Edukacja wczesnoszkolna
i przedszkolna

O specjalności
Nauka trwa 4 semestry i kończy się egzaminem dyplomowym połączonym z obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu magistra.
Studia mają charakter kwalifikacyjny. Kierowane są do osób posiadających przygotowanie pedagogiczne/kwalifikacje nauczycielskie chcących zdobyć kwalifikacje do pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Celem Studiów jest przygotowanie słuchaczy do prowadzenia specjalistycznych zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, indywidualnej i grupowej terapii dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego, emocjonalnego i społecznego w oparciu o zasady pracy socjoterapeutycznej.
Plan studiów przewiduje 180 godzin praktyk pedagogicznych.
Studia prowadzone są zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu MNiSW z 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, Załącznik nr 3.
Zadaniem tych studiów jest przygotowanie do zawodu nauczyciela terapeuty pedagogicznego zgodne z rozumieniem Rozporządzenia MEN z 1 sierpnia 2017 roku w sprawie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, §22, a także zapewnienie kwalifikacji specjalisty terapii pedagogicznej przewidziane w Rozporządzeniu MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
Kwalifikacje te uprawniają do pracy w:
– przedszkolach i szkołach na wszystkich etapach edukacyjnych w zakresie prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz terapeutycznych dla uczniów z zaburzeniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się
– poradniach psychologiczno-pedagogicznych w zakresie prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz terapeutycznych dla uczniów z zaburzeniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się.
Ukończenie Studiów uprawnia absolwenta do podjęcia samodzielnej pracy w zakresie terapii pedagogicznej.
Program studiów zapewnia bowiem zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu diagnozy psychopedagogicznej, rozpoznawania przyczyn i symptomów zaburzeń rozwojowych, projektowania indywidualnych i grupowych programów terapeutycznych z elementami socjoterapii, metod wspierania rozwoju psychospołecznego dziecka oraz budowania nowoczesnego warsztatu pracy nauczyciela terapeuty.
Zajęcia odbywają się w Ateneum Szkoły Wyższej w Gdańsku w soboty i niedziele 2-3 razy w miesiącu.
Praktyki słuchacz organizuje we własnym zakresie. W przypadku trudności, Uczelnia pomaga w znalezieniu miejsca odbycia praktyki.
Wykłady, ćwiczenia, warsztaty i seminaria prowadzą nauczyciele akademiccy oraz wybitni specjaliści i doświadczeni praktycy.
Przykładowe Przedmioty
– Podstawy psychologii klinicznej dziecka
– Podstawy socjoterapii
– Wybrane zagadnienia z logopedii i zaburzeń rozwoju mowy
– Zaburzenia rozwojowe dzieci i młodzieży
– Diagnostyka psychopedagogiczna
– Diagnoza gotowości szkolnej
– Diagnoza i terapia dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu
– Diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami rozwoju ruchowego
– Diagnoza i terapia dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki
– Diagnoza zagrożeń społecznych
– Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
– Metodyka zajęć socjoterapeutycznych
– Metodyka zajęć z arteterapii, muzykoterapii i dramy
Student
Studenci mogą zapisywać się do kół naukowych, gdzie będą mieli okazję na poszerzenie swojej wiedzy, nawiązanie nowych znajomości oraz aktywne uczestnictwo w życiu Uczelni. Mogą także pogłębiać wiedzę ogólną i specjalnościową uczestnicząc w programach wymiany międzynarodowej ERASMUS.
Dla osób zainteresowanych sportem na terenie Uczelni działa AZS o bogatej historii mogący pochwalić się znakomitymi osiągnięciami w wielu dyscyplinach.
W ATENEUM-Szkole Wyższej działa również parlament studencki, który serdecznie zachęca wszystkich studentów do aktywnego udziału w organizowanych akcjach i wyjazdach.
 Uczelnia posiada  doskonale wyposażoną salę komputerową, z której korzystać mogą nasi studenci.
Uczelnia otwarta jest na studentów niepełnosprawnych. Do ich dyspozycji pozostają pomoce naukowe ułatwiające przyswajanie wiedzy jak również udogodnienia mające na celu usprawnienie poruszania się na terenie Uczelni.
Absolwent
Absolwent studiów na kierunku pedagogika w zakresie terapii pedagogicznej z socjoterapią posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w obszarze diagnozy i terapii pedagogicznej dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego, emocjonalnego i społecznego. Jest przygotowany do prowadzenia specjalistycznych zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, grupowej i indywidualnej terapii uczniów ze specyficznymi trudnościami  w uczeniu się, z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego, emocjonalnego i społecznego. Posiada wiedzę i praktyczne umiejętności dotyczące  diagnozy psychopedagogicznej,  rozpoznawania przyczyn i symptomów zaburzeń rozwojowych, projektowania indywidualnych programów terapeutycznych, metod wspierania rozwoju psychospołecznego dziecka oraz budowania nowoczesnego warsztatu pracy nauczyciela terapeuty.
Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów  podyplomowych oraz  w szkołach doktorskich.
O studiach

Nauka  trwa 3 semestry  i kończy się egzaminem dyplomowym połączonym z obroną pracy magisterskiej i uzyskaniem tytułu magistra.

