Zobacz Webinar!

specjalizacje na kierunku

Filologia angielska

Filologia Germańska

Filologia Hiszpańska

Filologia włoska

O specjalności
Studia II stopnia na kierunku filologia w zakresie filologii angielskiej trwają dwa lata (4 semestry) i kończą się uzyskaniem tytułu magistra.  Studia realizowane są w trybach stacjonarnym i niestacjonarnym. Zajęcia w trybie niestacjonarnym odbywają się w soboty i niedziele.
Program studiów o profilu praktycznym obejmuje zajęcia w formie wykładów i w dużym stopniu ćwiczeń w języku wykładowym angielskim. Podczas studiów, studenci filologii rozwijają praktyczną znajomość języka angielskiego do poziomu biegłości językowej C2. Poszerzają swoją  wiedzę o naturze języka angielskiego i jego kontekście historyczno-kulturowym. Studenci kierunku filologia mają możliwość wyboru dwóch ścieżek: translatorycznej lub nauczycielskiej.
Większa część zajęć dydaktycznych prowadzona jest w języku angielskim.
 
Ścieżka: translatoryka
Program ścieżki translatorycznej obejmuje zajęcia praktyczne ukierunkowane na rozwijanie umiejętności w zakresie tłumaczeń zarówno pisemnych jak i ustnych różnego rodzaju tekstów np. ekonomicznych, medycznych, prawniczych, literackich a nawet audio-wizualnych. Moduł zajęć praktycznych uwzględnia ćwiczenia z zakresu prowadzenia rozmów i negocjacji w języku angielskim, korespondencji handlowej, rozumienia i redagowania tekstów specjalistycznych. Dużym atutem studiów są praktyczne zajęcia z zakresu specjalistycznego oprogramowania komputerowego stosowanego w zawodzie tłumacza oraz jego wykorzystania. Program studiów został stworzony przez specjalistów filologów i opiera się na obowiązujących rozwiązaniach prawnych oraz europejskich wzorcach kształcenia w zakresie nauczania języka obcego. Studia umożliwiają zdobycie wiedzy i dyplomu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje.
 
Ścieżka nauczycielska
Program ścieżki nauczycielskiej studiów na kierunku filologia obejmuje moduły zajęć z zakresu przygotowania psycho-pedagogicznego oraz metodyki nauczania języka obcego. Program studiów  jest zgodny z aktualnymi wymogami prawnymi dającymi kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego na wszystkich etapach edukacyjnych, t.j. w przedszkolu, w szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych.  
Przykładowe Przedmioty

