Integracja Sensoryczna

specjalizacje na kierunku

Integracja Sensoryczna

Integracja sensoryczna - metodyka diagnozy i terapii dla terapeutów integracji sensorycznej

O studiach
Czas trwania studiów: trzy semestry
Zajęcia prowadzone są podczas zjazdów odbywających się co 2-3 tygodnie w soboty i niedziele w Ateneum Szkole Wyższej w Gdańsku oraz odbędą się zjazdy – 5,6 i 10 dniowe, podczas których słuchacz będzie uczestniczył w kursie I, II i III stopnia.
Daty kursów: 
kurs I stopnia 05-09.II.2022
kurs II stopnia 25.III-3.IV.2022
kurs III stopnia 8.VIII-13.VIII.2022
 
Studia mają charakter kwalifikacyjny.
W trakcie trwania studiów słuchacz uczestniczy w kursie integracji sensorycznej I, II i III stopnia. Ukończenie kursów, zakończone jest egzaminem i uzyskaniem certyfikatu terapeuty SI dającego uprawnienia do diagnozowania i prowadzenia terapii integracji sensorycznej. Ukończenie studiów podyplomowych uprawnia do pracy z osobami, u których występują dysfunkcje SI w publicznych i niepublicznych placówkach oświatowych, medycznych i terapeutycznych.
Praktyki  w wymiarze 60 godzin są zapewnione dla słuchacza w Ośrodku terapeutycznym.
Studia przeznaczone są dla specjalistów z tytułem magistra, posiadających przygotowanie pedagogiczne/kwalifikacje nauczycielskie następujących kierunków:
 • Psychologia
 • Pedagogika
 • Pedagogika specjalna
 • Logopedia
 • Rehabilitacja i fizjoterapia
 
system płatności semestr I semestr II-III
5 rat w semestrze 830 zł 810 zł
semestralnie 4 100 zł 4 000 zł

WYMAGANE DOKUMENTY W PROCESIE REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE
1.Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich
2. Aktualna fotografia kandydata, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
3. Podanie z ankietą osobową według wzoru Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku (drukowane z systemu rekrutacyjnego).
4. 2 egzemplarze umowy o świadczenie usług edukacyjnych na studiach podyplomowych wraz z załącznikami dotyczącymi opłat (drukowane z systemu rekrutacyjnego.
5. Kopia dowodu wpłaty za kształcenie na studiach podyplomowych (po zawarciu umowy, w dniu jej zawarcia).
Zajęcia rozpoczynają się w momencie zebrania grupy.

Wykaz Przedmiotów
 • Psychologia rozwojowa i kliniczna dziecka
 • Neuroanatomia
 • Rozwój psychoruchowy dziecka 0-36, MFDR
 • Neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej (Kurs SI I stopnia )
 • Diagnoza i terapia integracji sensorycznej (Kurs  SI II stopnia)
 • Logopedyczny aspekt terapii integracji sensorycznej
 • Elementy postępowania fizjoterapeutycznego w najczęstszych zaburzeniach ruchowych o różnej etiologii.
 • Ocena sensorycznego funkcjonowania dziecka poniżej 4 roku życia, zaburzenia regulacji wg DC:0-3R
 • PEP – R jako narzędzie diagnozy funkcjonalnej
 • Problemy Diagnozy SI (warsztaty)
 • Konstruowanie planów terapii SI (warsztaty)
 • Terapie neurorozwojowe i wspomagające: Psychomotoryka, Terapia behawioralna, INPP, Metoda Johansena, Metoda Tomatisa, Sala Doświadczania Świata, Metoda F. Affolter, M.i Ch. Knill, Finger painting, itp., Masaż Shantala
 • Praktyka
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie wszystkich modułów-przedmiotów przewidzianych w programie kształcenia, przygotowanie pracy dyplomowej (jeżeli program kształcenia, przewiduje jako formę zakończenia studiów podyplomowych jej przygotowanie)  oraz zdanie egzaminu dyplomowego (obrony pracy dyplomowej).
Kadra

mgr Ewa Romanik – logopeda, neurologopeda, psychotraumatolog, terapeuta integracji sensorycznej, nauczyciel metody integracji sensorycznej, doświadczony terapeuta dzieci z zaburzeniami rozwoju, z dysfunkcjami neurologicznymi, z niepełnosprawnością, z zespołami genetycznymi oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Specjalizuje się w diagnostyce zaburzeń SI. Wykładowca akademicki. Twórca autorskich programów dla szkół wyższych oraz autorskich szkoleń, kursów i warsztatów z zakresu SI. Dyrektor Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ODITIS

Atuty
W trakcie trwania studiów słuchacz uczestniczy w kursie integracji sensorycznej I i II stopnia. Ukończenie kursu II stopnia, zakończone jest egzaminem i uzyskaniem certyfikatu terapeuty SI dającego uprawnienia do diagnozowania i prowadzenia terapii integracji sensorycznej.
Absolwent
1. Absolwenci uzyskują kwalifikacje w zakresie Integracji Sensorycznej potwierdzone Certyfikatem i Świadectwem ukończenia studiów podyplomowych
2. Absolwent jest uprawniony do diagnozowania i prowadzenia terapii integracji sensorycznej, posiada kwalifikacje do prowadzenia obserwacji klinicznej, diagnozy i terapii SI. Absolwent ma uprawnienia do pracy w publicznych i niepublicznych placówkach oświatowych, medycznych i terapeutycznych
Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z 10 lutego 2017r., potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.
O studiach
Czas trwania studiów – 3 semestry
Program studiów obejmuje 216 godz. wykładów i ćwiczeń, 30 godz. seminarium dyplomowe (napisanie diagnozy i stworzenie diety sensorycznej) oraz 60 godz. praktyk (we własnym zakresie – każdy student zgłasza miejsce/miejsca, w których odbył/odbywa praktyki).
Studia podyplomowe Integracja sensoryczna – metodyka diagnozy i terapii dla terapeutów integracji sensorycznej (edycja w Warszawie) przeznaczone są dla osób posiadających:
– wykształcenie wyższe – magisterskie
– przygotowanie pedagogiczne (zgodnie z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.08.2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017 poz. 1575)  lub  kwalifikacje nauczycielskie według Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (zał. 1)
– kurs IIº Integracji Sensorycznej (ukończony w Polskim Stowarzyszeniu Terapeutów Integracji Sensorycznej)
Pierwszeństwo w przyjęciu na studia mają członkowie PSTIS
PSTIS4
Koszt studiów (możliwość wyboru płatności ratalnej)
I semestr – 1900 zł
II semestr – 1900 zł
II semestr – 1900 zł
WYMAGANE DOKUMENTY W PROCESIE REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE dla KANDYDATÓW Z POLSKI