Studia  adresowane są  wyłącznie do absolwentów studiów licencjackich na kierunku pedagogika o specjalności edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna/pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Ich program jest kontynuacją  i rozszerzeniem programu studiów I stopnia. Poprzez rozszerzenie treści programowych  kontynuowane jest przygotowuje absolwenta  do pracy nauczycielskiej w przedszkolu i w klasach I-III. Realizacja wybranych zagadnień/przedmiotów w poszerzonym wymiarze przyczynia się  do podwyższenia posiadanych już kwalifikacji intelektualnych i zawodowych.

Absolwent  studiów II stopnia  na kierunku Pedagogika w zakresie Edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej rozszerza  posiadane oraz zdobywa nowe kwalifikacje i uprawnienia zawodowe zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. poz. 1575 z pózn. zm.) oraz z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela – Załącznik nr 2 (Dz. U. poz.145).

Wykłady, ćwiczenia, warsztaty i seminaria prowadzą nauczyciele akademiccy oraz wybitni specjaliści i doświadczeni praktycy.

Zajęcia odbywają się w Ateneum Szkoły Wyższej w Gdańsku w soboty i niedziele 2-3 razy w miesiącu.

Wybrane przedmioty z zakresu edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
 • Programy i podręczniki szkolne we wczesnej edukacji
• Warsztat pracy nauczyciela
• Ocenianie we wczesnej edukacji
• Edukacja Outdoor Learning
• Zajęcia teatralne i artystyczne
• Gra w szachy w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
• Wykład do wyboru 
Student
Studenci mogą zapisywać się do kół naukowych, gdzie będą mieli okazję na poszerzenie swojej wiedzy, nawiązanie nowych znajomości oraz aktywne uczestnictwo w życiu Uczelni. Mogą także pogłębiać wiedzę ogólną i specjalnościową uczestnicząc w programach wymiany międzynarodowej ERASMUS.
Dla osób zainteresowanych sportem na terenie Uczelni działa AZS o bogatej historii mogący pochwalić się znakomitymi osiągnięciami w wielu dyscyplinach.
W ATENEUM-Szkole Wyższej działa również parlament studencki, który serdecznie zachęca wszystkich studentów do aktywnego udziału w organizowanych akcjach i wyjazdach.
 Uczelnia posiada  doskonale wyposażoną salę komputerową, z której korzystać mogą nasi studenci.
Uczelnia otwarta jest na studentów niepełnosprawnych. Do ich dyspozycji pozostają pomoce naukowe ułatwiające przyswajanie wiedzy jak również udogodnienia mające na celu usprawnienie poruszania się na terenie Uczelni.
Absolwent

I .Absolwent studiów poszerza i uzupełnia kwalifikacje do prowadzenia zajęć w placówkach przedszkolnych i w klasach I-III szkoły podstawowej, tzn:

– wiedzę psychologiczną i pedagogiczną pozwalającą na rozumienie procesów rozwoju dziecka, jego socjalizacji, wychowania i kształcenia

– wiedzę  i umiejętności z zakresu dydaktyki ogólnej  i dydaktyk szczegółowych (metodyk)

– umiejętności i kompetencje niezbędne do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły, w tym do samodzielnego przygotowania i dostosowania programu nauczania do potrzeb i możliwości uczniów

– umiejętność uczenia się i doskonalenia własnego warsztatu pedagogicznego z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod pozyskiwania, organizowania i przetwarzania informacji i materiałów

 – umiejętność  komunikowania się przy użyciu różnych technik, zarówno z osobami będącymi podmiotami działalności pedagogicznej, jak i z innymi osobami współdziałającymi w procesie dydaktyczno-wychowawczym oraz specjalistami wspierającymi ten proces.

Absolwent studiów charakteryzuje się wrażliwością etyczną, empatią, otwartością, refleksyjnością oraz postawami prospołecznymi i poczuciem odpowiedzialności.

II. Absolwent jest praktycznie przygotowany do realizowania zadań zawodowych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) wynikających z roli nauczyciela w przedszkolu i w  klasach I-III szkoły podstawowej.

