BUSINESS AND LANGUAGES (B&L)

O studiach
Pierwsze tego typu studia w Polsce!
Praktyczny kierunek studiów dedykowany sektorowi nowoczesnych usług biznesowych BPO / SSC.

Kierunek realizowany przez Międzyuczelniany Wydział Biznesowo-Lingwistyczny Sopockiej Szkoły Wyższej i Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku.
Studia na kierunku B&L to międzynarodowa ścieżka edukacyjna o profilu praktycznym. Skierowana do osób, które pragną zdobyć wiedzę i kompetencje niezbędne w prowadzeniu biznesu na rynkach globalnych lub do pracy w organizacjach międzynarodowych,
Studiując B&L na trzech pierwszych semestrach podnosisz kompetencje z języka angielskiego i drugiego języka obcego (niemieckiego, szwedzkiego, hiszpańskiego, włoskiego). Od trzeciego semestru wybierasz swoją specjalność biznesową np.:
– Human Resources
– International Accounting
– International Business

 
Nauka języka angielskiego od poziomu B1 do C2.
Możliwość uzyskania certyfikatu Cambridge, dzięki współpracy z Centrum Egzaminacyjnym British Council.
Nauka drugiego języka obcego od poziomu. podstawowego do B2
Program studiów 

SPECJALNOŚCI

International Business

Specjalność International Business oferuje unikalny i nowoczesny w skali kraju program z zakresu biznesu międzynarodowego oparty na wiedzy z ekonomii, prawa, finansów i zarządzania. W trakcie realizacji programu International Business student poznaje najbardziej aktualne zjawiska zachodzące w Europie oraz  na świecie. Absolwent tej specjalności będzie posiadał kompetencje menedżerskie i międzykulturowe i będzie doskonale przygotowany do pracy w środowisku multikulturowym.
Specjalność International Business prowadzona jest całkowicie w języku angielskim.
Absolwent specjalności International Business ma wiedzę i kompetencje niezbędne do pracy w międzynarodowych korporacjach, może prowadzić własny międzynarodowy biznes, pracować w strukturach UE.

Rachunkowość Korporacyjna

Charakterystyka studiów
Rachunkowość to międzynarodowy język biznesu, w którym za pomocą liczb i relacji między nimi przedstawia się stan majątkowy oraz sytuację finansową przedsiębiorstwa. Nowoczesna rachunkowość, to nie tylko tworzenie informacji dla potrzeb sprawozdawczości finansowej, ale zbieranie ich przede wszystkim dla potrzeb zarządzania przedsiębiorstwem działającym na globalnym rynku.
Celem studiów jest przekazanie aktualnej wiedzy z zakresu:
• metodyki stosowanej w praktyce rachunkowości, interpretacji autonomiczności prawa bilansowego i podatkowego, funkcji i zadań rachunkowości, czytania informacji dostarczanych przez system rachunkowości,
• zasad rachunku kosztów dla jednostki gospodarczej, ich grupowania, alokacji oraz kontroli;
• podstawowych kategorii finansowych dotyczących finansów przedsiębiorstwa;
• prawa pracy jako jednego z narzędzi polityki kadrowej i kształtowania kosztów pracy przedsiębiorstwa..

Absolwent


Absolwent zdobędzie wiedzę z zakresu: zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych, pozna sposoby rozliczania kosztów w przedsiębiorstwie, sposoby budżetowania kosztów i przychodów oraz sporządzania sprawozdań finansowych. Zdobędzie także wiedzę z zakresu prawa pacy i ubezpieczeń gospodarczych oraz sposobów oceny działalności przedsiębiorstwa.

W ramach studiów będą realizowane następujące bloki tematyczne m.in:
– wprowadzenie do rachunkowości finansowej
– rachunkowość finansowa
– ewidencja i rozliczanie kosztów
– sprawozdawczość finansowa i jej analiza
– rozrachunki z tytułu podatku od towarów i usług
– rozrachunki z pracownikami
– elementy prawa pracy
– ubezpieczenia społeczne
– podatki w krajach UE

