Arteterapia

O kierunku
Studia mają charakter kwalifikacyjny, umożliwiają nauczycielom zdobycie uprawnień do nauczania drugiego przedmiotu/ prowadzenia zajęć edukacyjnych z przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie” .
Celem studiów jest umożliwienie zdobycia interdyscyplinarnej  wiedzy  odnoszącej  się  do małżeństwa  i rodziny    z    obszaru    nauk    filozoficznych,    psychologiczno-pedagogicznych, biomedycznych i socjologiczno-prawnych.
Oprócz uzyskania kwalifikacji zawodowych, przygotowania merytorycznego,  słuchacze zyskują kompleksowe przygotowanie w zakresie dydaktyki (metodyki nauczania) przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie” oraz kompetencje pozwalające na efektywną realizację procesu kształcenia w obszarze tego przedmiotu na wszystkich etapach edukacyjnych.
 
Wykłady, ćwiczenia, warsztaty i seminaria prowadzą nauczyciele akademiccy oraz wybitni specjaliści i doświadczeni praktycy.
 
Koszt studiów (możliwość wyboru płatności ratalnej/semestralnej)
I semestr – 1500 zł
II semestr – 1500 zł
III semestr – 1600 zł 
WYMAGANE DOKUMENTY W PROCESIE REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE dla KANDYDATÓW Z POLSKI
1. Poświadczona przez Ateneum-Szkołę Wyższą w Gdańsku kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (oryginał do wglądu) oraz dokumenty wymienione w punkcie 8, jeśli warunkiem przyjęcia na wybrane studia podyplomowe jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego/kwalifikacji nauczycielskich na drugim i trzecim etapie edukacyjnym.
2. CV – Curriculum Vitae.
3. Aktualna, podpisana imieniem i nazwiskiem fotografia kandydata, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
4. Podanie z ankietą osobową według wzoru Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku (drukowany dwustronnie).
5. 2 egzemplarze umowy o świadczenie usług edukacyjnych na studiach podyplomowych (drukowane dwustronnie) wraz z załącznikami dotyczącymi opłat
6. Kopia dowodu wpłaty za kształcenie na studiach podyplomowych (po zawarciu umowy,w dniu jej zawarcia).
7. W przypadku studiów podyplomowych, dla których warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.08.2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575) lub kwalifikacji nauczycielskich według Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (DZ.U. 2012.poz.131)- należy dołączyć oryginał dokumentu, który potwierdza w/w uprawnienia. Dokumentami potwierdzającymi w/w uprawnienia są:
suplement do dyplomu i zawarte w pkt. 5.2 suplementu informacje o posiadanym przygotowaniu pedagogicznym/kwalifikacjach nauczycielskich,
-przypadku braku suplementu do dyplomu (ukończenie studiów przed 2004 rokiem) karta przebiegu studiów lub kopia indeksu lub zaświadczenie z Uczelni macierzystej wydane przez Dziekana Wydziału/Rektora Uczelni lub akt nadania stopnia kontraktowego/mianowanego/dyplomowanego lub zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnych kursów pedagogicznych (zgoda Kuratorium Oświaty do 2014 r.).
Przykładowe Przedmioty
W ramach realizacji programu studiów przekazywana jest wiedza m.in. na temat:
–          filozoficznych, społeczno-kulturowych, biologicznych, medycznych, psychologicznych i prawnych podstaw życia małżeńskiego i rodzinnego;
–          rozwoju człowieka w cyklu życia, zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym, społecznym, moralnym i duchowym;
–          pomocy w przygotowaniu się do zrozumienia i akceptacji przemian okresu dojrzewania, rozumienia zagrożeń i pokonywania trudności okresu dorastania.
–          etapów życia rodzinnego, rodzajów więzi rodzinnych,  budowania relacji, komunikacji   i dialogu małżeńskiego i rodzicielskiego;
–          zasad i norm etycznych odnoszących się do życia małżeńskiego, rodzinnego i społecznego, ze szczególnym uwzględnieniem zdrowia prokreacyjnego i  ochrony ludzkiego życia;
–          współczesnych teorii i paradygmatów dotyczących wychowania, uczenia się i nauczania oraz uwarunkowania tych procesów,  rozpoznawania zagrożeń;
–          sposobów wspierania rodziny w wypełnianiu przez nią funkcji prokreacyjnej poprzez znajomość metod rozpoznawania i dysponowania własną płodnością;
–          sposobów wspierania rodziny w sytuacjach trudnych i konfliktowych, diagnozowania przyczyn i skutków kryzysów małżeńskich i rodzinnych;
polityki społecznej oraz  instytucji poradnictwa rodzinnego i organizacji działających na rzecz małżeństwa i rodziny
Atuty
Specyfiką naszego Studium jest wyposażenie słuchaczy nie tylko w wiedzę, umiejętności
i kompetencje społeczne z zakresu problematyki prorodzinnej i seksualnej czy umiejętności praktycznego wykorzystania jej w bezpośredniej pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzicami, ale również, a może przede wszystkim, twórcze podejście do rozwiązywania problemów i pokonywania trudności. Kładziemy nacisk na dociekliwość poznawczą ukierunkowaną na rozpoznawanie, dokonywanie  uzasadnionych wyborów, hierarchizacji
 i urzeczywistniania wartości służących rozwojowi osoby ludzkiej.
Z złożenia więc treści i formy ich udostępniania zmuszają słuchaczy do namysłu, refleksji , samodzielnych ocen i odpowiedzialnych wyborów pod kątem wspierania harmonijnego rozwoju dziecka, w tym – rozwoju psychoseksualnego;
Student
Studia skierowane są do osób, które  ukończyły studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie i posiadają przygotowanie pedagogiczne w rozumieniu Rozporządzenia MEN z 01.08.2017 r. lub kwalifikacje nauczycielskie w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25.07.2019 r.
Adresatami studiów są osoby chcące pogłębiać swoje kwalifikacje zawodowe w zakresie wychowania do życia w rodzinie. Oferta kierowana jest do absolwentów studiów I stopnia, którzy uzyskali tytuł licencjata, absolwentów stacjonarnych lub niestacjonarnych studiów II stopnia lub absolwentów stacjonarnych i niestacjonarnych studiów 5-letnich z zakresu: pedagogiki wczesnoszkolnej, pedagogiki o specjalności nauczycielskiej, kierunków nauczycielskich, z uprawnieniami pedagogicznymi.
O kierunku
Czas trwania studiów: 2 semestralne – 240 godzin.
Studia spełniają wymagania przewidziane dla studiów podyplomowych. Zajęcia prowadzone podczas zjazdów odbywających się co 2-3 tygodnie, w soboty i niedziele, w Ateneum – Szkole Wyższej w Gdańsku.
Oferta skierowana do osób posiadających kwalifikacje pedagogiczne, chcących udoskonalić swoje umiejętności oraz warsztat nauczycielski. Studia dla nauczycieli, edukatorów, instruktorów. Oferta dla osób zainteresowanych nowoczesnymi metodami pracy atrakcyjnymi dla młodego pokolenia.
 
Cena za semestr (możliwość wyboru płatności ratalnej/semestralnej):
I semestr – 1700 zł
II semestr – 1800 zł
 
WYMAGANE DOKUMENTY W PROCESIE REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE dla KANDYDATÓW Z POLSKI
1. Poświadczona przez Ateneum – Szkołę Wyższą w Gdańsku kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (oryginał do wglądu) oraz dokumenty wymienione w punkcie 8, jeśli warunkiem przyjęcia na wybrane studia podyplomowe jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego/kwalifikacji nauczycielskich na drugim i trzecim etapie edukacyjnym.
2. CV – Curriculum Vitae.
3. Aktualna, podpisana imieniem i nazwiskiem fotografia kandydata, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
4. Podanie z ankietą osobową według wzoru Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku (drukowany dwustronnie).
5. 2 egzemplarze umowy o świadczenie usług edukacyjnych na studiach podyplomowych (drukowane dwustronnie) wraz z załącznikami dotyczącymi opłat
7. Kopia dowodu wpłaty za kształcenie na studiach podyplomowych (po zawarciu umowy, w dniu jej zawarcia).
8. W przypadku studiów podyplomowych, dla których warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.08.2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575) lub kwalifikacji nauczycielskich według Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (zał. 1)- należy dołączyć oryginał dokumentu, który potwierdza w/w uprawnienia. Dokumentami potwierdzającymi w/w uprawnienia są:
suplement do dyplomu i zawarte w pkt. 5.2 suplementu informacje o posiadanym przygotowaniu pedagogicznym/kwalifikacjach nauczycielskich,
-przypadku braku suplementu do dyplomu (ukończenie studiów przed 2004 rokiem) karta przebiegu studiów lub kopia indeksu lub zaświadczenie z Uczelni macierzystej wydane przez Dziekana Wydziału/Rektora Uczelni lub akt nadania stopnia kontraktowego/mianowanego/dyplomowanego lub zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnych kursów pedagogicznych (zgoda Kuratorium Oświaty do 2014 r.).
Wykaz przedmiotów
 • Projektowanie i wdrażanie innowacji oraz eksperymentów pedagogicznych
 • TiK w edukacji
 • Myślenie wizualne w edukacji
 • Współczesny wychowawca w działaniu
 • Praktyczne aspekty prawa i dokumentacji w pracy nauczyciela
 • Relacje w edukacji
 • Sytuacje kryzysowe w szkole
 • Drama i teatr forum w rozwijaniu umiejętności społecznych
 • Przestrzeń i przedsiębiorczość w edukacji
 • Projekty i granty w szkole
 • Interdyscyplinarność w edukacji
 • Kompetencje przyszłości
 • Metody i techniki coachingowe w edukacji
 • Trening kreatywności
 • Projektowanie procesu edukacyjnego
 • Praca z dzieckiem z FASD
 • Dostosowanie wymagań edukacyjnych
Atuty
Studia odpowiadają na sygnalizowane potrzeby nauczycieli i instruktorów edukacyjnych, którzy pragną pracować nowoczesnymi metodami. Zakres przedmiotowy to:Kompetencje miękkie w edukacji, myślenie wizualne, TiK w edukacji, przygotowanie do roli wychowawcy, praktyczne aspekty prawa oświatowego, praktyczne aspekty szkolnej dokumentacji, negocjacje i rozwiązywanie konfliktów, metody i współpraca z rodzicami, praca z uczniem w kryzysie, ocenianie ucznia, nauczanie blokowe, gry i zabawy w edukacji, dostosowanie wymagań edukacyjnych, innowacja pedagogiczna, eksperyment pedagogiczny, nauka ucznia metodami teatralnymi.
Kadra
Studia poprowadzi kadra: składająca się z nauczycieli praktyków, którzy są znani z wykorzystywania innowacyjnych i kreatywnych metod pracy w swojej codziennej pracy. Zaprosiliśmy do współpracy:
1. Irmina Żarska (OPIEKUN STUDIÓW)
2. Agata Sieńczak
3. Beata Chojnowska-Gąsiorek
4. Tomasz Rojek
5. Małgorzata Dobke-Buszman
6. Agata Baj
7. Vitezlava Hoffmann
8. Małgorzata Solowska
9. Anna Konarzewska
10. Sławomir Stromski
11. Izabela Jaskólska
12. Anna Blokus-Szkodzińska
13. Leszek Dowgiałło
14. Dorota Jankowiak-Dąbrowska
15. Ola Chodasz
16. Adam Perzyński
17. Dorota Kujawa-Weinke
18. Katarzyna Drausal
19. Katarzyna Stryjek
 
OPIEKUNKA KIERUNKU Irmina Żarska o sobie:
Irmina Zarska 1
Jestem absolwentką Uniwersytetu Gdańskiego, nauczycielem języka polskiego oraz koordynatorem do spraw wdrażania nowoczesnego systemu edukacji w Prywatnej Szkole Podstawowej im. T. Halika w Redzie, a także opiekunem kierunku Innowacyjne i kreatywne metody pracy z uczniem w Ateneum – Szkole Wyższej w Gdańsku. Poprowadzę ćwiczenia z zakresu myślenia wizualnego w edukacji.
Nauczanie to moje spełnione marzenie z dzieciństwa i jedno z ulubionych zajęć. Stale się dokształcam i poszukuję nowych wyzwań zawodowych. Uwielbiam wyszukiwać nowe metody pracy, rozmawiać z uczniami i poznawać innych nauczycieli uwielbiających swoją pracę. Prowadzę stronę na Facebooku „Irmina Żarska – Rysunkowy język polski”, na której dzielę się swoimi pomysłami na lekcje (głównie związanymi z myśleniem wizualnym). Gromadzi ona ponad 14 tysięcy obserwatorów. Prowadzę warsztaty dla nauczycieli oraz prelekcje podczas konferencji na temat wykorzystywania myślenia wizualnego w edukacji.
Założyłam Redzki Klub Kreatywnego Nauczyciela, jestem pomysłodawczynią i koordynatorem zespołu organizacyjnego konferencji edukacyjnych: Redzkiego Półmaratonu Edukacyjnego dla nauczycieli przedszkola i Redzkiego Maratonu Edukacyjnego, współorganizuję konferencje dla polonistów w różnych miejscach w kraju. W pracy staram się unikać nudy i podręcznika.
 
I. Blok edukacyjny studiów podyplomowych (4-5.04.2020 r.) – „Metoda dramy w rozwijaniu umiejętności społecznych”
Warsztat (16 godzin) poprowadzi Ola Chodasz, trenerka i superwizorka dramy.
Drama stosowana (ang. applied drama) angażując człowieka całościowo – jego emocje, ciało, wyobraźnię, refleksje – zmierza w kierunku zamierzonej zmiany. Drama daje wiele okazji, by być w różnych sytuacjach i rolach oraz improwizować w bezpiecznych, warsztatowych warunkach z prawdziwymi przeżyciami i głębokimi refleksjami.
Drama wykorzystuje narzędzia teatralne, ale nie wymaga zdolności aktorskich. Może być stosowana jako wsparcie w generowaniu scenariuszy spektakli, ale nie przedstawienie jest jej celem. Na warsztacie skupimy się na rozwijaniu umiejętności społecznych.
Nauczyciel w dramie tworzy dzieciom i młodzieży przestrzeń do uczenia się przez doświadczenie, które jest ucieleśnione i sytuacyjne. Ćwiczenia i narzędzia, jakie przećwiczymy pomogą nam, na starcie studiów, w integracji grupy, stworzeniu atmosfery zaufania i współpracy. Będą polem do doskonalenia umiejętności, np. nawiązywania więzi, komunikacji i innych.
W omówieniach oraz podczas pracy indywidualnej i grupowej uczestniczący nauczyciele przygotują się do przełożenia doświadczeń z warsztatu na pracę z młodymi ludźmi podczas godzin wychowawczych, w świetlicy szkolnej, czy na zajęciach dodatkowych.
PROGRAM I KORZYŚCI Z UDZIAŁU
Osoby uczestniczące poznają w działaniu:
 • ćwiczenia integracyjne, na współpracę, zaufanie, wychodzenie ze schematów, kreatywność, pobudzenie energii i koncentrację;
 • improwizacje: wprowadzana przez krótkie nakreślenie sytuacji i postaci oraz przez tzw. stymulatory, czyli zestaw przedmiotów, z których uczestnicy tworzą historię, a następnie wcielają się w jej bohaterów – według metodologii Johna Somersa (do wykorzystania np. do doskonalenia umiejętności rozwiązywania konfliktów, podejmowania decyzji, do zajęć profilaktycznych);
 • Teatr Obrazu na bazie metodologii Augusto Boala i w oparciu o autorskie opracowania zastosowania rzeźb i obrazów z ciał w pracy warsztatowej (do pogłębienia rozumienia problemów i wspólnego poszukiwania rozwiązań, do zajęć o tolerancji, reagowaniu na agresję itd.);
 • narzędzia wspomagające wchodzenie w role, poszerzanie rozumienia sytuacji, emocji i motywacji bohaterów oraz wychodzenie z ról;
 • skuteczność dramy w budowaniu kompetencji kluczowych (w tym wyniki międzynarodowych badań naukowych);
 • jak tworzyć i prowadzić warsztaty z wykorzystaniem dramy, by były niepowtarzalne i prawdziwie angażujące i aby udział w nich pomagał rozwijać umiejętności społeczne.
 
NOTKA BIOGRAFICZNA PROWADZĄCEJ
Ola Chodasz o sobie:
Dlaczego zaczęłam pracować z grupami i społecznościami oraz uczyć metody dramy? By wokół mnie było więcej ludzi, którzy żyją pełnią życia i swobodnie korzystają z umiejętności społecznych, co przynosi im satysfakcję osobistą i zawodową.
Od kilkunastu lat jestem trenerką warsztatów budujących zespoły i rozwijających umiejętności społeczne, facylitatorką oraz nauczycielką i superwizorką metody dramy i Teatru Forum.
Do prowadzonych przeze mnie warsztatów, debat i antykonferencji, wnoszę energię, ruch i radość. Dbam, by były źródłem inspiracji do rozwoju i działania. Tworzę przestrzeń, w której jest miejsce na różnorodne interakcje, lepsze poznawanie siebie i przeżywanie. Nie lubię sztampy, nudy i bierności, dlatego stawiam na nowe w Polsce, angażujące metody. Wykorzystuję dramę, storytelling, pracę z ciałem i Open Space Technology. Specjalizuję się w integracji zespołów i społeczności, komunikacji, współpracy, mocnych stronach, motywacji i pewności siebie oraz w uczeniu dramy i Teatru Forum jako metod pracy z małymi i dużymi grupami. Lubię pracę zarówno z młodzieżą, studentami, nauczycielami, trenerami, jak i sprzedawcami, menedżerami i burmistrzami.
Studiowałam na Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie w Exeter. Posiadam certyfikaty trzech instytucji rekomendujących trenerów. Ukończyłam Szkołę Trenerską Moniki Sowickiej oraz liczne kursy wspierające moją codzienną pracę z ludźmi, w tym Open Space Technology, Teatr Forum, Teatr Playback, Group Facilitation, Making the Difference, Extended DISC, dialog motywujący i storytelling. Prowadzę Fundację Rozwoju „Dobre Życie” (www.dobrezycie.org) i firmę szkoleniową (www.ola.chodasz.pl).
Ładuję akumulatory w kontakcie z przyrodą.
W związku z licznymi zapytaniami, czy istnieje możliwość skorzystania z wyodrębnionego bloku edukacyjnego, z edycji studiów dokształcających dla nauczycieli „Innowacyjne i kreatywne metody pracy z uczniem”, mamy dla Państwa niespodziankę.
Przygotowaliśmy dodatkowe miejsca.
Oferta skierowana do studentów pedagogiki II stopnia oraz czynnych nauczycieli, posiadających kwalifikacje pedagogiczne.
Cena: 700,00  – dla uczestników zewnętrznych (2 miejsca)
Cena: 350,00  – dla absolwentów Ateneum Szkoła Wyższa w Gdańsku (2 miejsca)
Cena: 250,00 – dla Studentów i Słuchaczy Ateneum Szkoła Wyższa w Gdańsku (2 miejsca)
Termin: 4 i 5 kwiecień 2020, Ateneum Szkoła Wyższa w Gdańsku
Możliwość otrzymania zaświadczenia potwierdzającego udział w warsztatach.
Absolwent
Słuchacze otrzymują Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z aktualnym Rozporządzeniem Ministra, potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia oraz wymaganej liczby punktów ECTS.
Zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi Słuchacze, którzy są czynnymi nauczycielami mogą otrzymać dofinansowanie z tytułu doskonalenia zawodowego nauczycieli w swoich gminach.
Absolwent kierunku zostanie wyposażony w praktyczną wiedzę na temat nowoczesnych sposobów pracy z uczniem i sprawdzonych metod uatrakcyjniających lekcje. Otrzyma gotową receptę na uczynienie swojej pracy innowacyjną i kreatywną. Absolwent zostanie przygotowany przez nauczycieli- praktyków do pracy w prawdziwych realiach dzisiejszej edukacji – zarówno pod względem dydaktycznym jak i wychowawczym. Dowie się, jak uporządkować swoje działania w oparciu o zasady prawa oświatowego, a także jak przygotowywać dokumentację.
O studiach
Czas trwania studiów: trzy semestry
Zajęcia prowadzone są podczas zjazdów odbywających się co 2-3 tygodnie w soboty i niedziele w Ateneum Szkole Wyższej w Gdańsku.
Studia mają charakter kwalifikacyjny, ich celem jest zdobycie przez przyszłych nauczycieli podstaw wiedzy z zakresu psychologii i pedagogiki małego dziecka oraz dydaktyki i metodyki, niezbędnych do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i klasach I-III.
 
Adresatami studiów są osoby z wyższym wykształceniem, które:
– posiadają już przygotowanie do pracy z dziećmi przedszkolnymi i/lub wczesnoszkolnymi,
– posiadają świadectwo potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie B2 [FCE lub inne egzaminy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.08.2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575)]
– chcą zdobyć kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i klasach I-III szkoły podstawowej.
Studia obejmują 240 godzin audytoryjnych oraz 120 godzin praktyk w placówkach przedszkolnych i w klasach I-III szkól podstawowych. Praktyki słuchacz organizuje we własnym zakresie.
 
Koszt studiów (możliwość wyboru płatności ratalnej/semestralnej)
semestr I – 1600 zł 
semestr II – 1600 zł
semestr III – 1700 zł
 
WYMAGANE DOKUMENTY W PROCESIE REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE dla KANDYDATÓW Z POLSKI
1. poświadczona przez Ateneum-Szkołę Wyższą w Gdańsku kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (oryginał do wglądu) oraz dokumenty wymienione w punkcie 8, jeśli warunkiem przyjęcia na wybrane studia podyplomowe jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego/kwalifikacji nauczycielskich na drugim i trzecim etapie edukacyjnym,
2. CV-Curriculum Vitae
3. Kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata
4. 1 aktualna, podpisaną imieniem i nazwiskiem fotografię kandydata, zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych
5. podanie z ankietą osobową według wzoru Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku (drukowany dwustronnie)
6. 2 egzemplarze umowy o świadczenie usług edukacyjnych na studiach podyplomowych (drukowane dwustronnie) wraz z załącznikami dotyczącymi opłat
7. kopia dowodu wpłaty za kształcenie na studiach podyplomowych (po zawarciu umowy,w dniu jej zawarcia)
8. w przypadku studiów podyplomowych, dla których warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.08.2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575) lub  kwalifikacji nauczycielskich według Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (DZ.U. 2012.poz.131)- należy dołączyć oryginał dokumentu, który potwierdza w/w uprawnienia. Dokumentami potwierdzającymi w/w uprawnienia są:
-suplement do dyplomu i zawarte w pkt. 5.2 suplementu informacje o posiadanym przygotowaniu pedagogicznym/kwalifikacjach nauczycielskich,
– w przypadku braku suplementu do dyplomu (ukończenie studiów przed 2004 rokiem) karta przebiegu studiów lub kopia indeksu lub zaświadczenie z Uczelni macierzystej wydane przez Dziekana Wydziału/Rektora Uczelni lub akt nadania stopnia kontraktowego/mianowanego/dyplomowanego lub zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnych kursów pedagogicznych (zgoda Kuratorium Oświaty do 2014 r.)
 
 
Dokumenty rekrutacyjne są do pobrania w:
 zakładce REKRUTACJA/STUDIA PODYPLOMOWE/KROKI REKRUTACJI
Zajęcia rozpoczynają się w momencie zebrania grupy.
Przykładowe Przedmioty
– praktyczna nauka języka angielskiego
– fonetyka języka angielskiego
– metodyka nauczania języka angielskiego w przedszkolach
– metodyka nauczania języka angielskiego w klasach I-III
– seminarium dyplomowe
– praktyka pedagogiczna
Absolwent
Absolwent studiów uzyskuje kwalifikacje (pod warunkiem posiadania świadectwa zdanego egzaminu z tego języka na poziomie B2)
do nauczania języka angielskiego w placówkach przedszkolnych i w klasach 1-3 szkoły podstawowej, tzn.:
– wiedzę z zakresu pedagogiki i psychologii wieku dziecięcego;
– wiedzę z zakresu podstaw nauczania języka angielskiego,
– wiedzę i umiejętności z zakresu dydaktyki i metodyki nauczania języka angielskiego;
Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z 10 lutego 2017 r., potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.
O kierunku
Studia mają charakter kwalifikacyjny, trwają trzy semestry.
Adresatami studiów są Osoby posiadające tytuł magistra – absolwenci  studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia  lub jednolitych studiów magisterskich  na kierunku psychologia, którzy chcą zdobyć przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela, określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela Załącznik nr 1. [Dz.U. 2019, Poz.1450] i w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli [DZ.U.2017,Poz. 1575].
Celem studiów jest wyposażenie przyszłych nauczycieli psychologów w wiedzę  i umiejętności z zakresu wybranych subdyscyplin pedagogiki oraz metodyki pracy nauczyciela psychologa w przedszkolach, szkołach podstawowych, ponadpodstawowych i placówkach systemu oświaty.
Plan studiów przewiduje  ok. 210 godzin zajęć dydaktycznych i 150 godzin praktyk pedagogicznych. Praktyki słuchacz organizuje we własnym zakresie. W przypadku trudności, Uczelnia pomaga w znalezieniu miejsca odbycia praktyki.
Zajęcia prowadzone są podczas zjazdów odbywających się co 2-3 tygodnie w soboty i niedziele w Ateneum Szkole Wyższej w Gdańsku przez nauczycieli akademickich i doświadczonych praktyków.
Cennik
I semestr: 1300 zł
II semestr: 1300 zł
III semestr: 1400 zł
Przykładowe Przedmioty
– Teoretyczne podstawy wychowania
– Podstawy dydaktyki ogólnej
– Emisja głosu
-Współczesne systemy edukacyjne
– Szkoła i nauczyciel
– Metodyka  pracy nauczyciela psychologa w przedszkolu
– Metodyka  pracy nauczyciela psychologa w szkole podstawowej
– Metodyka  pracy nauczyciela psychologa w szkole ponadpodstawowej
– Metodyka  pracy nauczyciela psychologa w placówkach systemu oświaty
– Seminarium dyplomowe
Absolwent
– Absolwent jest przygotowany do pracy  w charakterze nauczyciela psychologa w placówkach w polskiego systemu oświaty. Posiada kwalifikacje do pracy opiekuńczo-wychowawczej, diagnostycznej, edukacyjnej i terapeutycznej z uczniami w różnych okresach rozwojowych oraz do  udzielania  pomocy psychologicznej uczniom, rodzicom, opiekunom I nauczycielom.
– Absolwent może podjąć pracę na stanowisku nauczyciela psychologa w przedszkolach, szkołach podstawowych  i ponadpodstawowych oraz w innych placówkach systemu oświaty wskazanych  w art. 2 Ustawy z 14 grudnia 2016r Prawo oświatowe [poradniach psychologiczno-pedagogicznych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii  i in.]
– Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z 10 lutego 2017r., potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.
O studiach
Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do autorskiego wdrażania i twórczej pracy zgodnie z założeniami pedagogiki Marii Montessori w przedszkolach montessoriańskich, a także do stosowania elementów metody Montessori w placówkach tradycyjnych oraz innych placówkach alternatywnych. Oferta kierowana jest również do osób pragnących zastosować inspiracje i rozwiązania montessoriańskie w innych otoczeniach, np. w domach, w szkołach językowych pracujących z dziećmi w wieku przedszkolnym, w świetlicach i in.
Adresatami tych studiów są osoby posiadające kwalifikacje nauczycielskie do pracy w przedszkolu w rozumieniu Rozporządzenia MNiSW z 27.07.2020 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela lub Rozporządzenia MEN z 1.08.2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.
Studia trwają 2 semestry. Zajęcia w wymiarze ok. 270 godzin odbywają się w Ateneum Szkoły Wyższej w Gdańsku, w soboty i niedziele 2-3 razy w miesiącu.
Słuchacz jest obowiązany odbyć praktykę w wymiarze 90 godzin w czasie trwania studiów. Praktykę Słuchacz organizuje we własnym zakresie. W przypadku trudności Uczelnia  pomaga w znalezieniu miejsca odbycia praktyki.
 