O specjalności
Nauka trwa 4 semestry i kończy się egzaminem dyplomowym połączonym z obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu magistra.
Studia mają charakter kwalifikacyjny. Kierowane są do osób posiadających przygotowanie pedagogiczne/kwalifikacje nauczycielskie.
Celem studiów jest zapewnienie kwalifikacji do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym oraz ich rodzinami w publicznych i niepublicznych placówkach organizujących wczesne wspomaganie rozwoju dzieci od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.
Studia prowadzone są zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu MNiSW z 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, Załącznik nr 3.
Plan studiów przewiduje 180 godzin praktyk pedagogicznych.
Studia przygotowują do pracy jako pedagog specjalny w zakresie określonym w Rozporządzeniu MEN z dnia 24 lipca 2015 r., w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, § 7.
Kwalifikacje te uprawniają do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju organizowanych w: 
– publicznych i niepublicznych: przedszkolach i szkołach podstawowych w tym specjalnych,
– innych formach wychowania przedszkolnego
– specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych
– specjalnych ośrodkach wychowawczych
– ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych
– poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych, w których powołano zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
Wykłady, ćwiczenia, warsztaty i seminaria prowadzą nauczyciele akademiccy oraz wybitni specjaliści i doświadczeni praktycy.
Przykładowe Przedmioty
– Podstawy psychologii klinicznej
– Podstawy neurologii dziecięcej
– Dydaktyka specjalna
– Diagnostyka w pedagogice specjalnej
– Wczesna interwencja i wczesne wspomaganie rozwoju
– Praca z rodziną małego dziecka z zaburzeniami rozwoju oraz niepełnosprawnością
– Metodyka pracy z małym dzieckiem z zaburzeniami funkcji ruchowych
– Rehabilitacja i wychowanie słuchowe dzieci z uszkodzonym słuchem
– Metodyka pracy z małym dzieckiem ze złożoną niepełnosprawnością
– Rehabilitacja i rozwijanie umiejętności widzenia dzieci z uszkodzonym wzrokiem
– Rehabilitacja i terapia logopedyczna dzieci z zaburzeniami mowy
– Rehabilitacja dzieci z wczesnymi symptomami autystycznego spektrum zaburzeń
– Muzyka w terapii oraz edukacji dziecka
– Plastyka w terapii oraz edukacji dziecka
– Metodyka pracy z małym dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną
Student
Studenci mogą zapisywać się do kół naukowych, gdzie będą mieli okazję na poszerzenie swojej wiedzy, nawiązanie nowych znajomości oraz aktywne uczestnictwo w życiu Uczelni. Mogą także pogłębiać wiedzę ogólną i specjalnościową uczestnicząc w programach wymiany międzynarodowej ERASMUS.
Dla osób zainteresowanych sportem na terenie Uczelni działa AZS o bogatej historii mogący pochwalić się znakomitymi osiągnięciami w wielu dyscyplinach.
W ATENEUM-Szkole Wyższej działa również parlament studencki, który serdecznie zachęca wszystkich studentów do aktywnego udziału w organizowanych akcjach i wyjazdach.
 Uczelnia posiada  doskonale wyposażoną salę komputerową, z której korzystać mogą nasi studenci.
Uczelnia otwarta jest na studentów niepełnosprawnych. Do ich dyspozycji pozostają pomoce naukowe ułatwiające przyswajanie wiedzy jak również udogodnienia mające na celu usprawnienie poruszania się na terenie Uczelni.
Absolwent
 1. Absolwent uzyskuje kwalifikacje do pracy w placówkach publicznych i niepublicznych, oświatowych, prowadzonych przez organizacje pozarządowe lub finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia prowadzących zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju, w tym m.in. w przedszkolach i w szkołach specjalnych, w ośrodkach szkolno-wychowawczych, w ośrodkach rewalidacyjno-edukacyjno-wychowawczych, w ośrodkach wczesnej interwencji, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych.
 2. Absolwent uzyskuje więc kwalifikacje do pracy w placówkach wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dn. 01 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.
 3. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów podyplomowych oraz w szkołach doktorskich.
O specjalności
Nauka trwa 3  lub 4 semestry*  i kończy się egzaminem dyplomowym połączonym z obroną pracy magisterskiej i uzyskaniem tytułu magistra.
Celem studiów, które mają  charakter studiów uzupełniających,  jest poszerzenie kwalifikacji zdobytych na studiach  I stopnia o wiedzę i umiejętności umożliwiające pracę w różnych środowiskach zajmujących się edukacją dorosłych. Studenci zdobywają interdyscyplinarną  wiedzę łączącą elementy pedagogiki, socjologii i psychologii z elementami gerontologii społecznej. Umożliwić to  może podejmowanie pracy w organizacjach i instytucjach oświatowych, instytucjach pozarządowych, zakładach pracy zajmując się różnymi formami formalnej i pozaformalnej edukacji dorosłych [kursy, szkolenia, samokształcenie i in.], ich organizacją, wspomaganiem i motywowaniem osób podejmujących naukę w wieku dorosłym. Absolwenci mogą być także organizatorami  przekwalifikowywania osób bezrobotnych i zagrożonych utratą pracy w instytucjach rynku pracy, placówkach edukacji dorosłych oraz w zakładach pracy.
Studia te stanowią punkt wyjścia do dalszego kształcenia specjalistycznego i zawodowego dla absolwentów z tytułem magistra.
*Zdobywanie uprawnień pedagogicznych lub nauczycielskich
 Absolwenci studiów 4-semestralnych drugiego stopnia, na kierunku pedagogika, na każdej specjalności uzyskują przygotowanie pedagogiczne w rozumieniu Rozporządzenia MEN z 1 sierpnia 2017,  §2, pkt.2,  a na studiach Terapia pedagogiczna z socjoterapią- zdobędą uprawnienia nauczycielskie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012r., w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.
Studia drugiego stopnia 3-semestralne na kierunku pedagogika mogą podejmować osoby, posiadające uprawnienia pedagogiczne lub nauczycielskie, a także kandydaci nie zainteresowani uzyskaniem takich uprawnień.
Przykładowe Przedmioty
• Współczesne koncepcje filozofii
• Współczesne koncepcje etyki
• Współczesne problemy socjologii
• Współczesne problemy psychologii
• Metodologia badań społecznych
• Prawo oświatowe
• Komunikacja w edukacji
• Pedagogika porównawcza
• Pedeutologia
• Pedagogika ogólna
• Psychologiczne aspekty rozwoju człowieka dorosłego
• Diagnozowanie sytuacji życiowej i potrzeb osób dorosłych
• Gerontologia społeczna
• Nowoczesne systemy motywacyjne
• Edukacja dorosłych na świecie
• Metodyka zajęć stymulujących kreatywność osób starszych
• Dydaktyka dorosłych
• Podstawy poradnictwa zawodowego
• Wprowadzenie do coachingu
• Coaching w poradnictwie indywidualnym
• Poradnictwo osób zagrożonych wykluczeniem
• Zarządzanie talentami
Student
Studenci mogą zapisywać się do kół naukowych, gdzie będą mieli okazję na poszerzenie swojej wiedzy, nawiązanie nowych znajomości oraz aktywne uczestnictwo w życiu Uczelni. Mogą także pogłębiać wiedzę ogólną i specjalnościową uczestnicząc w programach wymiany międzynarodowej ERASMUS.
Dla osób zainteresowanych sportem na terenie Uczelni działa AZS o bogatej historii mogący pochwalić się znakomitymi osiągnięciami w wielu dyscyplinach.
W ATENEUM-Szkole Wyższej działa również parlament studencki, który serdecznie zachęca wszystkich studentów do aktywnego udziału w organizowanych akcjach i wyjazdach.
 Uczelnia posiada  doskonale wyposażoną salę komputerową, z której korzystać mogą nasi studenci.
Uczelnia otwarta jest na studentów niepełnosprawnych. Do ich dyspozycji pozostają pomoce naukowe ułatwiające przyswajanie wiedzy jak również udogodnienia mające na celu usprawnienie poruszania się na terenie Uczelni.
Absolwent
Absolwent studiów na kierunku Pedagogika, w zakresie pedagogiki dorosłych z poradnictwem indywidualnym potrafi wykorzystać nabytą wiedzę i umiejętności do:
– organizowania i przekształcania procesu oraz środowiska uczenia się dorosłych
– aktywizacji zawodowej, edukacyjnej, fizycznej i intelektualnej osób dorosłych z zachowaniem ich podmiotowego statusu i respektowaniem prawa do samostanowienia;
– przeciwdziałania zjawiskom alienacji, ageizmu, marginalizacji i wykluczenia społecznego osób w wieku podeszłym;
– kształtowania pozytywnego wizerunku seniorów w środowisku lokalnym;
Absolwenci tych studiów mogą zajmować się  organizacją  działalności edukacyjnej dorosłych w szkolnictwie, w agendach rządowych, jednostkach samorządu terytorialnego, stowarzyszeniach i fundacjach oraz w instytucjach zajmujących się aktywizacją zawodową osób dorosłych.
O specjalności

