Integracja Sensoryczna

opis kierunku

Integracja Sensoryczna

Integracja sensoryczna - metodyka diagnozy i terapii dla terapeutów integracji sensorycznej

O studiach
Zapraszamy na IX już edycję studiów podyplomowych z integracji sensorycznej. Program zaktualizowany zgodnie z najnowszą wiedzą. Każdy absolwent otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu studiów, kwalifikacje do diagnozowania, planowania i prowadzenia terapii Metodą Integracji Sensorycznej.
W ramach studiów Trzy-Modułowy Kurs Integracji Sensorycznej zawierający wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności. Absolwent otrzymuje wszelkie narzędzia i umiejętność posługiwania się nimi, poświadczone Certyfikatem Stowarzyszenia Terapeutów Neurorozwojowych między innymi: Testy Południowo-Kalifornijskie (SCSIT), Ustrukturyzowaną Obserwację Kliniczną, Kwestionariusze.
Gwarantujemy 30 godzin praktyk w najlepszych gabinetach.
Dodatkowe kwalifikacje poświadczone Certyfikatem:
  1. Instruktorski Kurs Niemowlęcego Masażu Shantali
  2. Kurs Iº i IIº Terapii Ręki.
Wiedza poparta praktyką przekazywana w przystępny sposób i przyjaznej atmosferze.
Czas trwania studiów: trzy semestry
Zajęcia prowadzone są podczas zjazdów odbywających się co 2-3 tygodnie w soboty i niedziele w Ateneum Akademii Nauk Stosowanych w Gdańsku oraz odbędą się zjazdy – 5,6 i 10 dniowe, podczas których słuchacz będzie uczestniczył w trzy-modułowym kursie.
Studia mają charakter kwalifikacyjny.
W trakcie trwania studiów słuchacz uczestniczy w 3-modułowym kursie. Ukończenie kursu, zakończone jest egzaminem i uzyskaniem certyfikatu terapeuty SI dającego uprawnienia do diagnozowania i prowadzenia terapii integracji sensorycznej. Ukończenie studiów podyplomowych uprawnia do pracy z osobami, u których występują dysfunkcje SI w publicznych i niepublicznych placówkach oświatowych, medycznych i terapeutycznych.
Studia przeznaczone są dla specjalistów z tytułem magistra, posiadających przygotowanie pedagogiczne/kwalifikacje nauczycielskie następujących kierunków:
  • Psychologia
  • Pedagogika
  • Pedagogika specjalna
  • Logopedia
  • Rehabilitacja i fizjoterapia

Zgłoszenia absolwentów studiów z innych kierunków niż wymienione będą rozpatrywanie indywidualnie.modułąh

05-06.11.2022

26-27.11 2022 Neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej I Moduł kursu SI

09-11.12.2022 Neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej I Moduł kursu SI

14-15.01 2023

18-19.02.2023

14-23.04.2023  Diagnoza i terapia integracji sensorycznej II Moduł kursu SI

03-04.06.2023

07-12.08 2023 Diagnoza i terapia integracji sensorycznej- III Moduł SI

13.08.2023

21-22.10.2023

11-12.11.2023

25-26.11.2023

Termin seminarium dyplomowego zostanie podany później.