W zależności od wybranej ścieżki: translatoryka lub nauczycielska

 • Praktyczna nauka języka angielskiego: Kurs zintegrowany
 • Praktyczna nauka języka angielskiego: Język akademicki
 • Praktyczna nauka języka angielskiego: Projekt językowy
 • Lingwistyka kognitywna
 • Socjolingwistyka
 • Psycholingwistyka
 • Teoria przekładu
 • Komunikacja międzykulturowa
 • Teoria akwizycji języków obcych
 • Literatura brytyjska 
 • Współczesna literatura anglojęzyczna
 • Kulturoznawstwo
 • Psychologia ogólna
 • Psychologia społeczna
 • Psychologia rozwojowa
 • Pedagogika ogólna
 • Emisja głosu
 • Psychopedagogiczne aspekty rozwoju i edukacji
 • Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • Prawo oświatowe
 • Edukacja dla bezpieczeństwa
 • Komunikacja interpersonalna
 • Podstawy dydaktyki
 • Metodyka nauczania języka angielskiego 
 • Język tekstów specjalistycznych
 • Tłumaczenia ekonomiczne, prawne i medyczne
 • Tłumaczenia techniczne
 • Tłumaczenia ustne i audiowizualne
 • Język jako narzędzie pracy
 • Metodologia badań naukowych
 • Wykład monograficzny
 • Praktyka
Atuty
Metody i zalety naszego programu kształcenia:
 • ćwiczenia i wykłady w języku angielskim prowadzone  przez wykładowców rodzimych oraz z uczelni zagranicznych, specjalistów z zakresu językoznawstwa, tłumaczeń i literatury oraz doświadczonych lektorów i native speakerów
 • zwiększona liczba zajęć praktycznych w stosunku do wykładów teoretycznych
 • zajęcia multimedialne w specjalnie przystosowanych salach dydaktycznych bogato wyposażonych w sprzęt audio-wizualny, w tym projektory multimedialne oraz specjalne nagłośnienie sal do odsłuchu oryginalnych nagrań
 • dyskusje oraz analiza tekstów w oparciu o nagrania radiowo-telewizyjne, filmy, audycje w języku angielskim
 • warsztaty w sali komputerowej z zakresu oprogramowania  komputerowego wykorzystywanego w tłumaczeniach
 • dodatkowe nieodpłatne spotkania w ramach działalności koła naukowego i kół zainteresowań.
Uczelnia gwarantuje studentom  zajęcia z wybitnymi uczonymi, profesorami lingwistyki i literaturoznawstwa z Polski i zagranicy, którzy prowadzą wykłady w ramach programu studiów oraz w formie wykładów gościnnych podczas uczelnianych konferencji naukowych.
Dodatkowym bardzo istotnym atutem kształcenia w Ateneum-Szkole Wyższej jest indywidualne podejście do słuchacza poprzez możliwość stałego kontaktowania się z pracownikami administracyjnymi oraz naukowo-dydaktycznymi  oraz dostosowanie kształcenia do potrzeb każdego studenta w trudnych sytuacjach.
Student
Podczas dwóch lat studiów magisterskich, studenci rozwijają umiejętności biegłego posługiwania się językiem angielskim w środowisku kontaktów zawodowych poprzez zapoznanie się ze specjalistycznym słownictwem z zakresu prawa, ekonomii, medycyny,  oraz nabycie umiejętności związanych z komunikowaniem się we współczesnym świecie. Zdobywają wiedzę dotyczącą realiów krajów anglojęzycznych obejmującą elementy historii, kultury, literatury umożliwiającą zrozumienie natury języka angielskiego i pomagającą w jego praktycznym wykorzystaniu w życiu codziennym, akademickim i zawodowym. Głównym walorem programu jest moduł zajęć obejmujący warsztaty z zakresu różnego rodzaju tłumaczeń oraz obsługi profesjonalnych programów komputerowych do zadań translatorskich w nowoczesnej sali komputerowej, a także moduł nauczycielski dający kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego na wszystkich poziomach kształcenia.
Absolwent
Absolwenci magisterskich studiów filologicznych będą mogli pochwalić się biegłą znajomością języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie C2 oraz dyplomem magistra na kierunku filologia o specjalności filologia angielska. 
Praktyczny moduł zajęć z zakresu tłumaczeń umożliwi im ubieganie się o zatrudnienie w sektorze tłumaczeń, w handlu, turystyce a także przedsiębiorstwach zagranicznych, w których atutem będzie znajomość specjalistycznego języka angielskiego oraz umiejętność prowadzenia negocjacji i redagowania korespondencji w języku obcym.
Wybór specjalizacji nauczycielskiej zapewnia uzyskanie wymaganych kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego i umożliwi zatrudnienie w przedszkolach, szkołach gimnazjalnych, podstawowych, oraz średnich. 
Wiedza oraz praktyczne umiejętności językowe na poziomie biegłości zbliżonej do biegłości native speaker’a  umożliwią swobodne reprezentowanie różnych podmiotów krajowych i międzynarodowych, placówek dyplomatycznych, firm, czy wydawnictw.
Rekrutacja
Warunki rekrutacji dla absolwentów kierunku „filologia” oraz innych kierunków studiów pierwszego stopnia:
Warunki rekrutacji dla absolwentów filologii angielskiej, germańskiej, włoskiej i hiszpańskiej:
Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku filologia o specjalności:
– dla filologii angielskiej: filologia angielska i lingwistyka stosowana o specjalności język angielski + drugi język
– dla filologii germańskiej: filologia germańska i lingwistyka stosowana o specjalności język niemiecki + drugi język
– dla specjalności filologia włoska: filologia włoska i lingwistyka stosowana o specjalności język włoski + drugi język
– dla specjalności filologia hiszpańska: filologia hiszpańska i lingwistyka stosowana o specjalności język hiszpański + drugi język
Warunki rekrutacji dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunków innych niż „filologia”:
O przyjęciu decyduje:
– rozmowa kwalifikacyjna (w języku angielskim dla filologii angielskiej / w języku niemieckim dla filologii germańskiej / w języku włoskim dla filologii włoskiej / w języku hiszpańskim dla filologii hiszpańskiej), podczas której oceniane będą kompetencje językowe kandydata (50% punktów: wymagana znajomość języka obcego właściwego dla danej filologii na poziomie B2) oraz ogólno-filologiczne wynikające z efektów kształcenia na kierunku „filologia” pierwszego stopnia wybranej specjalności (50% punktów: znajomość podstaw kultury, literatury i historii języka obcego właściwego dla danej filologii)
– termin rozmowy kwalifikacyjnej podany zostanie na stronie internetowej Ateneum.
W przypadku zagranicznych dyplomów licencjackich wymagana jest nostryfikacja dyplomu w Polsce (dotyczy krajów z którymi Polska nie ma podpisanej umowy o uznawalności wykształcenia).
O kierunku
Studia II stopnia na kierunku filologia w zakresie filologii germańskiej trwają dwa lata (4 semestry) i kończą się uzyskaniem tytułu magistra.  Studia realizowane są w trybach stacjonarnym i niestacjonarnym. Zajęcia w trybie niestacjonarnym odbywają się w soboty i niedziele.
Program studiów o profilu praktycznym obejmuje zajęcia w formie wykładów i w dużym stopniu ćwiczeń w języku wykładowym niemieckim. Podczas studiów, studenci filologii rozwijają praktyczną znajomość języka niemieckiego do poziomu biegłości językowej C2. Poszerzają swoją wiedzę o naturze języka niemieckiego i jego kontekście historyczno-kulturowym. Studenci kierunku filologia mają możliwość wyboru dwóch ścieżek: translatorycznej lub nauczycielskiej.
 