Nauka  4 semestry  i kończy się egzaminem dyplomowym połączonym z obroną pracy magisterskiej i uzyskaniem tytułu magistra.

Studia  mają charakter studiów kwalifikacyjnych. Ich program, będący kontynuacją  i rozszerzeniem programu studiów I stopnia w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, jest uzupełniony o zagadnienia dotyczące nowoczesnych technologii w edukacji.

Poprzez rozszerzenie treści programowych przygotowuje się absolwenta  do pracy w instytucjach oświatowych   z młodzieżą w starszym wieku szkolnym  (w tym z uczniami szkół ponadpodstawowych), poszerza się jego uprawnienia i możliwości zatrudnienia. Kontynuacja wybranych przedmiotów przyczynia się  do podwyższenia posiadanych już kwalifikacji intelektualnych i zawodowych.

Absolwent  studiów II stopnia  na kierunku Pedagogika w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej z nowoczesnymi technologiami w edukacji rozszerza  posiadane oraz zdobywa nowe kwalifikacje i uprawnienia zawodowe zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. poz. 1575) oraz z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela – Załączniki nr 1 (Dz. U. poz.1450).

Nowe kwalifikacje dotyczą także przygotowania  do wykorzystywania ogólnie dostępnych narzędzi informatycznych oraz sprzętu multimedialnego w codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej z uczącymi się osobami. Studenci  poznają m.in. możliwości pracy edukacyjnej  w trybie online  w postaci  e-learningu oraz m-learningu, wykorzystania w procesie kształcenia elektronicznych zestawów edukacyjnych, zapoznają się także z zagadnieniem  kodowania i robotyki dla dzieci.

