specjalizacje na kierunku

Menadżer sportu (Zarządzanie w sporcie)

Zarządzanie klubem sportowym

Zarządzanie oświatą

Zarządzanie projektami Profesjonalny Project Manager

Ochrona środowiska w portach morskich (możliwe dofinansowanie 90%)

O kierunku
Studia trwają 2 semestry
 
Studia podyplomowe Zarządzanie klubem sportowym są przeznaczone przede wszystkim dla trenerów i instruktorów sportowych, absolwentów AWF oraz osób zainteresowanych tematyką sportową, pragnących specjalizować się w dziedzinie marketingu i zarządzania w sporcie, chcących podnosić swoje kompetencje, wiedzę i umiejętności w tym zakresie.
 
Zajęcia prowadzone będą podczas zjazdów odbywających w soboty i niedziele w Ateneum Szkole Wyższej w Gdańsku.
 
Koszt studiów (możliwość wyboru płatności ratalnej/semestralnej)
I semestr – 1800 zł
II semestr – 1900 zł
 
 WYMAGANE DOKUMENTY W PROCESIE REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE dla KANDYDATÓW Z POLSKI
1. Poświadczona przez Ateneum-Szkołę Wyższą w Gdańsku kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (oryginał do wglądu) oraz dokumenty wymienione w punkcie 8, jeśli warunkiem przyjęcia na wybrane studia podyplomowe jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego/kwalifikacji nauczycielskich na drugim i trzecim etapie edukacyjnym.
2. CV – Curriculum Vitae.
3. Aktualna, podpisana imieniem i nazwiskiem fotografia kandydata, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
4. Podanie z ankietą osobową według wzoru Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku (drukowany dwustronnie).
5. 2 egzemplarze umowy o świadczenie usług edukacyjnych na studiach podyplomowych (drukowane dwustronnie) wraz z załącznikami dotyczącymi opłat
6. Kopia dowodu wpłaty za kształcenie na studiach podyplomowych (po zawarciu umowy,w dniu jej zawarcia).
7. W przypadku studiów podyplomowych, dla których warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.08.2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575) lub kwalifikacji nauczycielskich według Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (DZ.U. 2012.poz.131)- należy dołączyć oryginał dokumentu, który potwierdza w/w uprawnienia. Dokumentami potwierdzającymi w/w uprawnienia są:
suplement do dyplomu i zawarte w pkt. 5.2 suplementu informacje o posiadanym przygotowaniu pedagogicznym/kwalifikacjach nauczycielskich,
-przypadku braku suplementu do dyplomu (ukończenie studiów przed 2004 rokiem) karta przebiegu studiów lub kopia indeksu lub zaświadczenie z Uczelni macierzystej wydane przez Dziekana Wydziału/Rektora Uczelni lub akt nadania stopnia kontraktowego/mianowanego/dyplomowanego lub zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnych kursów pedagogicznych (zgoda Kuratorium Oświaty do 2014 r.).
Przykładowe Przedmioty
 • Budżetowanie przedsięwzięć sportowych
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w sporcie z elementami identyfikacji talentów
 • Formy zatrudnienia w małym klubie sportowym. Zarządzanie personelem
 • Zarządzanie finansami klubu sportowego
 • Marketing i reklama klubu sportowego
 • Produkt klubu sportowego
 • Kreowanie wizerunku i zarządzanie marką w sporcie
 • Organizacja i bezpieczeństwo imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych
 • Organizacja lokalnych imprez sportowych amatorskich oraz w sporcie dzieci i młodzieży
 • Zarządzanie obiektami sportowymi
Atuty
Absolwent podyplomowych studiów Zarządzanie małym klubem sportowym:
 • posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i marketingu umożliwiającą rozpoznawanie, analizowanie i wyjaśnianie zjawisk i praw gospodarczych zachodzących w klubie sportowym. Potrafi zastosować wiedzę teoretyczną do rozwiązywania praktycznych problemów zarządzania oraz podejmowania trafnych decyzji w różnych sytuacjach;
 • jest przygotowany do kierowania zespołem i zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach sportowych. Jednocześnie posiada umiejętności skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania oraz pracy w zespole;
 • zna specyfikę funkcjonowania różnych organizacji działających w sektorze sportu: klubów sportowych, ośrodków sportu i rekreacji, a także obiektów sportowych. Potrafi zarządzać relacjami z interesariuszami organizacji sportowych: sponsorami, mediami, kibicami, rodzicami, przedstawicielami władz państwowych.
Absolwent
Zdobyta wiedza i umiejętności praktyczne pozwolą absolwentom konkurować na rynku pracy oraz aplikować na specjalistyczne stanowiska związane z obszarem sportu. Absolwenci będą mogli podjąć pracę w jednostkach samorządu terytorialnego, klubach i organizacjach sportowych, podmiotach komercyjnych funkcjonujących na rynku sportowym oraz organizacjach działających non – profit działających w obszarze sportu.
Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z 10 lutego 2017r., potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.
O studiach
Rozpoczęcie zajęć: październik 2022. Rekrutacja trwa do 30 września 2022.
Czas trwania studiów: dwa semestry
Zajęcia prowadzone będą podczas zjazdów odbywających w soboty i w niedziele w Ateneum Szkole Wyższej w Gdańsku.
Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pełnienia funkcji kierowniczych w szkołach, placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych oraz doskonalenie zawodowe dyrektorów szkół, pracowników nadzoru pedagogicznego, doradców i konsultantów metodycznych.
Ukończenie studiów daje kompetencje do podjęcia pracy w placówkach oświatowych, placówkach nadzoru pedagogicznego oraz placówkach organów prowadzących szkoły.
Koszt studiów (możliwość wyboru płatności ratalnej/semestralnej)
I semestr – 2100 zł / ratalnie – 430 zł m-cznie
II semestr – 2200 zł / ratalnie 450 zł m-cznie
WYMAGANE DOKUMENTY W PROCESIE REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE dla KANDYDATÓW Z POLSKI
1. Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (oryginał do wglądu) wraz z suplementem.
2. Fotografia kandydata, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych- w wersji elektronicznej w jpg oraz foto tradycyjne wysłane pocztą z umową.
3. Podanie z ankietą osobową według wzoru Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku- wysyłamy mailowo.
4. Dwa egzemplarze umowy o świadczenie usług edukacyjnych na studiach podyplomowych wraz z załącznikami dotyczącymi opłat – umowy wysyłamy pocztą z zdjęciem.
5. Kopia dowodu wpłaty za kształcenie na studiach podyplomowych (nie ma wpisowego, opłata to minimum 1 rata czesnego za studia).
 
