Techniczne i Technologiczne

specjalizacje na kierunku

Digital Marketing

Nowoczesne technologie webowe i mobilne

Ocena stanu technicznego maszyn z wykorzystaniem analiz komputerowych i technik pomiarowych

Projektowanie User Experience

O studiach

Marketing internetowy to jedna z najprężniej rozwijających się gałęzi marketingu. Dzieje się tak dlatego, że coraz więcej firm swoją działalność przenosi do sieci – tam też szuka potencjalnych klientów.

Marketing internetowy to wszelkie działania mające na celu opracowanie strategii dla wprowadzenia produktu na rynek, jego promocji oraz przedstawienie w korzystny sposób marki przy wykorzystaniu internetu. Działania w marketingu internetowym zmierzają do zwiększenia widoczności firmy w internecie, a jednym z najczęściej używanych w tym celu narzędzi jest między innymi strona www. Marketing internetowy skupia się na stworzeniu oraz utrwalaniu więzi na linii marka – odbiorca. W przeciwieństwie do marketingu tradycyjnego, w marketingu internetowym rola odbiorcy jest znacznie większa. 

Studia trwają 2 semestry, program studiów zawiera 180 godzin zajęć.

Koszt studiów (możliwość płatności ratalnej)

 I semestr -2000 zł

II semestr – 2100 zł


WYMAGANE DOKUMENTY W PROCESIE REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE dla KANDYDATÓW Z POLSKI
1. Poświadczona przez Ateneum-Szkołę Wyższą w Gdańsku kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (oryginał do wglądu) oraz dokumenty wymienione w punkcie 8, jeśli warunkiem przyjęcia na wybrane studia podyplomowe jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego/kwalifikacji nauczycielskich na drugim i trzecim etapie edukacyjnym.
2. CV – Curriculum Vitae.
3. Aktualna, podpisana imieniem i nazwiskiem fotografia kandydata, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
4. Podanie z ankietą osobową według wzoru Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku (drukowany dwustronnie).
5. 2 egzemplarze umowy o świadczenie usług edukacyjnych na studiach podyplomowych (drukowane dwustronnie) wraz z załącznikami dotyczącymi opłat
7. Kopia dowodu wpłaty za kształcenie na studiach podyplomowych (po zawarciu umowy,w dniu jej zawarcia).
8. W przypadku studiów podyplomowych, dla których warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.08.2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575) lub kwalifikacji nauczycielskich według Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (DZ.U. 2012.poz.131)- należy dołączyć oryginał dokumentu, który potwierdza w/w uprawnienia. Dokumentami potwierdzającymi w/w uprawnienia są:
suplement do dyplomu i zawarte w pkt. 5.2 suplementu informacje o posiadanym przygotowaniu pedagogicznym/kwalifikacjach nauczycielskich,
-przypadku braku suplementu do dyplomu (ukończenie studiów przed 2004 rokiem) karta przebiegu studiów lub kopia indeksu lub zaświadczenie z Uczelni macierzystej wydane przez Dziekana Wydziału/Rektora Uczelni lub akt nadania stopnia kontraktowego/mianowanego/dyplomowanego lub zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnych kursów pedagogicznych (zgoda Kuratorium Oświaty do 2014 r.).

 

Dokumenty rekrutacyjne są do pobrania w:

 zakładce REKRUTACJA/STUDIA PODYPLOMOWE/KROKI REKRUTACJI

Zajęcia rozpoczynają się w momencie zebrania grupy.

