przez całe studia):

czesne za semestr1900 zł
10 rat w roku390 zł m-cznie
12 rat w roku327 zł m-cznie
Wykaz Przedmiotów

Przedmioty kierunkowe:

Przedmioty specjalnościowe:

 
• zachowania organizacyjne
• zarządzanie projektami
• zarządzanie zasobami ludzkimi
• zarządzanie jakością
• zarządzanie przedsiębiorstwem
• marketing
• badania marketingowe
• kształtowanie umiejętności menedżerskich
• finanse przedsiębiorstwa
• procesy informacyjne w zarządzaniu
• bezpieczeństwo publiczne
• strategie zarządzania
• e-biznes
• innowacyjność w biznesie
• etyka biznesu
• elementy prawa gospodarczego
• negocjacje
• biznes plan
• zaawansowane zastosowanie MS Excel
• wprowadzenie do baz danych
• informatyka w rachunkowości
• systemy informatyczne wspomagające pracę w grupie
• rozwiązania wspomagające e-commerce
• projektowanie stron internetowych
• podstawy SEM i SEO
• bezpieczeństwo systemów informatycznych
• seminarium dyplomowe
• praktyka zawodowa
Sylwetka Absolwenta
Absolwenci specjalności informatyka w zarządzaniu są przygotowani do podjęcia pracy na stanowiskach menadżerskich wymagających znajomości zaawansowanych rozwiązań informatycznych. 
specjalność INFORMATYKA W ZARZĄDZANIU
 • jest odpowiedzią na potrzeby rynku pracy –informatyczne oraz informacyjne problemy współczesnych instytucji, organizacji, firm
 • przygotowuje specjalistów w zakresie implementacji technologii informatycznych oraz informacyjnych do wymogów i uwarunkowań organizacji,
 • kierunek łączy kompetencje informatyczne  – na poziomie sprawnego użytkownika aplikacji informatycznych, z kompetencjami humanistycznymi – na poziomie samodzielnego diagnosty uwarunkowań mentalnych oraz wyposażonego w instrumenty do wdrażania rekomendowanych  zmian,
 • studia przygotowują do pracy w zespołach projektowych, z wykorzystaniem najnowocześniejszych metodyk i technik pracy grupowej,
 • przygotowują do pracy w standardach korporacji oraz średnich i małych firm,
 • ukierunkowane są na rozwój kluczowych kompetencji absolwenta opartych na samodzielności myślenia oraz innowacyjności, wspieranych technikami efektywnej pracy intelektualnej
Absolwenci tej specjalności zdobywają wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie wykorzystywania nowoczesnych narzędzi i technologii informatycznych do zarządzania firmą. Absolwenci są również przygotowani do administrowania zawartością firmowych stron internetowych przy użyciu różnych systemów zarządzania treścią (CMS).
Absolwenci mogą podejmować pracę w przedsiębiorstwach i instytucjach, na stanowiskach związanych systemami informatycznymi wspomagającymi zarządzanie. Przygotowani są również merytorycznie i praktycznie do prowadzenia biznesu online.
Po studiach absolwent będzie mógł znaleźć zatrudnienie m.in. jako:
– analityk ds. wsparcia operacyjnego,
– specjalista ds. marketingu internetowego,
– specjalista ds. raportowania i analiz,
– analityk rynku,
– office manager, 
Po ukończeniu studiów i zdobyciu tytułu licencjata, student jest uprawniony do kontynuacji nauki na studiach drugiego stopnia oraz studiach podyplomowych.
Ekspert Kierunku

Dr Tadeusz Wojewódzki

 • człowiek z okładki COMPUTERWORLD;
 • specjalista w zakresie mentalnych uwarunkowań rozwiązań informatycznych /własna metodyka z licznymi wdrożeniami/;
 • Dyrektor I Terenowego Banku Danych PUW w Gdańsku;
 • Ekspert Panelu Urzędu Marszałkowskiego  ZPORR 1.5  Społeczeństwo Informacyjne;
 • ekspert Akademia Kultury Informacyjnej w Warszawie;
 • nadzorca wdrożeniowy systemu Ksiąg Wieczystych oraz Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców;
 • współtwórca pionierskich rozwiązań  BIP /woj. pomorskie/;
 • twórca oryginalnego systemu procesów komunikacyjnych;
 • animator procesów synergicznych w zespołach projektowych;
 • bloger – / www.infobrokerstwo.pl/ , felietonista /www.felietomana.pl/, dziennikarz obywatelski;
 • administrator portali i grup społecznościowych;
 • propagator modelu organizacji opozycyjnego wobec „wyścigu szczurów”;
 • pasjonat malarstwa/akryl/, białego wiersza /jeśli proza nie wystarczy/, były siatkarz, lekkoatleta – zawsze w ruchu /przynajmniej komunikacyjnym/.