Ścieżka translatoryka
Program ścieżki translatorycznej obejmuje zajęcia praktyczne ukierunkowane na rozwijanie umiejętności w zakresie tłumaczeń zarówno pisemnych jak i ustnych różnego rodzaju tekstów np. ekonomicznych, medycznych, prawniczych, literackich a nawet audio-wizualnych. Moduł zajęć praktycznych uwzględnia ćwiczenia z zakresu prowadzenia rozmów i negocjacji w języku niemieckim, korespondencji handlowej, rozumienia i redagowania tekstów specjalistycznych. Dużym atutem studiów są praktyczne zajęcia z zakresu specjalistycznego oprogramowania komputerowego stosowanego w zawodzie tłumacza oraz jego wykorzystania. Program studiów został stworzony przez specjalistów filologów i opiera się na obowiązujących rozwiązaniach prawnych oraz europejskich wzorcach kształcenia w zakresie nauczania języka obcego. Studia umożliwiają zdobycie wiedzy i dyplomu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje.
 
Ścieżka nauczycielska
Program studiów na kierunku filologia o  ścieżce nauczycielskiej obejmuje moduły zajęć z zakresu przygotowania psycho-pedagogicznego oraz metodyki nauczania języka obcego. Program studiów  jest zgodny z aktualnymi wymogami prawnymi dającymi kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela języka obcego na wszystkich etapach edukacyjnych, t.j. w przedszkolu, w szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych.  
Większa część zajęć dydaktycznych prowadzona jest w języku niemieckim.
Przykładowe Przedmioty