Dokumenty rekrutacyjne są do pobrania w:
 zakładce REKRUTACJA/STUDIA PODYPLOMOWE/KROKI REKRUTACJI
Zajęcia rozpoczynają się w momencie zebrania grupy.
Wykaz przedmiotów
 • Polityka edukacyjna UE
 • Podstawy teoretyczne zarządzania
 • Elementy prawa oświatowego
 • Planowanie pracy i zarządzanie placówką oświatową
 • Dokumenty i archiwa szkolne
 • Polityka oświatowa
 • Szkoła w środowisku lokalnym
 • Pozyskiwanie środków finansowych
 • Współczesne konteksty edukacji
 • Seminarium dyplomowe
 • Gospodarka sprzętem i materiałami w placówce oświatowej
 • Nadzór pedagogiczny i zarządzanie jakością kształcenia
 • Socjologia oświaty
 • Pedagogika społeczna
 • Stres zawodowy i metody redukcji
 • Komunikacja interpersonalna, podstawy negocjacji i mediacji
 • Animacja społeczna
 • Wybrane zagadnienia patologii społecznej
 • Technologie informacyjne
 • Projekt pracy i rozwoju szkoły
 • Seminarium dyplomowe
 • Praktyka
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie wszystkich modułów-przedmiotów przewidzianych w programie kształcenia, przygotowanie pracy dyplomowej (jeżeli program kształcenia, przewiduje jako formę zakończenia studiów podyplomowych jej przygotowanie)  oraz zdanie egzaminu dyplomowego (obrony pracy dyplomowej).
Atuty
Studia dają umiejętność planowania rozwoju szkoły w wymiarze strategicznym i bieżącym. Uczą wdrażania, monitorowania i oceniania efektów realizowanych zadań, organizacji procesów dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych w szkole lub placówce oświatowej. Studia dają umiejętności  posługiwania się w praktyce przepisami prawa oświatowego oraz prawa pracy, prawa administracyjnego i autorskiego mającego zastosowanie w szkołach i placówkach oświatowych. Ukończenie studiów daje kompetencje do podjęcia pracy w placówkach oświatowych, placówkach nadzoru pedagogicznego oraz placówkach organów prowadzących szkoły.
Absolwent
Studia dają umiejętność planowania rozwoju szkoły w wymiarze strategicznym i bieżącym. Uczą wdrażania, monitorowania i oceniania efektów realizowanych zadań, organizacji procesów dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych w szkole lub placówce oświatowej. Studia dają umiejętności  posługiwania się w praktyce przepisami prawa oświatowego oraz prawa pracy, prawa administracyjnego i autorskiego mającego zastosowanie w szkołach i placówkach oświatowych. Ukończenie studiów daje kompetencje do podjęcia pracy w placówkach oświatowych, placówkach nadzoru pedagogicznego oraz placówkach organów prowadzących szkoły.
1. Ukończenie studiów podyplomowych jest spełnieniem formalnego warunku sformułowanego wobec kadry kierowniczej wszelkiego rodzaju placówek oświatowych przez Ministra Edukacji Narodowej (Rozporządzenie MEN, Dz. U. poz. 1597 z 11.8.2017 r.)
2. Absolwent po ukończeniu studiów posiada wiedzę i umiejętności z zakresu: rozpoznawania problemów współczesnej edukacji; zadań nadzoru pedagogicznego; prawa oświatowego; zarządzania jednostkami oświatowymi; podstaw prawa gospodarczego; ekonomicznych uwarunkowań działalności szkoły z elementami marketingu; podstaw komunikacji społecznej i negocjacji.
3. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z 10 lutego 2017r., potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.
O kierunku
Studia prowadzone we współpracy z międzynarodową grupą konsultingowo doradczą Ambition Group, dają możliwość gruntownego zapoznania się z zagadnieniami Zarządzania projektami w szerszym spektrum wiedzy.
Zarządzanie projektami to obszar nowy na naszej uczelni, ale też wyjątkowy, bo przygotowuje do egzaminu na Certyfikat PRINCE2® na poziomie Foundation.
Słuchacze będą mieli możliwość kompleksowego poznania międzynarodowej metodyki zarządzania projektami PRINCE2® oraz praktycznego sprawdzenia nabytych umiejętności zarządzania projektem w trakcie symulacji strategicznej PRINCEOPOLY®.
Metodyka PRINCE2® stosowana jest niezależnie od wielkości projektu, do zarządzania oraz sterowania zasobami w sposób zorganizowany i efektywny.
Studia kładą nacisk na praktyczną stronę zarządzania projektami i rozszerzone są o moduł zarządzania ryzykiem wraz z symulacją strategiczną Casino Wars®.
 
