Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) z terapią uzależnień od Internetu i gier komputerowych

Pedagogika opiekuńczo-wychowowawcza z terapią uzależnień

Pedgagogika kulturalno-oświatowa z arteterapią

Pedagogika dorosłych z poradnictwem inywidualnym

Studia w zakresie pedagogiki resocjalizacjyjnej

O studiach

Rekrutacja wciąż trwa! Można się dopisywać do kierunku do 15 października 2023!

 • Rekrutacja na semestr zimowy: 01.05 – 30.09, rekrutacja na semestr letni: 01.01.– 28.02
 • Studia I stopnia (3 lata, 6 semestrów)
 • Dofinansowania do studiów (system wysokich stypendiów i zapomóg sięgających nawet 1500 zł miesięcznie)
 • Studia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym
 • Studia niestacjonarne w trybie hybrydowym (50% online)
 • Akademia Ateneum to uczelnia akademicka.
  Minister Edukacji i Nauki ogłosił wyniki ewaluacji jakości działalności naukowej uczelni za lata 2017-2021. Uzyskując kategorię B+ w dyscyplinie Pedagogika, Akademia Ateneum uzyskała uprawnienia do nadawania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego. Tym samym dołączyliśmy do grona uczelni akademickich i otwieramy nowy rozdział w historii naszej uczelni. Wysoki poziom studiów i badań naukowych jest  priorytetem w Ateneum, dyplom z naszej Akademii jest ceniony przez pracodawców w całym kraju

Studia na kierunku pedagogika w zakresie terapii pedagogicznej (pedagogiki korekcyjnej) z socjoterapią trwają  3 lata (6 semestrów).

Zadaniem tych studiów  jest przygotowanie do zawodu nauczyciela terapeuty pedagogicznego zgodne z rozumieniem  Rozporządzenia MEN  z 1 sierpnia 2017 roku w sprawie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, §22, a także zapewnienie kwalifikacji specjalisty terapii pedagogicznej przewidziane w Rozporządzeniu MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Kwalifikacje te uprawniają do pracy w:

– przedszkolach i szkołach na wszystkich etapach edukacyjnych w zakresie prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz terapeutycznych dla uczniów z zaburzeniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się,

– poradniach psychologiczno-pedagogicznych w zakresie prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz terapeutycznych dla uczniów z zaburzeniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się

Kadra

dr hab. Aleksander Zdzisław, prof. A-ANS
dr hab. Boryczko Marcin
dr hab. Jurgiel-Aleksander Alicja, prof. UG
dr hab. Lewartowska-Zychowicz Małgorzata, prof. UG
dr hab. Maliszewski Tomasz, prof. AMW
dr hab. Nowak-Łojewska Agnieszka, prof. UG
dr hab. Zamojski Piotr, prof. UG
dr Apanel Danuta
dr Dyrda Jolanta
dr Bogucka Maria
dr Jaworska Dorota
dr Komorowska-Zielony Alicja
dr Krawczyński Bartosz
dr Liwo Helena
dr Materny Katarzyna
dr Pułtuski Marian
dr Sternicka Anna
dr Szczygieł Przemysław
dr Wajszczyk Katarzyna
mgr Blokus-Szkodzińska Anna
mgr Chyś Bartosz
mgr Chojnowska-Gąsiorek Beata
mgr Dowgiałło Leszek
mgr Drausal Katarzyna
mgr Grzywna Marek
mgr Hinz Rafał
mgr Ludkiewicz Eliza
mgr Maculewicz Lucyna
mgr Marcinkowska Wiesława
mgr Morawska -Szatarska Magdalena
mgr Maliszewska Agnieszka
mgr Mierzejewski Bogdan
mgr Najda Patrycja
mgr Osika Regina
mgr Pęczak Maria
mgr Pilecka Małgorzata
mgr Piotrowska Magdalena
mgr Rusek-Stasiulewicz Joanna
mgr Rożyńska Małgorzata
mgr Schoen-Kamińska Aleksandra
mgr Sosnowa Edyta
mgr Solecka Anna
mgr Spigarska-Linde Agnieszka
mgr Szczęsna Mirosława
mgr Seroka Paweł
mgr Stępień-Rejszel Kamila Olga
mgr Tanewska Iwona
mgr Tomaszewska Beata
mgr Witkiewicz-Rakowska Irmina