W zależności od wybranej ścieżki: translatoryka lub nauczycielska

 • Praktyczna nauka języka niemieckiego:
 • Kurs zintegrowany
 • Praktyczna nauka języka niemieckiego:
 • Język akademicki
 • Praktyczna nauka języka niemieckiego:
 • Projekt językowy
 • Lingwistyka kognitywna
 • Socjolingwistyka
 • Psycholingwistyka
 • Teoria przekładu
 • Komunikacja międzykulturowa
 • Teoria akwizycji języków obcych
 • Współczesna literatura
 • niemieckojęzyczna
 • Kulturoznawstwo
 • Psychologia ogólna
 • Psychologia społeczna
 • Psychologia rozwojowa
 • Wykład monograficzny
 • Metodologia badań naukowych
 • Pedagogika ogólna
 • Emisja głosu
 • Psychopedagogiczne aspekty rozwoju i edukacji
 • Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • Prawo oświatowe
 • Edukacja dla bezpieczeństwa
 • Komunikacja interpersonalna
 • Podstawy dydaktyki
 • Metodyka nauczania języka niemieckiego
 • Język tekstów specjalistycznych
 • Tłumaczenia ekonomiczne,prawne i medyczne
 • Tłumaczenia techniczne
 • Tłumaczenia ustne i audiowizualne
 • Język jako narzędzie pracy
 • Praktyka zawodowa
Atuty
Metody i zalety naszego programu kształcenia:
 • ćwiczenia i wykłady w języku niemieckim prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę, specjalistów z zakresu językoznawstwa, tłumaczeń i literatury oraz doświadczonych lektorów i native speakerów
 • zwiększona liczba zajęć praktycznych w stosunku do wykładów teoretycznych
 • zajęcia multimedialne w specjalnie przystosowanych salach dydaktycznych bogato wyposażonych w sprzęt audio-wizualny, w tym projektory multimedialne oraz specjalne nagłośnienie sal do odsłuchu oryginalnych nagrań
 • dyskusje oraz analiza tekstów w oparciu o nagrania radiowo-telewizyjne, filmy, audycje w języku niemieckim;
 • warsztaty w sali komputerowej z zakresu oprogramowania komputerowego wykorzystywanego w tłumaczeniach
 • dodatkowe nieodpłatne spotkania w ramach działalności koła naukowego.
Uczelnia gwarantuje studentom zajęcia z wybitnymi uczonymi, profesorami lingwistyki i literaturoznawstwa z Polski i zagranicy, którzy prowadzą wykłady w ramach programu studiów oraz w formie wykładów gościnnych podczas uczelnianych konferencji naukowych.
Dodatkowym bardzo istotnym atutem kształcenia w Ateneum-Szkole Wyższej jest indywidualne podejście do słuchacza poprzez możliwość stałego kontaktowania się z pracownikami administracyjnymi oraz naukowo-dydaktycznymi oraz dostosowanie kształcenia do potrzeb każdego studenta w trudnych sytuacjach.
Student
Podczas dwóch lat studiów magisterskich, studenci rozwijają umiejętności biegłego posługiwania się językiem niemieckim w środowisku kontaktów zawodowych poprzez zapoznanie się ze specjalistycznym słownictwem z zakresu prawa, ekonomii, medycyny oraz nabycie umiejętności związanych z komunikowaniem się we współczesnym świecie. Zdobywają wiedzę dotyczącą realiów krajów niemieckojęzycznych obejmującą elementy historii, kultury, literatury umożliwiającą zrozumienie natury języka niemieckiego i pomagającą w jego praktycznym wykorzystaniu w życiu codziennym, akademickim i zawodowym. Głównym walorem programu jest moduł zajęć obejmujący warsztaty z zakresu różnego rodzaju tłumaczeń oraz obsługi profesjonalnych programów komputerowych do zadań translatorskich w nowoczesnej sali komputerowej, a także moduł nauczycielski dający kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela języka niemieckiego na wszystkich poziomach kształcenia.
Absolwent
Absolwenci magisterskich studiów filologicznych będą mogli pochwalić się biegłą znajomością języka niemieckiego w mowie i piśmie na poziomie C2 oraz dyplomem magistra na kierunku filologia w zakresie filologii germańskiej. 
Praktyczny moduł zajęć z zakresu tłumaczeń umożliwi im ubieganie się o zatrudnienie w sektorze tłumaczeń, w handlu, turystyce a także przedsiębiorstwach zagranicznych, w których atutem będzie znajomość specjalistycznego języka niemieckiego oraz umiejętność prowadzenia negocjacji i redagowania korespondencji w języku obcym.
Wybór specjalizacji nauczycielskiej zapewnia uzyskanie wymaganych kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela języka niemieckiego i umożliwi zatrudnienie w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz średnich. 
Wiedza oraz praktyczne umiejętności językowe na poziomie biegłości zbliżonej do biegłości native speaker’a umożliwią swobodne reprezentowanie różnych podmiotów krajowych i międzynarodowych, placówek dyplomatycznych, firm czy wydawnictw.
Rekrutacja
Warunki rekrutacji dla absolwentów kierunku „filologia” oraz innych kierunków studiów pierwszego stopnia:
Warunki rekrutacji dla absolwentów filologii angielskiej, germańskiej, włoskiej i hiszpańskiej:
Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku filologia o specjalności:
– dla filologii angielskiej: filologia angielska i lingwistyka stosowana o specjalności język angielski + drugi język
– dla filologii germańskiej: filologia germańska i lingwistyka stosowana o specjalności język niemiecki + drugi język
– dla specjalności filologia włoska: filologia włoska i lingwistyka stosowana o specjalności język włoski + drugi język
– dla specjalności filologia hiszpańska: filologia hiszpańska i lingwistyka stosowana o specjalności język hiszpański + drugi język
Warunki rekrutacji dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunków innych niż „filologia”:
O przyjęciu decyduje:
– rozmowa kwalifikacyjna (w języku angielskim dla filologii angielskiej / w języku niemieckim dla filologii germańskiej / w języku włoskim dla filologii włoskiej / w języku hiszpańskim dla filologii hiszpańskiej), podczas której oceniane będą kompetencje językowe kandydata (50% punktów: wymagana znajomość języka obcego właściwego dla danej filologii na poziomie B2) oraz ogólno-filologiczne wynikające z efektów kształcenia na kierunku „filologia” pierwszego stopnia wybranej specjalności (50% punktów: znajomość podstaw kultury, literatury i historii języka obcego właściwego dla danej filologii)
– termin rozmowy kwalifikacyjnej podany zostanie na stronie internetowej Ateneum.
W przypadku zagranicznych dyplomów licencjackich wymagana jest nostryfikacja dyplomu w Polsce (dotyczy krajów z którymi Polska nie ma podpisanej umowy o uznawalności wykształcenia).
O specjalności
Studia II stopnia na kierunku filologia w zakresie filologii hiszpańskiej trwają dwa lata (4 semestry) i kończą się uzyskaniem tytułu magistra.  Studia realizowane są w trybach stacjonarnym i niestacjonarnym. Zajęcia w trybie niestacjonarnym odbywają się w soboty i niedziele. Program studiów o profilu praktycznym obejmuje zajęcia w formie wykładów i w dużym stopniu ćwiczeń w języku wykładowym hiszpańskim. Podczas studiów, studenci filologii rozwijają praktyczną znajomość języka hiszpańskiego do poziomu biegłości językowej C2. Poszerzają swoją  wiedzę o naturze języka hiszpańskiego i jego kontekście historyczno-kulturowym. 
 
