Filologia germańska

Zobacz Webinar!

O specjalności
Filologia germańska – dla początkujących
Program studiów na kierunku filologia, o specjalności filologia germańska to przede wszystkim praktyczna nauka języka niemieckiego od podstaw do poziomu zaawansowania C1.  Przedmioty zajęć obejmują wiedzę o języku, kulturze, historii, literaturze Niemiec oraz elementy wiedzy o Austrii i Szwajcarii. Zajęcia kierunkowe są wzbogacone o warsztaty z zakresu specjalistycznego słownictwa stosowanego w środowisku zawodowym oraz wykładów obejmujących tematykę polityczno-gospodarczą Niemiec. Studia oferują możliwość zdobycia praktycznej umiejętności posługiwania się językiem niemieckim w środowisku zawodowym i są skierowane do osób zainteresowanych podjęciem pracy w przedsiębiorstwach oraz instytucjach związanych z gospodarką niemiecką oraz nauczaniem języka niemieckiego.  Nauka kończy się uzyskaniem tytułu licencjata.
Studia filologiczne przygotowują do podjęcia pracy w: przedsiębiorstwach krajowych i zagranicznych, agendach rządowych i pozarządowych, służbach dyplomatycznych, wydawnictwach, biurach tłumaczeń, szkołach językowych, w turystyce i hotelarstwie, a także szkołach podstawowych oraz średnich po ukończeniu specjalizacji nauczycielskiej.
Większość zajęć prowadzona jest w języku niemieckim przez doświadczoną kadrę naukowo-dydaktyczną oraz praktyków zawodowych, w tym tłumaczy przysięgłych.
 
Specjalizacja translatoryka
Specjalizacja translatoryczna przygotowuje studenta do wykonywania zadań tłumaczeniowych w zakresie  niemiecko-polskich tłumaczeń ogólnych i specjalistycznych, np. biznesowych, medycznych lub prawniczych. Program obejmuje praktyczne ćwiczenia w zakresie tłumaczeń pisemnych literackich oraz specjalistycznych, a także tłumaczeń ustnych konsekutywnych oraz warsztaty na temat redakcji tekstu w języku polskim oraz podstaw przedsiębiorczości.
Specjalizacja nauczycielska
Absolwenci specjalizacji nauczycielskiej uzyskują kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela języka niemieckiego w szkołach  podstawowych. Program obejmuje wszystkie obowiązkowe moduły kształcenia, w tym moduł psycho-pedagogiczny oraz moduł metodyki nauczania języka niemieckiego i został opracowany zgodnie z aktualnymi rozporządzeniami.
Wykaz przedmiotów
 1. Praktyczna nauka języka niemieckiego: Sprawności zintegrowane
 2. Praktyczna nauka języka niemieckiego: Leksyka
 3. Praktyczna nauka języka niemieckiego: Konwersacje
 4. Praktyczna nauka języka niemieckiego: Fonetyka
 5. Praktyczna nauka języka niemieckiego: Język pisany
 6. Praktyczna nauka języka niemieckiego: Gramatyka
 7. Praktyczna nauka języka niemieckiego: Projekt językowy
 1. Wstęp do językoznawstwa
 2. Gramatyka opisowa języka niemieckiego: Fonologia
 3. Gramatyka opisowa języka niemieckiego: Morfologia i składnia
 4. Gramatyka opisowa języka niemieckiego:Semantyka i pragmatyka
 5. Gramatyka historyczna
 6. Wstęp do literaturoznawstwa
 7. Historia literatury niemieckiej
 8. Historia literatury austriackiej i szwajcarskiej
 9. Historia Niemiec
 10. Kultura i cywilizacja Niemiec
 11. Historia Austrii i Szwajcarii
 12. Kultura i cywilizacja Austrii i Szwajcarii

Moduł PRZYGOTOWANIE W ZAKRESIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYM

 1. Pedagogika ogólna
 2. Emisja głosu
 3. Psychopedagogiczne aspekty rozwoju i edukacji
 4. Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 5. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 6. Prawo oświatowe
 7. Edukacja dla bezpieczeństwa
 8. Komunikacja interpersonalna
 9. Praktyka psychologiczno-pedagogiczna