Wykłady, ćwiczenia, warsztaty i seminaria prowadzą nauczyciele akademiccy oraz wybitni specjaliści i doświadczeni praktycy.
 
Koszt studiów (możliwość wyboru płatności ratalnej/semestralnej):
I semestr – 2000 zł
II semestr – 2100 zł
 
WYMAGANE DOKUMENTY W PROCESIE REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE dla KANDYDATÓW Z POLSKI
1. Poświadczona przez Ateneum-Szkołę Wyższą w Gdańsku kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (oryginał do wglądu) oraz dokumenty wymienione w punkcie 8, jeśli warunkiem przyjęcia na wybrane studia podyplomowe jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego/kwalifikacji nauczycielskich na drugim i trzecim etapie edukacyjnym.
2. CV – Curriculum Vitae.
3. Aktualna, podpisana imieniem i nazwiskiem fotografia kandydata, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
4. Podanie z ankietą osobową według wzoru Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku (drukowany dwustronnie).
5. 2 egzemplarze umowy o świadczenie usług edukacyjnych na studiach podyplomowych (drukowane dwustronnie) wraz z załącznikami dotyczącymi opłat
6. Kopia dowodu wpłaty za kształcenie na studiach podyplomowych (po zawarciu umowy,w dniu jej zawarcia).
7. W przypadku studiów podyplomowych, dla których warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.08.2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575) lub kwalifikacji nauczycielskich według Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (DZ.U. 2012.poz.131)- należy dołączyć oryginał dokumentu, który potwierdza w/w uprawnienia. Dokumentami potwierdzającymi w/w uprawnienia są:
suplement do dyplomu i zawarte w pkt. 5.2 suplementu informacje o posiadanym przygotowaniu pedagogicznym/kwalifikacjach nauczycielskich,
-przypadku braku suplementu do dyplomu (ukończenie studiów przed 2004 rokiem) karta przebiegu studiów lub kopia indeksu lub zaświadczenie z Uczelni macierzystej wydane przez Dziekana Wydziału/Rektora Uczelni lub akt nadania stopnia kontraktowego/mianowanego/dyplomowanego lub zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnych kursów pedagogicznych (zgoda Kuratorium Oświaty do 2014 r.).
Wykaz przedmiotów
 • Filozofia pedagogiki Montessori
 • Edukacyjny materiał rozwojowy w przedszkolu
 • Obserwacja jako metoda pracy z dzieckiem i droga do samorozwoju nauczyciela
 • Psychologiczne podstawy rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym
 • Budowanie relacji i komunikacja
 • Praca z rodzicami
 • Przygotowanie otoczenia Montessori dla dziecka
 • Diagnozowanie, monitorowanie i ocena rozwoju dziecka
 • Pedagogika Montessori a inne alternatywy
 • Montessori w placówkach tradycyjnych i innych otoczeniach niemontessoriańskich
 • Edukacja montessoriańska na łonie natury
 • Metodyka zajęć w systemie Marii Montessori
Kadra

Autorem programu studiów, ich opiekunem merytorycznym i liderem jest dr Jarosław Jendza – pracownik naukowo – dydaktyczny Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego. Ekspert w zakresie pedagogiki Marii Montessori oraz alternatyw i innowacji we wczesnej edukacji. Pedagog wczesnej edukacji i nauczania języka angielskiego, posiada doświadczenie w zarządzaniu placówkami alternatywnymi, jest certyfikowanym tutorem oraz autorem licznych publikacji naukowych dotyczących pedagogiki Marii Montessori.

Aktywny członek stowarzyszeń skupiających środowiska montessoriańskie na poziomie europejskim i światowym: Montessori Europe oraz Association Montessori Internationale. Wybrany do ośmioosobowego zarządu  stowarzyszenia Montessori Europe zrzeszających członków z ponad 40 krajów świata na różne sposoby związanych z pedagogią  Marii Montessori. Trzeci Polak (po dr Małgorzacie Mikszy oraz dr hab. Beacie Bednarczuk), który znalazł się w wąskim gronie osób inicjujących działania o zasięgu globalnym zorientowane na popularyzację podejścia Montessori, odziaływanie na decyzje polityczne dot. edukacji europejskiej,  a także wspierające i realizujące międzynarodowe badania pedagogiczne.

Współtwórca europejskiej grupy badawczej MERGe zajmującej się pedagogiką Montessori, członek rady redakcyjnej czasopisma Journal of Montessori Research and Education (University of Stockholm, Szwecja), a także współautor dwóch programów kształcenia przeznaczonych dla placówek montessoriańskich. Doradca i szkoleniowiec rad pedagogicznych promujący ścisłą współpracę pomiędzy nauczycielami, rodzicami i uczniami.

Dr Jarosław Jendza opracowując program studiów podjął współpracę z najwybitniejszymi w regionie praktykami, którzy stosują metodę Montessori w codziennej pracy od wielu lat i będą odpowiedzialni za praktyczną część związaną z edukacyjnym materiałem rozwojowym. Jedną z tych osób jest mgr Anna Karsznia-Ciżmowska, akredytowany nauczyciel Montessori, posiadający nie tylko wieloletnie doświadczenie (12 lat pracy w placówkach tego typu), ale także liczne licencje i certyfikaty, w tym np. dyplom North American Montessori Teachers Association.

Absolwent
Absolwent studiów posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie prowadzenia grupy przedszkolnej zgodnie z pedagogiką Montessori lub z wykorzystaniem jej elementów, w tym:
• posiada zrównoważone teoretyczne i praktyczne podstawy pedagogiki Montessori
• posiada rozbudowaną bazę wiedzy na temat rozwoju dzieciństwa w ramach filozofii Montessori oraz aktualnej wiedzy psychopedagogicznej
• dzięki podstawom praktyczno-teoretycznym potrafi poddać krytycznej analizie swoją praktykę
• tworzy indywidualne ścieżki uczenia się zgodnie z potrzebami swoich wychowanków
• jest wyposażony w umiejętności do budowania właściwych relacji pomiędzy przedszkolem a rodzicami
• posiada dostęp i zakres zasobów w celu dalszego rozwoju zawodowego i poprawy środowiska Montessori.
Absolwent Studiów Podyplomowych Pedagogika Marii Montessori w przedszkolu jest pod względem teoretycznym i praktycznym przygotowany do pracy w przedszkolach stosujących system pedagogiczny Marii Montessori lub pragnących go wprowadzać. Absolwent posiada także wiedzę praktyczną i teoretyczną umożliwiającą wprowadzania innowacji metodycznych i organizacyjnych zgodnych z ideą Marii Montessori w placówkach przedszkolnych innego typu – także konwencjonalnych oraz innych placówkach oświatowo – wychowawczych przeznaczonych dla dzieci w wieku przedszkolnym w tym np. w szkołach językowych, klubach malucha itp.  
 
Absolwenci otrzymują Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z 10 lutego 2017r., potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.
 
Zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi  [Karta Nauczyciela, art. 70a, Rozporządzenie MENiS  z 29 marca 2002 r.], Słuchacze będący czynnymi nauczycielami mogą skorzystać w swoich gminach z dofinansowania  z tytułu doskonalenia zawodowego nauczycieli.

O studiach
  • Czas trwania studiów: 3 semestry
  • Studia mają charakter kwalifikacyjny
  • Rekrutacja na semestr zimowy: 01.05 – 30.09, rekrutacja na semestr letni: 01.01.– 28.02.

  Adresatami studiów są osoby chcące zdobyć kwalifikacje zawodowe w zakresie arteterapii. 

  Oferta kierowana jest do absolwentów stacjonarnych lub niestacjonarnych studiów I stopnia, którzy uzyskali tytuł licencjata, absolwentów stacjonarnych lub niestacjonarnych studiów II stopnia lub absolwentów stacjonarnych i niestacjonarnych studiów 5-letnich.

  Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie słuchaczy do pracy w charakterze arteterapeuty oraz do wykorzystywania arteterapii we własnej pracy edukacyjno-terapeutycznej, terapeutycznej , resocjalizacyjnej , rehabilitacyjnej czy też rozwojowej.

  Kod zawodu według klasyfikacji zawodów i specjalności: 323013. W Międzynarodowym Standardzie Klasyfikacji Zawodów ISCO-08 odpowiada grupie: 3259 Health associate professionals not elsewhere classified. Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007): Sekcja Q – Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 

  Zajęcia odbywają się: podczas zjazdów odbywających się co 2-3 tygodnie w soboty i niedziele, w Akademii Ateneum w Gdańsku. Zajęcia wykładowe mogą być realizowane w formule online.

 

 według publikacji opracowanej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy :

Praca arteterapeuty polega m.in. na:

 
 •  diagnozowaniu podopiecznego z zaburzeniami emocjonalnymi, nerwicami i innymi zaburzeniami / problemami poprzez obserwację procesu twórczego, w którym pacjent / podopieczny uczestniczy,
 • analizowaniu diagnoz dokonanych przez innych specjalistów, takich jak: lekarz, logopeda, pedagog, psycholog, psychoterapeuta, nauczyciel (karty wywiadu, indywidualne programy edukacyjne dla uczniów) pod kątem doboru do terapii odpowiednich technik artystycznego wyrazu,
 • opracowywaniu planu zajęć arteterapeutycznych oraz zasad współpracy z podopiecznym i jego rodziną,
 • stosowaniu różnych technik: teatralnych, sztuk wizualnych, fotografoterapii, filmoterapii itp.,
 • współpracy z zespołem interdyscyplinarnym w zakresie pomocy w diagnozie stanu pacjenta / podopiecznego,
 • wydawaniu opinii o podopiecznym oraz o przebiegu procesu arteterapii,
 • opracowywaniu i weryfikacji narzędzia badawczego do diagnozy arteterapeutycznej,
 • prowadzeniu obserwacji arteterapeutycznej pacjenta / podopiecznego,
 • prowadzeniu poradnictwa z zakresu arteterapii dla pacjentów / podopiecznych,
 • prowadzeniu poradnictwa z zakresu arteterapii dla rodzin pacjentów / podopiecznych,
 • prowadzeniu edukacji arteterapeutycznej dla podopiecznych i ich rodzin,
 • stosowaniu różnych technik: plastycznych, muzykoterapeutycznych , choreoterapeutycznych , bajkoterapeutycznych, aromaterapeutycznych w celu uzyskania zamierzonego efektu arteterapeutycznego,
 • określaniu okresu stosowania arteterapii i jej etapów, przebiegu oraz wykorzystywanych metod i technik arteterapeutycznych, – realizowaniu indywidualnej lub grupowej arteterapii,
 • prowadzeniu dokumentacji podopiecznego na potrzeby placówki i innych specjalistów.

Wykaz przedmiotów

Program studiów opiera się na ścisłym powiązaniu teorii z praktyką.

Zajęcia prowadzone są przez wyspecjalizowaną kadrę pracowników naukowo-dydaktycznych, doświadczonych arteterapeutów oraz osoby zajmujące się rożnymi obszarami działań terapeutycznych czy też rozwojowych.

Program studiów realizowany jest w następujących modułach:

· Moduł zajęć ogólnych.

· Moduł zajęć teoretycznych (specjalistycznych).

· Moduł zajęć praktycznych (specjalistycznych).

· Moduł związany z pracą dyplomową.

 • blok przedmiotów dotyczących terapii przez sztuki plastyczne,
 • blok przedmiotów dotyczących muzykoterapii,
 • blok przedmiotów dotyczących choreoterapii.
 • blok przedmiotów dotyczących teatroterapii.
 • blok przedmiotów dotyczących terapii ekspresyjnych.
 • blok przedmiotów dotyczących szczególnych potrzeb uczestników oddziaływań arteterapeutycznych.

Większość przedmiotów realizowanych jest w formule ćwiczeń lub zajęć warsztatowych.

W ramach modułów realizowane będą między innymi następujące przedmioty:

 
 • Teoretyczne podstawy arteterapii.
 • Arteterapia kliniczna.
 • Psychologia twórczości.
 • Wybrane zagadnienia z psychopatologii.
 • Terapia zajęciowa.
 • Diagnoza dla potrzeb arteterapii oraz projektowanie pracy arteterapeutycznej.
 • Rysunek w arteterapii.
 • Praca z mandalą.
 • Mapping w arteterapii.
 • Metody wykorzystywane w terapii przez sztuki plastyczne.
 • Metody świadomej pracy z ciałem.
 • Metody wykorzystywane w terapii tańcem.
 • Tańce w kręgu.
 • Improwizacja taneczna.
 • Drama w pracy arteterapeutycznej.
 • Praca z rekwizytem.
 • Metody terapii przez teatr.
 • Twórcze pisanie.
 • Metody wykorzystywane w muzykoterapii.
 • Ekspresja muzyczno-ruchowa w pracy z grupą.
 • Arteterapia a spotkania z naturą.
 • Arteterapeutyczny trening umiejętności społecznych.
 • Arteterapia w rozwoju osobistym.
 • Warsztaty aktywności twórczej.
 • Arteterapia w pracy z osobami z niepełnosprawnościami.
 • Arteterapia w działaniach edukacyjnych.
 • Biblioterapia i bajkoterapia.
 • Wykorzystanie fotografii w terapii.
 • Metody kszałtowania kompetencji emocjonalno-społecznych.
 • Relaksacja i techniki mindfulness.
 • Seminarium dyplomowe.
 • Własny projekt arteterapeutyczny.

Absolwent
O kierunku
Czas trwania studiów:   trzy semestry
Studia przeznaczone są dla nauczycieli szkół podstawowych, ponadpodstawowych i placówek oświatowo-wychowawczych ubiegających się o zdobycie kwalifikacji bibliotekarskich, a także dla osób zainteresowanych podnoszeniem swoich kwalifikacji i umiejętności.
Zajęcia prowadzone będą podczas zjazdów odbywających w piątki lub w soboty i niedziele (istnieje możliwość wyboru dni zajęć) w Ateneum Szkole Wyższej w Gdańsku.
Studia mają charakter kwalifikacyjny. Są prowadzone zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, MODUŁ 4. Obejmują 60 godz. praktyki pedagogicznej.
Studia są adresowane do osób z tytułem licencjata lub magistra posiadających przygotowanie pedagogiczne wg Rozporządzenia MEN z dn. 1.8.2017 w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017, poz. 1575) lub kwalifikacje nauczycielskie według Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (zał. 1) do uczenia w tych typach szkół.
 
 Koszt studiów (możliwość wyboru płatności ratalnej/semestralnej)
I semestr – 1500 zł
II semestr – 1500 zł
III semestr – 1600 zł

 

WYMAGANE DOKUMENTY W PROCESIE REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE dla KANDYDATÓW Z POLSKI
1. Poświadczona przez Ateneum-Szkołę Wyższą w Gdańsku kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (oryginał do wglądu) oraz dokumenty wymienione w punkcie 8, jeśli warunkiem przyjęcia na wybrane studia podyplomowe jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego/kwalifikacji nauczycielskich na drugim i trzecim etapie edukacyjnym.
2. CV – Curriculum Vitae.
3. Aktualna, podpisana imieniem i nazwiskiem fotografia kandydata, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
4. Podanie z ankietą osobową według wzoru Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku (drukowany dwustronnie).
5. 2 egzemplarze umowy o świadczenie usług edukacyjnych na studiach podyplomowych (drukowane dwustronnie) wraz z załącznikami dotyczącymi opłat
6. Kopia dowodu wpłaty za kształcenie na studiach podyplomowych (po zawarciu umowy,w dniu jej zawarcia).
7. W przypadku studiów podyplomowych, dla których warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.08.2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575) lub kwalifikacji nauczycielskich według Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (DZ.U. 2012.poz.131)- należy dołączyć oryginał dokumentu, który potwierdza w/w uprawnienia. Dokumentami potwierdzającymi w/w uprawnienia są:
suplement do dyplomu i zawarte w pkt. 5.2 suplementu informacje o posiadanym przygotowaniu pedagogicznym/kwalifikacjach nauczycielskich,
-przypadku braku suplementu do dyplomu (ukończenie studiów przed 2004 rokiem) karta przebiegu studiów lub kopia indeksu lub zaświadczenie z Uczelni macierzystej wydane przez Dziekana Wydziału/Rektora Uczelni lub akt nadania stopnia kontraktowego/mianowanego/dyplomowanego lub zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnych kursów pedagogicznych (zgoda Kuratorium Oświaty do 2014 r.).
 
Dokumenty rekrutacyjne są do pobrania w:
 zakładce REKRUTACJA/STUDIA PODYPLOMOWE/KROKI REKRUTACJI
Przykładowe Przedmioty
 •  Gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie zbiorów
 • Podstawy prawne funkcjonowania bibliotek szkolnych i pedagogicznych
 • Współpraca biblioteki szkolnej z nauczycielami
 • Edukacja multimedialna w szkole
 • Czytelnictwo i animacja kultury
 • Zasady organizacji bibliotek szkolnych
 • Biblioterapia
 • Seminarium dyplomowe
 • Praktyka pedagogiczna
Atuty
Studia Podyplomowe Bibliotekoznawstwo w oświacie – przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu wyposażają absolwenta w niezbędną, szczegółową wiedzę i umiejętności merytoryczne oraz metodyczne potrzebne do pracy bibliotekarza, nauczyciela-bibliotekarza w szkole podstawowej i ponadpodstawowych oraz wszelkich placówkach oświatowo-wychowawczych.
Absolwent
Absolwent Studiów Podyplomowych posiada szczegółową wiedzę w zakresie bibliotekoznawstwa, bibliotekarstwa i informacji naukowej. Zna metodyczną stronę prowadzenia lekcji w szkole podstawowej i ponadpodstawowych. Potrafi stosować nowoczesne metody nauczania. Orientuje się w nowościach z zakresu technologii informatycznej i multimedialnej.
Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z 10 lutego 2017r., potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.
O studiach
Dialog Motywujacy3
Czas trwania studiów: dwa semestry
Zajęcia prowadzone są podczas zjazdów odbywających się co 2-3 tygodnie w soboty i niedziele w Ateneum Szkole Wyższej w Gdańsku.
Studia podyplomowe „Dialog Motywujący” powstały w oparciu o porozumienie pomiędzy uczelnią a Polskim Instytutem Dialogu Motywującego (PIDM). 
Studia mają charakter doskonalący. Program studiów jest autorską koncepcją Polskiego Instytutu Dialogu Motywującego, pozytywnie zaopiniowaną przez Radę Naukową Instytutu, składającą się z ekspertów Dialogu Motywującego, należących do Międzynarodowego Towarzystwa Trenerów Dialogu Motywującego (MINT). Radę naukową tworzą: Rik Bes (Holandia), David Prescott (USA), Tom Barth (Norwegia), Jane Groves (Wielka Brytania) Casey Jackson (USA) oraz Dominik Meinhart-Burzyński (Polska).
W trakcie studiów:
 • nauczysz się biegle posługiwać Dialogiem Motywującym – metodą o skuteczności potwierdzonej badaniami naukowymi, zakwalifikowaną do tak zwanych Evidence Based Practices (EBP) – praktyk o potwierdzonej naukowo skuteczności,
 • wzbogacisz wachlarz Twoich możliwości komunikacyjnych i znacznie zwiększysz efektywność podejmowanych działań,
 • dowiesz się jak skutecznie towarzyszyć swojemu rozmówcy w zmianie,
 • nauczysz się jak budować trwałość i zobowiązanie do zmiany na zasobach własnych rozmówcy, oraz jak rozmawiać w atmosferze akceptacji i troski,
 • poznasz bogate zaplecze metodologiczne Dialogu Motywującego,
 • nauczysz się działać w oparciu o określone narzędzia, angażując je w konkretne strategie dedykowane indywidualnie danemu rozmówcy,
 • w komfortowych i bezpiecznych warunkach będziesz mógł praktykować stosowanie metod
i strategii DM; zdecydowana większość zajęć prowadzona jest w formie warsztatów tak, aby każdy student mógł praktykować pod okiem specjalisty.
Studia mają charakter wysoce praktyczny, warsztatowy.
Studia kierowane są do absolwentów wyższych uczelni (zarówno  do osób, które ukończyły studia I stopnia i posiadają tytuł licencjata, jak i absolwentów studiów drugiego stopnia posiadających tytuł magistra). Bardzo polecane osobom, które zawodowo zajmują się niesieniem pomocy lub wychowaniem ze szczególnym uwzględnieniem momentu towarzyszenia ludziom w zmianie.
Podsumowując: Zapraszamy nauczycieli, pedagogów, psychologów, psychoterapeutów, terapeutów uzależnień, dietetyków, kuratorów sądowych, pracowników socjalnych, pielęgniarki – absolwentów studiów wyższych (także zawodowych), których efekty pracy w dużej mierze zależą od jakości relacji z rozmówcą oraz/lub od umiejętnego towarzyszenia ludziom w zmianie postaw, nawyków, zachowań.
Opiekun studiów: mgr Dominik Meinhart-Burzyński – Prezes Zarządu Polskiego Instytutu Dialogu Motywującego.
Promocja z okazji uruchomienia studiów!
Koszt studiów:
I semestr – 1900 zł
II semestr – 2000 zł
Możliwość wyboru płatności ratalnej/semestralnej.
 
WYMAGANE DOKUMENTY W PROCESIE REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE dla KANDYDATÓW Z POLSKI
1. Poświadczona przez Ateneum-Szkołę Wyższą w Gdańsku kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (oryginał do wglądu) oraz dokumenty wymienione w punkcie 8, jeśli warunkiem przyjęcia na wybrane studia podyplomowe jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego/kwalifikacji nauczycielskich na drugim i trzecim etapie edukacyjnym.
2. CV – Curriculum Vitae.
3. Aktualna, podpisana imieniem i nazwiskiem fotografia kandydata, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
4. Podanie z ankietą osobową według wzoru Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku (drukowany dwustronnie).
5. 2 egzemplarze umowy o świadczenie usług edukacyjnych na studiach podyplomowych (drukowane dwustronnie) wraz z załącznikami dotyczącymi opłat
6. Kopia dowodu wpłaty za kształcenie na studiach podyplomowych (po zawarciu umowy,w dniu jej zawarcia).
7. W przypadku studiów podyplomowych, dla których warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.08.2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575) lub kwalifikacji nauczycielskich według Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (DZ.U. 2012.poz.131)- należy dołączyć oryginał dokumentu, który potwierdza w/w uprawnienia. Dokumentami potwierdzającymi w/w uprawnienia są:
suplement do dyplomu i zawarte w pkt. 5.2 suplementu informacje o posiadanym przygotowaniu pedagogicznym/kwalifikacjach nauczycielskich,
-przypadku braku suplementu do dyplomu (ukończenie studiów przed 2004 rokiem) karta przebiegu studiów lub kopia indeksu lub zaświadczenie z Uczelni macierzystej wydane przez Dziekana Wydziału/Rektora Uczelni lub akt nadania stopnia kontraktowego/mianowanego/dyplomowanego lub zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnych kursów pedagogicznych (zgoda Kuratorium Oświaty do 2014 r.).
Wykaz przedmiotów
 • Wprowadzenie do Dialogu Motywującego
 • Metody Dialogu Motywującego
 • Komunikacja w Dialogu Motywującym
 • Procesy w Dialogu Motywującym
 • Strategie pracy w Dialogu Motywującym
 • Trening umiejętności praktycznych
 • Synergia w Dialogu Motywującym
Atuty
Zdecydowanie zwiększysz efektywność i skuteczność swojej pracy m.in. poprzez to, że:
 • nauczysz się biegle posługiwać Dialogiem Motywującym – metodą o skuteczności potwierdzonej badaniami naukowymi, zakwalifikowaną do tak zwanych Evidence Based Practices (EBP) – praktyk o potwierdzonej naukowo skuteczności,
 • wzbogacisz wachlarz Twoich możliwości komunikacyjnych wpływający na efektywność podejmowanych działań,
 • dowiesz się jak skutecznie towarzyszyć swojemu rozmówcy w zmianie,
 • nauczysz się jak budować trwałość i zobowiązanie do zmiany na zasobach własnych rozmówcy, oraz jak rozmawiać w atmosferze akceptacji i troski,
 • poznasz bogate zaplecze metodologiczne Dialogu Motywującego,
 • nauczysz się działać w oparciu o określone narzędzia, angażując je w konkretne strategie dedykowane indywidualnie danemu rozmówcy,
 • w komfortowych i bezpiecznych warunkach będziesz mógł praktykować stosowanie metod
i strategii DM. Zdecydowana większość zajęć prowadzona jest w formie warsztatów tak, aby każdy student mógł praktykować pod okiem specjalisty.
Uzyskasz możliwość rozpoczęcia ścieżki kariery zawodowej trenera Dialogu Motywującego, w oparciu o najwyższe standardy obowiązujące na świecie, m. in poprzez:
– uzyskanie tytułu Praktyka Dialogu Motywującego PIDM,
– praktyczne ćwiczenie umiejętności i rozwój kompetencji w obszarze DM na podstawie informacji zwrotnej redagowanej według klucza MICA i/lub MITI – narzędzi dedykowanych badaniu umiejętności w obszarze DM.
Kadra
Kadrę stanowią eksperci Dialogu Motywującego – legitymujący się bogatym doświadczeniem i wysokimi kwalifikacjami trenerskimi (członkowie Międzynarodowej Sieci Trenerów Dialogu Motywującego, absolwenci Mistrzowskiej Klasy Trenerów DM PIDM) oraz wykładowcy Ateneum-Szkoły Wyższej. Jest to jedyna możliwość w Polsce północnej, aby podjąć studia na kierunku Dialog Motywujący o tak wysokim standardzie szkolenia, prowadzone  przez Polski Instytut Dialogu Motywującego.
Opiekun studiów: mgr Dominik Meinhart-Burzyński – Prezes Zarządu Polskiego Instytutu Dialogu Motywującego.
Student
Studia kierowane są do absolwentów wyższych uczelni (zarówno  do osób, które ukończyły studia I stopnia i posiadają tytuł licencjata, jak i absolwentów studiów drugiego stopnia posiadających tytuł magistra). Bardzo polecane osobom, które zawodowo zajmują się niesieniem pomocy lub wychowaniem ze szczególnym uwzględnieniem momentu towarzyszenia ludziom w zmianie. 
Zapraszamy nauczycieli, pedagogów, psychologów, psychoterapeutów, terapeutów uzależnień, dietetyków, kuratorów sądowych, pracowników socjalnych, pielęgniarki – absolwentów studiów wyższych (także zawodowych), których efekty pracy w dużej mierze zależą od jakości relacji z rozmówcą oraz/lub od umiejętnego towarzyszenia ludziom w zmianie postaw, nawyków, zachowań.
Absolwent
Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z 10 lutego 2017r., potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS. Absolwent kierunku otrzyma tytuł Praktyka Dialogu Motywującego Polskiego Instytutu Dialogu Motywującego. Absolwent kierunku ma możliwość dalszego rozwoju i kształcenia się  na ścieżce  trenera Dialogu Motywującego. Absolwent kierunku ma możliwość ubiegania się o członkostwo w Międzynarodowej Sieci Trenerów Dialogu Motywującego (MINT) – stowarzyszenia będącego światowym autorytetem w DM, kreującym standardy dla praktyków, trenerów oraz organizacji promujących Dialog Motywujących na całym świecie.
 