Adresaci studiów:
Studia przeznaczone są dla wszystkich osób zainteresowanych zagadnieniami zarządzania projektami w organizacjach prowadzących działania operacyjne i projektowe, posiadających wyższe wykształcenie, bez względu na ukończony kierunek studiów.
 
Celem studiów jest:
przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy w kluczowych obszarach zarządzania projektami oraz zdobycie przez uczestników umiejętności skutecznego stosowania narzędzi i metod zarządzania projektami. Studia kładą nacisk przede wszystkim na stronę praktyczną zarządzania projektami. Dzięki wykorzystaniu trzech symulacji strategicznych, odzwierciedlających rzeczywiste środowisko projektowe, uczestnik otrzymuje zarówno bazę teoretyczną, jak i praktyczną wiedzę zarządzania projektem. Dzięki temu, po ukończeniu studiów ma pełne przygotowanie do prowadzenia projektu lub występowania w roli członka zespołu projektowego.
 
Studia trwają dwa semestry, obejmują łącznie 180 godzin zajęć.
Większość zajęć ma charakter warsztatowy, interaktywny.
Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem, m.in. analizy przypadków (case study), ćwiczeń zespołowych, ćwiczeń indywidualnych, odgrywania ról, treningu umiejętności praktycznych, wymiany doświadczeń i mini wykładów.
 