Absolwent
1. Absolwenci uzyskują kwalifikacje w zakresie Integracji Sensorycznej potwierdzone Certyfikatem i Świadectwem ukończenia studiów podyplomowych
2. Absolwent jest uprawniony do diagnozowania i prowadzenia terapii integracji sensorycznej, posiada kwalifikacje do prowadzenia obserwacji klinicznej, diagnozy i terapii SI. Absolwent ma uprawnienia do pracy w publicznych i niepublicznych placówkach oświatowych, medycznych i terapeutycznych
Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z 10 lutego 2017r., potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.
Kadra
Absolwentka logopedii na Uniwersytecie Warszawskim, neurologopedii na UMCS w Lublinie, wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju dziecka na Uniwersytecie SWPS, psychotraumatologii na Uniwersytecie Gdańskim. Od 2016 roku Instruktor Metody Integracji Sensorycznej. Wykształciła setki terapeutów Metody Integracji Sensorycznej, przeprowadzając kilkadziesiąt kursów w Warszawie, Gdańsku, Krakowie i Ukrainie.
Dwadzieścia lat doświadczenia pracy z dziećmi, także z autyzmem, zespołami genetycznymi, niepełnosprawnościami, dysfunkcjami rozwojowym i neurologicznymi. Wykładowczyni akademicka. Twórczyni programów i organizatorka studiów, konferencji, kursów, szkoleń, warsztatów. Autorka publikacji i artykułów. Pomysłodawczyni i liderka międzynarodowych konferencji, warsztatów i szkoleń. Uczestniczka krajowych i międzynarodowych szkoleń i konferencji. Przez siedem lat Prezeska Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej. Obecna Prezeska Stowarzyszenia Terapeutów Neurorozwojowych.
Nieustannie poszerza swoją wiedzę i prowadzi praktykę kliniczną aby studenci i kursanci otrzymywali aktualne, zweryfikowane przez badania naukowe informacje. Naszej Instruktorki i Wykładowczyni można posłuchać podczas konferencji naukowych, szkoleń, webinarów oraz wykładów na uczelniach, przeczytać jej publikacje w czasopismach specjalistycznych i książkach. 

Pedagog specjalny z 15 letnim doświadczeniem (tyflopedagog, surdopedagog, oligofrenopedagog), Cetryfikowany Terapeuta Integracji Sensorycznej. Pracuje w Szkole podstawowej jako nauczyciel współorganizujący kształcenie oraz pedagog specjalny i Terapeuta integracji sensorycznej w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej z dziećmi z różnymi niepełnosprawnościami głównie są to dzieci z zaburzeniami procesów sensorycznych. Posiada duże doświadczenie w pracy z dziećmi ze Spektrum Autyzmu oraz FASD.

Ukończyła studia na kierunkach: pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, psychologia kliniczna dzieci, młodzieży i osób dorosłych, pedagogika wczesnoszkolna i terapia pedagogiczna, oraz oligofrenopedagogika we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka z autyzmem. Od 2021 roku mediator sądowy i pozasądowy od spraw cywilnych, gospodarczych i rodzinnych.

Certyfikowany terapeutą integracji sensorycznej, terapii ręki, terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, terapii behawioralnej i metody Kids skills. Na co dzień pracuje, jako terapeuta zarówno z dziećmi, młodzieżą jak i dorosłymi także jako doradca rodzicielski.

Wykorzystuje tradycyjne i innowacyjne metody w celu odpowiedniej stymulacji i wsparcia. Ulubiona technika w pracy z klientem: praca na zasobach. Nieustannie pogłębia warsztat poprzez różnego rodzaju kursy i szkolenia. Pisze artykuły do czasopism pedagogicznych, prowadzi zajęcia i warsztaty dla studentów i nauczycieli na Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Dodatkowe zainteresowania: bajkoterapia oraz muzykoterapia.

Jak mawia: „Moja praca jest moją pasją”, dlatego staram się dawać z siebie 100% a mottem przewodnim cytat Gabriela Mistrall’a: Życia nie można wybrać ale można z niego coś zrobić. To coś to to, co chcesz.

Pedagog, neurologopeda, terapeuta integracji sensorycznej z uprawnieniami do stosowania  protokołu Wilbarger, instruktor masażu Shantala i Shantala body touch, oligofrenopedagog i pedagog leczniczy, certyfikowany terapeuta  miofunkcjonalny wg metody Kittel, dyplomowany specjalista wczesnej interwencji i rewalidacji dzieci z autyzmem.

Absolwentka:

Podyplomowych studiów Menadżerskich dla kadry kierowniczej oświaty- Politechnika GdańskaPodyplomowych studiów Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i rewalidacji dziecka z autyzmem -PWSNS GdyniaPodyplomowych studiów Logopedii – GWSH GdańskPodyplomowych studiów Neurologopedii- UGPodyplomowych studiów- Integracji Sensorycznej- Ateneum Gdańsk

Założycielka gabinetów terapeutycznych Help-ik na terenie Trójmiasta.

Od 33 lat czynny nauczyciel dyplomowany z doświadczeniem w pracy i terapii dzieci z różnymi dysfunkcjami i problemami rozwojowymi: ze spektrum autyzmu, Zespołem Downa, Wiliamsa, ADHD, MPD, niepełnosprawnością intelektualną, afazją. 