Zarządzanie zasobami ludzkimi
Po zakończeniu studiów absolwenci specjalności będą mieć użyteczną wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. W szczególności będą potrafili:
 • Zaplanować i zorganizować proces rekrutacyjny
 • Przeprowadzić wstępne wywiady kwalifikacyjne
 • Dobrać narzędzia kwalifikacyjne do oceny kandydata do pracy
 • Dokonywać analizy kwalifikacji i kompetencji pracowników zatrudnionych w ich organizacjach
 • Scharakteryzować prawne uwarunkowania zatrudnienia pracowników (rodzaje umów, elastyczne formy zatrudnienia, organizacji pracy)
 • Zaplanować proces i wesprzeć kierowników w przeprowadzeniu oceny pracowników
 • Wspierać menedżerów w procesie motywowania pracowników
 • Rozpoznawać i uczestniczyć w rozwiązywania społecznych, kulturowych i psychologicznych problemów
 • Radzić sobie w sytuacjach trudnych i wspierać innych w procesie zmian
 Perspektywy pracy (miejsca pracy)
Specjalność przygotowuje merytorycznie osoby, które chcą wybrać jedną z nastepujacych ścieżek rozwoju zawodowego:
1. praca w działach personalnych średnich i dużych firm polskich i międzynarodowych w różnych obszarach biznesu (produkcja, finanse, usługi), np. na stanowiskach: specjalista ds. personalnych, specjalista ds. rekrutacji, specjalista ds. oceny i rozwoju, talent manager
2. praca w centrach usług wspólnych dużych międzynarodowych korporacji przy obsłudze wyspecjalizowanych procesów biznesowych prowadzonych na rzecz własnej firmy lub firm zewnętrznych (sektor BPO/SSC) na stanowiskach: junior specialist oraz specialist
3. wykonywanie zawodu doradcy i konsultanta w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, w tym także szkoleniowca – trenera, doradcy zawodowego, coacha
4. praca w biurach karier i urzędach pracy.
Ponadto przekazywana wiedza wspomaga rozwój osób, które chcą pełnić stanowiskach kierownicze i specjalistyczne, niekoniecznie związane z obszarem HR.
Wybrane przedmioty

Bloki przedmiotów:

 • przedmioty związane z językami obcymi w biznesie (słownictwo biznesowe, konwersacja i prezentacja, korespondencja biznesowa) – 870 godzin/3 lata studiów;
 • przedmioty ekonomiczne i prawno-gospodarcze (np. ekonomia menedżerska, podstawy zarządzania, metody ilościowe);
 • przedmioty kompetencji miękkich (np. komunikacja w zespole i organizacji, prezentacje biznesowe, wystąpienia publiczne, zarządzanie czasem, budowanie marki własnej);
 • przedmioty związane z technologiami informacyjnymi w organizacji nauczane w języku obcym;
 • przedmioty do wyboru: pogłębiające i uzupełniające tematykę wybranej specjalizacji zawodowej z obszaru np. zarządzania finansami, rachunkowości, logistyki, obsługi klienta, zarządzania zasobami ludzkimi, gdzie językiem wykładowym będzie język angielski

Tok studiów:

 • doskonalenie konwersacji w języku angielskim do poziomu C1 – 4 semestry (240 godzin);
 • nauka drugiego języka obcego (możliwa również od poziomu 0) do poziomu B2 – 5 semestrów (630 godzin) Sugerowany przez pracodawców język niemiecki (w badaniu zapotrzebowania);
 • zapoznanie ze specyfiką pracy organizacji wielokulturowej;
 • nauka podstaw biznesu w języku angielskim – od 3 semestru;
 • wybór specjalizacji biznesowej (program dyplomowania) – od 4 semestru;
 • kształcenie dualne – praktyka w firmie z branży BPO/SSC, zgodna z wybraną specjalizacją biznesową i seminarium dyplomowe – 6 semestr.
Zajęcia będą realizowane między innymi w Laboratorium Profesjonalnych Systemów Przetwarzania Danych, wyposażonego w najnowsze oprogramowania bazodanowe firm Microsoft, IBM, SAP, Oracle
Atuty
Studia na kierunku Business & Languages to:
 • Połączenie doświadczenia praktyków biznesu z intensywną nauką 2 języków obcych
 • Gwarancja jednego semestru praktyk w korporacjach krajowych i międzynarodowych.
 • Studia wzorowane na najnowszych trendach uczelni światowych.
 • Program studiów tworzony wspólnie z pracodawcami.
 • Wykłady specjalizacyjne prowadzone przez praktyków biznesu.
 • Nowoczesne narzędzia informatyczne klasy ERP (SAP, Oracle).
 • Wykładowcy polscy i zagraniczni.
 • Zajęcia prowadzone w małych grupach w wielokulturowym otoczeniu.
 • Blisko 50% programu studiów stanowią języki obce.
Wybrane przedmioty

Aby zapisać się na studia pierwszego stopnia na kierunku Business and Languages zapraszamy do elektronicznej rekrutacji: REKRUTACJA ONLINE