Studia zapewniają kwalifikacje do zajmowania stanowiska:

– nauczyciela pedagoga szkolnego w przedszkolach i szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych, w  placówkach oświatowo-wychowawczych

– nauczyciela wychowawcy  w świetlicach szkolnych

– nauczyciela wychowawcy w internatach szkol ponadpodstawowych

-wychowawcy w domach dziecka i w ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych

– opiekuna w  domach pomocy społecznej

–  wychowawcy w ogniskach wychowawczych

– pedagoga w placówkach aktywizowania osób dorosłych

– pedagoga w ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych, w ośrodkach pomocy dziecku i rodzinie, w placówkach diagnostyczno-konsultacyjnych, w urzędach i organizacjach pozarządowych, w hospicjach.

Absolwent  może znaleźć także zatrudnienie:

– w szkołach i innych placówkach oświatowych, jako  osoba wspomagająca przygotowanie urządzeń technologicznych do celów dydaktycznych

– na stanowisku nauczyciela zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych z zakresu edukacji medialnej i dziecięcego programowania (kodowania)

– w firmach i spółkach, w organizacjach i urzędach, w których potrzebni są specjaliści ds. mediów , edukacji medialnej i opartej o nowoczesne technologie

–  w ośrodkach ekspozycyjno-szkoleniowych oraz w placówkach kulturalno-oświatowych, m. in. takich jak: centra konferencyjne, ośrodki kultury lub świetlice osiedlowe, pracownie komputerowe, audiowizualne.

Program studiów w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej z nowoczesnymi technologiami  w edukacji na kierunku Pedagogika na Wydziale Studiów Edukacyjnych powstał w ramach realizacji projektu pt. „Kompleksowy program rozwoju Ateneum – Szkoły Wyższej w Gdańsku” zadania nr 1 – Moduł programów kształcenia. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.
Przykładowe Przedmioty
– Pedagogika szkoły
– Pedeutologia
– Współczesne problemy pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej
– Pedagogika rodziny
– Pedagogika czasu wolnego
-Organizowanie środowiska wychowawczego w szkole
– Problemy pieczy zastępczej
– Metodyka pracy nauczyciela pedagoga w szkole ponadpodstawowej
– Komunikacja w edukacji
– Metodyka pracy starszoharcerskiej
– Metodyka zajęć pozalekcyjnych w szkole ponadpodstawowej
– Metodyka aktywizowania społeczno-kulturalnego osób dorosłych
– Metodyka zajęć stymulujących kreatywność seniorów
–  Grafika komputerowa dla nauczycieli
– Nowoczesne technologie w edukacji osób z niepełnosprawnością
– Nowoczesne technologie informatyczne w pracy z uczniem najmłodszym
– Kodowanie i robotyka dla dzieci
– Wykorzystanie elektronicznych zestawów  edukacyjnych w kształceniu szkolnym  i pozaszkolnym.
Student
Studenci mogą zapisywać się do kół naukowych, gdzie będą mieli okazję na poszerzenie swojej wiedzy, nawiązanie nowych znajomości oraz aktywne uczestnictwo w życiu Uczelni. Mogą także pogłębiać wiedzę ogólną i specjalnościową uczestnicząc w programach wymiany międzynarodowej ERASMUS.
W ATENEUM-Szkole Wyższej działa również parlament studencki, który serdecznie zachęca wszystkich studentów do aktywnego udziału w organizowanych akcjach i wyjazdach.
Uczelnia posiada doskonale wyposażoną salę komputerową, studio radiowe i telewizyjne z których korzystać mogą nasi studenci.
Uczelnia otwarta jest na studentów niepełnosprawnych. Do ich dyspozycji pozostają pomoce naukowe ułatwiające przyswajanie wiedzy jak również udogodnienia mające na celu usprawnienie poruszania się na terenie Uczelni.
Absolwent
Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w różnych placówkach edukacyjnych, oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych oraz innych pełniących funkcje prewencyjne, profilaktyczne, terapeutyczne, pomocowe, doradcze.
Absolwent  potrafi :
– planować i organizować proces kształcenia w ramach zajęć dodatkowych dla dzieci we wczesnym i średnim wieku szkolnym z zakresu edukacji medialnej, w tym – wczesnego programowania (kodowania) oraz robotyki
– wykorzystywać elektroniczne zestawy  edukacyjne  w kształceniu szkolnym  i pozaszkolnym.
– tworzyć projekty, plany i scenariusze pracy pozwalające realizować założenia zajęć z wykorzystaniem mediów  i nowoczesnych technologii
– podejmować działania mające na celu nawiązywanie współpracy z instytucjami zajmującymi się edukacją medialną i wykorzystującymi nowoczesne technologie w kształceniu.
Absolwent jest przygotowany do działalności prospołecznej, uczestnictwa w życiu społecznym, samodoskonalenia oraz podjęcia studiów w szkołach doktorskich i studiów podyplomowych.

