O kierunku
Oferta kształcenia odpowiada aktualnym potrzebom rynku pracy, z uwzględnieniem strategii rozwoju regionu pomorskiego i raportów Urzędu Pracy. Siłą nowego kierunku jest kadra. Zaprosiliśmy do współpracy wybitnych specjalistów, którzy z chęcią podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem.  Główne zakresy kształcenia to zadania psychologa w obszarze zdrowia oraz edukacji. Obydwa obszary obciążone rosnącą liczbą ludzkich problemów natury zarówno  cywilizacyjnej jak i osobowościowej, wymagających rady i wsparcia terapeutycznego. Coraz więcej osób szuka kontaktu z psychologiem, z oczekiwaniem rozwiązań i wskazań, zarówno jako jednostki ale także jako członkowie większych zbiorowości społecznych. Zadania psychologa nie zawężają się do sytuacji różnorakiej patologii. To również partnerstwo w rozmowach o drogach do szczęścia, poprawy,  jakości życia i świadomości bycia jego autorem. Ateneum jako uczelnia humanistyczno-społeczna przez blisko 20 lat zgromadziła potencjał kadrowy oraz budowała szczególny klimat akademicki znakomicie współtworzący zasoby kompetencji pokrewnych dyscyplin ()pedagogika, komunikacja społeczna, zarządzanie, językoznawstwo, itp.) znacząco wzbogacających PSYCHOLOGIĘ.
Jednolite, pięcioletnie studia magisterskie wyposażają nie tylko w nowoczesną wiedzę o procesach psychicznych człowieka w różnych etapach jego rozwoju ale przede wszystkim w praktyczne umiejętności korzystania z aktualnych narzędzi diagnostycznych, związanych z psychologią kliniczną ale też i szkolną., poprzez warsztaty, seminaria i praktyki w zagwarantowanych umowami placówkach.
Wybierając PSYCHOLOGIĘ w Ateneum poznasz złożone mechanizmy zachowania człowieka, pogłębisz istotnie własne kompetencje społeczne i lepiej zrozumiesz świat własnych motywacji jak i innych osób. Te studia to znakomita droga własnego rozwoju.
Absolwenci
Absolwent studiów jednolitych magisterskich z zakresu psychologii będzie:
–  dysponował pogłębioną i rozszerzoną wiedzą  o charakterze interdyscyplinarnym, obejmującą terminologię, teorie i metodologię psychologii, co pozwoli mu na świadome uprawianie tej dziedziny wiedzy jako refleksji naukowej oraz jako praktyki zawodowej, 
– posiadał wiedzę z zakresu psychologii ogólnej, metodologii badań psychologicznych, teorii osobowości, psychometrii, poradnictwa psychologicznego, zasad komunikowania się indywidualnego i społecznego oraz psychoterapii, psychoprofilaktyki, psychologii klinicznej, społecznej, wychowawczej, edukacyjnej, rodziny i standardów konstruowania metod diagnostyki psychologicznej,
– dysponował umiejętnościami posługiwania się poznanymi metodami diagnostyki psychologicznej w różnych obszarach pracy psychologa (szkolnictwo, ochrona zdrowia, ośrodki penitencjarne, zakłady pracy, służby wojskowe i policyjne, marketing, reklama, media),
– posiadał umiejętność prowadzenia badań naukowych (ze szczególnym uwzględnieniem badań typu action-research), pracy w zespole i kierowania zespołem, formułowania i wyrażania własnych poglądów i idei w ważnych sprawach społecznych i światopoglądowych cechujących się niezależnością myślenia, integrowania wiedzy z różnych dyscyplin społecznych oraz stosowania jej w nietypowych sytuacjach profesjonalnych,
– przygotowany do udzielania pomocy psychologicznej w sytuacjach trudnych, zapobieganiu i korekcji przejawów patologii społecznej, a także profilaktyki i prewencji społecznej oraz resocjalizacji w warunkach zinstytucjonalizowanych,
– w obszarze ochrony zdrowia przygotowany do samodzielnego diagnozowania i podstawowej terapii zaburzeń zachowania ludzkiego oraz do współpracy w tym zakresie ze specjalistami innych dziedzin,
– cechował się kompetencjami społecznymi wrażliwością na problemy swoich klientów, potrzebą samokształcenia i rozwoju, refleksją etyczną w odniesieniu do wykonywanej pracy,
– przygotowany do wykorzystywania mechanizmów psychospołecznych w zakresie utrzymywania i rozwijania więzi interpersonalnych na różnych poziomach i innych psychologicznych aspektów funkcjonowania życia społecznego, prowadzenia szkoleń i treningów pracowniczych.
W trakcie jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia o profilu praktycznym student dokonuje wyboru z zakresu psychologii edukacji lub psychologii klinicznej.
Opłaty

kierunek

tryb

 czesne za semestr 

10 rat w roku

12 rat w roku

psychologia
stacjonarne
4000 (3400 na roku I -promocja)
810 (690 na roku I) zł m-c 
 575 (675 na roku I) zł m-c 
psychologia
niestacjonarne
3500 (2900 na roku I – promocja)
710 (590 na roku I) zł m-c 
592 (492 na roku I) zł m-c
Scroll to Top