Spełniają wymogi stawiane studiom podyplomowym w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym z 27 lipca 2005 roku [z późniejszymi modyfikacjami].
Zajęcia odbywają się w trakcie zjazdów sobotnio-niedzielnych co 2-3 tygodnie w siedzibie Uczelni.
Koszt studiów (możliwość wyboru płatności ratalnej/semestralnej)
I semestr – 2400 zł
II semestr – 2500 zł
WYMAGANE DOKUMENTY W PROCESIE REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE dla KANDYDATÓW Z POLSKI
1. Poświadczona przez Ateneum-Szkołę Wyższą w Gdańsku kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (oryginał do wglądu) oraz dokumenty wymienione w punkcie 8, jeśli warunkiem przyjęcia na wybrane studia podyplomowe jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego/kwalifikacji nauczycielskich na drugim i trzecim etapie edukacyjnym.
2. CV – Curriculum Vitae.
3. Aktualna, podpisana imieniem i nazwiskiem fotografia kandydata, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
4. Podanie z ankietą osobową według wzoru Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku (drukowany dwustronnie).
5. 2 egzemplarze umowy o świadczenie usług edukacyjnych na studiach podyplomowych (drukowane dwustronnie) wraz z załącznikami dotyczącymi opłat
6. Kopia dowodu wpłaty za kształcenie na studiach podyplomowych (po zawarciu umowy,w dniu jej zawarcia).
7. W przypadku studiów podyplomowych, dla których warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.08.2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575) lub kwalifikacji nauczycielskich według Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (DZ.U. 2012.poz.131)- należy dołączyć oryginał dokumentu, który potwierdza w/w uprawnienia. Dokumentami potwierdzającymi w/w uprawnienia są:
suplement do dyplomu i zawarte w pkt. 5.2 suplementu informacje o posiadanym przygotowaniu pedagogicznym/kwalifikacjach nauczycielskich,
-przypadku braku suplementu do dyplomu (ukończenie studiów przed 2004 rokiem) karta przebiegu studiów lub kopia indeksu lub zaświadczenie z Uczelni macierzystej wydane przez Dziekana Wydziału/Rektora Uczelni lub akt nadania stopnia kontraktowego/mianowanego/dyplomowanego lub zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnych kursów pedagogicznych (zgoda Kuratorium Oświaty do 2014 r.).
 
Dokumenty rekrutacyjne są do pobrania w:
 zakładce REKRUTACJA/STUDIA PODYPLOMOWE/KROKI REKRUTACJI
Zajęcia rozpoczynają się w momencie zebrania grupy.
Wykaz przedmiotów
Treści programowe:
 • Blok wykładowy: Ład organizacyjny – działalność operacyjna a projekty
 • Blok wykładowy: Wprowadzenie do zarządzania projektami wg metodyki PRINCE2®
 • Blok wykładowy: Zarządzanie projektem IT od pomysłu do produktu końcowego
 • Blok wykładowy: Zarządzanie kontraktem w projekcie
 • Blok metodyczny: Zarządzanie projektem wg metodyki PRINCE2®
 • Blok metodyczny: Metodyki zwinne – zarządzanie wytwarzaniem produktów wg SCRUM
 • Blok wykładowy: Komunikacja i zarządzanie zespołem w projektach
 • Blok praktyczny: Prezentacja dokonań projektu i wystąpienia publiczne
 • Blok praktyczny: Zarządzanie projektem wg PRINCE2® w praktyce-symulacja strategiczna PRINCEOPOLY®
 • Blok praktyczny: Planowanie i monitorowanie projektu z wykorzystaniem narzędzi IT
 • Blok wykładowy: Zarządzanie ryzykiem w projekcie
 • Blok praktyczny: Zarządzanie ryzykiem w projekcie-symulacja strategiczna Casino Wars®
 • Blok wykładowy: Zarządzanie zmianą w projekcie oraz zamknięcie projektu
 • Blok praktyczny: Podsumowanie zarządzania projektami, uruchomienie projektu w praktyce oraz symulacja Project Board®
Absolwent
Absolwent studiów podyplomowych „Zarządzanie projektami” po ukończeniu studiów jest  do podjęcia pracy w charakterze  kierownika projektu (lidera projektu), asystenta kierownika projektu, specjalisty ds. zarządzania projektami, jak również do roli uczestnika dowolnego zespołu projektowego w przedsiębiorstwach, organizacjach non-profit lub jednostkach administracji publicznej. Studia dają także uniwersalną wiedzę przydatną w prowadzeniu działalności gospodarczej.
Praktyczna wiedza z zakresu zarządzania projektami niezbędna jest menadżerom wyższego szczebla oraz osobom przygotowującym organizację do uruchomienia projektu.
Perspektywy zawodowe/możliwe stanowiska
 • Menedżer projektu
 • Menadżer planowania i nadzorowania realizacji projektów
 • Członek zespołu / projektu, w tym również międzynarodowego
 • Przedsiębiorca prowadzący własną dzielność związaną z dostarczaniem rozbudowanych rozwiązań produktowych
 • Menedżer firm produkcyjnych, konsultingowych, szkoleniowych, badawczych, wdrożeniowych, przedsiębiorstw branży informatycznej, telekomunikacyjnej, budowlanej, a także instytucji państwowych i samorządowych
 • Specjalista w krajowych oraz międzynarodowych przedsiębiorstwach niezależnie od branży
 
Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z 10 lutego 2017r., potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.
O Kierunku
Studia dofinansowane 
Celem studiów jest przekazanie wiedzy interdyscyplinarnej z zakresu: prawa, zarządzania środowiskiem, psychologii zarządzania oraz modułu lingwistycznego (j. ang.) w oparciu specjalistyczny zakres słownictwa.
Czas trwania studiów: 2 semestry
Charakter studiów: W ramach studiów podyplomowych realizowane będą ścieżki edukacyjne związane zarówno z wiedzą o prawie ochrony środowiska jak  i zarządzaniem środowiskiem. Obydwie ścieżki będą wzmocnione zagadnieniami z zakresu  psychologii zarządzania oraz specjalistycznym modułem lingwistycznym. Studia mają charakter interdyscyplinarny.
Zajęcia odbywają się w Ateneum-Szkole Wyższej w Gdańsku
Do kogo są adresowane studia podyplomowe?
Adresatami studiów są osoby z wyższym wykształceniem, które chcą podnieść swoje kwalifikacje w dziedzinie  prawa ochrony środowiska i  zarządzania ochroną środowiska. Adresatami studiów mogą być pracownicy i kadry kierownicze urzędów administracji państwowej, samorządowej, przedsiębiorstw i podmiotów gospodarczych, także instytucji całej branży ochrony środowiska oraz działacze organizacji pozarządowych z profilem ochrona środowiska. Studia adresowane  są także  do tych wszystkich, którzy angażują się w działania na rzecz ochrony środowiska.
Zajęcia odbywają się w systemie niestacjonarnym
Koszt studiów (możliwość wyboru płatności ratalnej/semestralnej)
I semestr – 1695 zł
II semestr – 1795 zł
WYMAGANE DOKUMENTY W PROCESIE REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE dla KANDYDATÓW Z POLSKI
1. Poświadczona przez Ateneum-Szkołę Wyższą w Gdańsku kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (oryginał do wglądu) oraz dokumenty wymienione w punkcie 8, jeśli warunkiem przyjęcia na wybrane studia podyplomowe jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego/kwalifikacji nauczycielskich na drugim i trzecim etapie edukacyjnym.
2. CV – Curriculum Vitae.
3. Aktualna, podpisana imieniem i nazwiskiem fotografia kandydata, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
4. Podanie z ankietą osobową według wzoru Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku (drukowany dwustronnie).
5. 2 egzemplarze umowy o świadczenie usług edukacyjnych na studiach podyplomowych (drukowane dwustronnie) wraz z załącznikami dotyczącymi opłat
6. Kopia dowodu wpłaty za kształcenie na studiach podyplomowych (po zawarciu umowy,w dniu jej zawarcia).
7. W przypadku studiów podyplomowych, dla których warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.08.2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575) lub kwalifikacji nauczycielskich według Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (DZ.U. 2012.poz.131)- należy dołączyć oryginał dokumentu, który potwierdza w/w uprawnienia. Dokumentami potwierdzającymi w/w uprawnienia są:
suplement do dyplomu i zawarte w pkt. 5.2 suplementu informacje o posiadanym przygotowaniu pedagogicznym/kwalifikacjach nauczycielskich,
-przypadku braku suplementu do dyplomu (ukończenie studiów przed 2004 rokiem) karta przebiegu studiów lub kopia indeksu lub zaświadczenie z Uczelni macierzystej wydane przez Dziekana Wydziału/Rektora Uczelni lub akt nadania stopnia kontraktowego/mianowanego/dyplomowanego lub zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnych kursów pedagogicznych (zgoda Kuratorium Oświaty do 2014 r.).
 
