ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM

O kierunku
Nauka trwa 3 lata (6 semestrów) i kończy się egzaminem dyplomowym połączonym z obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu licencjata.
Celem specjalności zarządzanie logistyką jest wykształcenie wykwalifikowanej kadry specjalistów z zakresu logistyki, zarządzania łańcuchem dostaw oraz zarządzania zapasami i gospodarką magazynową.
Wykładowcami na specjalności zarządzanie logistyką są praktycy oraz doświadczeni dydaktycy. Starannie dobrana kadra ma za zadanie nie tylko przekazać wiedzę teoretyczną ale również praktyczne rozwiązania stosowane w działach logistyki w trójmiejskich firmach.
Niebagatelną rolę w procesie kształcenia studentów odgrywają obligatoryjne praktyki, w znalezieniu których Uczelnia stara się pomóc studentom za pośrednictwem Biura Karier.

Wysokość  opłat:

kierunek/specjalność

tryb

czesne za semestr 

10 rat w roku

12 rat w roku

zarządzanie
stacjonarne
2300
470 zł m-c 
392 zł m-c 
zarządzanie
niestacjonarne
2200
450 zł m-c
375 zł m-c
 
Wykaz Przedmiotów

Przedmioty kierunkowe:

 

Przedmioty specjalnościowe:

 
• zachowania organizacyjne
• zarządzanie projektami
• zarządzanie zasobami ludzkimi
• zarządzanie jakością
• zarządzanie przedsiębiorstwem
• marketing
• badania marketingowe
• kształtowanie umiejętności menedżerskich
• finanse przedsiębiorstwa
• procesy informacyjne w zarządzaniu
• bezpieczeństwo publiczne
• strategie zarządzania
• e-biznes
• innowacyjność w biznesie
• etyka biznesu
• elementy prawa gospodarczego
• negocjacje
 
 
• reklama i promocja w logistyce
• prawo transportowe
• biznes plan
• logistyka w zaopatrzeniu i dystrybucji
• rynek międzynarodowych usług logistycznych
• infrastruktura logistyki
• zarządzanie łańcuchem dostaw
• podstawy logistyki
• zarządzanie zapasami
• seminarium dyplomowe
• praktyka zawodowa
 
Sylwetka Absolwenta
Absolwenci specjalności zarządzanie logistyką będą przygotowani do podjęcia pracy w na szeroko rozumianym rynku TSL (Transport – Spedycja – Logistyka). W Trójmieście zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu logistyki jest szczególnie duże ze względu na przedsiębiorstwa związane z branżą portową, spedycją międzynarodową, transportem morskim oraz obsługą baz kontenerowych.
Po studiach absolwent będzie mógł znaleźć zatrudnienie jako:
– specjalista ds. logistyki,
– specjalista ds. zarządzania łańcuchem dostaw,
– specjalista ds. zarządzania zapasami,
– specjalista ds. importu i eksportu,
– spedytor, 
– specjalista ds. transportu
Po ukończeniu studiów i zdobyciu tytułu licencjata, student jest uprawniony do kontynuacji nauki na studiach drugiego stopnia oraz studiach podyplomowych
O kierunku
Nauka trwa 3 lata (6 semestrów) i kończy się egzaminem dyplomowym połączonym z obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu licencjata.
Celem specjalności zarządzanie w sporcie jest wykształcenie wykwalifikowanej kadry specjalistów z zakresu zarządzania obiektem sportowym, organizacją imprez sportowych, marketingu, czy zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach sportowych. 
Wykładowcami na specjalności zarządzanie w sporcie są praktycy oraz doświadczeni dydaktycy. Starannie dobrana kadra ma za zadanie nie tylko przekazać wiedzę teoretyczną ale również praktyczne i nowoczesne rozwiązania w codziennej pracy w obszarze zarządzania w sporcie.
Niebagatelną rolę w procesie kształcenia studentów odgrywają obligatoryjne praktyki, w znalezieniu których Uczelnia stara się pomóc studentom za pośrednictwem Biura Karier.