Ścieżka translatoryka
Program ścieżki translatorycznej obejmuje zajęcia praktyczne ukierunkowane na rozwijanie umiejętności w zakresie tłumaczeń zarówno pisemnych jak i ustnych różnego rodzaju tekstów np. ekonomicznych, medycznych, prawniczych, literackich a nawet audio-wizualnych. Moduł zajęć praktycznych uwzględnia ćwiczenia z zakresu prowadzenia rozmów i negocjacji w języku hiszpańskim, korespondencji handlowej, rozumienia i redagowania tekstów specjalistycznych. Dużym atutem studiów są praktyczne zajęcia z zakresu specjalistycznego oprogramowania komputerowego stosowanego w zawodzie tłumacza oraz jego wykorzystania. Program studiów został stworzony przez specjalistów filologów i opiera się na obowiązujących rozwiązaniach prawnych oraz europejskich wzorcach kształcenia w zakresie nauczania języka obcego. Studia umożliwiają zdobycie wiedzy i dyplomu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje.
 
Ścieżka nauczycielska
Program studiów na kierunku filologia o  ścieżce nauczycielskiej obejmuje moduły zajęć z zakresu przygotowania psycho-pedagogicznego oraz metodyki nauczania języka obcego. Program studiów  jest zgodny z aktualnymi wymogami prawnymi dającymi kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela języka obcego na wszystkich etapach edukacyjnych, t.j. w przedszkolu, w szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych.  
Większa część zajęć dydaktycznych prowadzona jest w języku hiszpańskim.
Przykładowe Przedmioty