Wykaz Przedmiotów
 • Kampanie Google AdWords
 • Optymalizacja produktu internetowego pod wyszukiwarki (SEO)
 • Przygotowanie kampanii Facebook ads
 • Strategia mailingowa – budowa bazy adresowej, segmentowanie grup docelowych
 • Badanie efektywności działań e-marketingowych
 • Budowanie świadomości marki
 • Psychologia reklamy
 • Ewolucja i modele serwisów internetowych
Absolwent
Program studiów kierowany jest do osób, które chcą pogłebić swoją wiedzę związaną
z marketingiem intenetowym. Zajęcia prowadzone przez specjalistów-praktyków pozwolą na efektywne zarządzanie kampaniami marketingowymi, a także optymalizacją kosztów związanych
z reklamą. Efektem studiów będzie wyrobienie umiejętności formułowania strategii marketingu internetowego z wykorzystatniem pozyskanej uprzednio wiedzy dotyczącej m.in. instrumentarium marketingu internetowego. Studia podyplomowe pozwolą powiększyć wiedzę w zakresie
e-marketingu oraz znaleźć zatrudnienie w różnych działach marketingu.
O studiach
Wraz ze wzrostem liczby użytkowników urządzeń mobilnych rośnie liczba oferowanych aplikacji mobilnych. Coraz więcej usługodawców próbuje dostosować swoje oferty do stylu życia swoich klientów i użytkowników. Dzięki temu zaawansowane usługi dostępne za pośrednictwem smartfonów i tabletów już dzisiaj są dźwignią rynku mobilnego. Ewolucja urządzeń mobilnych powoduje olbrzymie zapotrzebowanie na specjalistów tworzących aplikacje internetowe, dostosowane do urządzeń mobilnych oraz aplikacje mobilne. 
Wiedza zdobyta podczas tych studiów będzie przydatna w każdej firmie lub innej organizacji, gdzie nowoczesne technologie powiązane z internetem są w jakikolwiek sposób użytkowane. 
Studia trwają 2 semestry, program studiów zawiera 180 godzin zajęć.
Koszt studiów (możliwość wyboru płatności ratalnej/semestralnej)
I semestr – 2500 zł
II semestr – 2600 zł
WYMAGANE DOKUMENTY W PROCESIE REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE dla KANDYDATÓW Z POLSKI
1. Poświadczona przez Ateneum-Szkołę Wyższą w Gdańsku kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (oryginał do wglądu) oraz dokumenty wymienione w punkcie 8, jeśli warunkiem przyjęcia na wybrane studia podyplomowe jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego/kwalifikacji nauczycielskich na drugim i trzecim etapie edukacyjnym.
2. CV – Curriculum Vitae.
3. Aktualna, podpisana imieniem i nazwiskiem fotografia kandydata, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
4. Podanie z ankietą osobową według wzoru Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku (drukowany dwustronnie).
5. 2 egzemplarze umowy o świadczenie usług edukacyjnych na studiach podyplomowych (drukowane dwustronnie) wraz z załącznikami dotyczącymi opłat
6. Kopia dowodu wpłaty za kształcenie na studiach podyplomowych (po zawarciu umowy,w dniu jej zawarcia).
7. W przypadku studiów podyplomowych, dla których warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.08.2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575) lub kwalifikacji nauczycielskich według Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (DZ.U. 2012.poz.131)- należy dołączyć oryginał dokumentu, który potwierdza w/w uprawnienia. Dokumentami potwierdzającymi w/w uprawnienia są:
suplement do dyplomu i zawarte w pkt. 5.2 suplementu informacje o posiadanym przygotowaniu pedagogicznym/kwalifikacjach nauczycielskich,
-przypadku braku suplementu do dyplomu (ukończenie studiów przed 2004 rokiem) karta przebiegu studiów lub kopia indeksu lub zaświadczenie z Uczelni macierzystej wydane przez Dziekana Wydziału/Rektora Uczelni lub akt nadania stopnia kontraktowego/mianowanego/dyplomowanego lub zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnych kursów pedagogicznych (zgoda Kuratorium Oświaty do 2014 r.).
Dokumenty rekrutacyjne są do pobrania w:
 zakładce REKRUTACJA/STUDIA PODYPLOMOWE/KROKI REKRUTACJI
Zajęcia rozpoczynają się w momencie zebrania grupy.
Wykaz przedmiotów
 • Podstawy aplikacji internetowych, architektura, zastosowania
 • Projektowanie nowoczesnych aplikacji i stron internetowych
 • Projektowanie interfejsów użytkownika
 • Dobre praktyki w webdesignie
 • Metodologia badań UX
 • Testowanie aplikacji
 • Trendy i wzorce UX/UI
 • Komunikacja w projekcie 
Absolwent
Słuchacz zdobędzie wiedzę specjalistczną związaną z projektowaniem, tworzeniem i zarządzaniem aplikacjami mobilnymi oraz nowoczesnymi stronami internetowymi. Zdobędzie umiejętność obsługi szeregu aplikacji oraz wykorzystanie jej jako narzędzie w swoim zawodzie. Nauczy się sprawnie komunikować z zespołami programistów, grafików i product ownerów. Pozna specyfikę branży i trendy, które pozwalają nowocześnie projektować usługi użyteczne dla odbiorców. 
O studiach
Studia podyplomowe Ocena stanu technicznego maszyn z wykorzystaniem analiz komputerowych i technik pomiarowych są organizowane we współpracy z Instytutem Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk.
new logo imp2
Celem studiów podyplomowych jest przekazanie słuchaczom aktualnej i praktycznej wiedzy dotyczącej analizy komputerowej i przeprowadzania pomiarów pozwalających na ocenę stanu technicznego maszyn. Przedstawione zostaną informacje z zakresu posługiwania się nowoczesnymi programami wspomagającymi proces modelowania i analizy konstrukcji (MES), komputerowej symulacji zagadnień mechaniki, obliczeń wytrzymałości maszyn oraz nowoczesnych technik oceny stanu dynamicznego maszyn (analiza modalna, analiza drgań), analizy cieplnej oraz analizy przepływów.
Zaprezentowane zostaną przykłady wykorzystania nowoczesnych metod pomiarowych (z zastosowaniem przepływomierzy, akcelerometrów, czujników przemieszczenia, siły, ciśnienia oraz temperatury). Przedstawione zostaną metody pomiarów za pomocą szybkiej kamery oraz kamery termowizyjnej.
 Prowadzącymi zajęcia będą pracownicy Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk, którzy rozwiązują problemy w przemyśle, przy wykorzystaniu nowoczesnych metod badawczych. Prezentowana wiedza będzie zilustrowana licznymi praktycznymi przykładami rozszerzonymi o problemy zaproponowane przez słuchaczy studiów podyplomowych.
 