Wykładowca na studiach podyplomowych., opiekun praktyk studenckich, Koordynator do współpracy z uczelniami.

Czesne

system płatności

wysokość opłat

semestralnie

4500 zł/semestr

5 rat w semestrze

910 zł x 5 rat w semestrze

WYMAGANE DOKUMENTY W PROCESIE REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE
1.Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich
2. Aktualna fotografia kandydata, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
3. Podanie z ankietą osobową według wzoru Ateneum-Akademii Nauk Stosowanych w Gdańsku (drukowane z systemu rekrutacyjnego).
4. 2 egzemplarze umowy o świadczenie usług edukacyjnych na studiach podyplomowych wraz z załącznikami dotyczącymi opłat (drukowane z systemu rekrutacyjnego)
5. Kopia dowodu wpłaty za kształcenie na studiach podyplomowych (po zawarciu umowy, w dniu jej zawarcia).
Zajęcia rozpoczynają się w momencie zebrania grupy.

O studiach
Czas trwania studiów – 3 semestry
Program studiów obejmuje 216 godz. wykładów i ćwiczeń, 30 godz. seminarium dyplomowe (napisanie diagnozy i stworzenie diety sensorycznej) oraz 60 godz. praktyk (we własnym zakresie – każdy student zgłasza miejsce/miejsca, w których odbył/odbywa praktyki).
Studia podyplomowe Integracja sensoryczna – metodyka diagnozy i terapii dla terapeutów integracji sensorycznej (edycja w Warszawie) przeznaczone są dla osób posiadających:
– wykształcenie wyższe – magisterskie
– przygotowanie pedagogiczne (zgodnie z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.08.2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017 poz. 1575)  lub  kwalifikacje nauczycielskie według Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (zał. 1)
– kurs IIº Integracji Sensorycznej 
Koszt studiów (możliwość wyboru płatności ratalnej)
I semestr – 1900 zł
II semestr – 1900 zł
II semestr – 1900 zł
WYMAGANE DOKUMENTY W PROCESIE REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE dla KANDYDATÓW Z POLSKI

1. Poświadczona przez Ateneum – Szkołę Wyższą w Gdańsku kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (oryginał do wglądu) oraz dokumenty wymienione w punkcie 8, jeśli warunkiem przyjęcia na wybrane studia podyplomowe jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego/kwalifikacji nauczycielskich na drugim i trzecim etapie edukacyjnym.
3. Aktualna, podpisana imieniem i nazwiskiem fotografia kandydata, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
4. Podanie z ankietą osobową według wzoru Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku (drukowany dwustronnie).
5. 2 egzemplarze umowy o świadczenie usług edukacyjnych na studiach podyplomowych (drukowane dwustronnie) wraz z załącznikami dotyczącymi opłat
7. Kopia dowodu wpłaty za kształcenie na studiach podyplomowych (po zawarciu umowy, w dniu jej zawarcia).
8. W przypadku studiów podyplomowych, dla których warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.08.2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575) lub kwalifikacji nauczycielskich według Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (zał. 1)- należy dołączyć oryginał dokumentu, który potwierdza w/w uprawnienia. Dokumentami potwierdzającymi w/w uprawnienia są:
suplement do dyplomu i zawarte w pkt. 5.2 suplementu informacje o posiadanym przygotowaniu pedagogicznym/kwalifikacjach nauczycielskich,
-przypadku braku suplementu do dyplomu (ukończenie studiów przed 2004 rokiem) karta przebiegu studiów lub kopia indeksu lub zaświadczenie z Uczelni macierzystej wydane przez Dziekana Wydziału/Rektora Uczelni lub akt nadania stopnia kontraktowego/mianowanego/dyplomowanego lub zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnych kursów pedagogicznych (zgoda Kuratorium Oświaty do 2014 r.).

Absolwent
Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Ateneum – Szkołę Wyższą w Gdańsku zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 10 lutego 2017r., potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.
„Terapeuta SI” to nie zawód a tytuł, który wskazuje na uzyskanie dodatkowych kwalifikacji przez osobę pracującą z pacjentami, np. fizjoterapeutę, logopedę ale także nauczyciela, pedagoga, wykwalifikowanych specjalistów pracujących w placówkach różnego typu, także w szkołach (w tym w szkołach publicznych).