Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

O studiach
  • Rekrutacja na semestr zimowy: 01.05 – 30.09, rekrutacja na semestr letni: 01.01.– 28.02.
  • Jednolite studia magisterskie (5 lat, 10 semestrów)
  • Czesne od 510 zł miesięcznie
  • Dofinansowania do studiów (system wysokich stypendiów i zapomóg sięgających nawet 1500 zł miesięcznie)
  • Ukończenie tego kierunku jest jedyną możliwością zdobycia kwalifikacji potrzebnych do nauczania w przedszkolu i klasach I-III
  • Studia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym
  • Studia online w czasie pandemii 

Celem studiów jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanego nauczyciela do pracy z dziećmi w przedszkolu i w klasach początkowych. Ich ukończenie daje absolwentowi prawo do ubiegania się o zatrudnienie na stanowisku nauczyciela przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej.

Studia prowadzone są zgodnie z wymagani określonymi  w  Rozporządzeniu MNiSW z 25.07. 2019r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, Załącznik nr 2 (Dz. U. poz.1450) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. (Dz. U. poz. 1575 z pózn. zm.). 

Ateneum – Szkoła Wyższa wykazując troskę o jakość kształcenia dba, aby absolwent opuszczający mury Uczelni był wszechstronnie wykształcony i wyposażony w praktyczne umiejętności przydatne na rynku pracy. Wykłady, ćwiczenia, warsztaty i seminaria prowadzą nauczyciele akademiccy oraz wybitni specjaliści i doświadczeni praktycy.

Kadra

prof. dr hab. Waldemar Tłokiński
dr hab. Marcin Krawczyński, prof. A-ANS
dr hab. Henryk Olszewski, prof. A-ANS
dr hab. Aleksander Zdzisław, prof. A-ANS
dr hab. Boryczko Marcin
dr hab. Jurgiel-Aleksander Alicja, prof. UG
dr hab. Lewartowska-Zychowicz Małgorzata, prof. UG
dr hab. Maliszewski Tomasz, prof. AMW
dr hab. Nowak-Łojewska Agnieszka, prof. UG
dr hab. Zamojski Piotr, prof. UG
dr Apanel Danuta
dr Dyrda Jolanta
dr Bogucka Maria
dr Jaworska Dorota
dr Komorowska-Zielony Alicja
dr Krawczyński Bartosz
dr Liwo Helena
dr Materny Katarzyna

dr Pilecka Małgorzata
dr Pułtuski Marian
dr Sternicka Anna
dr Szczygieł Przemysław
dr Wajszczyk Katarzyna
mgr Blokus-Szkodzińska Anna
mgr Chyś Bartosz
mgr Chojnowska-Gąsiorek Beata
mgr Dowgiałło Leszek
mgr Drausal Katarzyna
mgr Grzywna Marek
mgr Hinz Rafał
mgr Ludkiewicz Eliza
mgr Maculewicz Lucyna
mgr Marcinkowska Wiesława
mgr Morawska -Szatarska Magdalena
mgr Maliszewska Agnieszka
mgr Mierzejewski Bogdan
mgr Najda Patrycja
mgr Osika Regina
mgr Pęczak Maria
mgr Piotrowska Magdalena
mgr Rusek-Stasiulewicz Joanna
mgr Rożyńska Małgorzata
mgr Schoen-Kamińska Aleksandra
mgr Sosnowa Edyta
mgr Solecka Anna
mgr Spigarska-Linde Agnieszka
mgr Szczęsna Mirosława
mgr Seroka Paweł
mgr Stępień-Rejszel Kamila Olga
mgr Tanewska Iwona
mgr Tomaszewska Beata
mgr Witkiewicz-Rakowska Irmina

Przykładowe przedmioty
– Podstawy psychologii klinicznej
– Podstawy neurologii dziecięcej
– Dydaktyka specjalna
– Diagnostyka w pedagogice specjalnej
– Wczesna interwencja i wczesne wspomaganie rozwoju
– Praca z rodziną małego dziecka z zaburzeniami rozwoju oraz niepełnosprawnością
– Metodyka pracy z małym dzieckiem z zaburzeniami funkcji ruchowych
– Rehabilitacja i wychowanie słuchowe dzieci z uszkodzonym słuchem
– Metodyka pracy z małym dzieckiem ze złożoną niepełnosprawnością
– Rehabilitacja i rozwijanie umiejętności widzenia dzieci z uszkodzonym wzrokiem
– Rehabilitacja i terapia logopedyczna dzieci z zaburzeniami mowy
– Rehabilitacja dzieci z wczesnymi symptomami autystycznego spektrum zaburzeń
– Muzyka w terapii oraz edukacji dziecka
– Plastyka w terapii oraz edukacji dziecka
– Metodyka pracy z małym dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną
Absolwent

Absolwent studiów uzyskuje kwalifikacje do prowadzenia zajęć w placówkach przedszkolnych i w klasach I-III szkoły podstawowej. Posiada:

– wiedzę psychologiczną i pedagogiczną pozwalającą na rozumienie procesów rozwoju dziecka, jego socjalizacji, wychowania i kształcenia

– wiedzę  i umiejętności z zakresu dydaktyki ogólnej  i dydaktyk szczegółowych (metodyk) poparte doświadczeniem w ich praktycznym wykorzystywaniu umożliwiających pracę  nauczycielską

 – umiejętności i kompetencje niezbędne do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły, w tym do samodzielnego przygotowania i dostosowania programu nauczania do potrzeb i możliwości uczniów

– umiejętność uczenia się i doskonalenia własnego warsztatu pedagogicznego z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod pozyskiwania, organizowania i przetwarzania informacji i materiałów

 – umiejętność komunikowania się przy użyciu różnych technik, zarówno z osobami będącymi podmiotami działalności pedagogicznej, jak i z innymi osobami współdziałającymi w procesie dydaktyczno-wychowawczym oraz specjalistami wspierającymi ten proces.

Absolwent jest praktycznie przygotowany do realizowania zadań zawodowych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) wynikających z roli nauczyciela w przedszkolu i w  klasach I-III szkoły podstawowej.

Czesne

tryb

 czesne za semestr 

10 rat w roku

12 rat w roku

stacjonarne

3000 zł

610 zł m-cznie

 510 zł m-cznie

niestacjonarne

2800 zł

570 zł m-cznie

477 zł m-cznie

Kontakt: rekrutacja@ateneum.edu.pl

Telefon: 784 374 410