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:
 
1)    Dla wszystkich absolwentów: zaliczenie egzaminu ustnego oraz prezentacja dwóch nagrań swojej praktyki w obszarze DM.
Prezentacja   nagrania  10 i 20 minutowej rozmowy w Duchu DM w oparciu o metodologię DM, pozwala uzyskać świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne 
z Rozporządzeniem MNiSW z 10 lutego 2017r., potwierdzające uzyskanie określonych
w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.
2)    Dla absolwentów, którzy chcą uzyskać (oprócz świadectwa ukończenia studiów podyplomowych) tytuł Praktyka Dialogu Motywującego PIDM obwiązuje poddanie 20 minutowego nagrania ocenie na skali MICA lub MITI.
Przygotowane przez studenta 20 minutowe nagranie rozmowy DM (może być to samo, które zostanie zaprezentowane w celu uzyskania świadectwa ukończenia studiów) zostanie odsłuchane przez koderów-ekspertów DM i ocenione na skali MICA lub MITI. (Narzędzia dedykowane badaniu umiejętności w DM)
Uzyskanie pozytywnej informacji zwrotnej od koderów oznacza przyznanie tytułu Praktyka  Dialogu Motywującego Polskiego Instytutu Dialogu Motywującego.
 
Po więcej informacji o „Ścieżkach do MINT”, w wersji polskiej (tłumaczenie: Dominik Meinhart- Burzyński) zapraszamy tu kliknij:
https://motivationalinterviewing.org/pathways-membership-polish-version-%C5%9Bcie%C5%BCki-do-mint-wersja-polska
O specjalności
Studia trwają: dwa lub trzy semestry i mają charakter kwalifikacyjny.
 
Podzielone są na 2 moduły:
– Nauczycielski (dla osób posiadających przygotowanie pedagogiczne) trwający 3 semestry.
– Nienauczycielski (dla pozostałych zainteresowanych) trwający 2 semestry.
 
Uprawniają do pracy jako:
– Doradca edukacyjno-zawodowy w szkole
– Doradca Zawodowy,
– Specjalista ds. Personalnych, Rekrutacji, Zarządzania Talentami – praca w działach Zarządzania Zasobami Ludzkimi (HR) i agencjach doradztwa personalnego.
Ich adresatami  są osoby, które ukończyły studia wyższe licencjackie, inżynierskie lub magisterskie.
Obejmują łącznie 219 godzin (Moduł Nienauczycielski) lub 408 (Moduł Nauczycielski), w tym 318 godzin zajęć dydaktycznych oraz 90 godzin praktyki (pracy własnej).
Zajęcia prowadzone są w Ateneum Szkole Wyższej, co 2-3 tygodnie  w soboty i w niedziele, w przeważającej części w formie warsztatów i ćwiczeń, nastawione głównie na praktyczną wiedzę.
 Koszt studiów (możliwość wyboru płatności ratalnej/semestralnej)
 I semestr – 1900 zł  
II semestr – 1900 zł
III semestr – 1700 zł
 
(możliwości dofinansowania/finansowania studiów-więcej w zakładce ATUTY)
Przygotowują do pracy w różnych instytucjach zatrudniających doradców zawodowych, doradców ds. personalnych, specjalistów zarządzania talentami, doradców zawodowych i edukacyjnych:
 • Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe
 • Powiatowe Urzędy Pracy
 • Wojewódzkie Urzędy Pracy
 • Ośrodki Pomocy Społecznej (OPS-y)
 • Ochotnicze Hufce Pracy
 • Akademickie Biura Karier
 • Uczelnie (wykładowca)
 • Wojskowe Centra Aktywizacji Zawodowej
 • Centra Pomocy Rodzinie
 • Fundacje
 • inne organizacje pozarządowe (NGO-sy)
 • placówki administracji oświatowej np. Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i  Ustawicznej [KOWEZiU]
 • własna działalność gospodarcza
 • firmy szkoleniowe
 • firmy doradztwa personalnego
 • prywatne Agencje Zatrudnienia
 • agencje pośrednictwa pracy
 • agencje doradztwa zawodowego
 • działy HR (zasoby ludzkie)
 • zakłady pracy chronionej
 • prywatne firmy
 • instytucje realizujące projekty unijne
 • firmy świadczące usługi coachingu zawodowego
Studia adresowane są do tych, którzy chcą rozszerzyć swoją ofertę dla klienta, dokształcić  się lub też zdobyć nowy zawód.
Celem jest nabycie konkretnych umiejętności potrzebnych w pracy doradcy.  Natomiast wykładowcy  to   doradcy zawodowi praktycy,  z doświadczeniem w pracy w HR, jak również w coachingu. Wykładowcy posiadają certyfikacje takich narzędzi, jak Spadochron, Carrer Direct, Personality ID lub/i są coachami z certyfikatem ICC.
Studia nie zapewniają przygotowania pedagogicznego [w rozumieniu Rozporządzenia MEN z dnia z dnia 01 sierpnia 2017r.] i kwalifikacji nauczycielskich [w rozumieniu Rozporządzenia MNiSW z dnia 25 lipca 2019 r.]. Osoby posiadające przygotowanie pedagogiczne lub kwalifikacje nauczycielskie mogą, po ukończeniu tych studiów, być doradcami edukacyjno-zawodowymi w szkole.
 

WYMAGANE DOKUMENTY W PROCESIE REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE dla KANDYDATÓW Z POLSKI
1. Poświadczona przez Ateneum-Szkołę Wyższą w Gdańsku kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (oryginał do wglądu) oraz dokumenty wymienione w punkcie 8, jeśli warunkiem przyjęcia na wybrane studia podyplomowe jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego/kwalifikacji nauczycielskich na drugim i trzecim etapie edukacyjnym.
2. CV – Curriculum Vitae.
3. Aktualna, podpisana imieniem i nazwiskiem fotografia kandydata, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
4. Podanie z ankietą osobową według wzoru Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku (drukowany dwustronnie).
5. 2 egzemplarze umowy o świadczenie usług edukacyjnych na studiach podyplomowych (drukowane dwustronnie) wraz z załącznikami dotyczącymi opłat
7. Kopia dowodu wpłaty za kształcenie na studiach podyplomowych (po zawarciu umowy,w dniu jej zawarcia).
8. W przypadku studiów podyplomowych, dla których warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.08.2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575) lub kwalifikacji nauczycielskich według Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (DZ.U. 2012.poz.131)- należy dołączyć oryginał dokumentu, który potwierdza w/w uprawnienia. Dokumentami potwierdzającymi w/w uprawnienia są:
suplement do dyplomu i zawarte w pkt. 5.2 suplementu informacje o posiadanym przygotowaniu pedagogicznym/kwalifikacjach nauczycielskich,
-przypadku braku suplementu do dyplomu (ukończenie studiów przed 2004 rokiem) karta przebiegu studiów lub kopia indeksu lub zaświadczenie z Uczelni macierzystej wydane przez Dziekana Wydziału/Rektora Uczelni lub akt nadania stopnia kontraktowego/mianowanego/dyplomowanego lub zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnych kursów pedagogicznych (zgoda Kuratorium Oświaty do 2014 r.).

 
Dokumenty rekrutacyjne są do pobrania w:
 zakładce REKRUTACJA/STUDIA PODYPLOMOWE/KROKI REKRUTACJI
Zajęcia rozpoczynają się w momencie zebrania grupy.
Przykładowe Przedmioty
*Profil doradcy zawodowego
*Zarządzanie karierą a rynek pracy
*Pasja jako główny wyznacznik wyboru drogi zawodowej
*Promowanie siebie jako doradcę na rynku pracy – własna praktyka, usługi doradztwa zawodowego 
*Instytucje, w jakich może pracować Doradca Zawodowy oraz sposoby poszukiwania miejsca pracy
*Analiza kariery – doświadczenie zawodowe i wiedza, odkrywanie potencjału zawodowego
*Określanie preferencji i predyspozycji
*Testy, kwestionariusze, niestandaryzowane narzędzia diagnostyczne
*Rozmowa doradcza – krok po kroku

*Budowanie wartości drugiego człowieka, filary poczucia własnej wartości

*Przekwalifikowanie jako zmiana, lęk wobec zmian, sposoby radzenia sobie ze stresem, metoda małych kroków

*Rola motywacji w konstruowaniu kariery

*Strategie wyznaczania celów zawodowych i dokształcania się

*Rynek pracy, techniki poruszania się po nim

*Umiejętność promowania siebie na rynku pracy, budowanie własnej marki

*Tworzenie   skutecznych  i profesjonalnych

*Indywidualne sposoby poszukiwania pracy dobrane do określonej osoby

*Planowanie z klientem krok po kroku realnego obrazu przyszłości zawodowej

*Proces rekrutacyjny

*Zasady prowadzenia symulowanej rozmowy kwalifikacyjnej

*Wprowadzenie do coachingu
*Coaching jako  cenna umiejętność doradcy zawodowego – otwarcie na chcianą i nie chcianą zmianę
*Umiejętność stawiania pytań przez coacha kariery, motywowanie i inspirowanie do rozwoju zawodowego, dążenia do wyznaczonych celów
*Elementy coachingu w pracy doradcy zawodowego, start kariery, powrót do pracy, zmiana kierunku, odkrywanie talentów itd
*Zarządzanie Talentami – wprowadzenie
*Wykorzystywanie pełnego  potencjału pracowników w aktualnym miejscu pracy i osiąganie maksymalnej satysfakcji zawodowej
*Nowoczesne metody rekrutacji i selekcji pracowników
*Ocena zintegrowana w Zarządzaniu Talentami
Prowadzenie zajęć z doradztwa edukacyjnego w szkole
Tworzenie planów edukacyjno-zawodowych w szkole
Doradca zawodowy w pracy z zagrożonymi wykluczeniem społecznym
Doradca zawodowy przy projektach UE 
*Specyfika pracy z osobami niepełnosprawnymi, z upośledzeniem umysłowym, osobami długotrwale bezrobotnymi, wychowankami domów dziecka i rodzin zastępczych,  z pacjentami po terapii  dla osób uzależnionych (alkohol, narkotyki itd.)
*Projekty UE systemowe i konkursowe, możliwości i sposoby zatrudniania– przetargi, zapytania ofertowe
Działania doradcy zawodowego w projektach (konsultacje indywidualne, warsztaty grupowe, treningi pracy, grupy wsparcia)
*Praktyka słuchacza jako doradcy  (indywidualna i grupowa) przygotowująca klienta do wyboru profilu szkoły średniej, kierunku studiów, podjęcia lub zmiany pracy
*Własny proces doradczy
*Przeprowadzenie indywidualnej sesji doradczej
*Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatu  – klient grupowy .
*Komunikacja interpersonalna, istotne elementy
*Proces doradczy na żywo
*Sesje superwizyjne z doświadczonym doradcą zawodowym 
*Plan rozwoju osobistego jako doradcy  na podstawie diagnozy własnych kompetencji
*Biznes i  marketing plan, opracowanie wyjścia na rynek pracy, sposobów jej poszukiwania,  określenie czasu i miejsca zaplanowanych etapów kariery zawodowej.
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie wszystkich modułów-przedmiotów przewidzianych w programie kształcenia, przygotowanie pracy dyplomowej (jeżeli program kształcenia, przewiduje jako formę zakończenia studiów podyplomowych jej przygotowanie)  oraz zdanie egzaminu dyplomowego (obrony pracy dyplomowej).
Atuty
Możliwości dofinansowania/finansowania Studiów
Powiatowy Urząd Pracy może sfinansować osobie bezrobotnej koszty studiów podyplomowych w systemie wieczorowym lub zaocznym. Warunkiem uzyskania  takiego dofinansowania jest złożenie przez bezrobotnego uzasadnienia, że ukończenie danych studiów zapewni mu uzyskanie odpowiedniej pracy.
Warunki otrzymania dofinansowania:
 • złożyć w PUP wniosek (wzór do pobrania w PUP),
 • dołączyć zaświadczenie z uczelni potwierdzające kierunek studiów podyplomowych oraz wysokość opłat za studia,
Podstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 675 z późn. zm.);
 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 25.04.2008 r., Nr 69, poz. 415 z późn. zm.). (na podstawie art. 42a Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy)
Inna forma dofinansowania to pomoc z Krajowego Funduszu Szkoleniowego
Jest to propozycja dla osób 45+ . Pracodawca może zgłosić liczbę osób, których kształcenie chciałby dofinansowywać. Możliwe formy to kursy, studia podyplomowe i egzaminy.
Warunki otrzymania dofinansowania:
 • pisemny wniosek pracodawcy, zgłoszenie pracowników  chętnych na dokształcanie się
 • dołączyć zaświadczenie z uczelni potwierdzające kierunek studiów podyplomowych oraz wysokość opłat za studia
Zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi  [Karta Nauczyciela, art. 70a, Rozporządzenie MENiS  z 29 marca 2002 r.], Słuchacze będący czynnymi nauczycielami mogą skorzystać w swoich gminach z dofinansowania  z tytułu doskonalenia zawodowego nauczycieli.
Absolwent
1. Absolwenci będą mogli pracować z ludźmi czynnymi zawodowo i z bezrobotnymi, z osobami niepełnosprawnymi i zagrożonymi wykluczeniem społecznym, a także w zespołach zarządzających zasobami ludzkimi.
2. Absolwent nabędzie wiedzę i umiejętności, dzięki którym będzie potrafił:
 • prowadzić zajęcia z doradztwa zawodowego w szkole
 • tworzyć plany edukacyjno-zawodowe w szkole
 • przeprowadzić diagnozę preferencji i predyspozycji zawodowych
 • prowadzić  warsztaty przygotowujące do pokierowania swoją karierą zawodową
 • określić profil kompetencji klienta
 • wskazać zawody zgodne z osobowością, zainteresowaniami, umiejętnościami i wartościami klienta,
 • ustalić indywidualny plan działania, a także opracować sposoby skutecznego i aktywnego szukania pracy
 • stworzyć  profesjonalne dokumenty aplikacyjne dla klienta
 • przygotować  do rozmowy kwalifikacyjnej
3. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z 10 lutego 2017r., potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.
O studiach
Studia mają charakter kwalifikacyjny i trwają trzy semestry.
Adresatami studiów są osoby chcące zdobyć lub pogłębiać kwalifikacje zawodowe w zakresie edukacji i terapii osób z zaburzeniami ze spectrum autyzmu.
Oferta kierowana jest do absolwentów studiów I stopnia, studiów II stopnia lub absolwentów studiów 5-letnich z zakresu: pedagogiki wczesnoszkolnej, pedagogiki specjalnej (wszystkie specjalności), pedagogiki o specjalności nauczycielskiej, kierunków nauczycielskich z przygotowaniem pedagogicznym.
Celem Studiów jest wyposażenie słuchaczy w kwalifikacje uprawniające do prowadzenia edukacji i terapii osób z autyzmem w publicznych i niepublicznych placówkach zajmujących się edukacją i terapią osób z autyzmem na przestrzeni całego ich życia.
Studia spełniają wymogi stawiane studiom podyplomowym w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym z 20 lipca 2018 r. Prowadzone są zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu MNiSW z 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, Załącznik nr 3.
Plan studiów przewiduje 450 godzin zajęć dydaktycznych i 180 godzin praktyk.
Studia przygotowują do pracy jako pedagog specjalny w zakresie określonym w Rozporządzeniu MEN z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, § 7.
Zajęcia prowadzone są podczas zjazdów odbywających się co 2-3 tygodnie w soboty i niedziele w Ateneum Szkole Wyższej w Gdańsku.
Łączna ilość 450 godzin zajęć dydaktycznych i 180 godzin zajęć praktycznych odpowiada wymogom Rozporządzeń MEN o studiach podyplomowych.
Praktyki słuchacz organizuje we własnym zakresie. W przypadku trudności, Uczelnia pomaga w znalezieniu miejsca odbycia praktyki.
Zajęcia prowadzą nauczyciele akademiccy oraz doświadczeni praktycy.
Koszt studiów (możliwość wyboru płatności ratalnej/semestralnej):
I semestr – 1700 zł
II semestr – 1700 zł
III semestr – 1800 zł

WYMAGANE DOKUMENTY W PROCESIE REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE dla KANDYDATÓW Z POLSKI

1. Poświadczona przez Ateneum – Szkołę Wyższą w Gdańsku kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (oryginał do wglądu) oraz dokumenty wymienione w punkcie 8, jeśli warunkiem przyjęcia na wybrane studia podyplomowe jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego/kwalifikacji nauczycielskich na drugim i trzecim etapie edukacyjnym.
2. CV – Curriculum Vitae.
3. Aktualna, podpisana imieniem i nazwiskiem fotografia kandydata, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
4. Podanie z ankietą osobową według wzoru Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku (drukowany dwustronnie).
5. 2 egzemplarze umowy o świadczenie usług edukacyjnych na studiach podyplomowych (drukowane dwustronnie) wraz z załącznikami dotyczącymi opłat
7. Kopia dowodu wpłaty za kształcenie na studiach podyplomowych (po zawarciu umowy, w dniu jej zawarcia).
8. W przypadku studiów podyplomowych, dla których warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.08.2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575) lub kwalifikacji nauczycielskich według Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (zał. 1)- należy dołączyć oryginał dokumentu, który potwierdza w/w uprawnienia. Dokumentami potwierdzającymi w/w uprawnienia są:
suplement do dyplomu i zawarte w pkt. 5.2 suplementu informacje o posiadanym przygotowaniu pedagogicznym/kwalifikacjach nauczycielskich,
-przypadku braku suplementu do dyplomu (ukończenie studiów przed 2004 rokiem) karta przebiegu studiów lub kopia indeksu lub zaświadczenie z Uczelni macierzystej wydane przez Dziekana Wydziału/Rektora Uczelni lub akt nadania stopnia kontraktowego/mianowanego/dyplomowanego lub zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnych kursów pedagogicznych (zgoda Kuratorium Oświaty do 2014 r.).

 
Dokumenty rekrutacyjne są do pobrania w:
 zakładce REKRUTACJA/STUDIA PODYPLOMOWE/KROKI REKRUTACJI
Zajęcia rozpoczynają się w momencie zebrania grupy.
Wykaz przedmiotów
Autystyczne spektrum zaburzeń-podstawy teoretyczne
Diagnoza i ocena funkcjonowania osoby z autyzmem
Metody terapii osób z autystycznego spektrum zaburzeń
Praca z rodziną osoby z autyzmem
Edukacja i terapia dzieci i młodzieży z autystycznego spektrum zaburzeń
Pisanie programów edukacyjno-terapeutycznych
Praca z osobą dorosłą z autystycznego spektrum zaburzeń
Analiza i terapia zachowań trudnych
Komunikacja alternatywna i wspomagająca
Seminarium dyplomowe
Praktyka specjalnościowa
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie wszystkich modułów-przedmiotów przewidzianych w programie kształcenia, przygotowanie pracy dyplomowej (jeżeli program kształcenia, przewiduje jako formę zakończenia studiów podyplomowych jej przygotowanie)  oraz zdanie egzaminu dyplomowego (obrony pracy dyplomowej).
Absolwent
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.08.2017 roku absolwent Studiów Podyplomowych w zakresie Edukacji i terapii osób z autyzmem uzyskuje kwalifikacje do bycia nauczycielem/terapeutą osoby z autyzmem.
Absolwent uzyskuje wiedzę, umiejętności i kompetencje w obszarach edukacji i terapii dzieci, młodzieży i dorosłych z autyzmem. Nabywa umiejętności, pozwalające na samodzielną pracę w placówkach oferujących wielospecjalistyczną pomoc dzieciom, młodzieży i dorosłym z autystycznego spektrum od chwili rozpoznania, poprzez edukację aż do okresu dorosłości.  
Absolwent jest przygotowany w szczególności do pracy z małymi dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu  w publicznych i niepublicznych placówkach zajmujących się edukacją i  terapią osób z autyzmem na przestrzeni całego ich życia takich jak: specjalne ośrodki szkolno- rewalidacyjne (wychowawcze) dla dzieci i młodzieży z autyzmem, przedszkola terapeutyczne- przedszkola specjalne dla dzieci z autyzmem, klasy dla dzieci z autyzmem w zespołach szkół specjalnych lub specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, centrach aktywizacji społeczno-zawodowej dla dorosłych osób z autyzmem.
Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z 10 lutego 2017r., potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.
O kierunku
Czas trwania studiów:   trzy semestry
 
Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do nauczania przedmiotu „Historia” i „Wiedza o społeczeństwie” w szkołach podstawowych oraz wszystkich typach szkół ponadpodstawowych.
 
Zajęcia prowadzone będą podczas zjazdów odbywających w piątki lub w soboty i niedziele (istnieje możliwość wyboru dni zajęć) w Ateneum Szkole Wyższej w Gdańsku.
 
Studia mają charakter kwalifikacyjny. Są prowadzone zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, MODUŁ 4. Obejmują 120 godz. praktyki pedagogicznej.
 
Studia są adresowane do osób z tytułem magistra posiadających przygotowanie pedagogiczne wg Rozporządzenia MEN z dn. 1.8.2017 w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017, poz. 1575) lub kwalifikacje nauczycielskie według Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012.poz.131) do uczenia w tych typach szkół.
 
Koszt studiów (możliwość wyboru płatności ratalnej/semestralnej)
I semestr – 1500 zł
II semestr – 1500 zł
III semestr – 1600 zł
WYMAGANE DOKUMENTY W PROCESIE REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE dla KANDYDATÓW Z POLSKI
1. Poświadczona przez Ateneum-Szkołę Wyższą w Gdańsku kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (oryginał do wglądu) oraz dokumenty wymienione w punkcie 8, jeśli warunkiem przyjęcia na wybrane studia podyplomowe jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego/kwalifikacji nauczycielskich na drugim i trzecim etapie edukacyjnym.
2. CV – Curriculum Vitae.
3. Aktualna, podpisana imieniem i nazwiskiem fotografia kandydata, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
4. Podanie z ankietą osobową według wzoru Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku (drukowany dwustronnie).
5. 2 egzemplarze umowy o świadczenie usług edukacyjnych na studiach podyplomowych (drukowane dwustronnie) wraz z załącznikami dotyczącymi opłat
6. Kopia dowodu wpłaty za kształcenie na studiach podyplomowych (po zawarciu umowy,w dniu jej zawarcia).
7. W przypadku studiów podyplomowych, dla których warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.08.2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575) lub kwalifikacji nauczycielskich według Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (DZ.U. 2012.poz.131)- należy dołączyć oryginał dokumentu, który potwierdza w/w uprawnienia. Dokumentami potwierdzającymi w/w uprawnienia są:
suplement do dyplomu i zawarte w pkt. 5.2 suplementu informacje o posiadanym przygotowaniu pedagogicznym/kwalifikacjach nauczycielskich,
-przypadku braku suplementu do dyplomu (ukończenie studiów przed 2004 rokiem) karta przebiegu studiów lub kopia indeksu lub zaświadczenie z Uczelni macierzystej wydane przez Dziekana Wydziału/Rektora Uczelni lub akt nadania stopnia kontraktowego/mianowanego/dyplomowanego lub zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnych kursów pedagogicznych (zgoda Kuratorium Oświaty do 2014 r.).
 
Dokumenty rekrutacyjne są do pobrania w:
 zakładce REKRUTACJA/STUDIA PODYPLOMOWE/KROKI REKRUTACJI
Zajęcia rozpoczynają się w momencie zebrania grupy.
Przykładowe Przedmioty
 • Historia powszechna i historia Polski w kolejnych epokach (okres starożytny,  średniowieczny, nowożytny, XIX i XX wiek)
 • Wybrane problemy życia społecznego, politycznego i gospodarczego współczesnego świata
 • Modele ustrojowe i systemy prawne
 • Metodyka nauczania historii
 • Metodyka nauczania wiedzy o społeczeństwie
 • Seminarium dyplomowe
 • Praktyka pedagogiczna
Atuty
Studia Podyplomowe Nauczanie historii i wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej i ponadpodstawowej – przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu wyposażają absolwenta w niezbędną, szczegółową wiedzę i umiejętności merytoryczne oraz metodyczne potrzebne do realizowania programu szkolnego przedmiotów historia oraz wiedza o społeczeństwie w szkole podstawowej i ponadpodstawowych.
Absolwent
Absolwent Studiów Podyplomowych posiada szczegółową wiedzę w zakresie historii oraz wiedzy o społeczeństwie. Zna metodyczną stronę prowadzenia lekcji w szkole podstawowej i ponadpodstawowych. Potrafi łączyć nauczanie obu przedmiotów z nauczaniem innych przedmiotów z zakresu nauk humanistycznych.  Potrafi stosować nowoczesne metody nauczania. Orientuje się w nowościach z zakresu technologii informatycznej i multimedialnej.
Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z 10 lutego 2017 r., potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.
O specjalności
Czas trwania studiów:  trzy semestry
 
Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do nauczania języka polskiego jako języka obcego.
Studia przeznaczone są dla osób posiadających przygotowanie pedagogiczne.
 
Zajęcia prowadzone będą podczas zjazdów odbywających w piątki lub w soboty i niedziele (istnieje możliwość wyboru dni zajęć) w Ateneum Szkole Wyższej w Gdańsku.
 
Studia mają charakter kwalifikacyjny. Są prowadzone zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, zał. 1. Obejmują 180 godz. praktyki pedagogicznej.
Studia są adresowane do osób z tytułem licencjata lub magistra posiadających przygotowanie pedagogiczne wg Rozporządzenia MEN z dn. 1.8.2017 w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017, poz. 1575) lub kwalifikacje nauczycielskie według Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (zał. 1) do uczenia w tych typach szkół.
 
Koszt studiów (możliwość wyboru płatności ratalnej/semestralnej)
I semestr – 1500 zł
II semestr – 1500 zł
III semestr – 1600 zł

 

WYMAGANE DOKUMENTY W PROCESIE REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE dla KANDYDATÓW Z POLSKI
1. Poświadczona przez Ateneum – Szkołę Wyższą w Gdańsku kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (oryginał do wglądu) oraz dokumenty wymienione w punkcie 8, jeśli warunkiem przyjęcia na wybrane studia podyplomowe jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego/kwalifikacji nauczycielskich na drugim i trzecim etapie edukacyjnym.
2. CV – Curriculum Vitae.
3. Aktualna, podpisana imieniem i nazwiskiem fotografia kandydata, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
4. Podanie z ankietą osobową według wzoru Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku (drukowany dwustronnie).
5. 2 egzemplarze umowy o świadczenie usług edukacyjnych na studiach podyplomowych (drukowane dwustronnie) wraz z załącznikami dotyczącymi opłat
7. Kopia dowodu wpłaty za kształcenie na studiach podyplomowych (po zawarciu umowy, w dniu jej zawarcia).
8. W przypadku studiów podyplomowych, dla których warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.08.2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575) lub kwalifikacji nauczycielskich według Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (zał. 1)- należy dołączyć oryginał dokumentu, który potwierdza w/w uprawnienia. Dokumentami potwierdzającymi w/w uprawnienia są:
suplement do dyplomu i zawarte w pkt. 5.2 suplementu informacje o posiadanym przygotowaniu pedagogicznym/kwalifikacjach nauczycielskich,
-przypadku braku suplementu do dyplomu (ukończenie studiów przed 2004 rokiem) karta przebiegu studiów lub kopia indeksu lub zaświadczenie z Uczelni macierzystej wydane przez Dziekana Wydziału/Rektora Uczelni lub akt nadania stopnia kontraktowego/mianowanego/dyplomowanego lub zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnych kursów pedagogicznych (zgoda Kuratorium Oświaty do 2014 r.).