Wysokość  opłat:

kierunek/specjalność

tryb

czesne za semestr 

10 rat w roku

12 rat w roku

zarządzanie
stacjonarne
2300
470 zł m-c 
392 zł m-c 
zarządzanie
niestacjonarne
2200
450 zł m-c
375 zł m-c
 
Wykaz Przedmiotów

Przedmioty kierunkowe:

 

Przedmioty specjalnościowe:

 
• zachowania organizacyjne
• zarządzanie projektami
• zarządzanie zasobami ludzkimi
• zarządzanie jakością
• zarządzanie przedsiębiorstwem
• marketing
• badania marketingowe
• kształtowanie umiejętności menedżerskich
• finanse przedsiębiorstwa
• procesy informacyjne w zarządzaniu
• bezpieczeństwo publiczne
• strategie zarządzania
• e-biznes
• innowacyjność w biznesie
• etyka biznesu
• elementy prawa gospodarczego
• negocjacje
 
• zarządzanie instytucjami sportowymi,
• zarządzanie obiektami sportowymi,
• zarządzanie klubem sportowym,
• strategia w sporcie. Systemy zarządzania sportem w Polsce i na świecie,
• organizacja imprez sportowych,
• źródła finansowania działalności sportowej,
• wybrane aspekty prawne zarządzania organizacją sportową,
• marketing w sporcie,
• sponsoring i public relations w sporcie
• seminarium dyplomowe
• praktyka zawodowa
 
Sylwetka Absolwenta
Absolwent studiów I stopnia specjalności Zarządzanie w sporcie posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i marketingu umożliwiającą rozpoznawanie, analizowanie i wyjaśnianie zjawisk i praw gospodarczych zachodzących w organizacjach, w szczególności w organizacjach sportowych. Potrafi zastosować wiedzę teoretyczną do rozwiązywania praktycznych problemów zarządzania oraz podejmowania trafnych decyzji w różnych organizacjach i instytucjach w sektorze sportu.
Jest przygotowany do kierowania zespołem i zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach sportowych. Jednocześnie posiada umiejętności skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania oraz pracy w zespole.
Zna specyfikę funkcjonowania różnych organizacji działających w sektorze sportu: klubów sportowych, ośrodków sportu i rekreacji, a także obiektów sportowych. Potrafi zarządzać relacjami z interesariuszami organizacji sportowych: sponsorami, mediami, kibicami, rodzicami, przedstawicielami władz państwowych
Absolwent tej specjalności jest przygotowany do podjęcia pracy na stanowisku specjalisty z zakresu zarządzania – specjalisty ds. marketingu i promocji, obsługi klienta, organizacji i zarządzania itp.) oraz na stanowisku kierownika/menedżera w różnego rodzaju organizacjach sportowych.
Absolwent jest także przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
Ponadto absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II-go stopnia oraz kontynuacji kształcenia przez całe życie w celu dostosowania się do zmieniających się wymagań rynku pracy.
Gdzie mogą pracować nasi absolwenci?
 • w profesjonalnych klubach sportowych działających w formie spółek kapitałowych;
 • w klubach sportowych działających w formie stowarzyszeń i fundacji;
 • polskich i okręgowych związkach sportowych;
 • krajowych i międzynarodowych federacjach sportowych;
 • ośrodkach sportu i rekreacji;
 • komórkach organizacyjnych odpowiedzialnych za sport w jednostkach samorządu terytorialnego;
 • działach sponsoringu i marketingu firm komercyjnych;
 • agencjach sponsoringowych i event-marketingowych.
Ekspert Kierunku