Moduł PRZYGOTOWANIE W ZAKRESIE DYDAKTYCZNYM

 1. Podstawy dydaktyki
 2. Metodyka nauczania języka niemieckiego
 3. Praktyka dydaktyczna
 4. Praktyka zawodowa
 5. Wykład monograficzny
 6. Metodologia badań naukowych
 7. Seminarium dyplomowe
 1. Wprowadzenie do strategii tłumaczeniowych
 2. Tłumaczenia ustne
 3. Tłumaczenia pisemne ogólne
 4. Tłumaczenia ekonomiczne
 5. Tłumaczenia prawne
 6. Tłumaczenia audiowizualne
 7. Tłumaczenia medyczne
 8. Słownictwo prawno-ekonomiczne
 9. Redakcja tekstu
 10. Podstawy nauk o przedsiębiorstwie
 11. Język w środowisku zawodowym
 12. Praktyka zawodowa
 13. Wykład monograficzny
 14. Metodologia badań naukowych
 15. Seminarium dyplomowe
 1. Język obcy nowożytny
 2. Łacina/Greka
 3. Socjologia/Filozofia
 4. Psychologia ogólna *
 5. Psychologia społeczna*
 6. Psychologia rozwojowa*
 7. Technologia informacyjna
 8. Bezpieczeństwo i higiena pracy
 9. Wychowanie fizyczne

*moduły kształcenia-przedmioty wchodzące w skład modułu III “przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne” w ramach specjalizacji nauczycielskiej

Opłaty

kierunek/specjalność

tryb

 czesne za semestr 

10 rat w roku

12 rat w roku

filologia niemiecka
stacjonarne
2300
470 zł m-c 
 392 zł m-c 
filologia niemiecka
niestacjonarne
2200
450 zł m-c
375 zł m-c
Student
Uczelnia umożliwia studentom kierunku filologia wyjazdy semestralne do uczelni partnerskich w Europie w ramach programu Erazmus+, w tym między innymi do Włoch, Hiszpanii, Turcji, Chorwacji.
Studenci kierunku filologia o specjalności filologia germańska mogą zapisywać się do kół naukowych, gdzie będą mieli okazję na poszerzenie swojej wiedzy, nawiązanie nowych znajomości oraz aktywne uczestnictwo w życiu Uczelni.
Uczelnia otwarta jest na studentów niepełnosprawnych. Do ich dyspozycji pozostają pomoce naukowe ułatwiające przyswajanie wiedzy jak również udogodnienia mające na celu usprawnienie poruszania się na terenie Uczelni.
Do dyspozycji naszych studentów pozostaje również Biuro Karier, które pomaga studentom w znalezieniu staży, praktyk oraz pracy. Biuro organizuje również, w porozumieniu z Akademickimi Inkubatorami Przedsiębiorczości, szkolenia i warsztaty doskonalenia zawodowego mające na celu ułatwienie naszym studentom późniejsze wejście na rynek pracy.
Absolwenci
Absolwent kierunku filologia o specjalności filologia germańska nabywa umiejętności w zakresie językoznawstwa, w szczególności językoznawstwa stosowanego ukierunkowanego na rozwijanie umiejętności tłumaczeniowych oraz w zakresie literaturoznawstwa, kulturoznawstwa jak i historii oraz polityki Niemiec oraz pozostałych krajów niemieckojęzycznych.
Absolwent posiada wiedzę w zakresie współczesnych realiów cywilizacyjnych oraz historii politycznej Niemiec. Nabyte interdyscyplinarne kompetencje pozwalają na wykorzystanie wiedzy o języku i jego biegłej znajomości, a także zdobytych kompetencji z zakresu komunikacji w krajach niemieckojęzycznych w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego.
Absolwent zostaje gruntownie przygotowany do podjęcia studiów II stopnia na kierunku filologia oraz studiów podyplomowych znajdujących się  w ofercie naszej Uczelni.
Scroll to Top