 
Dokumenty rekrutacyjne są do pobrania w:
 zakładce REKRUTACJA/STUDIA PODYPLOMOWE/KROKI REKRUTACJI
Zajęcia rozpoczynają się w momencie zebrania grupy.
Przykładowe Przedmioty
Gramatyka j.polskiego w nauczaniu cudzoziemców – wybrane zagadnienia
Fonetyka j.polskiego
Rozwój językowy dzieci dwujęzycznych
Elementy polskiej tożsamości kulturowej – krótki przewodnik po polskości
Projektowanie kursów j.polskiego dla cudzoziemców oraz szkolnych zajęć dodatkowych z j.polskiego
Metodyka nauczania j.polskiego jako obcego
Seminarium
Praktyka pedagogiczna
Atuty
Studia podyplomowe Język polski jako język obcy skutecznie przygotowują do prowadzenia zajęć dydaktycznych (w tym kursów) dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Absolwent potrafi uczyć zarówno cudzoziemców, jak i polskie dzieci z doświadczeniem migracyjnym.
Absolwent
Absolwent Studiów Podyplomowych posiada szczegółową wiedzę w zakresie nauczania języka polskiego jako języka obcego.. Zna metodyczną stronę prowadzenia lekcji w szkole podstawowej i ponadpodstawowych oraz kursów języka polskiego. Potrafi łączyć nauczanie języka polskiegoi z nauczaniem innych przedmiotów humanistycznych.  Potrafi stosować nowoczesne metody nauczania. Orientuje się w nowościach z zakresu technologii informatycznej i multimedialnej.
 
Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z 10 lutego 2017r., potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.
O studiach
Studia mają charakter kwalifikacyjny.
Celem Studiów Podyplomowych w zakresie Logopedii jest wszechstronne przygotowanie słuchaczy do podjęcia pracy na stanowisku logopedy oraz nauczyciela-logopedy. W trakcie studiów słuchacze wyposażani są w wiedzę i umiejętności w zakresie profilaktyki, diagnozy i terapii zaburzeń mowy z wykorzystaniem współczesnych metod i technik pracy logopedycznej. Nabyte przez słuchaczy wiedza i umiejętności są podstawą do dalszego rozwoju zawodowego w ramach studiów specjalizacyjnych.
Uzyskane po ukończeniu studiów kwalifikacje dają uprawnienia do wykonywania zawodu logopedy.
Czas trwania studiów i organizacja studiów:
Studia trwają 4 semestry i prowadzone są w trybie niestacjonarnym. Zajęcia audytoryjne (wykłady, ćwiczenia, seminaria) odbywają się w siedzibie Ateneum Szkoły Wyższej w Gdańsku w soboty i niedziele.
Słuchacz jest obowiązany odbyć praktykę logopedyczną w wybranych przez siebie i zatwierdzonych przez Uczelnię placówkach zajmujących się opieką logopedyczną – medycznych i oświatowych oraz w ośrodkach specjalistycznych w wymiarze ok. 180 godzin w ciągu trwania studiów.
Adresaci studiów:
Studia są adresowane do absolwentów studiów magisterskich. Preferowane są osoby z kierunków humanistycznych, społecznych, medycznych,wokalno-aktorskich. Kandydaci powinni charakteryzować się prawidłową wymową i dobrym słuchem. Podstawą przyjęcia jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów oraz pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej, podczas której ocenia się predyspozycje kandydata do podjęcia studiów logopedycznych i wykonywania zawodu logopedy.
Studia mają charakter kwalifikacyjny i kierowane są do osób posiadających  przygotowanie pedagogiczne w rozumieniu Rozporządzenia MEN z dnia z dnia 1 sierpnia 2017r.  lub kwalifikacje nauczycielskie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. 
 
Koszt studiów (możliwość wyboru płatności ratalnej/semestralnej)
I semestr – 1700 zł
II semestr – 1700 zł
III semestr – 1700 zł
IV semestr – 1800 zł
 

WYMAGANE DOKUMENTY W PROCESIE REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE dla KANDYDATÓW Z POLSKI
1. Poświadczona przez Ateneum – Szkołę Wyższą w Gdańsku kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (oryginał do wglądu) oraz dokumenty wymienione w punkcie 8, jeśli warunkiem przyjęcia na wybrane studia podyplomowe jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego/kwalifikacji nauczycielskich na drugim i trzecim etapie edukacyjnym.
2. CV – Curriculum Vitae.
3. Aktualna, podpisana imieniem i nazwiskiem fotografia kandydata, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
4. Podanie z ankietą osobową według wzoru Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku (drukowany dwustronnie).
5. 2 egzemplarze umowy o świadczenie usług edukacyjnych na studiach podyplomowych (drukowane dwustronnie) wraz z załącznikami dotyczącymi opłat
7. Kopia dowodu wpłaty za kształcenie na studiach podyplomowych (po zawarciu umowy, w dniu jej zawarcia).
8. W przypadku studiów podyplomowych, dla których warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.08.2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575) lub kwalifikacji nauczycielskich według Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (zał. 1)- należy dołączyć oryginał dokumentu, który potwierdza w/w uprawnienia. Dokumentami potwierdzającymi w/w uprawnienia są:
suplement do dyplomu i zawarte w pkt. 5.2 suplementu informacje o posiadanym przygotowaniu pedagogicznym/kwalifikacjach nauczycielskich,
-przypadku braku suplementu do dyplomu (ukończenie studiów przed 2004 rokiem) karta przebiegu studiów lub kopia indeksu lub zaświadczenie z Uczelni macierzystej wydane przez Dziekana Wydziału/Rektora Uczelni lub akt nadania stopnia kontraktowego/mianowanego/dyplomowanego lub zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnych kursów pedagogicznych (zgoda Kuratorium Oświaty do 2014 r.).

 
Dokumenty rekrutacyjne są do pobrania w:
 zakładce REKRUTACJA/STUDIA PODYPLOMOWE/KROKI REKRUTACJI
Zajęcia rozpoczynają się w momencie zebrania grupy.
Przykładowe Przedmioty
 • fonetyka i fonologia języka polskiego
 • kształtowanie się i rozwój mowy dziecka
 • psychologia rozwojowa
 • psychologia kliniczna
 • pedagogika specjalna
 • diagnoza, profilaktyka i terapia logopedyczna (dyslalia)
 • logorytmika
 • emisja i higiena głosu
 • komunikacja alternatywna i wspomagająca
 • metodyka pracy logopedycznej
 • praktyka logopedyczna
Absolwent
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie Logopedii jest zaliczenie przedmiotów objętych programem studiów, napisanie pracy dyplomowej oraz pozytywny wynik egzaminu dyplomowego.
Absolwent studiów podyplomowych posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje w obszarze profilaktyki, diagnozy i terapii logopedycznej dzieci i dorosłych ze zróżnicowanymi zaburzeniami komunikacji językowej.
Ukończenie Studiów uprawnia absolwenta do podjęcia samodzielnej pracy w zawodzie logopedy.
Studia dodatkowo spełniają wymogi Polskiego Związku Logopedów w zakresie regulaminu przyznawania certyfikatu zawodowego (par.2 pkt.2a).
Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z 10 lutego 2017r., potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.
O specjalności
Czas trwania studiów:   trzy semestry
Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do nauczania przedmiotu „Chemia” w szkołach podstawowych oraz wszystkich typach szkół ponadpodstawowych.
Zajęcia prowadzone będą podczas zjazdów odbywających w piątki lub w soboty i niedziele (istnieje możliwość wyboru dni zajęć) w Ateneum Szkole Wyższej w Gdańsku.
Studia mają charakter kwalifikacyjny. Są prowadzone zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, zał. 1. Obejmują 180 godz. praktyki pedagogicznej.
Studia są adresowane do osób z tytułem magistra posiadających przygotowanie pedagogiczne wg Rozporządzenia MEN z dn. 1.8.2017 w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017, poz. 1575) lub kwalifikacje nauczycielskie według Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012.poz.131) do uczenia w tych typach szkół.
Koszt studiów  – (możliwość wyboru płatności ratalnej/semestralnej)
 
I semestr – 1700 zł
II semestr – 1700 zł
III semestr – 1800 zł

WYMAGANE DOKUMENTY W PROCESIE REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE dla KANDYDATÓW Z POLSKI
1. Poświadczona przez Ateneum – Szkołę Wyższą w Gdańsku kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (oryginał do wglądu) oraz dokumenty wymienione w punkcie 8, jeśli warunkiem przyjęcia na wybrane studia podyplomowe jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego/kwalifikacji nauczycielskich na drugim i trzecim etapie edukacyjnym.
2. CV – Curriculum Vitae.
3. Aktualna, podpisana imieniem i nazwiskiem fotografia kandydata, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
4. Podanie z ankietą osobową według wzoru Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku (drukowany dwustronnie).
5. 2 egzemplarze umowy o świadczenie usług edukacyjnych na studiach podyplomowych (drukowane dwustronnie) wraz z załącznikami dotyczącymi opłat
7. Kopia dowodu wpłaty za kształcenie na studiach podyplomowych (po zawarciu umowy, w dniu jej zawarcia).
8. W przypadku studiów podyplomowych, dla których warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.08.2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575) lub kwalifikacji nauczycielskich według Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (zał. 1)- należy dołączyć oryginał dokumentu, który potwierdza w/w uprawnienia. Dokumentami potwierdzającymi w/w uprawnienia są:
suplement do dyplomu i zawarte w pkt. 5.2 suplementu informacje o posiadanym przygotowaniu pedagogicznym/kwalifikacjach nauczycielskich,
-przypadku braku suplementu do dyplomu (ukończenie studiów przed 2004 rokiem) karta przebiegu studiów lub kopia indeksu lub zaświadczenie z Uczelni macierzystej wydane przez Dziekana Wydziału/Rektora Uczelni lub akt nadania stopnia kontraktowego/mianowanego/dyplomowanego lub zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnych kursów pedagogicznych (zgoda Kuratorium Oświaty do 2014 r.).

 
Dokumenty rekrutacyjne są do pobrania w:
 zakładce REKRUTACJA/STUDIA PODYPLOMOWE/KROKI REKRUTACJI
Zajęcia rozpoczynają się w momencie zebrania grupy.
Przykładowe Przedmioty
 • Substancje chemiczne i ich właściwości
 • Wewnętrzna budowa materii
 • Reakcje chemiczne
 • Powietrze i inne gazy w nauczaniu chemii
 • Woda i roztwory wodne w edukacji chemiczne
 • Kwasy i zasady w nauczaniu chemii
 • Sole ich zastosowanie
 • Węglowodory ich pochodne
 • Atomy, cząsteczki i stechiometria chemiczna
 • Wiązania chemiczne
 • Warsztat pracy nauczyciela chemii 
 • Metodyka nauczania chemii w szkole podstawowej
 • Metodyka nauczania chemii w szkołach ponadpodstawowych
 • Seminarium dyplomowe
 • Praktyka pedagogiczna
Atuty
Studia Podyplomowe Nauczanie chemii w szkole podstawowej i ponadpodstawowej -przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu wyposażają absolwenta w niezbędną, szczegółową wiedzę i umiejętności merytoryczne oraz metodyczne potrzebne do realizowania programu szkolnego przedmiotu chemia w szkole podstawowej i ponadpodstawowych.
Absolwent
Absolwent Studiów Podyplomowych posiada szczegółową wiedzę w zakresie chemii. Zna metodyczną stronę prowadzenia lekcji w szkole podstawowej i ponadpodstawowych. Potrafi łączyć nauczanie chemii z nauczaniem innych przedmiotów z zakresu nauk przyrodniczych.  Potrafi stosować nowoczesne metody nauczania. Orientuje się w nowościach z zakresu technologii informatycznej i multimedialnej.
Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z 10 lutego 2017r., potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.
O specjalności
Czas trwania studiów:   trzy semestry
Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do nauczania przedmiotu „Geografia” w szkołach podstawowych oraz wszystkich typach szkół ponadpodstawowych.
Zajęcia prowadzone będą podczas zjazdów odbywających w piątki lub w soboty i niedziele (istnieje możliwość wyboru dni zajęć) w Ateneum Szkole Wyższej w Gdańsku.
 
Studia mają charakter kwalifikacyjny. Są prowadzone zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, zał. 1. Obejmują 180 godz. praktyki pedagogicznej.
Studia są adresowane do osób z tytułem magistra posiadających przygotowanie pedagogiczne wg Rozporządzenia MEN z dn. 1.8.2017 w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017, poz. 1575) lub kwalifikacje nauczycielskie według Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (zał. 1) do uczenia w tych typach szkół.
 
Koszt studiów (możliwość wyboru płatności ratalnej/semestralnej).

I semestr – 1500 zł

II semestr – 1500 zł

III semestr – 1600 zł

 

WYMAGANE DOKUMENTY W PROCESIE REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE dla KANDYDATÓW Z POLSKI
1. Poświadczona przez Ateneum – Szkołę Wyższą w Gdańsku kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (oryginał do wglądu) oraz dokumenty wymienione w punkcie 8, jeśli warunkiem przyjęcia na wybrane studia podyplomowe jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego/kwalifikacji nauczycielskich na drugim i trzecim etapie edukacyjnym.
2. CV – Curriculum Vitae.
3. Aktualna, podpisana imieniem i nazwiskiem fotografia kandydata, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
4. Podanie z ankietą osobową według wzoru Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku (drukowany dwustronnie).
5. 2 egzemplarze umowy o świadczenie usług edukacyjnych na studiach podyplomowych (drukowane dwustronnie) wraz z załącznikami dotyczącymi opłat
7. Kopia dowodu wpłaty za kształcenie na studiach podyplomowych (po zawarciu umowy, w dniu jej zawarcia).
8. W przypadku studiów podyplomowych, dla których warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.08.2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575) lub kwalifikacji nauczycielskich według Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (zał. 1)- należy dołączyć oryginał dokumentu, który potwierdza w/w uprawnienia. Dokumentami potwierdzającymi w/w uprawnienia są:
suplement do dyplomu i zawarte w pkt. 5.2 suplementu informacje o posiadanym przygotowaniu pedagogicznym/kwalifikacjach nauczycielskich,
-przypadku braku suplementu do dyplomu (ukończenie studiów przed 2004 rokiem) karta przebiegu studiów lub kopia indeksu lub zaświadczenie z Uczelni macierzystej wydane przez Dziekana Wydziału/Rektora Uczelni lub akt nadania stopnia kontraktowego/mianowanego/dyplomowanego lub zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnych kursów pedagogicznych (zgoda Kuratorium Oświaty do 2014 r.).

 
Dokumenty rekrutacyjne są do pobrania w:
 zakładce REKRUTACJA/STUDIA PODYPLOMOWE/KROKI REKRUTACJI
Zajęcia rozpoczynają się w momencie zebrania grupy.
Przykładowe Przedmioty
 • Historia geografii i odkryć geograficznych
 • Podstawy geografii fizycznej
 • Geologia i geomorfologia
 • Klimatologia i meteorologia
 • Hydrologia i oceanografia
 • Podstawy geografii społeczno-ekonomicznej
 • Geografia regionów świata
 • Geografia Polski
 • Ziemia we Wszechświecie
 • Metodyka nauczania geografii w szkole podstawowej
 • Metodyka nauczania geografii w szkołach ponadpodstawowych
 • Seminarium dyplomowe
 • Praktyka pedagogiczna
Atuty
Studia Podyplomowe Nauczanie geografii w szkole podstawowej i ponadpodstawowej -przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu wyposażają absolwenta w niezbędną, szczegółową wiedzę i umiejętności merytoryczne oraz metodyczne potrzebne do realizowania programu szkolnego przedmiotu geografia w szkole podstawowej i ponadpodstawowych.
Absolwent
Absolwent Studiów Podyplomowych posiada szczegółową wiedzę w zakresie geografii. Zna metodyczną stronę prowadzenia lekcji w szkole podstawowej i ponadpodstawowych. Potrafi łączyć nauczanie geografii z nauczaniem innych przedmiotów z zakresu nauk przyrodniczych.  Potrafi stosować nowoczesne metody nauczania. Orientuje się w nowościach z zakresu technologii informatycznej i multimedialnej.
Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z 10 lutego 2017r., potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.
O studiach
Studia Podyplomowe Nauczanie filozofii i etyki w szkole są adresowane do nauczycieli, którzy ukończyli studia wyższe [licencjackie, magisterskie] posiadają przygotowanie pedagogiczne w rozumieniu Rozporządzenia MEN z  dnia 01.08.2017 lub kwalifikacje nauczycielskie określone w Rozporządzeniu MNiSW Z 17 stycznia 2012. Studia mają charakter kwalifikacyjny, a ich celem jest przygotowanie słuchaczy do prowadzenia zajęć dydaktycznych/lekcji z filozofii i etyki w szkole.
Studia trwają 3 semestry, łącznie około 350 godzin zajęć audytoryjnych i 180 godzin praktyk pedagogicznych. Spełniają w wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra m Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela [ moduł 4]. Ich program uwzględnia  zapisy nowej Podstawy programowej [ Rozporządzenie MEN z 14 lutego 2017].
Zajęcia odbywać się będą co 2-3 tygodnie w soboty i niedziele w ATENEUM – Szkole Wyższej w Gdańsku. Prowadzić je będą nauczyciele akademiccy i doświadczeni praktycy.
Koszt studiów (możliwość wyboru płatności ratalnej/semestralnej)
 I semestr – 1500 zł
II semestr – 1500 zł
III semestr – 1600 zł

WYMAGANE DOKUMENTY W PROCESIE REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE dla KANDYDATÓW Z POLSKI
1. Poświadczona przez Ateneum – Szkołę Wyższą w Gdańsku kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (oryginał do wglądu) oraz dokumenty wymienione w punkcie 8, jeśli warunkiem przyjęcia na wybrane studia podyplomowe jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego/kwalifikacji nauczycielskich na drugim i trzecim etapie edukacyjnym.
2. CV – Curriculum Vitae.
3. Aktualna, podpisana imieniem i nazwiskiem fotografia kandydata, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
4. Podanie z ankietą osobową według wzoru Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku (drukowany dwustronnie).
5. 2 egzemplarze umowy o świadczenie usług edukacyjnych na studiach podyplomowych (drukowane dwustronnie) wraz z załącznikami dotyczącymi opłat
7. Kopia dowodu wpłaty za kształcenie na studiach podyplomowych (po zawarciu umowy, w dniu jej zawarcia).
8. W przypadku studiów podyplomowych, dla których warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.08.2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575) lub kwalifikacji nauczycielskich według Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (zał. 1)- należy dołączyć oryginał dokumentu, który potwierdza w/w uprawnienia. Dokumentami potwierdzającymi w/w uprawnienia są:
suplement do dyplomu i zawarte w pkt. 5.2 suplementu informacje o posiadanym przygotowaniu pedagogicznym/kwalifikacjach nauczycielskich,
-przypadku braku suplementu do dyplomu (ukończenie studiów przed 2004 rokiem) karta przebiegu studiów lub kopia indeksu lub zaświadczenie z Uczelni macierzystej wydane przez Dziekana Wydziału/Rektora Uczelni lub akt nadania stopnia kontraktowego/mianowanego/dyplomowanego lub zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnych kursów pedagogicznych (zgoda Kuratorium Oświaty do 2014 r.).

Dokumenty rekrutacyjne są do pobrania w:
 zakładce REKRUTACJA/STUDIA PODYPLOMOWE/KROKI REKRUTACJI
Zajęcia rozpoczynają się w momencie zebrania grupy.
Wykaz przedmiotów
 • Wstęp do filozofii.
 • Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej
 • Historia filozofii nowożytnej i współczesnej
 • Epistemologia
 • Antropologia filozoficzna
 • Metafizyka
 • Aksjologia
 • Estetyka
 • Filozofia Boga i religii
 • Logika i metodologia nauk
 • Praca z tekstem filozoficznym
 • Wstęp do etyki
 • Historia doktryn etycznych
 • Etyka
 • Bioetyka
 • Retoryka i emisja głosu
 • Wprowadzenie do dydaktyk szczegółowych
 • Metodyka  nauczania filozofii
 • Metodyka  nauczania etyki
 • Seminarium dyplomowe
 • Praktyki pedagogiczne
Absolwent
Absolwent studiów podyplomowych „Nauczanie filozofii i etyki w szkole” posiada wiedzę w zakresie kanonu nauk filozoficznych: historia filozofii, epistemologia, metafizyka, etyka, logika, a także innych dyscyplin filozoficznych. Wykazuje znajomość tradycji filozoficznej, zna wiodące koncepcje i stanowiska oraz potrafi interpretować ich problematykę w kontekście wybranych zagadnień szczegółowych. Absolwent umie interpretować teksty filozoficzne oraz posiada wiedzę niezbędną w sztuce argumentowania, prowadzenia dialogu i kształtowania postaw światopoglądowych.

Absolwent uzyskuje także kompetencje dydaktyczno-metodyczne umożliwiające prowadzenie zajęć/lekcji  z filozofii i etyki w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych w programie kształcenia, przygotowanie pracy dyplomowej oraz zdanie egzaminu dyplomowego (obrony pracy dyplomowej). Absolwenci otrzymują Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z 10 lutego 2017r., potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.
O kierunku
Czas trwania studiów:   trzy semestry
 
Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do nauczania przedmiotu „Fizyka” w szkołach podstawowych oraz wszystkich typach szkół ponadpodstawowych.
Zajęcia prowadzone będą podczas zjazdów odbywających w piątki lub w soboty i niedziele (istnieje możliwość wyboru dni zajęć) w Ateneum Szkole Wyższej w Gdańsku.
Studia mają charakter kwalifikacyjny. Są prowadzone zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, MODUŁ 4. Obejmują 90 godz. praktyki pedagogicznej.
Studia są adresowane do osób z tytułem magistra posiadających przygotowanie pedagogiczne wg Rozporządzenia MEN z dn. 1 sierpnia2017 w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017, poz. 1575) lub kwalifikacje nauczycielskie według Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (zał. 1) do uczenia w tych typach szkół.
 
Koszt studiów (możliwość wyboru płatności ratalnej/semestralnej)
I semestr – 1500 zł
II semestr – 1500 zł
III semestr – 1600 zł
 
WYMAGANE DOKUMENTY W PROCESIE REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE dla KANDYDATÓW Z POLSKI

1. Poświadczona przez Ateneum – Szkołę Wyższą w Gdańsku kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (oryginał do wglądu) oraz dokumenty wymienione w punkcie 8, jeśli warunkiem przyjęcia na wybrane studia podyplomowe jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego/kwalifikacji nauczycielskich na drugim i trzecim etapie edukacyjnym.
2. CV – Curriculum Vitae.
3. Aktualna, podpisana imieniem i nazwiskiem fotografia kandydata, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
4. Podanie z ankietą osobową według wzoru Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku (drukowany dwustronnie).
5. 2 egzemplarze umowy o świadczenie usług edukacyjnych na studiach podyplomowych (drukowane dwustronnie) wraz z załącznikami dotyczącymi opłat
7. Kopia dowodu wpłaty za kształcenie na studiach podyplomowych (po zawarciu umowy, w dniu jej zawarcia).
8. W przypadku studiów podyplomowych, dla których warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.08.2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575) lub kwalifikacji nauczycielskich według Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (zał. 1)- należy dołączyć oryginał dokumentu, który potwierdza w/w uprawnienia. Dokumentami potwierdzającymi w/w uprawnienia są:
suplement do dyplomu i zawarte w pkt. 5.2 suplementu informacje o posiadanym przygotowaniu pedagogicznym/kwalifikacjach nauczycielskich,
-przypadku braku suplementu do dyplomu (ukończenie studiów przed 2004 rokiem) karta przebiegu studiów lub kopia indeksu lub zaświadczenie z Uczelni macierzystej wydane przez Dziekana Wydziału/Rektora Uczelni lub akt nadania stopnia kontraktowego/mianowanego/dyplomowanego lub zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnych kursów pedagogicznych (zgoda Kuratorium Oświaty do 2014 r.).

 
Dokumenty rekrutacyjne są do pobrania w:
 zakładce REKRUTACJA/STUDIA PODYPLOMOWE/KROKI REKRUTACJI
Zajęcia rozpoczynają się w momencie zebrania grupy.
Przykładowe Przedmioty
 • Mechanika
 • Właściwości materii
 • Zjawiska cieplne
 • Ruch drgający i fale
 • Magnetyzm
 • Fale i optyka
 • Grawitacja i elementy astronomii
 • Fizyka atomowa
Atuty
Studia Podyplomowe Nauczanie fizyki w szkole podstawowej i ponadpodstawowej – przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu wyposażają absolwenta w niezbędną, szczegółową wiedzę i umiejętności merytoryczne oraz metodyczne potrzebne do realizowania programu szkolnego przedmiotu fizyka w szkole podstawowej i ponadpodstawowych.
Absolwent
Absolwent Studiów Podyplomowych posiada szczegółową wiedzę w zakresie fizyki. Zna metodyczną stronę prowadzenia lekcji w szkole podstawowej i ponadpodstawowych. Potrafi łączyć nauczanie fizyki z nauczaniem innych przedmiotów z zakresu nauk ścisłych.  Potrafi stosować nowoczesne metody nauczania. Orientuje się w nowościach z zakresu technologii informatycznej i multimedialnej.
Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z 10 lutego 2017r., potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.
O kierunku
Studia mają  charakter kwalifikacyjny. Trwają 3 semestry.
Skierowane są do osób posiadających certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego na poziomie C1 lub C2, które chcą zdobyć kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela wybranego języka obcego, określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012r.w sprawie standardów kształcenia, przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Studia są prowadzone zgodnie z wymogami tego Rozporządzenia – MODUŁ 4.
Warunkiem wstępnym przyjęcia na studia – oprócz wymienionych certyfikatów potwierdzających znajomość języka obcego -jest posiadanie przygotowania  pedagogicznego w rozumieniu Rozporządzenia MEN z dnia 1.8.2017 r. lub kwalifikacji  nauczycielskich zgodnych  z wymienionym wyżej Rozporządzeniem z 25.07.2019 r.
Celem studiów jest wyposażenie przyszłych nauczycieli języka obcego w wiedzę i umiejętności  umożliwiające nauczanie języka w szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych.
 
Zajęcia  w wymiarze ok. 270 godzin odbywają się w siedzibie ATENEUM-Szkoły Wyższej w Gdańsku, we wskazane dni (tylko sobota i niedziela).
Prowadzą je nauczyciele akademiccy ATENEUM i innych uczelni wyższych.
Słuchacz jest obowiązany odbyć praktykę  w wymiarze 90 godzin w czasie trwania studiów. Praktykę Słuchacz organizuje we własnym zakresie.
Zajęcia rozpoczynają się w momencie zebrania grupy.
 
