Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

O kierunku
Nauka trwa 5 lata (10 semestrów) i kończy się egzaminem dyplomowym połączonym z obroną pracy magisterskiej i uzyskaniem tytułu magistra. Celem studiów jest przygotowanie  wysoko wykwalifikowanego nauczyciela do pracy z dziećmi w przedszkolu i w klasach początkowych. Ich ukończenie daje absolwentowi prawo do ubiegania się o zatrudnienie na stanowisku nauczyciela przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej.
Ateneum – Szkoła Wyższa wykazując troskę o jakość kształcenia dba, aby absolwent opuszczający mury Uczelni był wszechstronnie wykształcony i wyposażony w praktyczne umiejętności przydatne na rynku pracy. Służyć temu mają oprócz prowadzonych przy użyciu nowoczesnych pomocy dydaktycznych wykłady, prowadzone m.in. w formie case-study zajęcia ćwiczeniowe. Ważną rolę w procesie kształcenia studentów odgrywają obligatoryjne praktyki.
Wykaz przedmiotów
A. Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne
B.Przygotowanie merytoryczne nauczycieli przedszkoli i klas I–III szkoły podstawowej
C .Wspieranie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym
D.Podstawy dydaktyki nauczania zintegrowanego w przedszkolu i klasach I–III szkoły podstawowej
E. Metodyka poszczególnych typów edukacji [polonistycznej, matematycznej, plastycznej, społeczno-przyrodniczej, informatycznej i in.]
F.. Dziecko lub uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu i klasach I–III szkoły podstawowej
G. Organizacja pracy przedszkola lub szkoły z elementami prawa oświatowego i praw dziecka
H. Podstawy diagnostyki edukacyjnej dla nauczycieli
Student
Studenci mogą zapisywać się do kół naukowych, gdzie będą mieli okazję na poszerzenie swojej wiedzy, nawiązanie nowych znajomości oraz aktywne uczestnictwo w życiu Uczelni. Mogą także pogłębiać wiedzę ogólną i specjalnościową uczestnicząc w programach wymiany międzynarodowej ERASMUS.
W ATENEUM-Szkole Wyższej działa również parlament studencki, który serdecznie zachęca wszystkich studentów do aktywnego udziału w organizowanych akcjach i wyjazdach.
Uczelnia posiada doskonale wyposażoną salę komputerową, studio radiowe i telewizyjne z których korzystać mogą nasi studenci.
Absolwenci
Absolwent studiów na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jest przygotowany do pracy na stanowisku nauczyciela przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej zgodnie z wymogami RozporządzeniaMinistra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  – Standard kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej (klasy I–III szkoły podstawowej tzn:
-wiedzę psychologiczną i pedagogiczną pozwalającą na rozumienie procesów rozwoju dziecka, jego socjalizacji, wychowania i kształcenia;
-wiedzę i umiejętności z zakresu dydaktyki i metodyk nauczania;
-umiejętności i kompetencje niezbędne do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły, w tym do samodzielnego przygotowania i dostosowania programu nauczania do potrzeb i możliwości dzieci  przedszkolnych i uczniów klas początkowych.
Scroll to Top