Dokumenty rekrutacyjne są do pobrania w:
 zakładce REKRUTACJA/STUDIA PODYPLOMOWE/KROKI REKRUTACJI
Zajęcia rozpoczynają się w momencie zebrania grupy.
Wykaz przedmiotów
 • Polityka ekologiczna w PL i UE.
 • Polityczno-programowe zalecenia  w zarządzaniu środowiskiem. 
 • Podstawy prawne ochrony środowiska
 • Instrumenty i środki zarządzania środowiskiem. Przegląd aktów prawnych krajowych oraz UE.
 • Systemy zarządzania środowiskowego według normy ISO 14001 oraz według EMAS.
 • Koncepcje zarządzania środowiskiem. Koncepcja konserwatorska. Koncepcja ekonomiczno-techniczna. Koncepcja społeczno-ekonomiczna. Koncepcja ekologiczno-społeczna.
 • Gospodarka przestrzenna w ochronie środowiska. Gospodarka odpadami. Podstawy prawne dotyczące gospodarki odpadami. Ochrona powietrza.
 • Planowanie środowiskowe w jednostkach samorządu terytorialnego.
 • Ekonomia ochrony środowiska
 • Zarządzanie bezpieczeństwem środowiskowym
 • Wprowadzenie do psychologii zarządzania
 • Środowisko ludzkie – więzi komunikacyjne
 • Moduł lingwistyczny w oparciu specjalistyczne zakres słownictwa (j. angielski).   poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

Warunki ukończenia studiów podyplomowych:  zaliczenie wszystkich zalecanych przedmiotów i napisanie pracy dyplomowej.
Absolwent
Absolwent po ukończeniu studiów posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu: zarządzania i prawa ochrony środowiska. Studia mają charakter kompleksowy. Absolwent uzyska znajomość prawa dotyczącego obszaru zarządzania środowiskiem. Uzyska wiedzę w ujęciu funkcjonalnym w powiązaniu z aktualnym prawem krajowym i UE oraz z realiami życia gospodarczego.   Oprócz tego zrozumie wzajemne relacje między człowiekiem a przyrodą oraz konsekwencje tych interakcji. Dynamicznie kształtują się stowarzyszenia i fundacje krajowe związane z ochroną środowiska i zarządzaniem a sylwetka absolwenta doskonale wpisuje się w oczekiwania tych organizacji. Coraz większa świadomość ekologiczna jest niezbędna współcześnie i daje możliwość nabycia nowych kompetencji społecznych. 
O kierunku
Studia trwają dwa semestry.
 
Studia adresowane są przede wszystkim do działaczy, pracowników, sportowców – miejskich, gminnych ośrodków sportowych, klubów amatorskich, półamatorskich, profesjonalnych, fundacji oraz organizacji pożytku publicznego, a także absolwentów Akademii Wychowania Fizycznego lub innych kierunków, w tym  związanych z ekonomią, zarządzaniem lub marketingiem, a poszerzenie wiedzy o zagadnienia związane z zarządzaniem sportem umożliwi pozyskanie większych kompetencji oraz specjalistycznych umiejętności niezbędnych na rynku pracy. Studia są również przeznaczone dla osób zainteresowanych tematyką obszarową pragnących specjalizować się w dziedzinie, marketingu i zarządzania w sporcie, chcących podnosić swoje kompetencje, wiedzę i umiejętności w tym zakresie.
Absolwenci będą mogli podjąć pracę w jednostkach samorządu terytorialnego, klubach i organizacjach sportowych, podmiotach komercyjnych funkcjonujących na rynku sportowym oraz organizacjach działających non – profit działających w obszarze sportu. osób zainteresowanych tematyką obszarową pragnących specjalizować się w dziedzinie, marketingu i zarządzania w sporcie, chcących podnosić swoje kompetencje, wiedzę i umiejętności w tym zakresie.
Koszt studiów (możliwość wyboru płatności ratalnej/semestralnej)
I semestr – 1800 zł
II semestr – 1900 zł