Studia podyplomowe kierowane są do absolwentów kierunków politechnicznych, w szczególności do:
 • kadry technicznej oraz inżynierskiej zajmującej się zagadnieniami utrzymania ruchu w zakładach,
 • pracowników komórek diagnostycznych,
 • pracowników innych działów, np. mechanicznych, pomiarów i automatyki,
 • pracowników działów produkcyjnych oraz inżynieryjnych (np. dział testów).
Więcej informacji
 
Studia trwają dwa semestry.
Koszt studiów (możliwość wyboru płatności ratalnej/semestralnej)
I semestr – 2500 zł
II semestr – 2600 zł
 
WYMAGANE DOKUMENTY W PROCESIE REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE dla KANDYDATÓW Z POLSKI
1. Poświadczona przez Ateneum-Szkołę Wyższą w Gdańsku kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (oryginał do wglądu) oraz dokumenty wymienione w punkcie 8, jeśli warunkiem przyjęcia na wybrane studia podyplomowe jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego/kwalifikacji nauczycielskich na drugim i trzecim etapie edukacyjnym.
2. CV – Curriculum Vitae.
3. Aktualna, podpisana imieniem i nazwiskiem fotografia kandydata, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
4. Podanie z ankietą osobową według wzoru Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku (drukowany dwustronnie).
5. 2 egzemplarze umowy o świadczenie usług edukacyjnych na studiach podyplomowych (drukowane dwustronnie) wraz z załącznikami dotyczącymi opłat
6. Kopia dowodu wpłaty za kształcenie na studiach podyplomowych (po zawarciu umowy,w dniu jej zawarcia).
7. W przypadku studiów podyplomowych, dla których warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.08.2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575) lub kwalifikacji nauczycielskich według Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (DZ.U. 2012.poz.131)- należy dołączyć oryginał dokumentu, który potwierdza w/w uprawnienia. Dokumentami potwierdzającymi w/w uprawnienia są:
suplement do dyplomu i zawarte w pkt. 5.2 suplementu informacje o posiadanym przygotowaniu pedagogicznym/kwalifikacjach nauczycielskich,
-przypadku braku suplementu do dyplomu (ukończenie studiów przed 2004 rokiem) karta przebiegu studiów lub kopia indeksu lub zaświadczenie z Uczelni macierzystej wydane przez Dziekana Wydziału/Rektora Uczelni lub akt nadania stopnia kontraktowego/mianowanego/dyplomowanego lub zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnych kursów pedagogicznych (zgoda Kuratorium Oświaty do 2014 r.).
 