Koszt studiów (możliwość wyboru płatności ratalnej/semestralnej)
I semestr – 1600 zł
II semestr – 1600 zł
III semestr – 1700 zł
 
WYMAGANE DOKUMENTY W PROCESIE REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE dla KANDYDATÓW Z POLSKI
1. Poświadczona przez Ateneum – Szkołę Wyższą w Gdańsku kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (oryginał do wglądu) oraz dokumenty wymienione w punkcie 8, jeśli warunkiem przyjęcia na wybrane studia podyplomowe jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego/kwalifikacji nauczycielskich na drugim i trzecim etapie edukacyjnym.
2. CV – Curriculum Vitae.
3. Aktualna, podpisana imieniem i nazwiskiem fotografia kandydata, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
4. Podanie z ankietą osobową według wzoru Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku (drukowany dwustronnie).
5. 2 egzemplarze umowy o świadczenie usług edukacyjnych na studiach podyplomowych (drukowane dwustronnie) wraz z załącznikami dotyczącymi opłat
7. Kopia dowodu wpłaty za kształcenie na studiach podyplomowych (po zawarciu umowy, w dniu jej zawarcia).
8. W przypadku studiów podyplomowych, dla których warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.08.2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575) lub kwalifikacji nauczycielskich według Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (zał. 1)- należy dołączyć oryginał dokumentu, który potwierdza w/w uprawnienia. Dokumentami potwierdzającymi w/w uprawnienia są:
suplement do dyplomu i zawarte w pkt. 5.2 suplementu informacje o posiadanym przygotowaniu pedagogicznym/kwalifikacjach nauczycielskich,
-przypadku braku suplementu do dyplomu (ukończenie studiów przed 2004 rokiem) karta przebiegu studiów lub kopia indeksu lub zaświadczenie z Uczelni macierzystej wydane przez Dziekana Wydziału/Rektora Uczelni lub akt nadania stopnia kontraktowego/mianowanego/dyplomowanego lub zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnych kursów pedagogicznych (zgoda Kuratorium Oświaty do 2014 r.).
Dokumenty rekrutacyjne są do pobrania w:
 zakładce REKRUTACJA/STUDIA PODYPLOMOWE/KROKI REKRUTACJI
Zajęcia rozpoczynają się w momencie zebrania grupy.
Wykaz przedmiotów
 • Literatura i kultura krajów  Europy Zachodniej
 • Realioznawstwo w nauczaniu języków obcych
 • Wybrane zagadnienia z historii krajów Europy Zachodniej
 • Podstawy językoznawstwa
 • Metodyka nauczania języka obcego  w szkole podstawowej [angielskiego / lub hiszpańskiego / lub włoskiego / lub niemieckiego
 • Metodyka nauczania języka obcego w szkole ponadpodstawowej  (angielskiego / lub hiszpańskiego / lub włoskiego / lub niemieckiego)
 • Praktyka pedagogiczna w zakresie nauczania języka obcego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej
 • Wprowadzenie do dydaktyk szczegółowych
 • Seminarium dyplomowe
Absolwent
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie wszystkich modułów-przedmiotów przewidzianych w programie kształcenia, przygotowanie pracy dyplomowej oraz zdanie egzaminu dyplomowego (obrony pracy dyplomowej).
1. Absolwent studiów posiada:
– wiedzę z zakresu  metodyki nauczania  języka obcego na wszystkich etapach kształcenia popartą praktyką
– wiedzę filologiczną  niezbędną nauczycielowi języków obcych
– umiejętności i kompetencje niezbędne do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły, w tym do samodzielnego przygotowania i dostosowania programu nauczania do potrzeb i możliwości uczniów
– umiejętność uczenia się i doskonalenia własnego warsztatu dydaktycznego z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod pozyskiwania, organizowania i przetwarzania informacji i materiałów.
– umiejętność  komunikowania się przy użyciu różnych technik, zarówno z osobami będącymi podmiotami działalności nauczycielskiej, jak i z innymi osobami współdziałającymi w procesie dydaktycznym  oraz specjalistami wspierającymi ten proces.
2. Absolwent studiów charakteryzuje się wrażliwością etyczną, empatią, otwartością, refleksyjnością oraz postawami prospołecznymi i poczuciem odpowiedzialności.
3. Absolwent jest praktycznie przygotowany do realizowania zadań dydaktycznych wynikających z roli nauczyciela języka obcego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych
4. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z 10 lutego 2017r., potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.
Zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi  [Karta Nauczyciela, art. 70a, Rozporządzenie MENiS  z 29 marca 2002 r.], Słuchacze będący czynnymi nauczycielami mogą skorzystać w swoich gminach z dofinansowania  z tytułu doskonalenia zawodowego nauczycieli.
O kierunku
Studia Podyplomowe Nauczanie języka obcego (języki: angielski / hiszpański / niemiecki / włoski) mają  charakter kwalifikacyjny. Trwają 3 semestry.
Skierowane są do osób nie posiadających certyfikatu potwierdzającego znajomość języka obcego na poziomie minimum C1 i chcących podwyższyć swoje umiejętności językowe z poziomu B2 do poziomu C1, aby móc przystąpić do egzaminu potwierdzającego ten poziom znajomości języka.
Studia adresowane są także do absolwentów studiów wyższych, którzy chcą zdobyć kwalifikacje  niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela wybranego języka obcego, określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r.w sprawie standardów kształcenia, przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Studia są prowadzone zgodnie z wymogami tego Rozporządzenia – zał. 1.
Od kandydatów wymagany jest  certyfikat potwierdzający znajomość języka  na poziomie B2  oraz  posiadanie przygotowania  pedagogicznego w rozumieniu Rozporządzenia MEN z dnia 01.08.2017r. lub kwalifikacji  nauczycielskich zgodnych  z wymienionym wyżej Rozporządzeniem z 25.07.2019 r.
Celem studiów  jest przygotowanie Słuchaczy  do egzaminu potwierdzającego znajomość języka na poziomie C1 oraz wyposażenie przyszłych nauczycieli języka obcego w wiedzę i umiejętności  umożliwiające nauczanie języka w szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych.
Zajęcia  w wymiarze ok. 390 godzin, w tym 210 godzin praktycznej nauki języka,  odbywają się w siedzibie ATENEUM-Szkoły Wyższej w Gdańsku, we wskazane dni (tylko w soboty i niedziele).
Prowadzą je nauczyciele akademiccy ATENEUM i innych uczelni wyższych.
Słuchacz jest obowiązany odbyć praktykę  w wymiarze 60 godzin w czasie trwania studiów. Praktykę Słuchacz organizuje we własnym zakresie.
 
Koszt studiów (możliwość wyboru opłaty ratalnej/ semestralnej)
 I semestr – 2100 zł
II semestr – 2100 zł
III semestr – 2200 zł
 
WYMAGANE DOKUMENTY W PROCESIE REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE dla KANDYDATÓW Z POLSKI
1. Poświadczona przez Ateneum – Szkołę Wyższą w Gdańsku kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (oryginał do wglądu) oraz dokumenty wymienione w punkcie 8, jeśli warunkiem przyjęcia na wybrane studia podyplomowe jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego/kwalifikacji nauczycielskich na drugim i trzecim etapie edukacyjnym.
2. CV – Curriculum Vitae.
3. Aktualna, podpisana imieniem i nazwiskiem fotografia kandydata, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
4. Podanie z ankietą osobową według wzoru Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku (drukowany dwustronnie).
5. 2 egzemplarze umowy o świadczenie usług edukacyjnych na studiach podyplomowych (drukowane dwustronnie) wraz z załącznikami dotyczącymi opłat
7. Kopia dowodu wpłaty za kształcenie na studiach podyplomowych (po zawarciu umowy, w dniu jej zawarcia).
8. W przypadku studiów podyplomowych, dla których warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.08.2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575) lub kwalifikacji nauczycielskich według Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (zał. 1)- należy dołączyć oryginał dokumentu, który potwierdza w/w uprawnienia. Dokumentami potwierdzającymi w/w uprawnienia są:
suplement do dyplomu i zawarte w pkt. 5.2 suplementu informacje o posiadanym przygotowaniu pedagogicznym/kwalifikacjach nauczycielskich,
-przypadku braku suplementu do dyplomu (ukończenie studiów przed 2004 rokiem) karta przebiegu studiów lub kopia indeksu lub zaświadczenie z Uczelni macierzystej wydane przez Dziekana Wydziału/Rektora Uczelni lub akt nadania stopnia kontraktowego/mianowanego/dyplomowanego lub zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnych kursów pedagogicznych (zgoda Kuratorium Oświaty do 2014 r.).
 
Dokumenty rekrutacyjne są do pobrania w:
 zakładce REKRUTACJA/STUDIA PODYPLOMOWE/KROKI REKRUTACJI
Zajęcia rozpoczynają się w momencie zebrania grupy.
Wykaz przedmiotów
 • Praktyczna nauka języka obcego: leksyka, gramatyka, fonetyka  (poziom C1)
 • Literatura i kultura  krajów  Europy Zachodniej
 • Realioznawstwo w nauczaniu języków obcych
 • Wybrane zagadnienia z historii krajów Europy Zachodniej
 • Podstawy językoznawstwa
 • Metodyka nauczania języka obcego  w szkole podstawowej i ponadpodstawowej
 • Praktyka pedagogiczna w zakresie nauczania języka obcego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej
 • Wprowadzenie do dydaktyk szczegółowych
 • Seminarium dyplomowe
Absolwent
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie wszystkich modułów-przedmiotów przewidzianych w programie kształcenia, przygotowanie pracy dyplomowej oraz zdanie egzaminu dyplomowego (obrony pracy dyplomowej).
1. Absolwent studiów:
– jest przygotowany  do egzaminu potwierdzającego znajomość języka obcego na poziomie C1
Ponadto posiada:
-wiedzę z zakresu  metodyki nauczania  języka obcego na wszystkich etapach kształcenia popartą praktyką w jej praktycznym wykorzystywaniu
– wiedzę filologiczną  niezbędną nauczycielowi języków obcych
– umiejętności i kompetencje niezbędne do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły, w tym do samodzielnego przygotowania i dostosowania programu nauczania do potrzeb i możliwości uczniów
– umiejętność uczenia się i doskonalenia własnego warsztatu dydaktycznego z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod pozyskiwania, organizowania i przetwarzania informacji i materiałów.
– umiejętność  komunikowania się przy użyciu różnych technik, zarówno z osobami będącymi podmiotami działalności nauczycielskiej, jak i z innymi osobami współdziałającymi w procesie dydaktycznym  oraz specjalistami wspierającymi ten proces.
2. Absolwent studiów charakteryzuje się wrażliwością etyczną, empatią, otwartością, refleksyjnością oraz postawami prospołecznymi i poczuciem odpowiedzialności.
3. Absolwent jest praktycznie przygotowany do realizowania zadań dydaktycznych wynikających z roli nauczyciela języka obcego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych
4. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z 10 lutego 2017r., potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.
Zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi  [Karta Nauczyciela, art. 70a, Rozporządzenie MENiS  z 29 marca 2002 r.], Słuchacze będący czynnymi nauczycielami mogą skorzystać w swoich gminach z dofinansowania  z tytułu doskonalenia zawodowego nauczycieli.
O studiach
Czas trwania studiów: 3 semestry
Studia mają charakter kwalifikacyjny. Adresowane są  do osób posiadających przygotowanie pedagogiczne / kwalifikacje nauczycielskie
Są prowadzone zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, Zał. nr 1. Przygotowują do nauczania muzyki w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. Obejmują 90 godz. praktyki pedagogicznej.
Zajęcia prowadzone są podczas zjazdów odbywających się co 2-3 tygodnie w soboty i niedziele w Ateneum Szkole Wyższej w Gdańsku. Prowadzą je nauczyciele akademiccy Ateneum, Uniwersytetu Gdańskiego, Akademii Muzycznej, doświadczeni muzycy-praktycy oraz dyrygenci.
 
Koszt studiów (możliwość wyboru płatności ratalnej/semestralnej)
I semestr – 1500 zł
II semestr – 1500 zł
III semestr – 1600 zł


WYMAGANE DOKUMENTY W PROCESIE REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE dla KANDYDATÓW Z POLSKI
1. Poświadczona przez Ateneum-Szkołę Wyższą w Gdańsku kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (oryginał do wglądu) oraz dokumenty wymienione w punkcie 8, jeśli warunkiem przyjęcia na wybrane studia podyplomowe jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego/kwalifikacji nauczycielskich na drugim i trzecim etapie edukacyjnym.
2. CV – Curriculum Vitae.
3. Aktualna, podpisana imieniem i nazwiskiem fotografia kandydata, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
4. Podanie z ankietą osobową według wzoru Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku (drukowany dwustronnie).
5. 2 egzemplarze umowy o świadczenie usług edukacyjnych na studiach podyplomowych (drukowane dwustronnie) wraz z załącznikami dotyczącymi opłat
7. Kopia dowodu wpłaty za kształcenie na studiach podyplomowych (po zawarciu umowy,w dniu jej zawarcia).
8. W przypadku studiów podyplomowych, dla których warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.08.2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575) lub kwalifikacji nauczycielskich według Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (DZ.U. 2012.poz.131)- należy dołączyć oryginał dokumentu, który potwierdza w/w uprawnienia. Dokumentami potwierdzającymi w/w uprawnienia są:
suplement do dyplomu i zawarte w pkt. 5.2 suplementu informacje o posiadanym przygotowaniu pedagogicznym/kwalifikacjach nauczycielskich,
-przypadku braku suplementu do dyplomu (ukończenie studiów przed 2004 rokiem) karta przebiegu studiów lub kopia indeksu lub zaświadczenie z Uczelni macierzystej wydane przez Dziekana Wydziału/Rektora Uczelni lub akt nadania stopnia kontraktowego/mianowanego/dyplomowanego lub zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnych kursów pedagogicznych (zgoda Kuratorium Oświaty do 2014 r.).

 

Dokumenty rekrutacyjne są do pobrania w:
 zakładce REKRUTACJA/STUDIA PODYPLOMOWE/KROKI REKRUTACJI
Zajęcia rozpoczynają się w momencie zebrania grupy.
Wykaz przedmiotów
1. Psychologia muzyki
2. Historia muzyki
3. Formy muzyczne
4. Podstawy wiedzy o muzyce- zasady muzyki
5. Metodyka wychowania muzycznego w szkole podstawowej
6. Metodyka wychowania muzycznego w szkole ponadpodstawowej
7. Kształcenie słuchu muzycznego
8. Podstawy gry na instrumencie klawiszowym
9. Podstawy gry na gitarze
10. Muzyka i inna forma sztuki- Małe formy teatralne
11. Prowadzenie dziecięcych i młodzieżowych zespołów wokalnych i instrumentalnych
12. Prowadzenie dziecięcych i młodzieżowych zespołów tanecznych
13. Uroczystości szkolne
14. Literatura muzyczna dla dzieci i młodzieży
15. Emisja głosu
16. Muzyka popularna w wychowaniu dzieci i młodzieży
17. Technologie . informatyczne i multimedialne w edukacji muzycznej
18. Praca z uczniem zdolnym muzycznie
19. Seminarium dyplomowe
20. Praktyka pedagogiczna
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie wszystkich modułów-przedmiotów przewidzianych w programie kształcenia, przygotowanie pracy dyplomowej (jeżeli program kształcenia, przewiduje jako formę zakończenia studiów podyplomowych jej przygotowanie)  oraz zdanie egzaminu dyplomowego (obrony pracy dyplomowej).
Atuty
Studia wyposażają absolwenta w niezbędną, szczegółową wiedzę, umiejętności, kompetencje muzyczne oraz metodyczne potrzebne do realizowania programu szkolnego przedmiotu MUZYKA w zakresie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej.
Absolwent
Absolwent studiów podyplomowych posiada szczegółową wiedzę w zakresie muzyki- historii, form, zasad. Zna metodyczną stronę prowadzenia lekcji w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. Umie emisyjnie posługiwać się głosem, czyta biegle nuty, w stopniu podstawowym potrafi grać na instrumencie klawiszowym i gitarze. Posiada umiejętność prowadzenia dziecięcych i młodzieżowych zespołów wokalnych, instrumentalnych i tanecznych. Potrafi łączyć sztukę muzyczną z innymi formami sztuki. Zna muzyczny kalendarz uroczystości szkolnych, konstruuje samodzielnie scenariusze na poszczególne wydarzenia muzyczne wykorzystując poznaną podczas studiów literaturę muzyczną. Orientuje się w nowościach z zakresu technologii informatycznej i multimedialnej. Całość podpiera wiedzą z psychologii muzyki.
Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z 10 lutego 2017r., potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.
O studiach
Czas trwania studiów: 3 semestry
Studia mają charakter kwalifikacyjny. Są prowadzone zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, zał. 1. Przygotowują do nauczania plastyki i techniki w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. Obejmują 120 godz. praktyki pedagogicznej.
Zajęcia prowadzone są podczas zjazdów odbywających się co 2-3 tygodnie w soboty i niedziele w Ateneum Szkole Wyższej w Gdańsku. Prowadzą je nauczyciele akademiccy Ateneum, Uniwersytetu Gdańskiego, Akademii Sztuk Pięknych, doświadczeni  wybitni praktycy.
Studia Podyplomowe Nauczanie plastyki i techniki w szkole podstawowej i ponadpodstawowej – przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu przeznaczone są dla nauczycieli mających przygotowanie pedagogiczne/kwalifikacje nauczycielskie.
Koszt studiów (możliwość wyboru płatności ratalnej/semestralnej)
I semestr – 1500 zł
II semestr – 1500 zł
III semestr – 1600 zł


WYMAGANE DOKUMENTY W PROCESIE REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE dla KANDYDATÓW Z POLSKI
1. Poświadczona przez Ateneum-Szkołę Wyższą w Gdańsku kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (oryginał do wglądu) oraz dokumenty wymienione w punkcie 8, jeśli warunkiem przyjęcia na wybrane studia podyplomowe jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego/kwalifikacji nauczycielskich na drugim i trzecim etapie edukacyjnym.
2. CV – Curriculum Vitae.
3. Aktualna, podpisana imieniem i nazwiskiem fotografia kandydata, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
4. Podanie z ankietą osobową według wzoru Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku (drukowany dwustronnie).
5. 2 egzemplarze umowy o świadczenie usług edukacyjnych na studiach podyplomowych (drukowane dwustronnie) wraz z załącznikami dotyczącymi opłat
6. Kopia dowodu wpłaty za kształcenie na studiach podyplomowych (po zawarciu umowy,w dniu jej zawarcia).
7. W przypadku studiów podyplomowych, dla których warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.08.2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575) lub kwalifikacji nauczycielskich według Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (DZ.U. 2012.poz.131)- należy dołączyć oryginał dokumentu, który potwierdza w/w uprawnienia. Dokumentami potwierdzającymi w/w uprawnienia są:
suplement do dyplomu i zawarte w pkt. 5.2 suplementu informacje o posiadanym przygotowaniu pedagogicznym/kwalifikacjach nauczycielskich,
-przypadku braku suplementu do dyplomu (ukończenie studiów przed 2004 rokiem) karta przebiegu studiów lub kopia indeksu lub zaświadczenie z Uczelni macierzystej wydane przez Dziekana Wydziału/Rektora Uczelni lub akt nadania stopnia kontraktowego/mianowanego/dyplomowanego lub zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnych kursów pedagogicznych (zgoda Kuratorium Oświaty do 2014 r.).

 
Dokumenty rekrutacyjne są do pobrania w:
 zakładce REKRUTACJA/STUDIA PODYPLOMOWE/KROKI REKRUTACJI
Zajęcia rozpoczynają się w momencie zebrania grupy.
Wykaz przedmiotów
1.Psychologia osiągnięć
2.Podstawy wiedzy z historii sztuki, architektury, i designu
3.Historia sztuki współczesnej z elementami  filozofii /obszary i problemy sztuki, techniki i designu/
4.Podstawy rysunku i malarstwa
5.Podstawy rzeźby
6.Kompozycja
7.Podstawy projektowania graficznego
8.Podstawy projektowania architektonicznego
9.Konstrukcja i przestrzeń /podstawy wzornictwa przemysłowego, wystawiennictwa i maszyn/
10.Podstawy elektroniki, elektrotechniki, oświetlenia i budowy maszyn
11.Rysunek techniczny
12.Projekt i dokumentacja techniczna
13.Ergonomia , bezpieczeństwo i higiena pracy
14.Kino, teatr, wydarzenia kulturalne, reklama, analiza i krytyka dzieł sztuki /zajęcia w terenie/
15.Techniki sztuki poznawane od strony warsztatowej /zajęcia warsztatowe/
16.Technologie informacyjne i multimedia
17.Zajęcia z plastyki i techniki dla dzieci i młodzieży –aspekt terapeutyczny
18.Rozwój dzieci i młodzieży przez sztukę /przygotowywanie zadań, planowanie, ocena prac/
19. Metodyka plastyki w szkole podstawowej i ponadpodstawowej
20. Metodyka zajęć technicznych w szkole podstawowej i ponadpodstawowej
21.Praca z uczniem zdolnym
22.Seminarium dyplomowe
22.Praktyka pedagogiczna
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie wszystkich modułów-przedmiotów przewidzianych w programie kształcenia, przygotowanie pracy dyplomowej (jeżeli program kształcenia, przewiduje jako formę zakończenia studiów podyplomowych jej przygotowanie)  oraz zdanie egzaminu dyplomowego (obrony pracy dyplomowej).
Atuty
Studia wyposażają absolwenta w niezbędną, szczegółową wiedzę i umiejętności merytoryczne, oraz metodyczne potrzebne do realizowania programu szkolnego przedmiotów plastyka i technika w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.
Absolwent
Absolwent studiów podyplomowych posiada szczegółową wiedzę w zakresie plastyki i techniki. Zna metodyczną stronę prowadzenia lekcji w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. Potrafi łączyć sztuki plastyczne z innymi formami sztuki.  Potrafi stosować nowoczesne metody nauczania plastyki i techniki, wyzwalające u uczniów ekspresję twórczą. Orientuje się w nowościach z zakresu technologii informatycznej i multimedialnej. Całość podpiera wiedzą z psychologii sztuk plastycznych.
Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z 10 lutego 2017r., potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.
O kierunku
Czas trwania studiów:   trzy semestry
Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do nauczania przedmiotu „Przyroda” i „Biologia” w szkołach podstawowych oraz wszystkich typach szkół ponadpodstawowych.
Zajęcia prowadzone będą podczas zjazdów odbywających w piątki lub w soboty i niedziele (istnieje możliwość wyboru dni zajęć) w Ateneum Szkole Wyższej w Gdańsku.
Studia mają charakter kwalifikacyjny. Są prowadzone zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, MODUŁ 4. Obejmują 120 godz. praktyki pedagogicznej.
 Studia są adresowane do osób z tytułem magistra posiadających przygotowanie pedagogiczne wg Rozporządzenia MEN z dn. 1.8.2017 w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017, poz. 1575) lub kwalifikacje nauczycielskie według Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012.poz.131) do uczenia w tych typach szkół.
 
Koszt studiów (możliwość wyboru płatności ratalnej/semestralnej)
I semestr – 1500 zł
II semestr – 1500 zł
III semestr – 1600 zł

 

WYMAGANE DOKUMENTY W PROCESIE REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE dla KANDYDATÓW Z POLSKI
1. Poświadczona przez Ateneum-Szkołę Wyższą w Gdańsku kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (oryginał do wglądu) oraz dokumenty wymienione w punkcie 8, jeśli warunkiem przyjęcia na wybrane studia podyplomowe jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego/kwalifikacji nauczycielskich na drugim i trzecim etapie edukacyjnym.
2. CV – Curriculum Vitae.
3. Aktualna, podpisana imieniem i nazwiskiem fotografia kandydata, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
4. Podanie z ankietą osobową według wzoru Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku (drukowany dwustronnie).
5. 2 egzemplarze umowy o świadczenie usług edukacyjnych na studiach podyplomowych (drukowane dwustronnie) wraz z załącznikami dotyczącymi opłat
6. Kopia dowodu wpłaty za kształcenie na studiach podyplomowych (po zawarciu umowy,w dniu jej zawarcia).
7. W przypadku studiów podyplomowych, dla których warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.08.2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575) lub kwalifikacji nauczycielskich według Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (DZ.U. 2012.poz.131)- należy dołączyć oryginał dokumentu, który potwierdza w/w uprawnienia. Dokumentami potwierdzającymi w/w uprawnienia są:
suplement do dyplomu i zawarte w pkt. 5.2 suplementu informacje o posiadanym przygotowaniu pedagogicznym/kwalifikacjach nauczycielskich,
-przypadku braku suplementu do dyplomu (ukończenie studiów przed 2004 rokiem) karta przebiegu studiów lub kopia indeksu lub zaświadczenie z Uczelni macierzystej wydane przez Dziekana Wydziału/Rektora Uczelni lub akt nadania stopnia kontraktowego/mianowanego/dyplomowanego lub zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnych kursów pedagogicznych (zgoda Kuratorium Oświaty do 2014 r.).
 
