Filologia angielska II Stopnia

Zobacz Webinar!

O studiach
Studia II stopnia na kierunku filologia w zakresie filologii angielskiej trwają dwa lata (4 semestry) i kończą się uzyskaniem tytułu magistra.  Studia realizowane są w trybach stacjonarnym i niestacjonarnym. Zajęcia w trybie niestacjonarnym odbywają się w soboty i niedziele.
Program studiów o profilu praktycznym obejmuje zajęcia w formie wykładów i w dużym stopniu ćwiczeń w języku wykładowym angielskim. Podczas studiów, studenci filologii rozwijają praktyczną znajomość języka angielskiego do poziomu biegłości językowej C2. Poszerzają swoją  wiedzę o naturze języka angielskiego i jego kontekście historyczno-kulturowym. Studenci kierunku filologia mają możliwość wyboru ścieżek:
– translatoryka -nowoczesne technologie w tłumaczeniach
– nauczycielska 
Większa część zajęć dydaktycznych prowadzona jest w języku angielskim.
Ścieżka: translatorykanowoczesne technologie w tłumaczeniach.
W programie studiów oferujemy przedmioty związane technikami tłumaczeniowymi, przybliżamy sam proces tłumaczenia oraz oprogramowanie wykorzystywane w tłumaczeniach. Zajęcia praktyczne obejmują naukę technik tłumaczenia stron internetowych (często jest to powiązane z językami programowania), tłumaczenie gier wideo, dubbingowanie filmów.
Podczas studiów w zakresie nowoczesnych technologii w tłumaczeniach student zdobędzie umiejętności obsługiwania programów stosowanych w tłumaczeniach audiowizualnych.
Program studiów został stworzony przez specjalistów filologów i opiera się na obowiązujących rozwiązaniach prawnych oraz europejskich wzorcach kształcenia w zakresie nauczania języka obcego. Studia umożliwiają zdobycie wiedzy i dyplomu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje.
Ścieżka: nauczycielska
Program ścieżki nauczycielskiej studiów na kierunku filologia obejmuje moduły zajęć z zakresu przygotowania psycho-pedagogicznego oraz metodyki nauczania języka obcego. Program studiów  jest zgodny z aktualnymi wymogami prawnymi dającymi kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego na wszystkich etapach edukacyjnych, t.j. w przedszkolu, w szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych.  
Przykładowe Przedmioty

W zależności od wybranej ścieżki: nowoczesne technologie w tłumaczeniach lub nauczycielska