WYMAGANE DOKUMENTY W PROCESIE REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE dla KANDYDATÓW Z POLSKI
1. Poświadczona przez Ateneum – Szkołę Wyższą w Gdańsku kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (oryginał do wglądu) oraz dokumenty wymienione w punkcie 8, jeśli warunkiem przyjęcia na wybrane studia podyplomowe jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego/kwalifikacji nauczycielskich na drugim i trzecim etapie edukacyjnym.
2. CV – Curriculum Vitae.
3. Aktualna, podpisana imieniem i nazwiskiem fotografia kandydata, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
4. Podanie z ankietą osobową według wzoru Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku (drukowany dwustronnie).
5. 2 egzemplarze umowy o świadczenie usług edukacyjnych na studiach podyplomowych (drukowane dwustronnie) wraz z załącznikami dotyczącymi opłat
7. Kopia dowodu wpłaty za kształcenie na studiach podyplomowych (po zawarciu umowy, w dniu jej zawarcia).
8. W przypadku studiów podyplomowych, dla których warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.08.2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575) lub kwalifikacji nauczycielskich według Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (zał. 1)- należy dołączyć oryginał dokumentu, który potwierdza w/w uprawnienia. Dokumentami potwierdzającymi w/w uprawnienia są:
suplement do dyplomu i zawarte w pkt. 5.2 suplementu informacje o posiadanym przygotowaniu pedagogicznym/kwalifikacjach nauczycielskich,
-przypadku braku suplementu do dyplomu (ukończenie studiów przed 2004 rokiem) karta przebiegu studiów lub kopia indeksu lub zaświadczenie z Uczelni macierzystej wydane przez Dziekana Wydziału/Rektora Uczelni lub akt nadania stopnia kontraktowego/mianowanego/dyplomowanego lub zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnych kursów pedagogicznych (zgoda Kuratorium Oświaty do 2014 r.).
Przykładowe Przedmioty
 • Zarządzanie projektami w obszarze sportu
 • Budżetowanie przedsięwzięć sportowych
 • Podstawy zarządzania finansami
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w sporcie z elementami identyfikacji talentów
 • Finansowanie sportu w Europie i w Polsce. Źródła finansowania sportu
 • Zarządzanie strategiczne w sporcie. Program Rozwoju Sportu 2020
 • Europejskie systemy zarządzania w sporcie na tle systemu zarządzania sportem w Polsce
 • Zarządzanie publicznymi instytucjami sportowymi w Polsce.
 • Zarządzanie klubem sportowym
 • Zarządzanie profesjonalna ligą zawodową
 • Organizacja imprez sportowych
 • Zarządzanie sprzedażą imprez sportowych – analiza „case study”
 • Bezpieczeństwo imprez sportowo-rekreacyjnych
 • Sponsoring w sporcie
 • Kreowanie wizerunku w sporcie
 • Public Relations w sporcie
 • Badania marketingowe w sporcie
Atuty
W trakcie studiów słuchacz zapozna się z podstawowymi pojęciami z obszaru zarządzania sportem tj. rodzajami podmiotów funkcjonujących na rynku sportu, uwarunkowaniami prawnymi funkcjonowania sportu, źródłami finansowania sportu, funkcjonowaniem sportu na poziomie samorządów lokalnych i na poziomie centralnym, zasadami zarządzania klubem sportowym oraz projektami sportowymi np. wydarzeniami sportowymi.
Zdobyta wiedza i umiejętności praktyczne pozwolą absolwentom konkurować na rynku pracy oraz aplikować na specjalistyczne stanowiska związane z zarządzaniem w sporcie.
Absolwent
Absolwent podyplomowych studiów Zarządzanie w sporcie – Menadżer sportu:
 • posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i marketingu umożliwiającą rozpoznawanie, analizowanie i wyjaśnianie zjawisk i praw gospodarczych zachodzących w organizacjach, w szczególności w organizacjach sportowych. Potrafi zastosować wiedzę teoretyczną do rozwiązywania praktycznych problemów zarządzania oraz podejmowania trafnych decyzji w różnych organizacjach i instytucjach w sektorze sportu;
 • jest przygotowany do kierowania zespołem i zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach sportowych. Jednocześnie posiada umiejętności skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania oraz pracy w zespole;
 • zna specyfikę funkcjonowania różnych organizacji działających w sektorze sportu: klubów sportowych, ośrodków sportu i rekreacji, a także obiektów sportowych. Potrafi zarządzać relacjami z interesariuszami organizacji sportowych: sponsorami, mediami, kibicami, rodzicami, przedstawicielami władz państwowych.
Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z 10 lutego 2017r., potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.