Dokumenty rekrutacyjne są do pobrania w:
 zakładce REKRUTACJA/STUDIA PODYPLOMOWE/KROKI REKRUTACJI
Zajęcia rozpoczynają się w momencie zebrania grupy.
Przykładowe Przedmioty
 • Chemia w przyrodzie i biologii
 • Fizyka w przyrodzie i biologii
 • Systematyka w przyrodzie i biologii
 • Elementy geografii w nauczaniu przyrody
 • Budowa i funkcjonowanie człowieka
 • Genetyka i biotechnologia
 • Człowiek i środowisko
 • Globalne i lokalne problemy środowiska
 • Metodyka nauczania przyrody w szkole podstawowej
 • Metodyka nauczania biologii w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych
 • Seminarium dyplomowe
 • Praktyka pedagogiczna
Atuty
Studia Podyplomowe Nauczanie przyrody i biologii w szkole podstawowej i ponadpodstawowej – przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu wyposażają absolwenta w niezbędną, szczegółową wiedzę i umiejętności merytoryczne oraz metodyczne potrzebne do realizowania programu szkolnego przedmiotu przyrody i biologii w szkole podstawowej i ponadpodstawowych.
Absolwent
Absolwent Studiów Podyplomowych posiada szczegółową wiedzę w zakresie przyrody i biologii. Zna metodyczną stronę prowadzenia lekcji w szkole podstawowej i ponadpodstawowych. Potrafi łączyć nauczanie obu przedmiotów z nauczaniem innych przedmiotów z zakresu nauk przyrodniczych.  Potrafi stosować nowoczesne metody nauczania. Orientuje się w nowościach z zakresu technologii informatycznej i multimedialnej.
Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z 10 lutego 2017 r., potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.
O studiach
„Mózg ucznia to miejsce pracy nauczyciela”  to zdanie sformułowane przez Manfereda Spitzera. Można je odnieść nie tylko do nauczycieli, ale do szerokiego grona osób związanych z edukacją.  Zdobycze neurobiologii, szeroko pojętej wiedzy o działaniu ludzkiego mózgu, umożliwiają nam coraz lepsze poznanie tego fascynującego „miejsca pracy”. Propozycja studiów podyplomowych z neurodydaktyki jest odpowiedzią na  zapotrzebowanie na rzetelną, ugruntowaną naukowo wiedzę z zakresu neuronauk oraz kontakt z ekspertami w tej dziedzinie. W gronie wykładowców znajdują się wybitni eksperci z różnych ośrodków akademickich, a także dydaktycy-praktycy.
Studia podyplomowe neurodydaktyka mają charakter studiów doskonalących. Trwają dwa semestry, obejmują łącznie 160 godzin zajęć. Spełniają wymogi stawiane studiom podyplomowym w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym z 27 lipca 2005 roku [z późniejszymi modyfikacjami]. Ich celem jest:
– dostarczenie słuchaczom pogłębionej wiedzy o strukturze i funkcjonowaniu ludzkiego mózgu, neurobiologicznych mechanizmach ucznia się
– przygotowanie słuchaczy do wykorzystania wiedzy o mózgu płynącej z rozwoju neuronauk w praktyce pedagogicznej.
Adresatami studiów są nauczyciele, dyrektorzy szkół, doradcy metodyczni, edukatorzy, trenerzy.
Zajęcia rozpoczynają się w momencie zebrania grupy. Odbywają się w soboty i w niedziele, co 2-3 tygodnie  w siedzibie Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku.
Koszt studiów– (możliwość wyboru płatności ratalnej/semestralnej)
I semestr – 1800 zł
II semestr – 1900 zł
WYMAGANE DOKUMENTY W PROCESIE REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE dla KANDYDATÓW Z POLSKI
1. Poświadczona przez Ateneum-Szkołę Wyższą w Gdańsku kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (oryginał do wglądu) oraz dokumenty wymienione w punkcie 8, jeśli warunkiem przyjęcia na wybrane studia podyplomowe jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego/kwalifikacji nauczycielskich na drugim i trzecim etapie edukacyjnym.
2. CV – Curriculum Vitae.
3. Aktualna, podpisana imieniem i nazwiskiem fotografia kandydata, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
4. Podanie z ankietą osobową według wzoru Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku (drukowany dwustronnie).
5. 2 egzemplarze umowy o świadczenie usług edukacyjnych na studiach podyplomowych (drukowane dwustronnie) wraz z załącznikami dotyczącymi opłat
6. Kopia dowodu wpłaty za kształcenie na studiach podyplomowych (po zawarciu umowy,w dniu jej zawarcia).
7. W przypadku studiów podyplomowych, dla których warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.08.2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575) lub kwalifikacji nauczycielskich według Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (DZ.U. 2012.poz.131)- należy dołączyć oryginał dokumentu, który potwierdza w/w uprawnienia. Dokumentami potwierdzającymi w/w uprawnienia są:
suplement do dyplomu i zawarte w pkt. 5.2 suplementu informacje o posiadanym przygotowaniu pedagogicznym/kwalifikacjach nauczycielskich,
-przypadku braku suplementu do dyplomu (ukończenie studiów przed 2004 rokiem) karta przebiegu studiów lub kopia indeksu lub zaświadczenie z Uczelni macierzystej wydane przez Dziekana Wydziału/Rektora Uczelni lub akt nadania stopnia kontraktowego/mianowanego/dyplomowanego lub zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnych kursów pedagogicznych (zgoda Kuratorium Oświaty do 2014 r.).
 
Dokumenty rekrutacyjne są do pobrania w:
 zakładce REKRUTACJA/STUDIA PODYPLOMOWE/KROKI REKRUTACJI
Zajęcia rozpoczynają się w momencie zebrania grupy.
Przykładowe Przedmioty
Bloki przedmiotowe:
I. Podstawy neuropsychologii i psychologii motywacji
-Neuropsychologia dziecięca
-Neuropsychologia kreatywności
-Wprowadzenie do teorii umysłu.
II. Podstawy wiedzy o mózgu i układzie nerwowym człowieka:
– podstawy neuroanatomii i neurofizjologii
– podstawy chronobiologii
– biologiczne podstawy zachowań społecznych człowieka
– neurochemiczne podłoże stresu i neurobiologia uzależnień.
III. Od neurobiologii  i neuropsychologii do dydaktyki- aspekty  teoretyczne i praktyczne:
– wstęp do neurodydaktyki- neurobiologia a dydaktyka
– neurobiologiczne podstawy uczenia się
– neurodydaktyka w praktyce edukacyjnej
– planowanie zajęć bazujących na motywacji wewnętrznej
– Warsztaty kreatywności
– organizowanie przestrzeni edukacyjnej przyjaznej uczniom
– ocenianie wspierające uczenie się (ocenianie kształtujące)
– technologia informacyjno-komunikacyjna w edukacji i jej neurobiologiczne aspekty.
Absolwent
Absolwent Studiów podyplomowych neurodydaktyka posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne umożliwiające  wykorzystywanie w pracy dydaktycznej wiedzy o mózgu, będącej efektem rozwoju neuronauk. 
Do umiejętności tych zalicza się m.in.:
 • wiązanie wiedzy o fizjologii i anatomii układu nerwowego z mechanizmami ucznia się ze szczególnym uwzględnieniem roli neuronów lustrzanych, układu nagrody w mózgu, mechanizmów powstawania śladów pamięciowych
 • uwzględnianie funkcjonalnego zróżnicowania półkulowego mózgowia człowieka
 • uwzględnianie wpływu stresu na proces uczenia się
 • wyjaśnianie specyfiki działania mózgu w okresie dorastania (nastoletnim)
 • stymulowanie naturalną chęć uczenia się (unikanie wygaszania motywacji)
 • stosowanie metod sprzyjających zapamiętywaniu- mnemotechnik
 • stosowanie oceniania sprzyjającego uczeniu się
 • wykorzystywanie technologii informacyjnej w edukacji ze świadomością  jej neurobiologicznych kontekstów
 • odróżnianie faktów od interpretacji, naukę od pseudonauki
 • dzielenie  się doświadczeniami, dyskutowanie
 • planowanie własnego rozwoju.
 
Absolwenci otrzymują Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z 10 lutego 2017r., potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.
Zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi  [Karta Nauczyciela, art. 70a, Rozporządzenie MENiS  z 29 marca 2002 r.], Słuchacze będący czynnymi nauczycielami mogą skorzystać w swoich gminach z dofinansowania  z tytułu doskonalenia zawodowego nauczycieli.
O studiach
Studia trwają trzy semestry i mają charakter kwalifikacyjny.
Studia przeznaczone są dla nauczycieli posiadających przygotowanie pedagogiczne/kwalifikacje nauczycielskie, lecz bez kwalifikacji do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną umysłowo.
Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w kwalifikacje uprawniające do prowadzenia zajęć edukacyjnych i edukacyjno-rewalidacyjnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Poza nauczaniem absolwent będzie posiadał kwalifikacje rewalidacyjne uprawniające do pracy w placówkach opiekuńczo-rewalidacyjnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, takich jak warsztaty pracy chronionej (aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością), warsztaty terapii zajęciowej, domy pomocy społecznej, placówki dziennego pobytu i inne ośrodki rewalidacyjne.
Studia spełniają wymogi stawiane studiom podyplomowym w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym z 20 lipca 2018 r. Prowadzone są zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu MNiSW z 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, Załącznik nr 3.
Plan studiów przewiduje 450 godzin zajęć dydaktycznych i 180 godzin praktyk.
Studia przygotowują do pracy jako pedagog specjalny w zakresie określonym w Rozporządzeniu MEN z dnia 24 lipca 2015 r., w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, § 7.
Zajęcia prowadzone będą podczas zjazdów odbywających się co 2-3 tygodnie w soboty i niedziele, w ATENEUM-Szkole Wyższej w Gdańsku.
Zajęcia prowadzą nauczyciele akademiccy oraz doświadczeni praktycy.
Koszt studiów (możliwość wyboru płatności ratalnej/semestralnej)
I semestr – 1700 zł
II semestr – 1700 zł
II semestr – 1800 zł
WYMAGANE DOKUMENTY W PROCESIE REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE dla KANDYDATÓW Z POLSKI
1. Poświadczona przez Ateneum-Szkołę Wyższą w Gdańsku kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (oryginał do wglądu) oraz dokumenty wymienione w punkcie 8, jeśli warunkiem przyjęcia na wybrane studia podyplomowe jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego/kwalifikacji nauczycielskich na drugim i trzecim etapie edukacyjnym.
2. CV – Curriculum Vitae.
3. Aktualna, podpisana imieniem i nazwiskiem fotografia kandydata, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
4. Podanie z ankietą osobową według wzoru Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku (drukowany dwustronnie).
5. 2 egzemplarze umowy o świadczenie usług edukacyjnych na studiach podyplomowych (drukowane dwustronnie) wraz z załącznikami dotyczącymi opłat
7. Kopia dowodu wpłaty za kształcenie na studiach podyplomowych (po zawarciu umowy,w dniu jej zawarcia).
8. W przypadku studiów podyplomowych, dla których warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.08.2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575) lub kwalifikacji nauczycielskich według Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (zał. 1)- należy dołączyć oryginał dokumentu, który potwierdza w/w uprawnienia. Dokumentami potwierdzającymi w/w uprawnienia są:
suplement do dyplomu i zawarte w pkt. 5.2 suplementu informacje o posiadanym przygotowaniu pedagogicznym/kwalifikacjach nauczycielskich,
-przypadku braku suplementu do dyplomu (ukończenie studiów przed 2004 rokiem) karta przebiegu studiów lub kopia indeksu lub zaświadczenie z Uczelni macierzystej wydane przez Dziekana Wydziału/Rektora Uczelni lub akt nadania stopnia kontraktowego/mianowanego/dyplomowanego lub zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnych kursów pedagogicznych (zgoda Kuratorium Oświaty do 2014 r.).
 
 
Dokumenty rekrutacyjne są do pobrania w:
 zakładce REKRUTACJA/STUDIA PODYPLOMOWE/KROKI REKRUTACJI
Zajęcia rozpoczynają się w momencie zebrania grupy.
Wykaz przedmiotów
Psychologia rozwojowa z elementami psychologii klinicznej
Podstawy pedagogiki specjalnej
Pedagogika osób z niepełnosprawnością intelektualną
Teoretyczne podstawy diagnozowania
Metodyka kształcenia osób z lekką niepełnosprawnością intelektualną
Praca z dorosłą osobą z niepełnosprawnością intelektualną
Praca z rodziną dziecka z niepełnosprawnością
Teoretyczne podstawy diagnozowania
Metodyka kształcenia osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną
Wybrane metody pracy z osobami  z niepełnosprawnością intelektualną
Metodyka pracy z dziećmi z trudnościami w uczeniu się
Seminarium dyplomowe
Praktyka
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie wszystkich modułów-przedmiotów przewidzianych w programie kształcenia, przygotowanie pracy dyplomowej (jeżeli program kształcenia, przewiduje jako formę zakończenia studiów podyplomowych jej przygotowanie)  oraz zdanie egzaminu dyplomowego (obrony pracy dyplomowej).
Absolwent
Po ukończeniu  studiów podyplomowych w zakresie Oligofrenopedagogiki
Absolwent:
– potrafi dokonywać indywidualnej, wielostronnej diagnozy pedagogicznej,
– potrafi planować i projektować działania dydaktyczne, wychowawcze, korekcyjno-kompensacyjne, zgodnie z potrzebami ich adresatów,
– diagnozuje deficyty rozwojowe i specjalne potrzeby edukacyjne niepełnosprawnych uczniów i wychowanków,
– jest przygotowany do podjęcia pracy w placówkach oświatowych, placówkach nadzoru pedagogicznego, szkołach specjalnych.
 
Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z 10 lutego 2017r., potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 01.08.2017 roku oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 roku po ukończeniu studiów podyplomowych w zakresie Oligofrenopedagogiki:
 • osoby posiadające kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub rodzaju placówki uzyskują kwalifikacje do edukacji (prowadzenia zajęć) z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie w danym typie szkoły lub placówki
 • osoby posiadające przygotowanie pedagogiczne, uprawnia do prowadzenia przedmiotu (prowadzenia zajęć) uzyskują kwalifikacje do pracy w placówkach specjalnych w ramach danego przedmiotu (prowadzenia zajęć)
 • osoby, które mają kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub rodzaju placówki, w rozumieniu Rozporządzenia MEN z 01.08.2017 roku, uzyskują kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach specjalnych, szkołach podstawowych specjalnych, gimnazjach specjalnych, szkołach ponadgimnazjalnych specjalnych, placówkach prowadzących edukację integracyjną, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodkach wychowawczych, dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, szkołach specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, ośrodkach umożliwiających dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim oraz dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizacją obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, a także kwalifikacje do prowadzenia zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi i młodzieżą z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim,
Absolwent poza nauczaniem będzie posiadał kwalifikacje rewalidacyjne uprawniające do pracy w placówkach opiekuńczo – rewalidacyjnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, takich jak warsztaty pracy chronionej (aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością), warsztaty terapii zajęciowej, domy pomocy społecznej, placówki dziennego pobytu, i inne ośrodki rewalidacyjne
O studiach
Czas trwania studiów: trzy semestry
Zajęcia prowadzone są podczas zjazdów odbywających się co 2-3 tygodnie w soboty i niedziele w Ateneum Szkole Wyższej w Gdańsku.
Studia mają charakter kwalifikacyjny, ich adresatami są absolwenci studiów wyższych [licencjackich i magisterskich] posiadający przygotowanie pedagogiczne [w rozumieniu Rozporządzenia MEN z dnia 01.08.2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli] chcących zdobyć kwalifikacje do pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, szkolnych (świetlica, bursa, internat, pedagog szkolny) i pozaszkolnych; wspierających (np. świetlice socjoterapeutyczne, ogniska wychowawcze); interwencyjnych (np. pogotowie opiekuńcze); socjalizacyjnych (Dom dziecka); wielofunkcyjnych.
Plan studiów przewiduje ok. 270 godzin zajęć dydaktycznych i 90 godzin praktyk.
Studia spełniają wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, zał. 1.
 Koszt studiów (możliwość wyboru płatności ratalnej/semestralnej)
I semestr – 1500 zł
II semestr – 1500 zł
III semestr – 1600 zł
WYMAGANE DOKUMENTY W PROCESIE REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE dla KANDYDATÓW Z POLSKI
1. Poświadczona przez Ateneum-Szkołę Wyższą w Gdańsku kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (oryginał do wglądu) oraz dokumenty wymienione w punkcie 8, jeśli warunkiem przyjęcia na wybrane studia podyplomowe jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego/kwalifikacji nauczycielskich na drugim i trzecim etapie edukacyjnym.
2. CV – Curriculum Vitae.
3. Aktualna, podpisana imieniem i nazwiskiem fotografia kandydata, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
4. Podanie z ankietą osobową według wzoru Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku (drukowany dwustronnie).
5. 2 egzemplarze umowy o świadczenie usług edukacyjnych na studiach podyplomowych (drukowane dwustronnie) wraz z załącznikami dotyczącymi opłat
6. Kopia dowodu wpłaty za kształcenie na studiach podyplomowych (po zawarciu umowy,w dniu jej zawarcia).
7. W przypadku studiów podyplomowych, dla których warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.08.2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575) lub kwalifikacji nauczycielskich według Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (DZ.U. 2012.poz.131)- należy dołączyć oryginał dokumentu, który potwierdza w/w uprawnienia. Dokumentami potwierdzającymi w/w uprawnienia są:
suplement do dyplomu i zawarte w pkt. 5.2 suplementu informacje o posiadanym przygotowaniu pedagogicznym/kwalifikacjach nauczycielskich,
-przypadku braku suplementu do dyplomu (ukończenie studiów przed 2004 rokiem) karta przebiegu studiów lub kopia indeksu lub zaświadczenie z Uczelni macierzystej wydane przez Dziekana Wydziału/Rektora Uczelni lub akt nadania stopnia kontraktowego/mianowanego/dyplomowanego lub zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnych kursów pedagogicznych (zgoda Kuratorium Oświaty do 2014 r.).
 
Dokumenty rekrutacyjne są do pobrania w:
 zakładce REKRUTACJA/STUDIA PODYPLOMOWE/KROKI REKRUTACJI
Zajęcia rozpoczynają się w momencie zebrania grupy.
Wykaz przedmiotów
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • Podstawy prawa rodzinnego i opiekuńczego
 • Psychologia rozwoju psychospołecznego człowieka
 • Poradnictwo pedagogiczne
 • Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej (w tym aktywizujące formy pracy, praca korekcyjno-kompensacyjna)
 • Pedagogiczne wspieranie rodziny
 • Pedagogika lecznicza, praca z dzieckiem chorym
 • Aktualne problemy patologii społecznej z elementami profilaktyki
 • Interwencja kryzysowa w praktyce
 • Elementy terapii pedagogicznej
 • Zooterpia
 • Muzykoterapia
 • Pedagogika zabawy
 • Techniki plastyczne w pracy z dziećmi
 • Instytucje opiekuńczo-wychowawcze (Dom dziecka, pogotowie opiekuńcze, ośrodek opiekuńczo-adopcyjny, Dom samotnej matki i inne)
 • Seminarium dyplomowe
 • Praktyka pedagogiczna
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie wszystkich modułów-przedmiotów przewidzianych w programie kształcenia, przygotowanie pracy dyplomowej (jeżeli program kształcenia, przewiduje jako formę zakończenia studiów podyplomowych jej przygotowanie)  oraz zdanie egzaminu dyplomowego (obrony pracy dyplomowej).
Absolwent
1.Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z 10 lutego 2017r., potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.
2. Studia w wymiarze 450 godz. [w tym 90 godz. praktyki] spełniają w wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela oraz w Rozporządzeniu MEN z dnia z dnia12 marca 2009r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli  
3. Absolwent po ukończeniu studiów posiadać będzie niezbędną wiedzę i umiejętności pozwalające mu na podjęcie pracy z dzieckiem przebywającym w placówkach opieki całkowitej, wsparcia dziennego, interwencyjnych, pomocy społecznej i wielofunkcyjnych. Zdobyta wiedza pozwoli mu zrozumieć potrzeby dziecka opuszczonego, zaniedbanego, chorego, a tym samym na tworzenie optymalnego środowiska mającego na celu zabezpieczenie warunków do pełnej ich realizacji.
4. Studia wyposażają absolwenta w niezbędną wiedzę i umiejętności, obejmują przygotowanie w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, podstaw terapii pedagogicznej oraz umożliwiają zdobycie kompetencji metodycznych koniecznych dla działalności opiekuńczo-wychowawczej (dydaktycznych, nauczyciela – wychowawczy, pedagoga). To połączenie teorii z praktyką pomoże w samodzielnym i świadomym realizowaniu zadań opiekuńczo-wychowawczych przy wykorzystaniu aktywizujących metod w pracy z podopiecznymi różnych placówek.
O studiach
Studia mają charakter kwalifikacyjny, trwają trzy semestry.
Kierowane są do osób posiadających kwalifikacje nauczycielskie lub przygotowanie pedagogiczne bez kwalifikacji do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną. Spełniają wymogi stawiane studiom podyplomowym w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym z 20 lipca 2018 r.
Studia prowadzone są zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu MNiSW z 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, Załącznik nr 3.
Plan studiów przewiduje 450 godzin zajęć dydaktycznych i 180 godzin praktyk.
Studia przygotowują do pracy jako pedagog specjalny w zakresie określonym w Rozporządzeniu MEN z dnia 24 lipca 2015 r., w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, § 7.
Zajęcia prowadzone będą podczas zjazdów odbywających się co 2-3 tygodnie w soboty i niedziele, w ATENEUM-Szkole Wyższej w Gdańsku.
Celem Studiów Podyplomowych jest przygotowanie słuchaczy do pracy w charakterze pedagoga specjalnego w takich placówkach jak:
• przedszkola ogólnodostępne
• przedszkola ogólnodostępne z oddziałami integracyjnymi,
• przedszkola integracyjne,
• szkoły ogólnodostępne [wszystkie etapy kształcenia]
• szkoły ogólnodostępne z oddziałami integracyjnymi,
• szkoły integracyjne.
Zajęcia prowadzą nauczyciele akademiccy oraz doświadczeni praktycy.
Koszt studiów (możliwość wyboru płatności ratalnej/semestralnej)
I semestr – 1700 zł
II semestr – 1700 zł
III semestr – 1800 zł
WYMAGANE DOKUMENTY W PROCESIE REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE dla KANDYDATÓW Z POLSKI
1. Poświadczona przez Ateneum-Szkołę Wyższą w Gdańsku kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (oryginał do wglądu) oraz dokumenty wymienione w punkcie 8, jeśli warunkiem przyjęcia na wybrane studia podyplomowe jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego/kwalifikacji nauczycielskich na drugim i trzecim etapie edukacyjnym.
2. CV – Curriculum Vitae.
3. Aktualna, podpisana imieniem i nazwiskiem fotografia kandydata, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
4. Podanie z ankietą osobową według wzoru Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku (drukowany dwustronnie).
5. 2 egzemplarze umowy o świadczenie usług edukacyjnych na studiach podyplomowych (drukowane dwustronnie) wraz z załącznikami dotyczącymi opłat
6. Kopia dowodu wpłaty za kształcenie na studiach podyplomowych (po zawarciu umowy,w dniu jej zawarcia).
7. W przypadku studiów podyplomowych, dla których warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.08.2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575) lub kwalifikacji nauczycielskich według Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (DZ.U. 2012.poz.131)- należy dołączyć oryginał dokumentu, który potwierdza w/w uprawnienia. Dokumentami potwierdzającymi w/w uprawnienia są:
suplement do dyplomu i zawarte w pkt. 5.2 suplementu informacje o posiadanym przygotowaniu pedagogicznym/kwalifikacjach nauczycielskich,
-przypadku braku suplementu do dyplomu (ukończenie studiów przed 2004 rokiem) karta przebiegu studiów lub kopia indeksu lub zaświadczenie z Uczelni macierzystej wydane przez Dziekana Wydziału/Rektora Uczelni lub akt nadania stopnia kontraktowego/mianowanego/dyplomowanego lub zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnych kursów pedagogicznych (zgoda Kuratorium Oświaty do 2014 r.).
 
Dokumenty rekrutacyjne są do pobrania w:
 zakładce REKRUTACJA/STUDIA PODYPLOMOWE/KROKI REKRUTACJI
Zajęcia rozpoczynają się w momencie zebrania grupy.
Przykładowe Przedmioty
 • – Psychologia rozwojowa z elementami psychologii klinicznej
 • – Podstawy pedagogiki specjalnej
 • – Podstawy resocjalizacji
 • – Podstawy pedagogiki leczniczej
 • – Praca z uczniem szczególnie uzdolnionym
 • – Praca z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną
 • – Praca z uczniem z niepełnosprawnością słuchową
 • – Praca z uczniem z niepełnosprawnością wzrokową
 • – Praca z uczniem z dysfunkcją ruchu
 • – Praca z uczniem niedostosowanym społecznie lub zagrożonym niedostosowaniem
 • – Praca z uczniem ze spektrum autyzmu
 • – Praca z uczniem z niepełnosprawnością sprzężoną
 • – Diagnoza funkcjonalna i projektowanie pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • – Dydaktyka specjalna
 • – Praca z rodziną ucznia z niepełnosprawnością
 • – Seminarium dyplomowe
 • – Praktyka
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie wszystkich modułów-przedmiotów przewidzianych w programie kształcenia, przygotowanie pracy dyplomowej (jeżeli program kształcenia, przewiduje jako formę zakończenia studiów podyplomowych jej przygotowanie)  oraz zdanie egzaminu dyplomowego (obrony pracy dyplomowej).
Absolwent
Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z 10 lutego 2017r., potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.
Absolwent Studiów Podyplomowych Pedagogika Specjalna – edukacja włączająca, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 lipca 2019 r., zał. 2, może pracować w przedszkolach i w szkołach ogólnodostępnych, w placówkach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi i placówkach integracyjnych.
Studia z zakresu pedagogiki specjalnej wyposażają absolwenta w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne pozwalające na:
 • dokonywanie diagnozy funkcjonalnej ucznia z niepełnosprawnością
 • dokonywanie wielospecjalistycznej diagnozy funkcjonowania ucznia mającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
 • rozpoznawanie i identyfikowanie specjalnych potrzeb edukacyjnych uczni,
 • projektowanie pracy edukacyjno – rewalidacyjnej , ze szczególnym uwzględnieniem konstruowania Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych i dokonywania ich ewaluacji
 • prowadzenie zajęć edukacyjno-rewalidacyjnych  z uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
 • dokonywanie wyboru procedury osiągania celów edukacyjno-rewalidacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem  doboru metod terapeutycznych dostosowanych do specyfiki niepełnosprawności ucznia lub zaburzenia rozwojowego,
 • pracę z uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z zastosowaniem metod, technik środków oraz form dostosowanych do możliwości i potrzeb uczniów
 •  prowadzenie pracy wychowawczej z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym
 • udzielanie pomocy nauczycielom i specjalistom prowadzącym zajęcia edukacyjne  w doborze form i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym.
 • pracę w charakterze nauczyciela wspomagającego
 
Zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi, Słuchacze będący czynnymi nauczycielami mogą skorzystać w swoich gminach z dofinansowania z tytułu doskonalenia zawodowego nauczycieli.
O studiach
Studia mają charakter kwalifikacyjny, trwają trzy semestry.
Adresatami studiów są absolwenci nienauczycielskich studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia na danym kierunku lub jednolitych studiów magisterskich, którzy chcą zdobyć kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela, określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela Załącznik nr 1. [Dz.U. 2019, Poz.1450].
Celem studiów jest wyposażenie absolwentów, przyszłych nauczycieli pierwszego przedmiotu lub zajęć, w podstawy wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki oraz metodyk szczegółowych, niezbędnej w nauczaniu przedmiotowym w klasach 4-8 szkoły podstawowej oraz w szkołach ponadpodstawowych (ogólnokształcących i zawodowych), zgodnie z posiadanym przygotowaniem merytorycznym, potwierdzonym dyplomem ukończenia studiów.
Plan studiów przewiduje 390 godzin zajęć dydaktycznych i 150 godzin praktyk pedagogicznych.
Zajęcia prowadzone są podczas zjazdów odbywających się co 2-3 tygodnie w soboty i niedziele w Ateneum Szkole Wyższej w Gdańsku przez nauczycieli akademickich i doświadczonych praktyków.
Koszt studiów (możliwość wyboru płatności ratalnej/semestralnej)
I semestr – 1500 zł
II semestr – 1500 zł
III semestr – 1600 zł
WYMAGANE DOKUMENTY W PROCESIE REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE dla KANDYDATÓW Z POLSKI
1. Poświadczona przez Ateneum-Szkołę Wyższą w Gdańsku kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (oryginał do wglądu) oraz dokumenty wymienione w punkcie 8, jeśli warunkiem przyjęcia na wybrane studia podyplomowe jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego/kwalifikacji nauczycielskich na drugim i trzecim etapie edukacyjnym.
2. CV – Curriculum Vitae.
3. Aktualna, podpisana imieniem i nazwiskiem fotografia kandydata, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
4. Podanie z ankietą osobową według wzoru Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku (drukowany dwustronnie).
5. 2 egzemplarze umowy o świadczenie usług edukacyjnych na studiach podyplomowych (drukowane dwustronnie) wraz z załącznikami dotyczącymi opłat
6. Kopia dowodu wpłaty za kształcenie na studiach podyplomowych (po zawarciu umowy,w dniu jej zawarcia).
7. W przypadku studiów podyplomowych, dla których warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.08.2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575) lub kwalifikacji nauczycielskich według Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (DZ.U. 2012.poz.131)- należy dołączyć oryginał dokumentu, który potwierdza w/w uprawnienia. Dokumentami potwierdzającymi w/w uprawnienia są:
suplement do dyplomu i zawarte w pkt. 5.2 suplementu informacje o posiadanym przygotowaniu pedagogicznym/kwalifikacjach nauczycielskich,
-przypadku braku suplementu do dyplomu (ukończenie studiów przed 2004 rokiem) karta przebiegu studiów lub kopia indeksu lub zaświadczenie z Uczelni macierzystej wydane przez Dziekana Wydziału/Rektora Uczelni lub akt nadania stopnia kontraktowego/mianowanego/dyplomowanego lub zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnych kursów pedagogicznych (zgoda Kuratorium Oświaty do 2014 r.).
 