Wybrane przedmioty
 • Podstawy psychologii klinicznej

 • Podstawy socjoterapii

 • Podstawy logopedii Diagnoza i terapia dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki

 • Podstawy prawne udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 • Diagnoza psychologiczna i pedagogiczna

 • Diagnoza zagrożeń społecznych

 • Diagnoza i terapia zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży

 • Diagnoza funkcjonalna dziecka niepełnosprawnego i zagrożonego niedostosowaniem społecznym

 • Metodyka pracy z grupą

 • Metodyka zajęć socjoterapeutycznych

 • Metodyka zajęć terapeutycznych dzieci ze specyficznymi trudnościami  w nauce czytania i pisania

 • Metodyka zajęć terapeutycznych dzieci ze specyficznymi trudnościami   w nauce matematyki

 • Metodyka zajęć terapeutycznych dzieci z zaburzeniami rozwoju społeczno-emocjonalnego

 • Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

 • Metodyka zajęć socjoterapeutycznych

 • Warsztat umiejętności wychowawczych

 • Projektowanie procesu terapeutycznego

 • Praca z rodzicami dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych

 • Praca z dzieckiem ze spektrum autyzmu  w szkole i przedszkolu

 • Wspomagające metody pracy terapeutycznej (pedagogika zabawy, arteterapia, bajkoterapia, muzykoterapia, ćwiczenia relaksacyjne)

Absolwent

Absolwent studiów na kierunku pedagogika w zakresie terapii pedagogicznej (pedagogiki korekcyjnej) z socjoterapią posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w obszarze diagnozy i terapii pedagogicznej dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego, emocjonalnego i społecznego. Jest przygotowany do prowadzenia specjalistycznych zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, grupowej i indywidualnej terapii uczniów ze specyficznymi trudnościami  w uczeniu się, z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego, emocjonalnego i społecznego. Posiada wiedzę i praktyczne umiejętności dotyczące  diagnozy psychopedagogicznej,  rozpoznawania przyczyn i symptomów zaburzeń rozwojowych, projektowania indywidualnych programów terapeutycznych, metod wspierania rozwoju psychospołecznego dziecka oraz budowania nowoczesnego warsztatu pracy nauczyciela terapeuty.

Czesne

6 rat w semestrze

studia niestacjonarne
od 427 zł Miesięcznie
 • I rok - 12 x 427 zł
 • II rok - 12 x 460 zł
 • III rok - 12 x 477 zł

5 rat w semestrze

studia niestacjonarne​
od 510 zł Miesięcznie
 • I rok - 10 x 510 zł
 • II rok - 10 x 550 zł
 • III rok - 10 x 570 zł
Popularne

semestralnie

studia niestacjonarne
od 2500 zł Semestralnie
 • I rok - 2 x 2500 zł
 • II rok - 2 x 2700 zł
 • III rok - 2 x 2800 zł
Opłacalne

6 rat w semestrze

studia stacjonarne
od 510 zł Miesięcznie
 • I rok - 12 x 510 zł
 • II rok - 12 x 544 zł
 • III rok - 12 x 577 zł

5 rat w semestrze

studia stacjonarne
od 610 zł Miesięcznie
 • I rok - 10 x 610 zł
 • II rok - 10 x 650 zł
 • III rok - 10 x 690 zł
Popularne

semestralnie

studia stacjonarne
od 3000 zł Semestralnie
 • I rok - 2 x 3000 zł
 • II rok - 2 x 3200 zł
 • III rok - 2 x 3400 zł
Opłacalne
Masz pytania? Napisz!