W zależności od wybranej ścieżki: translatoryka lub nauczycielska

 • Praktyczna nauka języka hiszpańskiego: Kurs zintegrowany
 • Praktyczna nauka języka hiszpańskiego: Język akademicki
 • Praktyczna nauka języka hiszpańskiego: Projekt językowy
 • Lingwistyka kognitywna
 • Socjolingwistyka
 • Psycholingwistyka
 • Teoria przekładu
 • Komunikacja międzykulturowa
 • Teoria akwizycji języków obcych
 • Literatura hiszpańska
 • Literatura latynoamerykańska
 • Kulturoznawstwo
 • Psychologia ogólna
 • Psychologia społeczna
 • Psychologia rozwojowa
 • Wykład monograficzny
 • Metodologia badań naukowych
 • Pedagogika ogólna
 • Emisja głosu
 • Psychopedagogiczne aspekty rozwoju i edukacji
 • Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • Prawo oświatowe
 • Edukacja dla bezpieczeństwa
 • Komunikacja interpersonalna
 • Podstawy dydaktyki
 • Metodyka nauczania języka hiszpańskiego 
 • Język tekstów specjalistycznych
 • Tłumaczenia ekonomiczne,prawne i medyczne
 • Tłumaczenia techniczne
 • Tłumaczenia ustne i audiowizualne
 • Język jako narzędzie pracy
 • Praktyka zawodowa 
Atuty
 • ćwiczenia i wykłady w języku hiszpańskim prowadzone  przez wykładowców rodzimych oraz profesorów z uczelni zagranicznych z Hiszpanii i Włoch, specjalistów z zakresu językoznawstwa, tłumaczeń i literatury oraz doświadczonych lektorów, również z Hiszpanii.
 • zwiększona liczba zajęć praktycznych w stosunku do wykładów teoretycznych
 • zajęcia multimedialne w specjalnie przystosowanych salach dydaktycznych bogato wyposażonych w sprzęt audio-wizualny, w tym projektory multimedialne oraz specjalne nagłośnienie sal do odsłuchu oryginalnych nagrań
 • dyskusje oraz analiza tekstów w oparciu o nagrania radiowo-telewizyjne, filmy, audycje w języku hiszpańskim
 • warsztaty w sali komputerowej z zakresu oprogramowania  komputerowego wykorzystywanego w tłumaczeniach
 • dodatkowe nieodpłatne spotkania Śródziemnomorskiego Koła Naukowego filologii włoskiej i hiszpańskiej.
Uczelnia gwarantuje studentom zajęcia z wybitnymi uczonymi, profesorami lingwistyki i literaturoznawstwa z Polski, Hiszpanii i Włoch, którzy prowadzą wykłady w ramach programu studiów oraz w formie wykładów gościnnych podczas uczelnianych konferencji naukowych.
Dodatkowym bardzo istotnym atutem kształcenia w Ateneum-Szkole Wyższej jest indywidualne podejście do słuchacza poprzez możliwość stałego kontaktowania się z pracownikami administracyjnymi oraz naukowo-dydaktycznymi  oraz dostosowanie kształcenia do potrzeb każdego studenta w trudnych sytuacjach.
Student
Podczas dwóch lat studiów magisterskich, studenci filologii hiszpańskiej rozwijają umiejętności biegłego posługiwania się językiem hiszpańskim w środowisku kontaktów zawodowych poprzez zapoznanie się ze specjalistycznym słownictwem z zakresu prawa, ekonomii, medycyny,  oraz nabycie umiejętności związanych z komunikowaniem się we współczesnym świecie. Zdobywają wiedzę dotyczącą realiów Hiszpanii oraz krajów hiszpańskojęzycznych obejmującą elementy historii, kultury, literatury umożliwiającą zrozumienie natury języka hiszpańskiego i pomagającą w jego praktycznym wykorzystaniu w życiu codziennym, akademickim i zawodowym. Głównym walorem programu jest moduł zajęć obejmujący warsztaty z zakresu różnego rodzaju tłumaczeń oraz obsługi profesjonalnych programów komputerowych do zadań translatorskich w nowoczesnej sali komputerowej , a także moduł nauczycielski dający kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela języka hiszpańskiego na wszystkich poziomach kształcenia.
Absolwent
Absolwenci magisterskich studiów filologicznych będą mogli pochwalić się biegłą znajomością języka hiszpańskiego w mowie i piśmie na poziomie C2 oraz dyplomem magistra na kierunku filologia o specjalności filologia hiszpańska. Praktyczny moduł zajęć z zakresu tłumaczeń umożliwi im ubieganie się o zatrudnienie w sektorze tłumaczeń, w handlu, turystyce a także przedsiębiorstwach zagranicznych, w których atutem będzie znajomość specjalistycznego języka hiszpańskiego oraz umiejętność prowadzenia negocjacji i redagowania korespondencji w języku obcym.
Wybór specjalizacji nauczycielskiej zapewnia uzyskanie wymaganych kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela języka hiszpańskiego i umożliwi zatrudnienie w przedszkolach, szkołach gimnazjalnych, podstawowych, oraz średnich.
Wiedza oraz praktyczne umiejętności językowe na poziomie zaawansowanym umożliwią swobodne reprezentowanie różnych podmiotów krajowych i międzynarodowych, placówek dyplomatycznych, firm, czy wydawnictw.
Rekrutacja
Warunki rekrutacji dla absolwentów kierunku „filologia” oraz innych kierunków studiów pierwszego stopnia:
Warunki rekrutacji dla absolwentów filologii angielskiej, germańskiej, włoskiej i hiszpańskiej:
Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku filologia o specjalności:
– dla filologii angielskiej: filologia angielska i lingwistyka stosowana o specjalności język angielski + drugi język
– dla filologii germańskiej: filologia germańska i lingwistyka stosowana o specjalności język niemiecki + drugi język
– dla specjalności filologia włoska: filologia włoska i lingwistyka stosowana o specjalności język włoski + drugi język
– dla specjalności filologia hiszpańska: filologia hiszpańska i lingwistyka stosowana o specjalności język hiszpański + drugi język
Warunki rekrutacji dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunków innych niż „filologia”:
O przyjęciu decyduje:
– rozmowa kwalifikacyjna (w języku angielskim dla filologii angielskiej / w języku niemieckim dla filologii germańskiej / w języku włoskim dla filologii włoskiej / w języku hiszpańskim dla filologii hiszpańskiej), podczas której oceniane będą kompetencje językowe kandydata (50% punktów: wymagana znajomość języka obcego właściwego dla danej filologii na poziomie B2) oraz ogólno-filologiczne wynikające z efektów kształcenia na kierunku „filologia” pierwszego stopnia wybranej specjalności (50% punktów: znajomość podstaw kultury, literatury i historii języka obcego właściwego dla danej filologii)
– termin rozmowy kwalifikacyjnej podany zostanie na stronie internetowej Ateneum.
W przypadku zagranicznych dyplomów licencjackich wymagana jest nostryfikacja dyplomu w Polsce (dotyczy krajów z którymi Polska nie ma podpisanej umowy o uznawalności wykształcenia).
O specjalności
Studia II stopnia na kierunku filologia w zakresie filologii włoskiej trwają dwa lata (4 semestry) i kończą się uzyskaniem tytułu magistra.  Studia realizowane są w trybach stacjonarnym i niestacjonarnym. Zajęcia w trybie niestacjonarnym odbywają się w soboty i niedziele. 
Program studiów o profilu praktycznym obejmuje zajęcia w formie wykładów i w dużym stopniu ćwiczeń w języku wykładowym włoskim. Podczas studiów, studenci filologii rozwijają praktyczną znajomość języka włoskiego do poziomu biegłości językowej C2. Poszerzają swoją  wiedzę o naturze języka włoskiego i jego kontekście historyczno-kulturowym. 
 
