Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

O studiach

Nauka trwa 5 lata (10 semestrów) i kończy się egzaminem dyplomowym połączonym z obroną pracy magisterskiej i uzyskaniem tytułu magistra. Celem studiów jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanego nauczyciela do pracy z dziećmi w przedszkolu i w klasach początkowych. Ich ukończenie daje absolwentowi prawo do ubiegania się o zatrudnienie na stanowisku nauczyciela przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej.

Studia prowadzone są zgodnie z wymagani określonymi  w  Rozporządzeniu MNiSW z 25.07. 2019r.w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, Załącznik nr 2 (Dz. U. poz.1450) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. (Dz. U. poz. 1575 z pózn. zm.). 

Ateneum – Szkoła Wyższa wykazując troskę o jakość kształcenia dba, aby absolwent opuszczający mury Uczelni był wszechstronnie wykształcony i wyposażony w praktyczne umiejętności przydatne na rynku pracy. Wykłady, ćwiczenia, warsztaty i seminaria prowadzą nauczyciele akademiccy oraz wybitni specjaliści i doświadczeni praktycy.

Ważną rolę w procesie kształcenia studentów odgrywają obligatoryjne praktyki.

Zajęcia odbywają się w Ateneum Szkoły Wyższej w Gdańsku w soboty i niedziele 2-3 razy w miesiącu. W okresie pandemii COVID-19 zajęcia mogą odbywać się w trybie online.

Wybrane grupy zajęć

A. Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne
B. Przygotowanie merytoryczne nauczycieli przedszkoli i klas I–III szkoły podstawowej
C .Wspieranie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym
D. Podstawy dydaktyki nauczania zintegrowanego w przedszkolu i klasach I–III szkoły podstawowej
E. Metodyka poszczególnych typów edukacji [polonistycznej, matematycznej, plastycznej, społeczno-przyrodniczej, informatycznej i in.]
F. Dziecko lub uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu i klasach I–III szkoły podstawowej
G. Organizacja pracy przedszkola lub szkoły z elementami prawa oświatowego i praw dziecka
H. Podstawy diagnostyki edukacyjnej dla nauczycieli.

Student
Studenci mogą zapisywać się do kół naukowych, gdzie będą mieli okazję na poszerzenie swojej wiedzy, nawiązanie nowych znajomości oraz aktywne uczestnictwo w życiu Uczelni. Mogą także pogłębiać wiedzę ogólną i specjalnościową uczestnicząc w programach wymiany międzynarodowej ERASMUS.
W ATENEUM-Szkole Wyższej działa również parlament studencki, który serdecznie zachęca wszystkich studentów do aktywnego udziału w organizowanych akcjach i wyjazdach.
Uczelnia posiada doskonale wyposażoną salę komputerową, studio radiowe i telewizyjne z których korzystać mogą nasi studenci.
Absolwenci

Absolwent studiów uzyskuje kwalifikacje do prowadzenia zajęć w placówkach przedszkolnych i w klasach I-III szkoły podstawowej, tzn:

– wiedzę psychologiczną i pedagogiczną pozwalającą na rozumienie procesów rozwoju dziecka, jego socjalizacji, wychowania i kształcenia

– wiedzę  i umiejętności z zakresu dydaktyki ogólnej  i dydaktyk szczegółowych (metodyk) poparte doświadczeniem w ich praktycznym wykorzystywaniu umożliwiających pracę  nauczycielską

 – umiejętności i kompetencje niezbędne do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły, w tym do samodzielnego przygotowania i dostosowania programu nauczania do potrzeb i możliwości uczniów

– umiejętność uczenia się i doskonalenia własnego warsztatu pedagogicznego z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod pozyskiwania, organizowania i przetwarzania informacji i materiałów

 – umiejętność komunikowania się przy użyciu różnych technik, zarówno z osobami będącymi podmiotami działalności pedagogicznej, jak i z innymi osobami współdziałającymi w procesie dydaktyczno-wychowawczym oraz specjalistami wspierającymi ten proces.

Absolwent studiów charakteryzuje się wrażliwością etyczną, empatią, otwartością, refleksyjnością oraz postawami prospołecznymi i poczuciem odpowiedzialności.

Absolwent jest praktycznie przygotowany do realizowania zadań zawodowych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) wynikających z roli nauczyciela w przedszkolu i w  klasach I-III szkoły podstawowej.

Opłaty

tryb

 czesne za semestr 

10 rat w roku

12 rat w roku

stacjonarne

2500 zł

510 zł m-cznie

 427 zł m-cznie

niestacjonarne

2400 zł

490 zł m-cznie

410 zł m-cznie

Kontakt: rekrutacja@ateneum.edu.pl

telefon: 784 374 410

Przewiń do góry