Dr Tomasz Półgrabski

Menadżer z bogatym doświadczeniem zawodowym związanym z zarządzaniem obiektami sportowymi oraz organizacją imprez sportowych na poziomie europejskim i krajowym. Twórca programu sponsoringowego w tenisie „PZT Prokom Team”. Koordynator rządowego programu Orlik 2012. I wiele więcej:
– W latach 2007-2014 – V-ce Minister, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki.
– Doradca Zarządu Stadion Śląski Sp. z o.o,
– Współpracownik UEFA w zakresie przygotowania stadionów do ME U21 w Polsce,
– Współpracownik Ekstraklasa S.A,
– Współpracownik z Polskim Związkiem Motorowym,
– Były Prezes Zarządu w PL. 2012+ Sp. z o.o. operator Stadionu Narodowego,
O kierunku
Nauka trwa 3 lata (6 semestrów) i kończy się egzaminem dyplomowym połączonym z obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu licencjata.
Celem specjalności marketing jest wykształcenie wykwalifikowanej kadry specjalistów, którzy będą mogli znaleźć zatrudnienie w działach promocji i reklamy.
Wykładowcami na specjalności marketing są praktycy oraz doświadczeni dydaktycy. Starannie dobrana kadra ma za zadanie nie tylko przekazać wiedzę teoretyczną ale również praktyczne i nowoczesne rozwiązania stosowane w obszarze szeroko rozumianego marketingu. Podczas studiów oprócz tradycyjnego marketingu studenci poznają nowoczesne sposoby reklamy w internecie oraz pozycjonowania stron internetowych.
Niebagatelną rolę w procesie kształcenia studentów odgrywają obligatoryjne praktyki, w znalezieniu których Uczelnia stara się pomóc studentom za pośrednictwem Biura Karier.

Wysokość  opłat:

kierunek/specjalność

tryb

czesne za semestr 

10 rat w roku

12 rat w roku

zarządzanie
stacjonarne
2300
470 zł m-c 
392 zł m-c 
zarządzanie
niestacjonarne
2200
450 zł m-c
375 zł m-c
 
Wykaz Przedmiotów

Przedmioty kierunkowe:

 

Przedmioty specjalnościowe:

 
• zachowania organizacyjne
• zarządzanie projektami
• zarządzanie zasobami ludzkimi
• zarządzanie jakością
• zarządzanie przedsiębiorstwem
• marketing
• badania marketingowe
• kształtowanie umiejętności menedżerskich
• finanse przedsiębiorstwa
• procesy informacyjne w zarządzaniu
• bezpieczeństwo publiczne
• strategie zarządzania
• e-biznes
• innowacyjność w biznesie
• etyka biznesu
• elementy prawa gospodarczego
• negocjacje
 
• biznes plan,
• podstawy SEM i SEO,
• strategie konkurencji,
• polityka dystrybucji,
• marketing usług,
• zachowania konsumentów na rynku,
• zarządzanie marką,
• marketingowe strategie cen,
• public relations w praktyce
• seminarium dyplomowe
• praktyka zawodowa
 
 
Sylwetka Absolwenta
Absolwent studiów I stopnia specjalności marketing posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i marketingu umożliwiającą rozpoznawanie, analizowanie i wyjaśnianie zjawisk i praw gospodarczych zachodzących w organizacjach, w szczególności w agencjach reklamowych i działach marketingu. Potrafi zastosować wiedzę teoretyczną w promocji i reklamie usług i produktów zarówno w marketingu offline jak i online.
Absolwent tej specjalności jest przygotowany do podjęcia pracy na stanowisku specjalisty ds. marketingu i promocji, obsługi klienta, organizacji i zarządzania itp.
Absolwent jest także przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
Ponadto absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II-go stopnia oraz kontynuacji kształcenia przez całe życie w celu dostosowania się do zmieniających się wymagań rynku pracy.
Po studiach absolwent będzie mógł znaleźć zatrudnienie jako:
 • specjalista ds. marketingu,
 • specjalista ds. marketingu internetowego,
 • specjalista ds. promocji i reklamy,
 • specjalista ds public relations,
 • specjalista ds. komunikacji,
 • specjalista ds. social media
O studiach
 
