Filologia Szwedzka

Zobacz Webinar!

O specjalności
Na-zajeciach-Filologia-szwedzka.mp4
Program studiów na kierunku filologia, o specjalności filologia szwedzka to przede wszystkim praktyczna nauka języka szwedzkiego od podstaw do poziomu zaawansowania C1.  Przedmioty zajęć obejmują wiedzę o języku, kulturze, historii, literaturze Szwecji oraz całej Skandynawii. Zajęcia kierunkowe są wzbogacone o warsztaty z zakresu tłumaczeń szwedzko-polskich, specjalistycznego słownictwa stosowanego w środowisku zawodowym oraz wykładów obejmujących tematykę polityczno-gospodarczą Szwecji. Studia oferują możliwość zdobycia praktycznej umiejętności posługiwania się językiem szwedzkim w środowisku zawodowym i są skierowane do osób zainteresowanych podjęciem pracy w przedsiębiorstwach oraz instytucjach związanych z gospodarką szwedzką. Nauka kończy się uzyskaniem tytułu licencjata.
Studia filologiczne przygotowują do podjęcia pracy w: przedsiębiorstwach krajowych i zagranicznych, agendach rządowych i pozarządowych, służbach dyplomatycznych, wydawnictwach, biurach tłumaczeń, szkołach językowych, w turystyce i hotelarstwie.
Większość zajęć prowadzona jest w języku szwedzkim przez lektorów polskich i szwedzkich oraz przez praktyków  zawodowych z kraju oraz ze Szwecji.  Program studiów powstał dzięki współpracy Uczelni z Polsko – Szwedzką Izbą Gospodarczą.
Co roku studenci biorą udział w organizowanych wyjazdach studyjnych do Szwecji. W 2019 roku studenci filologii szwedzkiej gościli w Karlskronie na zaproszenie Komisji Europejskiej. 
Wykaz przedmiotów
 1. Praktyczna nauka języka szwedzkiego: Sprawności zintegrowane
 2. Praktyczna nauka języka szwedzkiego: Leksyka
 3. Praktyczna nauka języka szwedzkiego: Konwersacje
 4. Praktyczna nauka języka szwedzkiego: Fonetyka
 5. Praktyczna nauka języka szwedzkiego: Język pisany
 6. Praktyczna nauka języka szwedzkiego: Gramatyka
 7. Praktyczna nauka języka szwedzkiego: Projekt językowy
 1. Wstęp do językoznawstwa
 2. Gramatyka opisowa języka szwedzkiego: Fonologia
 3. Gramatyka opisowa języka szwedzkiego: Morfologia i składnia
 4. Gramatyka opisowa języka szwedzkiego: Semantyka i pragmatyka
 5. Gramatyka historyczna
 6. Wstęp do literaturoznawstwa
 7. Historia literatury szwedzkiej
 8. Historia literatury skandynawskiej
 9. Historia Szwecji
 10. Kultura i cywilizacja Szwecji
 11. Historia Skandynawii
 12. Kultura Skandynawii

Moduł PRZYGOTOWANIE W ZAKRESIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYM

 1. Pedagogika ogólna
 2. Emisja głosu
 3. Psychopedagogiczne aspekty rozwoju i edukacji
 4. Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 5. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 6. Prawo oświatowe
 7. Edukacja dla bezpieczeństwa
 8. Komunikacja interpersonalna
 9. Praktyka psychologiczno-pedagogiczna

Moduł PRZYGOTOWANIE W ZAKRESIE DYDAKTYCZNYM

 1. Podstawy dydaktyki
 2. Metodyka nauczania języka niemieckiego
 3. Praktyka dydaktyczna
 4. Praktyka zawodowa
 5. Wykład monograficzny
 6. Metodologia badań naukowych
 7. Seminarium dyplomowe
 1. Wprowadzenie do strategii tłumaczeniowych
 2. Tłumaczenia ustne
 3. Tłumaczenia pisemne ogólne
 4. Tłumaczenia ekonomiczne
 5. Tłumaczenia prawne
 6. Tłumaczenia audiowizualne
 7. Tłumaczenia medyczne
 8. Słownictwo prawno-ekonomiczne
 9. Redakcja tekstu
 10. Podstawy nauk o przedsiębiorstwie
 11. Język w środowisku zawodowym
 12. Praktyka zawodowa
 13. Wykład monograficzny
 14. Metodologia badań naukowych
 15. Seminarium dyplomowe
 1. Język obcy nowożytny
 2. Łacina/Greka
 3. Socjologia/Filozofia
 4. Psychologia ogólna *
 5. Psychologia społeczna*
 6. Psychologia rozwojowa*
 7. Technologia informacyjna
 8. Bezpieczeństwo i higiena pracy
 9. Wychowanie fizyczne

*moduły kształcenia-przedmioty wchodzące w skład modułu III “przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne” w ramach specjalizacji nauczycielskiej

Opłaty

kierunek/specjalność

tryb

 czesne za semestr 

10 rat w roku

12 rat w roku

filologia szwedzka
stacjonarne
2300
470 zł m-c 
392 zł m-c 
filologia szwedzka
niestacjonarne
2200
450 zł m-c
375 zł m-c
Student
Uczelnia umożliwia studentom kierunku filologia wyjazdy semestralne do uczelni partnerskich w Europie w ramach programu Erasmus+, w tym między innymi do  Hiszpanii, Włoch, Turcji, Słowacji.
Studenci kierunku filologia o specjalności filologia szwedzka mogą zapisywać się do kół naukowych, gdzie będą mieli okazję na poszerzenie swojej wiedzy, nawiązanie nowych znajomości oraz aktywne uczestnictwo w życiu Uczelni.
Uczelnia otwarta jest na studentów niepełnosprawnych. Do ich dyspozycji pozostają pomoce naukowe ułatwiające przyswajanie wiedzy jak również udogodnienia mające na celu usprawnienie poruszania się na terenie Uczelni.
Do dyspozycji naszych studentów pozostaje również Biuro Karier, które pomaga studentom w znalezieniu staży, praktyk oraz pracy. Biuro organizuje również, w porozumieniu z Akademickimi Inkubatorami Przedsiębiorczości, szkolenia i warsztaty doskonalenia zawodowego mające na celu ułatwienie naszym studentom późniejsze wejście na rynek pracy.
Absolwenci
Absolwent kierunku filologia o specjalności filologia szwedzka nabywa umiejętności w zakresie językoznawstwa, w szczególności językoznawstwa stosowanego ukierunkowanego na rozwijanie umiejętności tłumaczeniowych oraz w zakresie literaturoznawstwa, kulturoznawstwa jak i historii oraz polityki Szwecji. W ramach studiów studenci poznają również zagadnienia prawne, prawno-ekonomiczne. 
Absolwent posiada wiedzę w zakresie współczesnych realiów cywilizacyjnych oraz historii politycznej Szwecji i pozostałych krajów skandynawskich. Nabyte interdyscyplinarne kompetencje pozwalają na wykorzystanie wiedzy o języku i jego biegłej znajomości, a także zdobytych kompetencji z zakresu komunikacji w krajach skandynawskich w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego.
Filologia szwedzka w Ateneum wyróżnia się na tle konkurencji biznesowym podejściem do programu nauczania, oprócz prawie 200 godzin nauki języka szwedzkiego studenci poznają zagadnienia z zakresu wiedzy o współczesnym społeczeństwie Szwecji i biznesie w Szwecji. 
Absolwent zostaje gruntownie przygotowany do podjęcia studiów II stopnia na kierunku filologia oraz studiów podyplomowych znajdujących się  w ofercie naszej Uczelni.
Scroll to Top