 

O studiach:

Nauka trwa 3 semestry. Kończy się egzaminem dyplomowym połączonym z obroną pracy magisterskiej i uzyskaniem tytułu magistra.
Celem studiów, które mają  charakter magisterskich studiów uzupełniających,  jest poszerzenie kwalifikacji zdobytych na studiach  I stopnia o wiedzę i umiejętności umożliwiające pracę opiekuńczo-wychowawczą, socjalno-wychowawczą  w placówkach edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, a także w szeroko rozumianym środowisku otwartym.
Studia II stopnia na kierunku Pedagogika w zakresie Pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej dają wiedzę niezbędną do swobodnego posługiwania się teoriami pedagogicznymi we własnej praktyce zawodowej, do samorozwoju, kształtuje umiejętności dokonywania trafnych ocen i formułowania sądów, wzbogaca refleksyjne i krytyczne myślenie zarówno nad teorią, jak i praktyką edukacyjną.
Studia te stanowią punkt wyjścia do dalszego kształcenia specjalistycznego i zawodowego dla absolwentów z tytułem magistra.
Istnieje możliwość zdobycia przygotowania pedagogicznego w rozumieniu Rozporządzenia MEN z 1 sierpnia 2017,  §2, pkt.2, poprzez podjęcie dodatkowego modułu realizowanego w semestrze czwartym.
 

Wybrane przedmioty specjalnościowe:

– Pedagogika opiekuńcza
– Pedagogika rodziny
– Pedagogika szkoły
– Organizowanie środowiska wychowawczego w szkole
– Doradztwo zawodowe
– Metodyka pracy harcerskiej
– – Dysfunkcje w rodzinie z problemem uzależnienia
 

Student:

 Studenci mogą zapisywać się do kół naukowych, gdzie będą mieli okazję na poszerzenie swojej wiedzy, nawiązanie nowych znajomości oraz aktywne uczestnictwo w życiu Uczelni. Mogą także pogłębiać wiedzę ogólną i specjalnościową uczestnicząc w programach wymiany międzynarodowej ERASMUS.
W ATENEUM-Szkole Wyższej działa również parlament studencki, który serdecznie zachęca wszystkich studentów do aktywnego udziału w organizowanych akcjach i wyjazdach.
Uczelnia posiada doskonale wyposażoną salę komputerową, studio radiowe i telewizyjne z których korzystać mogą nasi studenci.
Uczelnia otwarta jest na studentów niepełnosprawnych. Do ich dyspozycji pozostają pomoce naukowe ułatwiające przyswajanie wiedzy jak również udogodnienia mające na celu usprawnienie poruszania się na terenie Uczelni.
 

Absolwent:

Absolwent studiów na kierunku Pedagogika w zakresie Pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej  jest wyposażony w wiedzę i umiejętności obejmujące przygotowanie w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej. Posiada  więc umiejętności wspierania rodziny, szkoły i społeczności lokalnej w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
Może podejmować studia w szkołach doktorskich i studia podyplomowe.

 

O studiach:

Nauka  4 semestry  i kończy się egzaminem dyplomowym połączonym z obroną pracy magisterskiej i uzyskaniem tytułu magistra.
Studia  mają charakter studiów kwalifikacyjnych. Adresowane są osób posiadających przygotowanie pedagogiczne. Ich program jest kontynuacją  i rozszerzeniem programu studiów I stopnia w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej. Poprzez rozszerzenie treści programowych przygotowuje się absolwenta  do pracy w instytucjach oświatowych   z młodzieżą w starszym wieku szkolnym  (w tym z uczniami szkół ponadpodstawowych). Kontynuacja wybranych przedmiotów przyczynia się  do podwyższenia posiadanych już kwalifikacji intelektualnych i zawodowych.
Absolwent  studiów II stopnia  na kierunku Pedagogika w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej rozszerza  posiadane oraz zdobywa nowe kwalifikacje i uprawnienia zawodowe zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. poz. 1575) oraz z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela – Załączniki nr 1 (Dz. U. poz.1450).
Studia zapewniają kwalifikacje do zajmowania stanowiska:
– nauczyciela pedagoga szkolnego w przedszkolach i szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych, w  placówkach oświatowo-wychowawczych
– nauczyciela wychowawcy  w świetlicach szkolnych
– nauczyciela wychowawcy w internatach szkol ponadpodstawowych
-wychowawcy w domach dziecka i w ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych
-opiekuna w  domach pomocy społecznej
–  wychowawcy w ogniskach wychowawczych
-pedagoga w placówkach aktywizowania osób dorosłych
– pedagoga w ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych, w ośrodkach pomocy dziecku i rodzinie, w placówkach diagnostyczno-konsultacyjnych, w urzędach i organizacjach pozarządowych, w hospicjach.
 

Wybrane przedmioty specjalnościowe:

– Pedagogika szkoły
– Pedeutologia
– Współczesne problemy pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej
– Psychologiczne aspekty wspomagania i rozwoju
-.Pedagogika rodziny
– Pedagogika czasu wolnego
-Organizowanie środowiska wychowawczego w szkole
– Problemy pieczy zastępczej
– Metodyka pracy nauczyciela pedagoga w szkole ponadpodstawowej
– Komunikacja w edukacji
– Metodyka pracy starszoharcerskiej
– Metodyka zajęć pozalekcyjnych w szkole ponadpodstawowej
– Metodyka aktywizowania społeczno-kulturalnego osób dorosłych
– Metodyka zajęć stymulujących kreatywność seniorów

Student:

 Studenci mogą zapisywać się do kół naukowych, gdzie będą mieli okazję na poszerzenie swojej wiedzy, nawiązanie nowych znajomości oraz aktywne uczestnictwo w życiu Uczelni. Mogą także pogłębiać wiedzę ogólną i specjalnościową uczestnicząc w programach wymiany międzynarodowej ERASMUS.
W ATENEUM-Szkole Wyższej działa również parlament studencki, który serdecznie zachęca wszystkich studentów do aktywnego udziału w organizowanych akcjach i wyjazdach.
Uczelnia posiada doskonale wyposażoną salę komputerową, studio radiowe i telewizyjne z których korzystać mogą nasi studenci.
Uczelnia otwarta jest na studentów niepełnosprawnych. Do ich dyspozycji pozostają pomoce naukowe ułatwiające przyswajanie wiedzy jak również udogodnienia mające na celu usprawnienie poruszania się na terenie Uczelni.
 

Absolwent:

Absolwent studiów kierunku pedagogika w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej posiada przygotowanie w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, podstaw terapii pedagogicznej, a także  kompetencje metodyczne konieczne  dla działalności opiekuńczo-wychowawczej (nauczyciela wychowawcy, nauczyciela pedagoga).
Absolwent posiada umiejętności wspierania rodziny, szkoły i społeczności lokalnej w rozwiązywaniu problemów wychowawczych..
Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w różnych placówkach edukacyjnych, oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych oraz innych pełniących funkcje prewencyjne, profilaktyczne, terapeutyczne, pomocowe, doradcze.
Może podejmować studia w szkołach doktorskich i studiów podyplomowych.
O specjalności
Nauka trwa 3  lub 4 semestry*  i kończy się egzaminem dyplomowym połączonym z obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu magistra.
Celem studiów, które mają  charakter studiów uzupełniających,  jest zdobycie wiedzy z zakresu  z zakresu pedagogiki, filozofii, psychologii i socjologii dotyczącą koncepcji człowieka, jego rozwoju i funkcjonowania w środowisku społecznym i kulturowym.
Dają także podstawową wiedzę i umiejętności niezbędne do upowszechniania wiedzy o sztukach plastycznych, audiowizualnych, literaturze, teatrze i muzyce, do wyzwalania postaw twórczych.
Ukończenie tych  studiów daje prawo do pracy zgodnie z kwalifikacjami zdobytymi na studiach I stopnia.
 
