Filologia angielska

Zobacz Webinar!

O studiach
Program filologii angielskiej obejmuje praktyczne zajęcia z zakresu nauki języka angielskiego od poziomu średniozaawansowanego B1(poziom Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy), do poziomu biegłości językowej C1, umożliwiającej sprawne komunikowanie się w świecie anglojęzycznym. Oprócz zajęć praktycznych, prowadzonych przez doświadczonych nauczycieli akademickich, studenci filologii angielskiej zapoznają się z wiedzą o naturze języka angielskiego, historią, kulturą oraz literaturą krajów angielskiego obszaru językowego. Językiem wykładowym na specjalności jest język angielski. 
Studenci filologii angielskiej mają możliwość wyboru dwóch specjalizacji: translatorycznej – nowoczesne technologie w tłumaczeniach oraz nauczycielskiej. Nauka na kierunku trwa 3 lata (6 semestrów) i prowadzi do uzyskania tytułu licencjata.
 Studia przygotowują do podjęcia pracy w:
– Biurach tłumaczeń,
– Szkolnictwie
– Przedsiębiorstwach krajowych i zagranicznych,
– Agendach rządowych i pozarządowych,
– Służbach dyplomatycznych,
– Biurach turystycznych,
– W szeroko pojętym hotelarstwie.
Studia licencjackie na kierunku filologia o specjalności filologia angielska rzetelnie przygotowują do podjęcia studiów II stopnia (MAGISTERSKICH), dostępnych w ofercie Wydziału Neofilologicznego Ateneum-Szkoły Wyższej.
Większość zajęć dydaktycznych prowadzona jest w języku angielskim.
Specjalizacja translatoryka – nooczesne technologie w tłumaczeiach
Specjalizacja translatoryczna – nowoczesne technologie w tłumaczeniach przygotowuje studenta do wykonywania zadań tłumaczeniowych w zakresie tłumaczeń ogólnych i specjalistycznych, np. biznesowych, medycznych lub prawniczych.
W programie studiów oferujemy przedmioty związane technikami tłumaczeniowymi, przybliżamy sam proces tłumaczenia oraz oprogramowanie wykorzystywane w tłumaczeniach. Zajęcia praktyczne obejmują naukę technik tłumaczenia stron internetowych (często jest to powiązane z językami programowania), tłumaczenie gier wideo, dubbingowanie filmów.
Program obejmuje praktyczne ćwiczenia w zakresie tłumaczeń pisemnych literackich oraz specjalistycznych, a także tłumaczeń ustnych konsekutywnych oraz warsztaty na temat redakcji tekstu w języku polskim oraz podstaw przedsiębiorczości.
 
Specjalizacja nauczycielska
Absolwenci specjalizacji nauczycielskiej uzyskują kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego w przedszkolach i szkołach podstawowych. Program obejmuje wszystkie obowiązkowe moduły kształcenia, w tym moduł psycho-pedagogiczny oraz moduł metodyki nauczania języka angielskiego i został opracowany zgodnie z aktualnymi rozporządzeniami.
Wykaz przedmiotów
 1. Praktyczna nauka języka angielskiego: Leksyka
 2. Praktyczna nauka języka angielskiego: Konwersacje
 3. Praktyczna nauka języka angielskiego: Fonetyka
 4. Praktyczna nauka języka angielskiego: Język pisany
 5. Praktyczna nauka języka angielskiego: Gramatyka
 6. Praktyczna nauka języka angielskiego: Projekt językowy
 1. Wstęp do językoznawstwa
 2. Gramatyka opisowa języka angielskiego: Fonologia
 3. Gramatyka opisowa języka angielskiego: Morfologia i składnia
 4. Gramatyka opisowa języka angielskiego: Semantyka i pragmatyka
 5. Gramatyka historyczna
 6. Wstęp do literaturoznawstwa
 7. Historia literatury brytyjskiej
 8. Historia literatury amerykańskiej
 9. Historia Wielkiej Brytanii
 10. Kultura i cywilizacja Wielkiej Brytanii
 11. Historia USA
 12. Kultura i cywilizacja USA

Moduł PRZYGOTOWANIE W ZAKRESIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYM

 1. Pedagogika ogólna
 2. Emisja głosu
 3. Psychopedagogiczne aspekty rozwoju i edukacji
 4. Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 5. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 6. Prawo oświatowe
 7. Edukacja dla bezpieczeństwa
 8. Komunikacja interpersonalna
 9. Praktyka psychologiczno-pedagogiczna


Moduł PRZYGOTOWANIE W ZAKRESIE DYDAKTYCZNYM

 1. Podstawy dydaktyki
 2. Metodyka nauczania języka angielskiego
 3. Praktyka dydaktyczna
 4. Praktyka zawodowa
 5. Wykład monograficzny
 6. Metodologia badań naukowych
 7. Seminarium dyplomowe

Wprowadzenie do strategii tłumaczeniowych
Tłumaczenia ustne
Tłumaczenia pisemne ogólne
Tłumaczenia ekonomiczne
Tłumaczenia prawne
Tłumaczenia audiowizualne
Tłumaczenia medyczne
Słownictwo prawno-ekonomiczne
Redakcja tekstu
Podstawy nauk o przedsiębiorstwie
Język w środowisku zawodowym
Tłumaczenie i lokalizacja gier komputerowych
Tłumaczenie i lokalizacja aplikacji mobilnych
Tłumaczenia audiowizualne: napisy i dubbing
Tłumaczenie i lokalizacja stron internetowych
Tłumaczenie wspomagane komputerowo  
Język tekstów specjalistycznych

 1. Język obcy nowożytny
 2. Łacina/Greka
 3. Socjologia/Filozofia
 4. Psychologia ogólna *
 5. Psychologia społeczna*
 6. Psychologia rozwojowa*
 7. Technologia informacyjna
 8. Bezpieczeństwo i higiena pracy
 9. Wychowanie fizyczne

*moduły kształcenia-przedmioty wchodzące w skład modułu III “przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne” w ramach specjalizacji nauczycielskiej

Opłaty

kierunek/specjalność

tryb

 czesne za semestr 

10 rat w roku

12 rat w roku

filologia angielska
stacjonarne
2500
 510 zł m-c 
 427 zł m-c 
filologia angielska
niestacjonarne
2400
490 zł m-c
410 zł m-c
 
Student
Uczelnia umożliwia studentom kierunku filologia wyjazdy semestralne do uczelni partnerskich w Europie w ramach programu Erazmus+, w tym między innymi do Szwecji, Hiszpanii, Włoch, Turcji, Chorwacji.
Studenci kierunku filologia o specjalności filologia angielska mogą zapisywać się do kół naukowych, gdzie będą mieli okazję na poszerzenie swojej wiedzy, nawiązanie nowych znajomości oraz aktywne uczestnictwo w życiu Uczelni.
Uczelnia otwarta jest na studentów niepełnosprawnych. Do ich dyspozycji pozostają pomoce naukowe ułatwiające przyswajanie wiedzy jak również udogodnienia mające na celu usprawnienie poruszania się na terenie Uczelni.
Do dyspozycji naszych studentów pozostaje również Biuro Karier, które pomaga studentom w znalezieniu staży, praktyk oraz pracy. Biuro organizuje również, w porozumieniu z Akademickimi Inkubatorami Przedsiębiorczości, szkolenia i warsztaty doskonalenia zawodowego mające na celu ułatwienie naszym studentom późniejsze wejście na rynek pracy.
Absolwenci
Absolwent kierunku filologia o specjalności filologia angielska nabywa umiejętności w zakresie językoznawstwa, w szczególności językoznawstwa stosowanego ukierunkowanego na rozwijanie umiejętności tłumaczeniowych oraz w zakresie literaturoznawstwa, kulturoznawstwa jak i historii oraz polityki krajów anglojęzycznych.
Absolwent posiada wiedzę w zakresie współczesnych realiów cywilizacyjnych oraz historii politycznej Wielkiej Brytanii oraz USA. Nabyte interdyscyplinarne kompetencje pozwalają na wykorzystanie wiedzy o języku i jego biegłej znajomości, a także zdobytych kompetencji z zakresu komunikacji w krajach anglojęzycznych w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego.
Absolwent zostaje gruntownie przygotowany do podjęcia studiów II stopnia na kierunku filologia oraz studiów podyplomowych znajdujących się  w ofercie naszej Uczelni.
Absolwenci specjalizacji nauczycielskiej uzyskują kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego w szkołach podstawowych.
Scroll to Top