Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

O studiach
  • Rekrutacja na semestr zimowy: 01.05 – 30.09, rekrutacja na semestr letni: 01.01.– 28.02.
  • Jednolite studia magisterskie (5 lat, 10 semestrów)
  • Czesne od 510 zł miesięcznie
  • Dofinansowania do studiów (system wysokich stypendiów i zapomóg sięgających nawet 1500 zł miesięcznie)
  • Ukończenie tego kierunku jest jedyną możliwością zdobycia kwalifikacji potrzebnych do nauczania w przedszkolu i klasach I-III
  • Obligatoryjne praktyki
  • Studia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym
  • Studia online w czasie pandemii 

Nauka  kończy się egzaminem dyplomowym połączonym z obroną pracy magisterskiej i uzyskaniem tytułu magistra. Celem studiów jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanego nauczyciela do pracy z dziećmi w przedszkolu i w klasach początkowych. Ich ukończenie daje absolwentowi prawo do ubiegania się o zatrudnienie na stanowisku nauczyciela przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej.

Studia prowadzone są zgodnie z wymagani określonymi  w  Rozporządzeniu MNiSW z 25.07. 2019r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, Załącznik nr 2 (Dz. U. poz.1450) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. (Dz. U. poz. 1575 z pózn. zm.). 

Ateneum – Szkoła Wyższa wykazując troskę o jakość kształcenia dba, aby absolwent opuszczający mury Uczelni był wszechstronnie wykształcony i wyposażony w praktyczne umiejętności przydatne na rynku pracy. Wykłady, ćwiczenia, warsztaty i seminaria prowadzą nauczyciele akademiccy oraz wybitni specjaliści i doświadczeni praktycy.

Ważną rolę w procesie kształcenia studentów odgrywają obligatoryjne praktyki.

Zajęcia odbywają się w Ateneum Szkole Wyższej w Gdańsku w soboty i niedziele 2-3 razy w miesiącu. W okresie pandemii COVID-19 zajęcia mogą odbywać się w trybie online.

Kadra

dr Apanel Danuta
dr hab., prof. A-ANS Aleksander Zdzisław
dr Bogucka Maria
mgr Blokus-Szkodzińska Anna
dr hab. Boryczko Marcin
mgr Chyś Bartosz
mgr Chojnowska-Gąsiorek Beata
dr Dyrda Jolanta
mgr Dowgiałło Leszek
mgr Drausal Katarzyna
mgr Grzywna Marek
mgr Hinz Rafał
dr hab., prof. UG Jurgiel-Aleksander Alicja
dr Jaworska Dorota
dr Komorowska-ZielonyAlicja
dr Krawczyński Bartosz
dr hab. prof. UG Lewartowska-Zychowicz Małgorzata
dr Liwo Helena
mgr Ludkiewicz Eliza
dr Materny Katarzyna
mgr Maculewicz Lucyna
mgr Marcinkowska Wiesława
mgr Morawska -Szatarska Magdalena
mgr Maliszewska Agnieszka
dr hab. prof. AMW Maliszewski Tomasz
mgr Mierzejewski Bogdan
mgr Najda Patrycja
mgr Osika Regina
mgrPęczak Maria
mgr Pilecka Małgorzata
mgr Piotrowska Magdalena
dr Pułtuski Marian
dr hab. prof. UG Nowak-Łojewska Agnieszka
mgr Rusek-Stasiulewicz Joanna
mgr Rożyńska Małgorzata
mgr Schoen-Kamińska Aleksandra
mgr Sosnowa Edyta
mgr Solecka Anna
mgr Spigarska-Linde Agnieszka
dr Sternicka Anna
mgr Szczęsna Mirosława
mgr Seroka Paweł
mgr Stępień-Rejszel Kamila Olga
dr Szczygieł Przemysław
mgr Tanewska Iwona
mgr Tomaszewska Beata
dr Wajszczyk Katarzyna
mgr Witkiewicz-Rakowska Irmina
dr hab. prof. UG Zamojski Piotr

Przykładowe przedmioty
– Podstawy psychologii klinicznej
– Podstawy neurologii dziecięcej
– Dydaktyka specjalna
– Diagnostyka w pedagogice specjalnej
– Wczesna interwencja i wczesne wspomaganie rozwoju
– Praca z rodziną małego dziecka z zaburzeniami rozwoju oraz niepełnosprawnością
– Metodyka pracy z małym dzieckiem z zaburzeniami funkcji ruchowych
– Rehabilitacja i wychowanie słuchowe dzieci z uszkodzonym słuchem
– Metodyka pracy z małym dzieckiem ze złożoną niepełnosprawnością
– Rehabilitacja i rozwijanie umiejętności widzenia dzieci z uszkodzonym wzrokiem
– Rehabilitacja i terapia logopedyczna dzieci z zaburzeniami mowy
– Rehabilitacja dzieci z wczesnymi symptomami autystycznego spektrum zaburzeń
– Muzyka w terapii oraz edukacji dziecka
– Plastyka w terapii oraz edukacji dziecka
– Metodyka pracy z małym dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną
Student

 Studenci mogą zapisywać się do kół naukowych, gdzie będą mieli okazję na poszerzenie swojej wiedzy, nawiązanie nowych znajomości oraz aktywne uczestnictwo w życiu Uczelni. Mogą także pogłębiać wiedzę ogólną i specjalnościową, uczestnicząc w programach wymiany międzynarodowej ERASMUS.

A ATENEUM- Szkole Wyższej działa również parlament studencki, który serdecznie zachęca wszystkich studentów do aktywnego udziału w organizowanych akcjach i wyjazdach.
Uczelnia posiada doskonale wyposażoną salę komputerową, studio radiowe i telewizyjne, z których korzystać mogą nasi studenci.

Absolwent

Absolwent studiów uzyskuje kwalifikacje do prowadzenia zajęć w placówkach przedszkolnych i w klasach I-III szkoły podstawowej, tzn:

– wiedzę psychologiczną i pedagogiczną pozwalającą na rozumienie procesów rozwoju dziecka, jego socjalizacji, wychowania i kształcenia

– wiedzę  i umiejętności z zakresu dydaktyki ogólnej  i dydaktyk szczegółowych (metodyk) poparte doświadczeniem w ich praktycznym wykorzystywaniu umożliwiających pracę  nauczycielską

 – umiejętności i kompetencje niezbędne do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły, w tym do samodzielnego przygotowania i dostosowania programu nauczania do potrzeb i możliwości uczniów

– umiejętność uczenia się i doskonalenia własnego warsztatu pedagogicznego z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod pozyskiwania, organizowania i przetwarzania informacji i materiałów

 – umiejętność komunikowania się przy użyciu różnych technik, zarówno z osobami będącymi podmiotami działalności pedagogicznej, jak i z innymi osobami współdziałającymi w procesie dydaktyczno-wychowawczym oraz specjalistami wspierającymi ten proces.

Absolwent studiów charakteryzuje się wrażliwością etyczną, empatią, otwartością, refleksyjnością oraz postawami prospołecznymi i poczuciem odpowiedzialności.

Absolwent jest praktycznie przygotowany do realizowania zadań zawodowych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) wynikających z roli nauczyciela w przedszkolu i w  klasach I-III szkoły podstawowej.

Czesne

tryb

 czesne za semestr 

10 rat w roku

12 rat w roku

stacjonarne

3000 zł

610 zł m-cznie

 510 zł m-cznie

niestacjonarne

2800 zł

570 zł m-cznie

477 zł m-cznie

Kontakt: rekrutacja@ateneum.edu.pl

Telefon: 784 374 410

Przewiń do góry