 • Rekrutacja na semestr zimowy: 01.05 – 30.09, rekrutacja na semestr letni: 01.01.– 28.02.
 • Studia I stopnia (3 lata, 6 semestrów)
 • Czesne od 444 zł miesięcznie
 • Dofinansowania do studiów (system wysokich stypendiów i zapomóg sięgających nawet 1500 zł miesięcznie)
 • Studia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym
 • Studia niestacjonarne w trybie hybrydowym (50% online)

Celem zakresu studiów na kierunku zarządzanie w zakresie zarządzanie bezpieczeństwem jest wykształcenie wykwalifikowanej kadry specjalistów z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa. Studia te dają również możliwość podniesienia swoich kwalifikacji i uprawnień niezbędnych w awansie zawodowym.
Wykładowcami na kierunku są praktycy oraz doświadczeni dydaktycy. Starannie dobrana kadra ma za zadanie nie tylko przekazać wiedzę teoretyczną ale również najlepsze doświadczenia praktyczne w zakresie zarządzania i organizacji bezpieczeństwa.
Kadra

dr Brzozowska-Woś Magdalena
mgr Drzeżdżon Jarosław
prof. dr hab. Dominiak Piotr
dr Drzewicka Bożena
dr, prof. A-ANS Dubrzyńska Hanna
mgr MBA Fijałkowski Michał
mgr inż. Firgolska Agnieszka
dr Hope Ewa
dr inż. Kamińska Katarzyna Elżbieta
dr Kościukiewicz Bolesław
dr Krawczyński Bartosz
dr Leszczyńska Małgorzata
dr Mikulska Aniela
mgr Miłoszewska-Podrażka Ewa
dr, inż. Ostrowski Sławomir
dr Półgrabski Tomasz
dr Przybylska Natalia
mgr Stark-Gaszkowska Joanna
dr hab., prof. PG Wasilczuk Julita
dr Wisniewski Bartosz
dr hab., prof. Zawadzki Krystian

Wybrane przedmioty
• teoria bezpieczeństwa
• strategie bezpieczeństwa
• zarządzanie bezpieczeństwem państwa
• zarządzanie kryzysowe
• logistyka w sytuacjach kryzysowych
• system bezpieczeństwa narodowego
• prawne podstawy bezpieczeństwa
• pozamilitarne aspekty bezpieczeństwa
• Policja w krajach UE
• system bezpieczeństwa europejskiego
• zarządzanie projektami
• zarządzanie zasobami ludzkimi
• zarządzanie jakością
• marketing
• kształtowanie umiejętności menedżerskich
• finanse przedsiębiorstwa
• procesy informacyjne w zarządzaniu
• bezpieczeństwo publiczne
• innowacyjność w biznesie
• negocjacje
Absolwent
Absolwent studiów I stopnia kierunku zarzązdanie w zakresie zarządzanie bezpieczeństwem posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu umożliwiającą rozpoznawanie, analizowanie i wyjaśnianie zjawisk i praw gospodarczych zachodzących w organizacjach, w szczególności w organizacjach i służbach zajmujących się bezpieczeństwem. Potrafi zastosować wiedzę teoretyczną do rozwiązywania praktycznych problemów zarządzania oraz podejmowania trafnych decyzji dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem.
Jest przygotowany do kierowania zespołem i zarządzania zasobami ludzkimi. Jednocześnie posiada umiejętności skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania oraz pracy w zespole.
Zna specyfikę funkcjonowania służb mundurowych.
Absolwent jest także przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
Gdzie mogą pracować nasi absolwenci?
 • służby mundurowe (Wojsko, Policja, Straż pożarna, Straż graniczna i inne)*
 • agencje ochrony,
 • wydziały bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego,
 • wydziały do spraw bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni,
 • w jednostkach samorządu terytorialnego zajmującego się bezpieczeństwem,
 • własna działalność gospodarcza w zakresie doradztwa w obszarze bezpieczeństwa. 

*do podjęcia zatrudnienia niezbędne są dodatkowe kwalifikacje i uprawnienia, które regulują zatrudnienie w służbach

Czesne