 
Dokumenty rekrutacyjne są do pobrania w:
 zakładce REKRUTACJA/STUDIA PODYPLOMOWE/KROKI REKRUTACJI
Zajęcia rozpoczynają się w momencie zebrania grupy.
Wykaz przedmiotów

Wybrane przedmioty:

 • Pomiar i analiza sygnałów diagnostycznych
 • Przykłady obliczeń wytrzymałościowych
 • Numeryczna analiza modalna
 • Eksperymentalna analiza modalna
 • Metoda Elementów Skończonych (MES)
 • Cyfrowe przetwarzanie sygnałów
 • Obliczenia inżynierskie w czasie rzeczywistym
 • Wykorzystanie KDM (Komputerów Dużej Mocy) w obliczeniach inżynierskich
 • Termodynamika techniczna
Atuty
Najważniejszymi atutami absolwenta studiów Ocena stanu technicznego maszyn z wykorzystaniem analiz komputerowych i technik pomiarowych są:
 • Zrozumienie podstawowych zagadnień związanych ze zjawiskiem generowania drgań ich propagacją oraz wpływem na działanie maszyn.
 • Przedstawienie jak posługiwać się normami do celów zdefiniowania poziomów drgań i klasyfikacji urządzeń do remontu.
 • Przeprowadzenia analiz numerycznych z zakresu wytrzymałości materiałów i dynamiki maszyn (m.in. numeryczna i eksperymentalna analiza modalna).
 • Przedstawienie metod optymalizacji w systemie MATLAB.
 • Przeprowadzenie eksperymentalnej oraz numerycznej analizy modalnej wraz z procesem korelacji wyników.
 • Przedstawienie zagadnień związanych z zastosowaniem termodynamiki i mechaniki płynów w diagnostyce maszyn.
 • Dobór czujników, metod pomiarowych, konfiguracji toru pomiarowego oraz analiz wyników pomiarów (z identyfikacją źródła niesprawności).
 • Umiejętność interpretacji symptomów niesprawności maszyn na podstawie sygnałów diagnostycznych (uszkodzenia łożysk tocznych oraz hydrodynamicznych, przekładni, maszyn elektrycznych i innych), zmiany temperatur, ciśnienia i przepływu.
Opiekun merytoryczny studiów
LB3
Dr inż. Łukasz Breńkacz jest adiunktem w Instytucie Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku, w Zakładzie Dynamiki i Diagnostyki Turbin. Wykonuje projekty, obliczenia wytrzymałościowe i dynamiczne maszyn wirnikowych. W pracy używa metod numerycznych i prowadzi badania eksperymentalne. Od kilku lat pracuje nad problemami związanymi z dynamiką wirników i doborem łożysk do wysokoobrotowych mikroturbin energetycznych. Jego badania dotyczą łożysk hydrodynamicznych, aerodynamicznych oraz tocznych. Jest inżynierem mechanikiem i projektuje różne urządzenia, najczęściej stanowiska laboratoryjne. Jest również inżynierem mechanikiem i kiedy jest taka potrzeba pisze własne skrypty obliczeniowe. W pracy zawodowej wykonuje również eksperymentalne i numeryczne analizy modalne (w programach Abaqus i LMS Test.Lab). Jest autorem i współautorem kilku ekspertyz dla przemysłu, ponad 45 publikacji, uczestniczył w rocznym stażu naukowym w Belgii.
Strona internetowa: http://www.brenkacz.com/
Kontakt mailowy: l.brenkacz@ateneum.edu.pl
Absolwent
Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z 10 lutego 2017r., potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.
O studiach
Projektowanie user experience (user experience design) to projektowanie produktów interaktywnych ze szczególnym zwróceniem uwagi na to, aby interakcja z nimi dostarczała użytkownikom pozytywnych doświadczeń.
Produkt powinien: prezentować się w sposób atrakcyjny dla użytkownika, być funkcjonalny, ergonomiczny, użyteczny, a korzystanie z niego powinno sprawiać przyjemność i dawać satysfakcję.
Aby osiągnąć swoje cele projektanci user experience wykorzystują zazwyczaj metodykę projektowania zorientowanego na użytkownika. Projektowanie doświadczeń użytkownika z powodzeniem stosowane może być nie tylko w odniesieniu do oprogramowania, ale również do całościowej obsługi klienta w marketingu.
User Experience stał się ostatnio bardzo popularnym tematem. Producenci mają świadomość, że bogatą funkcjonalnością nie zdobędą już użytkownika. Inspirujące i zachęcające do korzystania produkty wymagają dodatkowego nakładu sił i środków. Taka inwestycja wydaje się koniecznością, która z pewnością zwróci się w przyszłości.
Studia trwają 2 semestry, program studiów zawiera 180 godzin zajęć.
Koszt studiów (możliwość wyboru płatności ratalnej/semestralnej)
I semestr – 3000 zł
II semestr – 3100 zł
WYMAGANE DOKUMENTY W PROCESIE REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE dla KANDYDATÓW Z POLSKI
1. Poświadczona przez Ateneum-Szkołę Wyższą w Gdańsku kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (oryginał do wglądu) oraz dokumenty wymienione w punkcie 8, jeśli warunkiem przyjęcia na wybrane studia podyplomowe jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego/kwalifikacji nauczycielskich na drugim i trzecim etapie edukacyjnym.
2. CV – Curriculum Vitae.
3. Aktualna, podpisana imieniem i nazwiskiem fotografia kandydata, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
4. Podanie z ankietą osobową według wzoru Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku (drukowany dwustronnie).
5. 2 egzemplarze umowy o świadczenie usług edukacyjnych na studiach podyplomowych (drukowane dwustronnie) wraz z załącznikami dotyczącymi opłat
6. Kopia dowodu wpłaty za kształcenie na studiach podyplomowych (po zawarciu umowy,w dniu jej zawarcia).
7. W przypadku studiów podyplomowych, dla których warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.08.2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575) lub kwalifikacji nauczycielskich według Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (DZ.U. 2012.poz.131)- należy dołączyć oryginał dokumentu, który potwierdza w/w uprawnienia. Dokumentami potwierdzającymi w/w uprawnienia są:
suplement do dyplomu i zawarte w pkt. 5.2 suplementu informacje o posiadanym przygotowaniu pedagogicznym/kwalifikacjach nauczycielskich,
-przypadku braku suplementu do dyplomu (ukończenie studiów przed 2004 rokiem) karta przebiegu studiów lub kopia indeksu lub zaświadczenie z Uczelni macierzystej wydane przez Dziekana Wydziału/Rektora Uczelni lub akt nadania stopnia kontraktowego/mianowanego/dyplomowanego lub zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnych kursów pedagogicznych (zgoda Kuratorium Oświaty do 2014 r.).
 