Ścieżka: translatoryka
Program ścieżki translatorycznej obejmuje zajęcia praktyczne ukierunkowane na rozwijanie umiejętności w zakresie tłumaczeń zarówno pisemnych jak i ustnych różnego rodzaju tekstów np. ekonomicznych, medycznych, prawniczych, literackich a nawet audio-wizualnych. Moduł zajęć praktycznych uwzględnia ćwiczenia z zakresu prowadzenia rozmów i negocjacji w języku włoskim, korespondencji handlowej, rozumienia i redagowania tekstów specjalistycznych. Dużym atutem studiów są praktyczne zajęcia z zakresu specjalistycznego oprogramowania komputerowego stosowanego w zawodzie tłumacza oraz jego wykorzystania. Program studiów został stworzony przez specjalistów  filologów i opiera się na obowiązujących rozwiązaniach prawnych oraz europejskich wzorcach kształcenia w zakresie nauczania języka obcego. Studia umożliwiają zdobycie wiedzy i dyplomu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje.
Ścieżka nauczycielska
Program studiów na kierunku filologia o  specjalizacji nauczycielskiej obejmuje moduły zajęć z zakresu przygotowania psycho-pedagogicznego oraz metodyki nauczania języka obcego. Program studiów  jest zgodny z aktualnymi wymogami prawnymi dającymi kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela języka obcego na wszystkich etapach edukacyjnych, t.j. w przedszkolu, w szkołach podstawowych, gimnazjalnych oraz średnich. 
Większa część zajęć dydaktycznych prowadzona jest w języku włoskim.
Przykładowe Przedmioty

W zależności od wybranej ścieżki: translatoryka lub nauczycielska

 • Praktyczna nauka języka włoskiego: Kurs zintegrowany
 • Praktyczna nauka języka włoskiego: Język akademicki
 • Praktyczna nauka języka włoskiego: Projekt językowy
 • Lingwistyka kognitywna
 • Socjolingwistyka
 • Psycholingwistyka
 • Teoria przekładu
 • Komunikacja międzykulturowa
 • Teoria akwizycji języków obcych
 • Literatura włoska
 • Współczesna literatura włoska
 • Kulturoznawstwo
 • Psychologia ogólna
 • Psychologia społeczna
 • Psychologia rozwojowa
 • Pedagogika ogólna
 • Emisja głosu
 • Psychopedagogiczne aspekty rozwoju i edukacji
 • Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • Prawo oświatowe
 • Edukacja dla bezpieczeństwa
 • Komunikacja interpersonalna
 • Podstawy dydaktyki
 • Język tekstów specjalistycznych
 • Tłumaczenia ekonomiczne,prawne i medyczne
 • Tłumaczenia techniczne
 • Tłumaczenia ustne i audiowizualne
 • Język jako narzędzie pracy
 • Praktyka zawodowa 
 • Wykład monograficzny
 • Metodologia badań naukowych
Atuty
 • ćwiczenia i wykłady w języku włoskim prowadzone przez wykładowców rodzimych oraz profesorów z uczelni zagranicznych, między innymi z Włoch i Hiszpanii, specjalistów z zakresu językoznawstwa, tłumaczeń i literatury oraz doświadczonych lektorów, również Włochów.
 • zwiększona liczba zajęć praktycznych w stosunku do wykładów teoretycznych
 • zajęcia multimedialne w specjalnie przystosowanych salach dydaktycznych bogato wyposażonych w sprzęt audio-wizualny, w tym projektory multimedialne oraz specjalne nagłośnienie sal do odsłuchu oryginalnych nagrań
 • dyskusje oraz analiza tekstów w oparciu o nagrania radiowo-telewizyjne, filmy, audycje w języku włoskim
 • warsztaty w sali komputerowej z zakresu oprogramowania  komputerowego wykorzystywanego w tłumaczeniach
 • dodatkowe nieodpłatne spotkania  Śródziemnomorskiego Koła Naukowego filologii włoskiej i hiszpańskiej.
 