*Zdobywanie uprawnień pedagogicznych lub nauczycielskich
Absolwenci studiów 4-semestralnych drugiego stopnia, na kierunku pedagogika, na każdej specjalności uzyskują przygotowanie pedagogiczne w rozumieniu Rozporządzenia MEN z 1 sierpnia 2017, , §2, pkt.2,  a na studiach w zakresie  Terapii pedagogicznej z socjoterapią – zdobędą uprawnienia nauczycielskie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012r., w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.
Studia drugiego stopnia 3-semestralne na kierunku pedagogika mogą podejmować osoby, posiadające uprawnienia pedagogiczne lub nauczycielskie, a także kandydaci nie zainteresowani uzyskaniem takich uprawnień.
Przykładowe Przedmioty
• Współczesne koncepcje filozofii
• Współczesne koncepcje etyki
• Współczesne problemy socjologii
• Współczesne problemy psychologii
• Metodologia badań społecznych
• Prawo oświatowe
• Komunikacja w edukacji
• Pedagogika porównawcza
• Pedeutologia
• Pedagogika ogólna
• Współczesne  teorie kultury
• Antropologia kulturowa
• Pedagogika kultury
• Pedagogika międzykulturowa
• Teoria wychowania estetycznego
• Metodyka zajęć  kulturalno-oświatowych
Student
Studenci mogą zapisywać się do kół naukowych, gdzie będą mieli okazję na poszerzenie swojej wiedzy, nawiązanie nowych znajomości oraz aktywne uczestnictwo w życiu Uczelni. Mogą także pogłębiać wiedzę ogólną i specjalnościową uczestnicząc w programach wymiany międzynarodowej ERASMUS.
Dla osób zainteresowanych sportem na terenie Uczelni działa AZS o bogatej historii mogący pochwalić się znakomitymi osiągnięciami w wielu dyscyplinach.
W ATENEUM-Szkole Wyższej działa również parlament studencki, który serdecznie zachęca wszystkich studentów do aktywnego udziału w organizowanych akcjach i wyjazdach.
 Uczelnia posiada  doskonale wyposażoną salę komputerową, z której korzystać mogą nasi studenci.
Uczelnia otwarta jest na studentów niepełnosprawnych. Do ich dyspozycji pozostają pomoce naukowe ułatwiające przyswajanie wiedzy jak również udogodnienia mające na celu usprawnienie poruszania się na terenie Uczelni.
Absolwent
Absolwent studiów na kierunku pedagogika w zakresie pedagogiki kulturalno-oświatowej posiada – posiada podstawową wiedzę związaną z kulturą i sztuką, a także dotyczącą działalności kulturalnej w różnych środowiskach.
 Potrafi uwzględniać występujące w środowisku lokalnym zjawiska międzykulturowe.
 Absolwenci tych studiów podejmują pracę zgodnie z kwalifikacjami zdobytymi na studiach I stopnia.
 Ukończenie  studiów II stopnia [magisterskich] przygotowuje do podjęcia studiów doktorskich oraz  studiów podyplomowych.
O specjalności
Nauka  trwa 4 semestry i kończy się egzaminem dyplomowym połączonym z obroną pracy magisterskiej i uzyskaniem tytułu magistra.
Studia, mające charakter studiów uzupełniających, adresowane są do osób zainteresowanych rozszerzeniem  kwalifikacji zawodowych do zajmowania stanowiska  pedagoga  w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej zdobytych na studiach pierwszego stopnia. 
Poprzez rozszerzenie treści programowych przygotowuje się absolwenta  do pracy w instytucjach oświatowych   z młodzieżą w starszym wieku szkolnym  (w tym z uczniami szkół ponadpodstawowych), poszerza się jego uprawnienia i możliwości zatrudnienia. Kontynuacja wybranych przedmiotów przyczynia się  do podwyższenia posiadanych już kwalifikacji intelektualnych i zawodowych.
Studia prowadzone są zgodnie z wymagani określonymi  w  Rozporządzeniu MNiSW z 25.07. 2019r.w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Załącznik nr1 i Załącznik nr3 Rozporządzenia) orazzgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.
Studia na kierunku Pedagogika w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej zapewniają kwalifikacje do zajmowania stanowiska:
 • wychowawcy w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych
 • nauczyciela wychowawcy w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
 • nauczyciela pedagoga w przedszkolach i szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych
 • nauczyciela wychowawcy w świetlicach szkolnych i internatach szkół ponadpodstawowych
 • nauczyciela w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych wchodzących w skład młodzieżowych ośrodków wychowawczych, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich
 • wychowawcy w policyjnych izbach dziecka w świetlicach środowiskowych, placówkach interwencyjnych i socjalizacyjnych, placówkach wielofunkcyjnych, placówkach readaptacyjnych i resocjalizacyjnych podlegających Ministerstwu Zdrowia oraz w kurateli sądowej i innych placówkach o charakterze resocjalizującym.
Przykładowe Przedmioty
 • Współczesne problemy pedagogiki resocjalizacyjnej 
 • Środki resocjalizacji nieletnich w prawodawstwie polskim 
 • Pomoc postpenitencjarna w środowisku lokalnym
 • Wybrane zagadnienia penitencjarystyki 
 • Praca resocjalizacyjna 
 • Socjoterapia w resocjalizacji 
 • Wybrane systemy resocjalizacji na świecie 
 • Psychospołeczne uwarunkowania uzależnień 
 • Metodyka pracy nauczyciela pedagoga w szkole ponadpodstawowej Metodyka pracy resocjalizacyjnej 
 • Metodyka zajęć pozaszkolnych 
 • Metodyka pracy z rodziną dysfunkcyjną 
 • Metodyka pracy ze sprawcami przestępstwseksualnych.
Student
Studenci mogą zapisywać się do kół naukowych, gdzie będą mieli okazję na poszerzenie swojej wiedzy, nawiązanie nowych znajomości oraz aktywne uczestnictwo w życiu Uczelni. Mogą także pogłębiać wiedzę ogólną i specjalnościową uczestnicząc w programach wymiany międzynarodowej ERASMUS.
Dla osób zainteresowanych sportem na terenie Uczelni działa AZS o bogatej historii mogący pochwalić się znakomitymi osiągnięciami w wielu dyscyplinach.
W ATENEUM-Szkole Wyższej działa również parlament studencki, który serdecznie zachęca wszystkich studentów do aktywnego udziału w organizowanych akcjach i wyjazdach.
Uczelnia posiada  doskonale wyposażoną salę komputerową, z której korzystać mogą nasi studenci.
Uczelnia otwarta jest na studentów niepełnosprawnych. Do ich dyspozycji pozostają pomoce naukowe ułatwiające przyswajanie wiedzy jak również udogodnienia mające na celu usprawnienie poruszania się na terenie Uczelni.
Absolwent
Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w różnych placówkach edukacyjnych, oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych oraz innych pełniących funkcje prewencyjne, profilaktyczne, terapeutyczne, pomocowe, doradcze.
Posiada kwalifikacje doprowadzenia zajęć resocjalizacyjnych uwzględniających indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne osób niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym, w szkołach ponadpodstawowych i placówkach dla nieletnich.
Jest przygotowany do działalności prospołecznej, uczestnictwa w życiu społecznym, samodoskonalenia oraz podjęcia studiów w szkołach doktorskich i studiów podyplomowych.
Opłaty za studia

Wpisowe 0 zł

kierunek/specjalność

tryb

 czesne za semestr 

5 rat w sem.

6 rat w sem.

edukacja wczesnoszkolna
i przedszkolna II stopnia
stacjonarne
2500
 510 zł m-c 
 427 zł m-c 
edukacja wczesnoszkolna
i przedszkolna II stopnia
niestacjonarne
3000
610 zł m-c
510 zł m-c
 


Kontakt: rekrutacja@ateneum.edu.pl

telefon: 784 374 410