Dokumenty rekrutacyjne są do pobrania w:
 zakładce REKRUTACJA/STUDIA PODYPLOMOWE/KROKI REKRUTACJI
Zajęcia rozpoczynają się w momencie zebrania grupy.
Wykaz przedmiotów
 • Projektowanie nowoczesnych aplikacji i stron internetowych
 • Projektowanie interfejsów użytkownika
 • Zarządzanie projektem internetowym
 • Metodologia badań UX
 • Programy do projektowania stron WWW, m.in. Axure
 • Trendy i wzorce UX/UI
 • Komunikacja w projekcie
 • Psychologia poznawczaA
Absolwent
Studia podyplomowe Projektowanie UX to studia kierowane do osób, które na codzień korzystają z produktu internetowego lub pasjonują się analizą zachowań użytkowników w przestrzeni digital. Absolwenci będą przygotowani do pracy z produktem internetowym i wprowadzaniem rozwiązań, które wpłyną na jego jakość. Kończąc studia absolwenci będą znali ponadpodstawowe narzedzia analityczne, a także będą umieli wysuwać wnioski na podstawie twardych danych. Projektant UX kreuje i weryfikuje rozwiązania w oparciu o dane analityczne i badania z użytkownikami. Oferta kierowana jest do absolwentów zarządzania, marketingu, psychologii lub projektowania graficznego.