1. Poświadczona przez Ateneum – Szkołę Wyższą w Gdańsku kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (oryginał do wglądu) oraz dokumenty wymienione w punkcie 8, jeśli warunkiem przyjęcia na wybrane studia podyplomowe jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego/kwalifikacji nauczycielskich na drugim i trzecim etapie edukacyjnym.
2. CV – Curriculum Vitae.
3. Aktualna, podpisana imieniem i nazwiskiem fotografia kandydata, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
4. Podanie z ankietą osobową według wzoru Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku (drukowany dwustronnie).
5. 2 egzemplarze umowy o świadczenie usług edukacyjnych na studiach podyplomowych (drukowane dwustronnie) wraz z załącznikami dotyczącymi opłat
7. Kopia dowodu wpłaty za kształcenie na studiach podyplomowych (po zawarciu umowy, w dniu jej zawarcia).
8. W przypadku studiów podyplomowych, dla których warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.08.2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575) lub kwalifikacji nauczycielskich według Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (zał. 1)- należy dołączyć oryginał dokumentu, który potwierdza w/w uprawnienia. Dokumentami potwierdzającymi w/w uprawnienia są:
suplement do dyplomu i zawarte w pkt. 5.2 suplementu informacje o posiadanym przygotowaniu pedagogicznym/kwalifikacjach nauczycielskich,
-przypadku braku suplementu do dyplomu (ukończenie studiów przed 2004 rokiem) karta przebiegu studiów lub kopia indeksu lub zaświadczenie z Uczelni macierzystej wydane przez Dziekana Wydziału/Rektora Uczelni lub akt nadania stopnia kontraktowego/mianowanego/dyplomowanego lub zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnych kursów pedagogicznych (zgoda Kuratorium Oświaty do 2014 r.).

Pierwszeństwo w przyjęciu na studia mają członkowie PSTIS

Wykaz przedmiotów

Studia są propozycją poszerzenia, uzupełnienia wiedzy zdobytej na kursach (I i II st. organizowanych przez PSTIS) i jednocześnie możliwością uzyskania świadectwa ukończenia kwalifikacyjnych studiów podyplomowych z zakresu diagnozy i terapii SI.

Program studiów zawiera treści przekazywane słuchaczom Kursów III stopnia (organizowanych przez PSTIS) oraz z zakresu następujących przedmiotów:

 • Rozumowanie kliniczne – interpretacja wyników Testów Południowo-Kalifornijskich i obserwacji klinicznej jako podstawa planowania terapii.
 • Standardy pisania raportów.
 • Metodyka konstruowania i wdrażania diet sensorycznych.
 • Metodyka organizacji przestrzeni terapeutycznej.
 • Ergonomia pracy terapeuty integracji sensorycznej – metody zapobiegania bólom kręgosłupa.
 • Obszary współpracy terapeuty integracji sensorycznej w zespole wielospecjalistycznym.
 • Dziecko z zaburzeniami napięcia mięśniowego metody oddziaływań terapeutycznych.
 • Metodyka współpracy terapeuty z rodziną i środowiskiem.
 • Diagnoza i planowanie terapii w zaburzeniach samoregulacji 0 – 24 m. ż.
 • Ocena sensorycznego funkcjonowania dziecka i planowanie terapii 24 – 48 m. ż.
 • Wczesna stymulacja sensomotoryczna, pielęgnacja neurorozwojowa – metody zapobiegania dysfunkcjom.
 • Diagnoza procesów sensorycznych i planowanie strategii wspierających u dzieci ze spektrum autyzmu.
 • Diagnoza procesów sensorycznych i planowanie strategii wspierających u młodzieży oraz dorosłych ze spektrum autyzmu.
 • Diagnoza procesów sensorycznych i planowanie działań interwencyjnych u dzieci z problemami neurologicznymi oraz zespołami genetycznymi.
 • Aranżowanie otoczenia dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego.
 • Logopedyczny aspekt w terapii integracji sensorycznej.
 • Metodyka terapii ręki w integracji sensorycznej.
 • Metodyka i teoria treningów  relaksacyjnych.
 • Wprowadzenie do dydaktyk szczegółowych.
Absolwent
Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Ateneum – Szkołę Wyższą w Gdańsku zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 10 lutego 2017r., potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.
„Terapeuta SI” to nie zawód a tytuł, który wskazuje na uzyskanie dodatkowych kwalifikacji przez osobę pracującą z pacjentami, np. fizjoterapeutę, logopedę ale także nauczyciela, pedagoga, wykwalifikowanych specjalistów pracujących w placówkach różnego typu, także w szkołach (w tym w szkołach publicznych).
Przewiń do góry