 • Praktyczna nauka języka angielskiego: Kurs zintegrowany
 • Praktyczna nauka języka angielskiego: Język akademicki
 • Praktyczna nauka języka angielskiego: Projekt językowy
 • Lingwistyka kognitywna
 • Socjolingwistyka
 • Psycholingwistyka
 • Teoria przekładu
 • Komunikacja międzykulturowa
 • Teoria akwizycji języków obcych
 • Literatura brytyjska 
 • Współczesna literatura anglojęzyczna
 • Kulturoznawstwo
 • Psychologia ogólna
 • Psychologia społeczna
 • Psychologia rozwojowa
 • Pedagogika ogólna
 • Emisja głosu
 • Psychopedagogiczne aspekty rozwoju i edukacji
 • Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • Prawo oświatowe
 • Edukacja dla bezpieczeństwa
 • Komunikacja interpersonalna
 • Podstawy dydaktyki
 • Metodyka nauczania języka angielskiego
 • Tłumaczenie i lokalizacja gier komputerowych
 • Tłumaczenie i lokalizacja aplikacji mobilnych
 • Tłumaczenia audiowizualne: napisy i dubbing
 • Tłumaczenie i lokalizacja stron internetowych
 • Tłumaczenie wspomagane komputerowo  
 • Język tekstów specjalistycznych
 • Tłumaczenia ekonomiczne, prawne i medyczne
 • Tłumaczenia techniczne
 • Tłumaczenia ustne i audiowizualne
 • Język jako narzędzie pracy
 • Metodologia badań naukowych
 • Wykład monograficzny
 • Praktyka
Atuty
Metody i zalety naszego programu kształcenia:
 • ćwiczenia i wykłady w języku angielskim prowadzone  przez wykładowców rodzimych oraz z uczelni zagranicznych, specjalistów z zakresu językoznawstwa, tłumaczeń i literatury oraz doświadczonych lektorów i native speakerów
 • zwiększona liczba zajęć praktycznych w stosunku do wykładów teoretycznych
 • zajęcia multimedialne w specjalnie przystosowanych salach dydaktycznych bogato wyposażonych w sprzęt audio-wizualny, w tym projektory multimedialne oraz specjalne nagłośnienie sal do odsłuchu oryginalnych nagrań
 • dyskusje oraz analiza tekstów w oparciu o nagrania radiowo-telewizyjne, filmy, audycje w języku angielskim
 • warsztaty w sali komputerowej z zakresu oprogramowania  komputerowego wykorzystywanego w tłumaczeniach
 • dodatkowe nieodpłatne spotkania w ramach działalności koła naukowego i kół zainteresowań.
Uczelnia gwarantuje studentom  zajęcia z wybitnymi uczonymi, profesorami lingwistyki i literaturoznawstwa z Polski i zagranicy, którzy prowadzą wykłady w ramach programu studiów oraz w formie wykładów gościnnych podczas uczelnianych konferencji naukowych.
Dodatkowym bardzo istotnym atutem kształcenia w Ateneum-Szkole Wyższej jest indywidualne podejście do słuchacza poprzez możliwość stałego kontaktowania się z pracownikami administracyjnymi oraz naukowo-dydaktycznymi  oraz dostosowanie kształcenia do potrzeb każdego studenta w trudnych sytuacjach.
Student
Podczas dwóch lat studiów magisterskich, studenci rozwijają umiejętności biegłego posługiwania się językiem angielskim w środowisku kontaktów zawodowych poprzez zapoznanie się ze specjalistycznym słownictwem z zakresu prawa, ekonomii, medycyny,  oraz nabycie umiejętności związanych z komunikowaniem się we współczesnym świecie. Na studiach zdobędą umiejętności związane z obsługą specjalistycznego oprogramowania do tłumaczeń oraz poznają nowoczesne technologie stosowane w tłumaczeniach. Zdobywają wiedzę dotyczącą realiów krajów anglojęzycznych obejmującą elementy historii, kultury, literatury umożliwiającą zrozumienie natury języka angielskiego i pomagającą w jego praktycznym wykorzystaniu w życiu codziennym, akademickim i zawodowym. Głównym walorem programu jest moduł zajęć obejmujący warsztaty z zakresu różnego rodzaju tłumaczeń oraz obsługi profesjonalnych programów komputerowych do zadań translatorskich w nowoczesnej sali komputerowej, a także moduł nauczycielski dający kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego na wszystkich poziomach kształcenia.
Absolwent
Absolwenci magisterskich studiów filologicznych będą mogli pochwalić się biegłą znajomością języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie C2 oraz dyplomem magistra na kierunku filologia o specjalności filologia angielska. 
Praktyczny moduł zajęć z zakresu tłumaczeń umożliwi im ubieganie się o zatrudnienie w sektorze tłumaczeń, sektorze IT, w handlu, turystyce a także przedsiębiorstwach zagranicznych, w których atutem będzie znajomość specjalistycznego języka angielskiego oraz umiejętność prowadzenia negocjacji i redagowania korespondencji w języku obcym.
Wybór specjalizacji nauczycielskiej zapewnia uzyskanie wymaganych kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego i umożliwi zatrudnienie w przedszkolach, szkołach gimnazjalnych, podstawowych, oraz średnich. 
Wiedza oraz praktyczne umiejętności językowe na poziomie biegłości zbliżonej do biegłości native speaker’a  umożliwią swobodne reprezentowanie różnych podmiotów krajowych i międzynarodowych, placówek dyplomatycznych, firm, czy wydawnictw.
Rekrutacja
Warunki rekrutacji dla absolwentów kierunku “filologia” oraz innych kierunków studiów pierwszego stopnia:
Warunki rekrutacji dla absolwentów filologii angielskiej, germańskiej, włoskiej i hiszpańskiej:
Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku filologia o specjalności:
– dla filologii angielskiej: filologia angielska i lingwistyka stosowana o specjalności język angielski + drugi język
– dla filologii germańskiej: filologia germańska i lingwistyka stosowana o specjalności język niemiecki + drugi język
– dla specjalności filologia włoska: filologia włoska i lingwistyka stosowana o specjalności język włoski + drugi język
– dla specjalności filologia hiszpańska: filologia hiszpańska i lingwistyka stosowana o specjalności język hiszpański + drugi język
Warunki rekrutacji dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunków innych niż “filologia”:
O przyjęciu decyduje:
– rozmowa kwalifikacyjna (w języku angielskim dla filologii angielskiej / w języku niemieckim dla filologii germańskiej / w języku włoskim dla filologii włoskiej / w języku hiszpańskim dla filologii hiszpańskiej), podczas której oceniane będą kompetencje językowe kandydata (50% punktów: wymagana znajomość języka obcego właściwego dla danej filologii na poziomie B2) oraz ogólno-filologiczne wynikające z efektów kształcenia na kierunku “filologia” pierwszego stopnia wybranej specjalności (50% punktów: znajomość podstaw kultury, literatury i historii języka obcego właściwego dla danej filologii)
– termin rozmowy kwalifikacyjnej podany zostanie na stronie internetowej Ateneum.
W przypadku zagranicznych dyplomów licencjackich wymagana jest nostryfikacja dyplomu w Polsce (dotyczy krajów z którymi Polska nie ma podpisanej umowy o uznawalności wykształcenia).
Scroll to Top