Uczelnia gwarantuje studentom  zajęcia z wybitnymi uczonymi, profesorami lingwistyki i literaturoznawstwa z Polski, Włoch i Hiszpanii, którzy prowadzą wykłady w ramach programu studiów oraz w formie wykładów gościnnych podczas uczelnianych konferencji naukowych.
 
Dodatkowym bardzo istotnym atutem kształcenia w Ateneum-Szkole Wyższej jest indywidualne podejście do słuchacza poprzez możliwość stałego kontaktowania się z pracownikami administracyjnymi oraz naukowo-dydaktycznymi  oraz dostosowanie kształcenia do potrzeb każdego studenta w trudnych sytuacjach.
Student
Podczas dwóch lat studiów magisterskich, studenci filologii włoskiej rozwijają umiejętności biegłego posługiwania się językiem włoskim w środowisku kontaktów zawodowych poprzez zapoznanie się ze specjalistycznym słownictwem z zakresu prawa, ekonomii, medycyny,  oraz nabycie umiejętności związanych z komunikowaniem się we współczesnym świecie. Zdobywają wiedzę dotyczącą realiów Włoch obejmującą elementy historii, kultury, literatury umożliwiającą zrozumienie natury języka włoskiego i pomagającą w jego praktycznym wykorzystaniu w życiu codziennym, akademickim i zawodowym. Głównym walorem programu jest moduł zajęć obejmujący warsztaty z zakresu różnego rodzaju tłumaczeń oraz obsługi profesjonalnych programów komputerowych do zadań translatorskich w nowoczesnej sali komputerowej, a także moduł nauczycielski dający kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela języka włoskiego na wszystkich poziomach kształcenia.
Absolwent
Absolwenci magisterskich studiów filologicznych będą mogli pochwalić się biegłą znajomością języka włoskiego w mowie i piśmie na poziomie C2 oraz dyplomem magistra na kierunku filologia o specjalności filologia włoska.
Praktyczny moduł zajęć z zakresu tłumaczeń umożliwi im ubieganie się o zatrudnienie w sektorze tłumaczeń, w handlu, turystyce a także przedsiębiorstwach zagranicznych, w których atutem będzie znajomość specjalistycznego języka włoskiego oraz umiejętność prowadzenia negocjacji i redagowania korespondencji w języku obcym. Wybór specjalizacji nauczycielskiej zapewnia uzyskanie wymaganych kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela języka włoskiego i umożliwi zatrudnienie w przedszkolach, szkołach gimnazjalnych, podstawowych, oraz średnich.
Wiedza oraz praktyczne umiejętności językowe na poziomie zaawansowanym umożliwią swobodne reprezentowanie różnych podmiotów krajowych i międzynarodowych, placówek dyplomatycznych, firm, czy wydawnictw.
Rekrutacja
Warunki rekrutacji dla absolwentów kierunku „filologia” oraz innych kierunków studiów pierwszego stopnia:
Warunki rekrutacji dla absolwentów filologii angielskiej, germańskiej, włoskiej i hiszpańskiej:
Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku filologia o specjalności:
– dla filologii angielskiej: filologia angielska i lingwistyka stosowana o specjalności język angielski + drugi język
– dla filologii germańskiej: filologia germańska i lingwistyka stosowana o specjalności język niemiecki + drugi język
– dla specjalności filologia włoska: filologia włoska i lingwistyka stosowana o specjalności język włoski + drugi język
– dla specjalności filologia hiszpańska: filologia hiszpańska i lingwistyka stosowana o specjalności język hiszpański + drugi język
Warunki rekrutacji dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunków innych niż „filologia”:
O przyjęciu decyduje:
– rozmowa kwalifikacyjna (w języku angielskim dla filologii angielskiej / w języku niemieckim dla filologii germańskiej / w języku włoskim dla filologii włoskiej / w języku hiszpańskim dla filologii hiszpańskiej), podczas której oceniane będą kompetencje językowe kandydata (50% punktów: wymagana znajomość języka obcego właściwego dla danej filologii na poziomie B2) oraz ogólno-filologiczne wynikające z efektów kształcenia na kierunku „filologia” pierwszego stopnia wybranej specjalności (50% punktów: znajomość podstaw kultury, literatury i historii języka obcego właściwego dla danej filologii)
– termin rozmowy kwalifikacyjnej podany zostanie na stronie internetowej Ateneum.
W przypadku zagranicznych dyplomów licencjackich wymagana jest nostryfikacja dyplomu w Polsce (dotyczy krajów z którymi Polska nie ma podpisanej umowy o uznawalności wykształcenia).