 
 
Dokumenty rekrutacyjne są do pobrania w:
 zakładce REKRUTACJA/STUDIA PODYPLOMOWE/KROKI REKRUTACJI
Zajęcia rozpoczynają się w momencie zebrania grupy.
Wykaz Przedmiotów
 • Psychologiczne podstawy edukacji
 • Teoretyczne podstawy wychowania
 • Szkoła i nauczyciel
 • Specjalne potrzeby edukacyjne – obszary i formy pomocy
 • Podstawy diagnozowania i poznawania ucznia
 • Komunikacja w edukacji
 • Dykcja i emisja głosu
 • Teorie kształcenia i podstawy dydaktyki
 • Psychopedagogiczne aspekty rozwoju i edukacji na danym etapie kształcenia
 • Praca opiekuńcza nauczyciela na danym etapie kształcenia
 • Profilaktyka zagrożeń na danym etapie kształcenia
 • Zagadnienia bezpieczeństwa uczniów
 • Praktyka opiekuńczo-wychowawcza w szkole na danym etapie edukacyjnym
 • Stymulowanie rozwoju poznawczego ucznia
 • Metodyka przedmiotu
 • Warsztat pracy nauczyciela
 • Seminarium dyplomowe 
 • Praktyka pedagogiczna w szkole na danym etapie edukacyjnym
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie wszystkich modułów-przedmiotów przewidzianych w programie kształcenia, przygotowanie pracy dyplomowej (jeżeli program kształcenia, przewiduje jako formę zakończenia studiów podyplomowych jej przygotowanie)  oraz zdanie egzaminu dyplomowego (obrony pracy dyplomowej).
Atuty
Studia mają charakter kwalifikacyjny i przygotowują do realizowania zadań zawodowych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) wynikających z roli nauczyciela.
Absolwent
1. Absolwent studiów uzyskuje:
– wiedzę psychologiczną i pedagogiczną pozwalającą na rozumienie procesów rozwoju ucznia, jego socjalizacji, wychowania i kształcenia;
– wiedzę z zakresu dydaktyki i szczegółowej metodyki działalności pedagogicznej, popartą doświadczeniem w jej praktycznym wykorzystywaniu;
– umiejętności i kompetencje niezbędne do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły, w tym do samodzielnego przygotowania i dostosowania programu nauczania do potrzeb i możliwości uczniów;
– umiejętność uczenia się i doskonalenia własnego warsztatu pedagogicznego z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod pozyskiwania, organizowania i przetwarzania informacji i materiałów;
– umiejętność  komunikowania się przy użyciu różnych technik, zarówno z osobami będącymi podmiotami działalności pedagogicznej, jak i z innymi osobami współdziałającymi w procesie dydaktyczno-wychowawczym oraz specjalistami wspierającymi ten proces.
2. Absolwent studiów charakteryzuje się wrażliwością etyczną, empatią, otwartością, refleksyjnością oraz postawami prospołecznymi i poczuciem odpowiedzialności.
3. Absolwent jest praktycznie przygotowany do realizowania zadań zawodowych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) wynikających z roli nauczyciela.
4.Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z 10 lutego 2017r., potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.
O kierunku
Czas trwania studiów: 2 semestry
Charakter studiów: dokształcający
 
Studia podyplomowe poświęcone pracy z dzieckiem z FASD i jego rodziną są innowacją na skalę całego kraju – jest to jedyna tego typu oferta w Polsce. Ich charakterystyczną cechą jest interdyscyplinarność: studia integrują wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z 3 obszarów wiedzy: nauk społecznych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk humanistycznych. Walory programu zostały docenione przez partnerów Ateneum współtworzących program tych studiów: Gdański Uniwersytet Medyczny oraz Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Celem studiów jest pogłębienie wiedzy nt. zaburzeń dzieci i młodzieży związanych z prenatalną ekspozycją na alkohol, wskazanie dróg pomocy dziecku z FASD i jego rodzinie w zakresie diagnozy i terapii, wzbogacenie osób pracujących z dzieckiem i jego rodziną w nową wiedzę i umiejętności praktyczne odnoszące się do wspierania osób ze specyficznymi trudnościami wynikającymi z prenatalnej ekspozycji na alkohol.
 
Zajęcia prowadzone są w Ateneum – Szkole Wyższej w Gdańsku, co 2-3 tygodnie w soboty i w niedziele, w trybie zaocznym.
Adresatami studiów są osoby pracujące w obszarze szeroko rozumianej edukacji, pomocy społecznej i opiece zdrowotnej, inni specjaliści pracujący z dzieckiem i rodziną
Adresatami studiów mogą być nauczyciele, pedagodzy, pedagodzy i psycholodzy szkolni i z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, pracownicy socjalni, asystenci rodziny, koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, położne, pielęgniarki, lekarze, kuratorzy rodzinni, rodzice zastępczy
 
Zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi, Słuchacze będący czynnymi nauczycielami mogą skorzystać w swoich gminach z dofinansowania z tytułu doskonalenia zawodowego nauczycieli.
 
Koszt studiów (możliwość wyboru płatności ratalnej/semestralnej)
I semestr – 1700 zł
II semestr – 1800 zł
 
WYMAGANE DOKUMENTY W PROCESIE REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE dla KANDYDATÓW Z POLSKI
1. Poświadczona przez Ateneum-Szkołę Wyższą w Gdańsku kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (oryginał do wglądu) oraz dokumenty wymienione w punkcie 8, jeśli warunkiem przyjęcia na wybrane studia podyplomowe jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego/kwalifikacji nauczycielskich na drugim i trzecim etapie edukacyjnym.
2. CV – Curriculum Vitae.
3. Aktualna, podpisana imieniem i nazwiskiem fotografia kandydata, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
4. Podanie z ankietą osobową według wzoru Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku (drukowany dwustronnie).
5. 2 egzemplarze umowy o świadczenie usług edukacyjnych na studiach podyplomowych (drukowane dwustronnie) wraz z załącznikami dotyczącymi opłat
6. Kopia dowodu wpłaty za kształcenie na studiach podyplomowych (po zawarciu umowy,w dniu jej zawarcia).
7. W przypadku studiów podyplomowych, dla których warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.08.2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575) lub kwalifikacji nauczycielskich według Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (DZ.U. 2012.poz.131)- należy dołączyć oryginał dokumentu, który potwierdza w/w uprawnienia. Dokumentami potwierdzającymi w/w uprawnienia są:
suplement do dyplomu i zawarte w pkt. 5.2 suplementu informacje o posiadanym przygotowaniu pedagogicznym/kwalifikacjach nauczycielskich,
-przypadku braku suplementu do dyplomu (ukończenie studiów przed 2004 rokiem) karta przebiegu studiów lub kopia indeksu lub zaświadczenie z Uczelni macierzystej wydane przez Dziekana Wydziału/Rektora Uczelni lub akt nadania stopnia kontraktowego/mianowanego/dyplomowanego lub zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnych kursów pedagogicznych (zgoda Kuratorium Oświaty do 2014 r.).
 
Dokumenty rekrutacyjne są do pobrania w:
 zakładce REKRUTACJA/STUDIA PODYPLOMOWE/KROKI REKRUTACJI
Zajęcia rozpoczynają się w momencie zebrania grupy.
Wykaz przedmiotów
Studia składają się 6 modułów:
 1. Moduł nauk biomedycznych – 66h
 2. Moduł norma rozwojowa – 39h
 3. Moduł diagnoza – 36h
 4. Moduł praca z dzieckiem i rodziną – 78h
 5. Moduł humanistyczno-społeczny – 66h
 
Przykładowe przedmioty przynależące do wspomnianych modułów:
–          Rozwój prenatalny człowieka
–          Podstawy psychoneuroendokrynologii i psychoneuroimmunologii
–          Norma umiejętności i wiadomości szkolnych
–          Systemy diagnozowania FAS/FASD
–          Dysmorfie  i diagnostyka różnicowa
–          Organizacja pomocy dziecku z FASD i jego rodzinie
–          Terapia dziecka z FASD: zaburzenia rozwoju mowy
–          Alkohol – ciąża – FASD: profilaktyka 
–          Rodzina w kryzysie
 
Warunki ukończenia studiów podyplomowych: zaliczenie wszystkich przedmiotów, przygotowanie i obrona pracy dyplomowej
Absolwent
1. Ukończenie studiów podyplomowych jest potwierdzone świadectwem ukończenia studiów zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z 10 lutego 2017r., potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS
2. Sylwetka absolwenta
Absolwent po ukończeniu studiów posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu: pracy z dzieckiem z FASD i jego rodziną, rozumie specyfikę zaburzeń wynikających z prenatalnej ekspozycji na alkohol, zna biomedyczny i psychopedagogiczny kontekst owych zaburzeń, potrafi rozpoznać potrzeby terapeutyczne dzieci z FASD i ich rodzin, a także wskazać im drogi pomocy i wsparcia. Studia wyposażają specjalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą w potrzebną im wiedzę i umiejętności niezbędne w ich rozwoju zawodowym.
Studia nie dają uprawnień do prowadzenia diagnozy i terapii dzieci z FASD. Do prowadzenia diagnoz w kierunku FASD konieczne jest kierunkowe i specjalistyczne wykształcenie medyczne (preferencja dla specjalizacji: pediatria, psychiatria i neurologia dziecięca) lub psychologiczne (specjalizacja w psychologii klinicznej z preferencją dla neuropsychologów), a ponadto specjalistyczne przygotowanie teoretyczno-praktyczne z zakresu międzynarodowych standardów diagnozy FASD; planujemy otwarcie tego typu specjalistycznego kursu w porozumieniu z PARPA, GUMed i UG w kolejnych latach.
Należy jednak podkreślić, że oferowane przez nas studia są ważną pomocą dla terapeutów planujących objęcie pomocą także dzieci z FASD – oferowana wiedza i umiejętności będą miały bezpośrednie zastosowanie w ich pracy zawodowej.
O studiach

Studia mają charakter kwalifikacyjny i kierowane są do osób posiadających  przygotowanie pedagogiczne w rozumieniu Rozporządzenia MEN z dnia z dnia 1 sierpnia 2017r.  lub kwalifikacje nauczycielskie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. chcących zdobyć  wiedzę i umiejętności z zakresu resocjalizacji umożliwiające pracę w placówkach oświatowo-wychowawczych, placówkach wymiaru sprawiedliwości oraz resortu spraw wewnętrznych.

Oferta skierowana jest  do:

nauczycieli, wychowawców, pedagogów szkolnych, psychologów, kuratorów zawodowych i społecznych, pracowników świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych, pracowników zakładów karnych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich, młodzieżowych ośrodków adopcji społecznej, policji, straży miejskiej, straży granicznej, straży miejskiej oraz do osób chcących zdobyć wiedzę z zakresu resocjalizacji.

 

Studia trwają trzy semestry.

Łączna ilość 450 godzin zajęć dydaktycznych i 180 godzin zajęć praktycznych odpowiada wymogom Rozporządzeń MEN o studiach podyplomowych.

Praktyki słuchacz organizuje we własnym zakresie. W przypadku trudności, Uczelnia pomaga w znalezieniu miejsca odbycia praktyki.

Zajęcia odbywają się w  Ateneum – Szkole Wyższej w Gdańsku w soboty i niedziele 2-3 razy w miesiącu.

Wykłady, ćwiczenia, warsztaty i seminaria prowadzą nauczyciele akademiccy oraz wybitni specjaliści i doświadczeni praktycy.

 

Koszt studiów (możliwość wyboru płatności ratalnej/semestralnej)

I semestr – 1700 zł

II semestr – 1700 zł

III semestr – 1800 zł

WYMAGANE DOKUMENTY W PROCESIE REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE dla KANDYDATÓW Z POLSKI
1. Poświadczona przez Ateneum-Szkołę Wyższą w Gdańsku kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (oryginał do wglądu) oraz dokumenty wymienione w punkcie 8, jeśli warunkiem przyjęcia na wybrane studia podyplomowe jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego/kwalifikacji nauczycielskich na drugim i trzecim etapie edukacyjnym.
2. CV – Curriculum Vitae.
3. Aktualna, podpisana imieniem i nazwiskiem fotografia kandydata, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
4. Podanie z ankietą osobową według wzoru Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku (drukowany dwustronnie).
5. 2 egzemplarze umowy o świadczenie usług edukacyjnych na studiach podyplomowych (drukowane dwustronnie) wraz z załącznikami dotyczącymi opłat
6. Kopia dowodu wpłaty za kształcenie na studiach podyplomowych (po zawarciu umowy,w dniu jej zawarcia).
7. W przypadku studiów podyplomowych, dla których warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.08.2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575) lub kwalifikacji nauczycielskich według Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (DZ.U. 2012.poz.131)- należy dołączyć oryginał dokumentu, który potwierdza w/w uprawnienia. Dokumentami potwierdzającymi w/w uprawnienia są:
suplement do dyplomu i zawarte w pkt. 5.2 suplementu informacje o posiadanym przygotowaniu pedagogicznym/kwalifikacjach nauczycielskich,
-przypadku braku suplementu do dyplomu (ukończenie studiów przed 2004 rokiem) karta przebiegu studiów lub kopia indeksu lub zaświadczenie z Uczelni macierzystej wydane przez Dziekana Wydziału/Rektora Uczelni lub akt nadania stopnia kontraktowego/mianowanego/dyplomowanego lub zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnych kursów pedagogicznych (zgoda Kuratorium Oświaty do 2014 r.).

Dokumenty rekrutacyjne są do pobrania w:

 zakładce REKRUTACJA/STUDIA PODYPLOMOWE/KROKI REKRUTACJI

Zajęcia rozpoczynają się w momencie zebrania grupy.

Przykładowe Przedmioty
– Pedagogika resocjalizacyjna z elementami pedagogiki penitencjarnej
– Podstawy psychologii klinicznej
– Patologie społeczne
– Podstawy pedagogiki specjalnej
– Wybrane zagadnienia kryminologii
– Niedostosowanie społeczne
– Podstawy prawne resocjalizacji
– Metodyka pracy w Zakładach Poprawczych i Zakładach Karnych
– Metodyka pracy kuratora sądowego
– Metodyka pracy pedagoga w placówkach resocjalizacyjnych
– Profilaktyka uzależnień
– Psychokorekcja w resocjalizacji
– Arteterapia w resocjalizacji
– Seminarium dyplomowe. 
Absolwent
Studia kształtują predyspozycje osobowościowe niezbędne do pracy o charakterze profilaktycznym i resocjalizacyjnym.
Absolwent posiada kwalifikacje do pracy:
– w szkołach
– w świetlicach socjoterapeutycznych i w świetlicach środowiskowych, w domach dziecka
– w zakładach poprawczych, w schroniskach dla nieletnich, w młodzieżowych ośrodkach adopcji społecznej
– w zakładach karnych
– w policji, straży miejskiej, straży granicznej, straży miejskiej.
Absolwenci otrzymują Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z 10 lutego 2017r., potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.
Zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi  [Karta Nauczyciela, art. 70a, Rozporządzenie MENiS  z 29 marca 2002 r.], Słuchacze będący czynnymi nauczycielami mogą skorzystać w swoich gminach z dofinansowania  z tytułu doskonalenia zawodowego nauczycieli.
O kierunku
Studia mają charakter kwalifikacyjny i kierowane są do osób posiadających  przygotowanie pedagogiczne w rozumieniu Rozporządzenia MEN z dnia z dnia 1 sierpnia 2017 r. lub kwalifikacje nauczycielskie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. chcących zdobyć  wiedzę i umiejętności z zakresu socjoterapii umożliwiające prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych w szkołach i placówkach wychowawczych oraz udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży z rodzin podwyższonego ryzyka, przebywających w różnych placówkach oświatowych.
 
Oferta skierowana jest  do nauczycieli, wychowawców, pedagogów szkolnych, kuratorów zawodowych i społecznych, pracowników świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych oraz  do osób chcących podjąć pracę w takich świetlicach.
 
Studia trwają 3 semestry, są prowadzone zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25.07.2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela
Zajęcia w wymiarze ok. 450 godzin odbywają się w Ateneum – Szkole Wyższej w Gdańsku, w soboty i niedziele 2-3 razy w miesiącu.
Słuchacz jest obowiązany odbyć praktykę  w wymiarze 180 godzin w czasie trwania studiów. Praktykę Słuchacz organizuje we własnym zakresie. W przypadku trudności, Uczelnia  pomaga w znalezieniu miejsca odbycia praktyki.
Wykłady, ćwiczenia, warsztaty i seminaria prowadzą nauczyciele akademiccy oraz wybitni specjaliści i doświadczeni praktycy.
 
Koszt studiów (możliwość wyboru płatności ratalnej/semestralnej)
I semestr – 1700 zł
II semestr – 1700 zł
III semestr – 1800 zł
 
WYMAGANE DOKUMENTY W PROCESIE REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE dla KANDYDATÓW Z POLSKI
1. Poświadczona przez Ateneum-Szkołę Wyższą w Gdańsku kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (oryginał do wglądu) oraz dokumenty wymienione w punkcie 8, jeśli warunkiem przyjęcia na wybrane studia podyplomowe jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego/kwalifikacji nauczycielskich na drugim i trzecim etapie edukacyjnym.
2. CV – Curriculum Vitae.
3. Aktualna, podpisana imieniem i nazwiskiem fotografia kandydata, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
4. Podanie z ankietą osobową według wzoru Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku (drukowany dwustronnie).
5. 2 egzemplarze umowy o świadczenie usług edukacyjnych na studiach podyplomowych (drukowane dwustronnie) wraz z załącznikami dotyczącymi opłat
6. Kopia dowodu wpłaty za kształcenie na studiach podyplomowych (po zawarciu umowy,w dniu jej zawarcia).
7. W przypadku studiów podyplomowych, dla których warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.08.2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575) lub kwalifikacji nauczycielskich według Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (DZ.U. 2012.poz.131)- należy dołączyć oryginał dokumentu, który potwierdza w/w uprawnienia. Dokumentami potwierdzającymi w/w uprawnienia są:
suplement do dyplomu i zawarte w pkt. 5.2 suplementu informacje o posiadanym przygotowaniu pedagogicznym/kwalifikacjach nauczycielskich,
-przypadku braku suplementu do dyplomu (ukończenie studiów przed 2004 rokiem) karta przebiegu studiów lub kopia indeksu lub zaświadczenie z Uczelni macierzystej wydane przez Dziekana Wydziału/Rektora Uczelni lub akt nadania stopnia kontraktowego/mianowanego/dyplomowanego lub zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnych kursów pedagogicznych (zgoda Kuratorium Oświaty do 2014 r.).
 
Dokumenty rekrutacyjne są do pobrania w:
 zakładce REKRUTACJA/STUDIA PODYPLOMOWE/KROKI REKRUTACJI
Zajęcia rozpoczynają się w momencie zebrania grupy.
Wykaz przedmiotów
– Koncepcje psychologiczne
– Podstawy psychologii klinicznej
– Podstawy psychiatrii
– Psychoterapia
– Podstawy pedagogiki resocjalizacyjnej
– Pedagogika rodziny
– Podstawy prawne resocjalizacji i socjoterapii
– diagnoza pedagogiczna
 – Trening interpersonalny
– Techniki relaksacyjne
– Warsztaty socjoterapeutyczne
– Metodyka zajęć socjoterapeutycznych
– Metodyka pomocy indywidualnej i pracy z grupą
– Seminarium dyplomowe.
Absolwent
Absolwent posiada wiedzę i umiejętności umożliwiające podejmowanie interakcji społecznych, budowanie więzi interpersonalnych oraz rozpoznawanie problemów dzieci i młodzieży.
Posiada kwalifikacje do:
– prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych w przedszkolach, w szkołach na wszystkich etapach edukacyjnych, w placówkach oświatowo-wychowawczych,
– pracy w świetlicach socjoterapeutycznych i w świetlicach środowiskowych w domach dziecka,
– pracy w poradniach psychologiczno-pedagogicznych w zakresie prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych.
Absolwenci otrzymują Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z 10 lutego 2017r., potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.
Zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi , Słuchacze będący czynnymi nauczycielami mogą skorzystać w swoich gminach z dofinansowania  z tytułu doskonalenia zawodowego nauczycieli.
O kierunku
Studia mają charakter kwalifikacyjny.
Celem Studiów Podyplomowych w zakresie Surdopedagogika jest wszechstronne przygotowanie słuchaczy do podjęcia pracy nauczyciela i wychowawcy osób niesłyszących (słabosłyszących) w placówkach oświatowych różnych rodzajów.
Czas trwania studiów i organizacja studiów:
Studia trwają 3 semestry i prowadzone są w trybie niestacjonarnym. Zajęcia audytoryjne (wykłady, ćwiczenia, seminaria) odbywają się w piątki lub w soboty i niedziele (istnieje możliwość wyboru dni zajęć) w Ateneum – Szkole Wyższej w Gdańsku.
Słuchacz jest obowiązany odbyć praktykę surdopedagogiczną w wybranych przez siebie i zatwierdzonych przez Uczelnię placówkach oświatowych oraz w ośrodkach specjalistycznych w wymiarze 180 godzin
Studia są adresowane do osób z tytułem licencjata lub magistra posiadających przygotowanie pedagogiczne wg Rozporządzenia MEN z dn. 1.8.2017 w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017, poz. 1575) lub kwalifikacje nauczycielskie według Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (zał. 1) do uczenia w tych typach szkół.
Koszt studiów (możliwość wyboru płatności ratalnej/semestralnej)
I semestr – 1700 zł
II semestr – 1700 zł
III semestr – 1800 zł
 

WYMAGANE DOKUMENTY W PROCESIE REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE dla KANDYDATÓW Z POLSKI
1. Poświadczona przez Ateneum – Szkołę Wyższą w Gdańsku kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (oryginał do wglądu) oraz dokumenty wymienione w punkcie 8, jeśli warunkiem przyjęcia na wybrane studia podyplomowe jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego/kwalifikacji nauczycielskich na drugim i trzecim etapie edukacyjnym.
2. CV – Curriculum Vitae.
3. Aktualna, podpisana imieniem i nazwiskiem fotografia kandydata, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
4. Podanie z ankietą osobową według wzoru Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku (drukowany dwustronnie).
5. 2 egzemplarze umowy o świadczenie usług edukacyjnych na studiach podyplomowych (drukowane dwustronnie) wraz z załącznikami dotyczącymi opłat
7. Kopia dowodu wpłaty za kształcenie na studiach podyplomowych (po zawarciu umowy, w dniu jej zawarcia).
8. W przypadku studiów podyplomowych, dla których warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.08.2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575) lub kwalifikacji nauczycielskich według Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (zał. 1)- należy dołączyć oryginał dokumentu, który potwierdza w/w uprawnienia. Dokumentami potwierdzającymi w/w uprawnienia są:
suplement do dyplomu i zawarte w pkt. 5.2 suplementu informacje o posiadanym przygotowaniu pedagogicznym/kwalifikacjach nauczycielskich,
-przypadku braku suplementu do dyplomu (ukończenie studiów przed 2004 rokiem) karta przebiegu studiów lub kopia indeksu lub zaświadczenie z Uczelni macierzystej wydane przez Dziekana Wydziału/Rektora Uczelni lub akt nadania stopnia kontraktowego/mianowanego/dyplomowanego lub zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnych kursów pedagogicznych (zgoda Kuratorium Oświaty do 2014 r.).

 
Dokumenty rekrutacyjne są do pobrania w:
 zakładce REKRUTACJA/STUDIA PODYPLOMOWE/KROKI REKRUTACJI
Zajęcia rozpoczynają się w momencie zebrania grupy.
Przykładowe Przedmioty
 • Wybrane zagadnienia pedagogiki specjalnej
 • Diagnoza zaburzeń rozwojowych i elementy diagnozy pedagogicznej
 • Projektowanie pracy edukacyjno-terapeutycznej z osobami niepełnosprawnymi
 • Techniki brajlowskie
 • Podstawy języka migowego
 • Metodyka postępowania terapeutycznego
 • Metodyka pracy z osobami słabosłyszącymi i niesłyszącymi
 • Metodyka pracy z osobami słabowidzącymi i niewidomymi
 • Metodyka pracy z osobami z niepełnosprawnością sprzężoną
 • Seminarium dyplomowe
 • Praktyka
Absolwent
Absolwent potrafi zastosować wiedzę i umiejętności praktyczne umożliwiające oraz ułatwiające pracę z dziećmi i młodzieżą z dysfunkcjami rozwojowymi (zburzenia słuchu). Orientuje się w nowościach z zakresu technologii informatycznej i multimedialnej pomocnej w pracy surdopedagoga. Zna podstawy technik brajlowskich i języka migowego. Ponadto potrafi prowadzić edukację i rehabilitację osób z dysfunkcjami rozwojowymi, komunikować się z tymi osobami, umie projektować i realizować programy rewalidacji indywidualnej i grupowej oraz wdrażać różnorodne metody pracy z osobami z dysfunkcjami rozwojowymi.
 
Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z 10 lutego 2017r., potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.
O studiach
Studia mają charakter kwalifikacyjny i trwają 3 semestry.
Kierowane są do osób posiadających przygotowanie pedagogiczne/kwalifikacje nauczycielskie chcących zdobyć kwalifikacje do pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych (m.in. do nauczycieli, pedagogów szkolnych, logopedów, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych i innych placówek oświatowych).
Celem Studiów jest przygotowanie słuchaczy do prowadzenia specjalistycznych zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, indywidualnej i grupowej terapii dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego, emocjonalnego i społecznego w oparciu o zasady pracy socjoterapeutycznej.
Plan studiów przewiduje 450 godzin zajęć dydaktycznych i 180 godzin praktyk.
Studia prowadzone są zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu MNiSW z 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, Załącznik nr 3.
Zadaniem tych studiów jest przygotowanie do zawodu nauczyciela terapeuty pedagogicznego zgodne z rozumieniem Rozporządzenia MEN z 1 sierpnia 2017 roku w sprawie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, §22, a także zapewnienie kwalifikacji specjalisty terapii pedagogicznej przewidziane w Rozporządzeniu MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
Kwalifikacje te uprawniają do pracy w:
– przedszkolach i szkołach na wszystkich etapach edukacyjnych w zakresie prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz terapeutycznych dla uczniów z zaburzeniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się
– poradniach psychologiczno-pedagogicznych w zakresie prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz terapeutycznych dla uczniów z zaburzeniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się.
Ukończenie Studiów uprawnia absolwenta do podjęcia samodzielnej pracy w zakresie terapii pedagogicznej. Program studiów zapewnia bowiem zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu diagnozy psychopedagogicznej, rozpoznawania przyczyn i symptomów zaburzeń rozwojowych, projektowania indywidualnych i grupowych programów terapeutycznych z elementami socjoterapii, metod wspierania rozwoju psychospołecznego dziecka oraz budowania nowoczesnego warsztatu pracy nauczyciela terapeuty.
Zajęcia odbywają się w Ateneum Szkoły Wyższej w Gdańsku w soboty i niedziele 2-3 razy w miesiącu.
Praktyki słuchacz organizuje we własnym zakresie. W przypadku trudności, Uczelnia pomaga w znalezieniu miejsca odbycia praktyki.
Wykłady, ćwiczenia, warsztaty i seminaria prowadzą nauczyciele akademiccy oraz wybitni specjaliści i doświadczeni praktycy.
Koszt studiów (możliwość wyboru płatności ratalnej/semestralnej)
I semestr – 1700 zł
II semestr – 1700 zł
III semestr – 1800 zł
WYMAGANE DOKUMENTY W PROCESIE REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE dla KANDYDATÓW Z POLSKI
1. Poświadczona przez Ateneum-Szkołę Wyższą w Gdańsku kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (oryginał do wglądu) oraz dokumenty wymienione w punkcie 8, jeśli warunkiem przyjęcia na wybrane studia podyplomowe jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego/kwalifikacji nauczycielskich na drugim i trzecim etapie edukacyjnym.
2. CV – Curriculum Vitae.
3. Aktualna, podpisana imieniem i nazwiskiem fotografia kandydata, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
4. Podanie z ankietą osobową według wzoru Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku (drukowany dwustronnie).
5. 2 egzemplarze umowy o świadczenie usług edukacyjnych na studiach podyplomowych (drukowane dwustronnie) wraz z załącznikami dotyczącymi opłat
6. Kopia dowodu wpłaty za kształcenie na studiach podyplomowych (po zawarciu umowy,w dniu jej zawarcia).
7. W przypadku studiów podyplomowych, dla których warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.08.2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575) lub kwalifikacji nauczycielskich według Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (DZ.U. 2012.poz.131)- należy dołączyć oryginał dokumentu, który potwierdza w/w uprawnienia. Dokumentami potwierdzającymi w/w uprawnienia są:
suplement do dyplomu i zawarte w pkt. 5.2 suplementu informacje o posiadanym przygotowaniu pedagogicznym/kwalifikacjach nauczycielskich,
-przypadku braku suplementu do dyplomu (ukończenie studiów przed 2004 rokiem) karta przebiegu studiów lub kopia indeksu lub zaświadczenie z Uczelni macierzystej wydane przez Dziekana Wydziału/Rektora Uczelni lub akt nadania stopnia kontraktowego/mianowanego/dyplomowanego lub zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnych kursów pedagogicznych (zgoda Kuratorium Oświaty do 2014 r.).
Dokumenty rekrutacyjne są do pobrania w:
 zakładce REKRUTACJA/STUDIA PODYPLOMOWE/KROKI REKRUTACJI
Zajęcia rozpoczynają się w momencie zebrania grupy.
Wykaz przedmiotów
 • Podstawy psychologii rozwojowej i wychowawczej
 • Elementy neuropsychologii
 • Podstawy pedagogiki specjalnej
 • Diagnoza psychopedagogiczna
 • Diagnoza funkcjonalna dziecka niepełnosprawnego i zagrożonego niedostosowaniem społecznym
 • Metodyka pracy z grupą
 • Wybrane zagadnienia z logopedii i zaburzeń rozwoju mowy
 • Metodyka zajęć terapeutycznych dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania
 • Metodyka zajęć socjoterapeutycznych
 • Podstawy prawne udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • Metodyka zajęć terapeutycznych dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce matematyki
 • Umiejętności wychowawcze terapeuty
 • Projektowanie procesu terapeutycznego
 • Praca z rodziną dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Praca z dzieckiem ze spektrum autyzmu w szkole i przedszkolu
 • Wspomagające metody pracy terapeutycznej (pedagogika zabawy, arteterapia, bajkoterapia, muzykoterapia, ćwiczenia relaksacyjne)
 • Seminarium
 • Praktyka terapeutyczna
Absolwent
Absolwent Studiów Podyplomowych Terapia Pedagogiczna z socjoterapią posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje w obszarze diagnozy i terapii pedagogicznej dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego, emocjonalnego i społecznego oraz  wiedzę z zakresu socjoterapii.
Absolwent zdobywa kwalifikacje specjalisty terapii pedagogicznej przewidziane w Rozporządzeniu MEN z dnia 09 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Kwalifikacje te uprawniają do pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą w oparciu o wiedzę i umiejętności z zakresu socjoterapii w:
 • przedszkolach i szkołach na wszystkich etapach edukacyjnych w zakresie prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz terapeutycznych dla uczniów z zaburzeniami rozwojowymi, emocjonalno-społecznymi   lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się,   
 • poradniach psychologiczno-pedagogicznych w zakresie prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz terapeutycznych dla uczniów z zaburzeniami rozwojowymi, emocjonalno-społecznymi   lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się,   
Ukończenie Studiów uprawnia absolwenta do podjęcia samodzielnej pracy w zakresie terapii pedagogicznej oraz prowadzenia grupowych zajęć terapeutycznych z elementami socjoterapii.
Absolwenci otrzymują Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z 10 lutego 2017r., potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.
O studiach
Studia mają charakter kwalifikacyjny.
Celem Studiów Podyplomowych w zakresie Tyflopedagogika jest wszechstronne przygotowanie słuchaczy do podjęcia pracy nauczyciela i wychowawcy osób niewidzących (słabowidzących) w placówkach oświatowych różnych rodzajów.
Czas trwania studiów i organizacja studiów:
Studia trwają 3 semestry i prowadzone są w trybie niestacjonarnym. Zajęcia audytoryjne (wykłady, ćwiczenia, seminaria) odbywają się w piątki lub w soboty i niedziele (istnieje możliwość wyboru dni zajęć) w Ateneum Szkole Wyższej w Gdańsku.
Słuchacz jest obowiązany odbyć praktykę tyflopedagogiczną w wybranych przez siebie i zatwierdzonych przez Uczelnię placówkach oświatowych oraz w ośrodkach specjalistycznych w wymiarze 180 godzin. 
Studia są adresowane do osób z tytułem licencjata lub magistra posiadających przygotowanie pedagogiczne wg Rozporządzenia MEN z dn. 1.8.2017 w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017, poz. 1575) lub kwalifikacje nauczycielskie według Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (zał. 1) do uczenia w tych typach szkół.
Koszt studiów (możliwość wyboru płatności ratalnej/semestralnej)
I semestr – 1700 zł
II semestr – 1700 zł
III semestr – 1800 zł

 

WYMAGANE DOKUMENTY W PROCESIE REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE dla KANDYDATÓW Z POLSKI
1. Poświadczona przez Ateneum – Szkołę Wyższą w Gdańsku kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (oryginał do wglądu) oraz dokumenty wymienione w punkcie 8, jeśli warunkiem przyjęcia na wybrane studia podyplomowe jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego/kwalifikacji nauczycielskich na drugim i trzecim etapie edukacyjnym.
2. CV – Curriculum Vitae.
3. Aktualna, podpisana imieniem i nazwiskiem fotografia kandydata, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
4. Podanie z ankietą osobową według wzoru Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku (drukowany dwustronnie).
5. 2 egzemplarze umowy o świadczenie usług edukacyjnych na studiach podyplomowych (drukowane dwustronnie) wraz z załącznikami dotyczącymi opłat
7. Kopia dowodu wpłaty za kształcenie na studiach podyplomowych (po zawarciu umowy, w dniu jej zawarcia).
8. W przypadku studiów podyplomowych, dla których warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.08.2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575) lub kwalifikacji nauczycielskich według Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (zał. 1)- należy dołączyć oryginał dokumentu, który potwierdza w/w uprawnienia. Dokumentami potwierdzającymi w/w uprawnienia są:
suplement do dyplomu i zawarte w pkt. 5.2 suplementu informacje o posiadanym przygotowaniu pedagogicznym/kwalifikacjach nauczycielskich,
-przypadku braku suplementu do dyplomu (ukończenie studiów przed 2004 rokiem) karta przebiegu studiów lub kopia indeksu lub zaświadczenie z Uczelni macierzystej wydane przez Dziekana Wydziału/Rektora Uczelni lub akt nadania stopnia kontraktowego/mianowanego/dyplomowanego lub zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnych kursów pedagogicznych (zgoda Kuratorium Oświaty do 2014 r.).

 
Dokumenty rekrutacyjne są do pobrania w:
 zakładce REKRUTACJA/STUDIA PODYPLOMOWE/KROKI REKRUTACJI
Zajęcia rozpoczynają się w momencie zebrania grupy.
O studiach
Czas trwania studiów: dwa semestry
Zajęcia prowadzone są podczas zjazdów odbywających się co 2-3 tygodnie w soboty i niedziele w Ateneum Szkole Wyższej w Gdańsku.
Studia mają charakter doskonalący. Przeznaczone są dla nauczycieli, wychowawców i rodziców którzy chcą zdobyć wiedzę  i umiejętności do pracy  z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, tworzyć indywidualne programy edukacyjne dla uczniów z ADHD, z dysleksją, z zaburzeniami funkcjonowania emocjonalnego i społecznego, dla dzieci z Zespołem Aspergera oraz dla uczniów zdolnych.
Studia adresowane są do nauczycieli pracujących z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz rodziców dzieci z takimi potrzebami, którzy ukończyli studia wyższe co najmniej na poziomie licencjatu.
 
Koszt studiów (możliwość wyboru płatności ratalnej/semestralnej)
I semestr – 1400 zł
II semestr – 1500 zł
WYMAGANE DOKUMENTY W PROCESIE REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE dla KANDYDATÓW Z POLSKI
1. Poświadczona przez Ateneum-Szkołę Wyższą w Gdańsku kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (oryginał do wglądu) oraz dokumenty wymienione w punkcie 8, jeśli warunkiem przyjęcia na wybrane studia podyplomowe jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego/kwalifikacji nauczycielskich na drugim i trzecim etapie edukacyjnym.
2. CV – Curriculum Vitae.
3. Aktualna, podpisana imieniem i nazwiskiem fotografia kandydata, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
4. Podanie z ankietą osobową według wzoru Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku (drukowany dwustronnie).
5. 2 egzemplarze umowy o świadczenie usług edukacyjnych na studiach podyplomowych (drukowane dwustronnie) wraz z załącznikami dotyczącymi opłat
6. Kopia dowodu wpłaty za kształcenie na studiach podyplomowych (po zawarciu umowy,w dniu jej zawarcia).
7. W przypadku studiów podyplomowych, dla których warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.08.2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575) lub kwalifikacji nauczycielskich według Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (DZ.U. 2012.poz.131)- należy dołączyć oryginał dokumentu, który potwierdza w/w uprawnienia. Dokumentami potwierdzającymi w/w uprawnienia są:
suplement do dyplomu i zawarte w pkt. 5.2 suplementu informacje o posiadanym przygotowaniu pedagogicznym/kwalifikacjach nauczycielskich,
-przypadku braku suplementu do dyplomu (ukończenie studiów przed 2004 rokiem) karta przebiegu studiów lub kopia indeksu lub zaświadczenie z Uczelni macierzystej wydane przez Dziekana Wydziału/Rektora Uczelni lub akt nadania stopnia kontraktowego/mianowanego/dyplomowanego lub zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnych kursów pedagogicznych (zgoda Kuratorium Oświaty do 2014 r.).
 
Dokumenty rekrutacyjne są do pobrania w:
 zakładce REKRUTACJA/STUDIA PODYPLOMOWE/KROKI REKRUTACJI
Zajęcia rozpoczynają się w momencie zebrania grupy.
Wykaz przedmiotów
 • Psychologia rozwoju dziecka w wieku szkolnym
 • Psychologia różnic indywidualnych
 • Prawidłowości rozwoju emocjonalnego i społecznego
 • Genetyczne podłoże niektórych trudności w uczeniu się,
 • Funkcjonowanie zdrowotne uczniów z nieadekwatnymi osiągnięciami szkolnymi
 • Trudności w uczeniu się,
 • Szkoła jako instytucja edukacyjna,
 • Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Dziecko z ADHD w szkole
 • Trudności o podłożu dyslektycznym w edukacji szkolnej, style uczenia się dzieci
 • Uczeń zdolny jako dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
 • Praca z uczniem o zakłóconym  rozwoju emocjonalnym i społecznym,
 • Uczeń o obniżonym poziomie rozwoju intelektualnego,
 • Specyfika pracy z dzieckiem z Zespołem Aspergera
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie wszystkich modułów-przedmiotów przewidzianych w programie kształcenia, przygotowanie pracy dyplomowej (jeżeli program kształcenia, przewiduje jako formę zakończenia studiów podyplomowych jej przygotowanie)  oraz zdanie egzaminu dyplomowego (obrony pracy dyplomowej).
 
Absolwent
1. Absolwent studiów podyplomowych potrafi rozpoznać specjalne potrzeby edukacyjne ucznia, zaplanować i zrealizować indywidualny program odpowiedni dla jego rozwoju i edukacji.
2. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z 10 lutego 2017r., potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.
O studiach
Studia trwają mają charakter kwalifikacyjny, trwają trzy semestry. Kierowane są do absolwentów studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich posiadających przygotowanie pedagogiczne/kwalifikacje nauczycielskie.
Celem studiów jest zapewnienie kwalifikacji do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym oraz ich rodzinami w publicznych i niepublicznych placówkach organizujących wczesne wspomaganie rozwoju dzieci od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.
Studia spełniają wymogi stawiane studiom podyplomowym w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym z 20 lipca 2018 r. Prowadzone są zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu MNiSW z 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, Załącznik nr 3.
Plan studiów przewiduje 450 godzin zajęć dydaktycznych i 180 godzin praktyk.
Studia przygotowują do pracy jako pedagog specjalny w zakresie określonym w Rozporządzeniu MEN z dnia 24 lipca 2015 r., w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, § 7.
Kwalifikacje te uprawniają do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju organizowanych w: 
– publicznych i niepublicznych: przedszkolach i szkołach podstawowych w tym specjalnych,
– innych formach wychowania przedszkolnego
– specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych
– specjalnych ośrodkach wychowawczych
– ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych
– poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych, w których powołano zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
Zajęcia prowadzone są podczas zjazdów odbywających się co 2-3 tygodnie w soboty i niedziele w Ateneum Szkole Wyższej w Gdańsku.
Wykłady, ćwiczenia, warsztaty i seminaria prowadzą nauczyciele akademiccy oraz wybitni specjaliści i doświadczeni praktycy
Koszt studiów (możliwość wyboru płatności ratalnej/semestralnej)
I semestr – 1700 zł
II semestr – 1700 zł
III semestr – 1800 zł
WYMAGANE DOKUMENTY W PROCESIE REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE dla KANDYDATÓW Z POLSKI
1. poświadczona przez Ateneum-Szkołę Wyższą w Gdańsku kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (oryginał do wglądu) oraz dokumenty wymienione w punkcie 8, jeśli warunkiem przyjęcia na wybrane studia podyplomowe jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego/kwalifikacji nauczycielskich na drugim i trzecim etapie edukacyjnym,
2. CV-Curriculum Vitae
3. Kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata
4. 1 aktualna, podpisaną imieniem i nazwiskiem fotografię kandydata, zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych
5. podanie z ankietą osobową według wzoru Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku (drukowany dwustronnie)
6. 2 egzemplarze umowy o świadczenie usług edukacyjnych na studiach podyplomowych (drukowane dwustronnie) wraz z załącznikami dotyczącymi opłat
7. kopia dowodu wpłaty za kształcenie na studiach podyplomowych (po zawarciu umowy,w dniu jej zawarcia)
8. w przypadku studiów podyplomowych, dla których warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.08.2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575) lub  kwalifikacji nauczycielskich według Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (DZ.U. 2012.poz.131)- należy dołączyć oryginał dokumentu, który potwierdza w/w uprawnienia. Dokumentami potwierdzającymi w/w uprawnienia są:
-suplement do dyplomu i zawarte w pkt. 5.2 suplementu informacje o posiadanym przygotowaniu pedagogicznym/kwalifikacjach nauczycielskich,
– w przypadku braku suplementu do dyplomu (ukończenie studiów przed 2004 rokiem) karta przebiegu studiów lub kopia indeksu lub zaświadczenie z Uczelni macierzystej wydane przez Dziekana Wydziału/Rektora Uczelni lub akt nadania stopnia kontraktowego/mianowanego/dyplomowanego lub zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnych kursów pedagogicznych (zgoda Kuratorium Oświaty do 2014 r.)
 
Dokumenty rekrutacyjne są do pobrania w:
 zakładce REKRUTACJA/STUDIA PODYPLOMOWE/KROKI REKRUTACJI
Zajęcia rozpoczynają się w momencie zebrania grupy.
Wykaz przedmiotów
 • Psychologia rozwojowa z elementami psychologii klinicznej     
 • Podstawy pedagogiki specjalnej  
 • Pedagogika osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Teoretyczne podstawy diagnozowania
 • Praca z rodziną dziecka z niepełnosprawnością
 • Komunikacja wspomagana i alternatywna
 • Zagrożenia rozwojowe wczesnego dzieciństwa
 • Projektowanie pracy i diagnoza małego dziecka z niepełnosprawnością 
 • Metody wczesnej interwencji i stymulacji rozwoju
 • Praca z małym dzieckiem ze złożoną niepełnosprawnością       
 • Praca z małym dzieckiem z mózgowym porażeniem dziecięcym
 • Praca z małym dzieckiem z uszkodzonym słuchem        
 • Praca z małym dzieckiem z uszkodzonym narządem wzroku     
 • Terapia dzieci z autyzmem
 • Seminarium dyplomowe            
 • Praktyka
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie wszystkich modułów-przedmiotów przewidzianych w programie kształcenia, przygotowanie pracy dyplomowej (jeżeli program kształcenia, przewiduje jako formę zakończenia studiów podyplomowych jej przygotowanie)  oraz zdanie egzaminu dyplomowego (obrony pracy dyplomowej).
Absolwent
1. Absolwent uzyskuje kwalifikacje do pracy w placówkach publicznych i niepublicznych, oświatowych, prowadzonych przez organizacje pozarządowe lub finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia prowadzących zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju, w tym m.in. w przedszkolach i  w szkołach specjalnych, w ośrodkach szkolno-wychowawczych, w ośrodkach rewalidacyjno-edukacyjno-wychowawczych, w ośrodkach wczesnej interwencji, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych.
2. Absolwent uzyskuje więc kwalifikacje do pracy w placówkach wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dn. 01 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli
3. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z 10 lutego 2017r., potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.
O studiach
Studia mają charakter kwalifikacyjny i trwają trzy semestry. Wyposażają w wiedzę i umiejętności uprawniające do prowadzenia zajęć edukacyjnych z wiedzy o kulturze w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.
Adresowane są do nauczycieli którzy ukończyli studia  wyższe magisterskie, posiadających przygotowanie pedagogiczne [uprawnienia pedagogiczne] w rozumieniu Rozporządzenia MEN z 01.08.2017 r. lub kwalifikacje nauczycielskie w rozumieniu Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25.07.2019 r.
Ze względu na to, iż  program tych Studiów obejmuje zagadnienia dotyczące kultury rozpatrywanej zarówno  w kategoriach uniwersalnych, jak i narodowych [wybrane zagadnienia z dziejów sztuk plastycznych, historii teatru, filmu, muzyki], mogą one doskonalić  kwalifikacje nauczycieli języka polskiego, historii, muzyki, plastyki.
Studia Podyplomowe Wiedza o kulturze podnoszą  i aktualizują kwalifikacje słuchaczy, którzy pracują lub zamierzają podjąć pracę w urzędach, instytucjach i placówkach kultury.
Studia w wymiarze ok. 270  godzin i 90 godz. praktyk spełniają w wymogi  zawarte w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25.07.2019 r., w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.
Zajęcia odbywać się będą co 2-3 tygodnie w soboty i niedziele w ATENEUM Szkole Wyższej w Gdańsku. Prowadzić je będą nauczyciele akademiccy i doświadczeni praktycy.
 
Koszt studiów (możliwość wyboru płatności ratalnej/semestralnej)
I semestr – 1500 zł
II semestr – 1500 zł
III semestr – 1600 zł
WYMAGANE DOKUMENTY W PROCESIE REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE dla KANDYDATÓW Z POLSKI
1. Poświadczona przez Ateneum-Szkołę Wyższą w Gdańsku kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (oryginał do wglądu) oraz dokumenty wymienione w punkcie 8, jeśli warunkiem przyjęcia na wybrane studia podyplomowe jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego/kwalifikacji nauczycielskich na drugim i trzecim etapie edukacyjnym.
2. CV – Curriculum Vitae.
3. Aktualna, podpisana imieniem i nazwiskiem fotografia kandydata, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
4. Podanie z ankietą osobową według wzoru Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku (drukowany dwustronnie).
5. 2 egzemplarze umowy o świadczenie usług edukacyjnych na studiach podyplomowych (drukowane dwustronnie) wraz z załącznikami dotyczącymi opłat
6. Kopia dowodu wpłaty za kształcenie na studiach podyplomowych (po zawarciu umowy,w dniu jej zawarcia).
7. W przypadku studiów podyplomowych, dla których warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.08.2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575) lub kwalifikacji nauczycielskich według Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (DZ.U. 2012.poz.131)- należy dołączyć oryginał dokumentu, który potwierdza w/w uprawnienia. Dokumentami potwierdzającymi w/w uprawnienia są:
suplement do dyplomu i zawarte w pkt. 5.2 suplementu informacje o posiadanym przygotowaniu pedagogicznym/kwalifikacjach nauczycielskich,
-przypadku braku suplementu do dyplomu (ukończenie studiów przed 2004 rokiem) karta przebiegu studiów lub kopia indeksu lub zaświadczenie z Uczelni macierzystej wydane przez Dziekana Wydziału/Rektora Uczelni lub akt nadania stopnia kontraktowego/mianowanego/dyplomowanego lub zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnych kursów pedagogicznych (zgoda Kuratorium Oświaty do 2014 r.).
 
Dokumenty rekrutacyjne są do pobrania w:
 zakładce REKRUTACJA/STUDIA PODYPLOMOWE/KROKI REKRUTACJI
Zajęcia rozpoczynają się w momencie zebrania grupy.
Wykaz przedmiotów
 • Teoria kultury
 • Kultura polska a kultura europejska
 • Kultura regionalna
 • Kultura współczesnej młodzieży
 • Wiedza o teatrze
 • Wiedza o filmie
 • Wiedza o muzyce
 • Wiedza o sztukach plastycznych
 • Drama
 • Edukacja czytelnicza
 • Technologie informacyjne w edukacji kulturalnej
 • Dykcja i emisja głosu
 • Wprowadzenie do dydaktyki szczegółowej
 • Metodyka zajęć  Wiedza o kulturze
 • Seminarium dyplomowe
 • Praktyka pedagogiczna
Absolwent
Absolwenci uzyskują kwalifikacje do prowadzenia zajęć z zakresu wiedza o kulturze [przedmioty, ścieżki edukacyjne]  w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
Absolwent posiada wiedzę z zakresu: komunikacyjnych aspektów poznania i uczestnictwa w kulturze, współczesnych kierunków w humanistyce, przemian kultury symbolicznej, dialogu międzykulturowego, wykorzystania mediów w edukacji oraz przygotowania do racjonalnego korzystania przez dzieci i młodzież z współczesnych mediów elektronicznych.
 
Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z 10 lutego 2017r., potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.
O studiach
Czas trwania studiów: dwa semestry
Zajęcia prowadzone będą podczas zjazdów odbywających w soboty i w niedziele w Ateneum Szkole Wyższej w Gdańsku.
Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pełnienia funkcji kierowniczych w szkołach, placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych oraz doskonalenie zawodowe dyrektorów szkół, pracowników nadzoru pedagogicznego, doradców i konsultantów metodycznych.
Ukończenie studiów daje kompetencje do podjęcia pracy w placówkach oświatowych, placówkach nadzoru pedagogicznego oraz placówkach organów prowadzących szkoły.
Koszt studiów (możliwość wyboru płatności ratalnej/semestralnej)
I semestr – 1700 zł / ratalnie – 350 zł m-cznie
II semestr – 1800 zł / ratalnie 370 zł m-cznie
WYMAGANE DOKUMENTY W PROCESIE REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE dla KANDYDATÓW Z POLSKI
1. Poświadczona przez Ateneum-Szkołę Wyższą w Gdańsku kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (oryginał do wglądu) oraz dokumenty wymienione w punkcie 8, jeśli warunkiem przyjęcia na wybrane studia podyplomowe jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego/kwalifikacji nauczycielskich na drugim i trzecim etapie edukacyjnym.
2. CV – Curriculum Vitae.
3. Aktualna, podpisana imieniem i nazwiskiem fotografia kandydata, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
4. Podanie z ankietą osobową według wzoru Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku (drukowany dwustronnie).
5. 2 egzemplarze umowy o świadczenie usług edukacyjnych na studiach podyplomowych (drukowane dwustronnie) wraz z załącznikami dotyczącymi opłat
6. Kopia dowodu wpłaty za kształcenie na studiach podyplomowych (po zawarciu umowy,w dniu jej zawarcia).
7. W przypadku studiów podyplomowych, dla których warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.08.2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575) lub kwalifikacji nauczycielskich według Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (DZ.U. 2012.poz.131)- należy dołączyć oryginał dokumentu, który potwierdza w/w uprawnienia. Dokumentami potwierdzającymi w/w uprawnienia są:
suplement do dyplomu i zawarte w pkt. 5.2 suplementu informacje o posiadanym przygotowaniu pedagogicznym/kwalifikacjach nauczycielskich,
-przypadku braku suplementu do dyplomu (ukończenie studiów przed 2004 rokiem) karta przebiegu studiów lub kopia indeksu lub zaświadczenie z Uczelni macierzystej wydane przez Dziekana Wydziału/Rektora Uczelni lub akt nadania stopnia kontraktowego/mianowanego/dyplomowanego lub zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnych kursów pedagogicznych (zgoda Kuratorium Oświaty do 2014 r.).
 
Dokumenty rekrutacyjne są do pobrania w:
 zakładce REKRUTACJA/STUDIA PODYPLOMOWE/KROKI REKRUTACJI
Zajęcia rozpoczynają się w momencie zebrania grupy.
Wykaz przedmiotów
 • Polityka edukacyjna UE
 • Podstawy teoretyczne zarządzania
 • Elementy prawa oświatowego
 • Planowanie pracy i zarządzanie placówką oświatową
 • Dokumenty i archiwa szkolne
 • Polityka oświatowa
 • Szkoła w środowisku lokalnym
 • Pozyskiwanie środków finansowych
 • Współczesne konteksty edukacji
 • Seminarium dyplomowe
 • Gospodarka sprzętem i materiałami w placówce oświatowej
 • Nadzór pedagogiczny i zarządzanie jakością kształcenia
 • Socjologia oświaty
 • Pedagogika społeczna
 • Stres zawodowy i metody redukcji
 • Komunikacja interpersonalna, podstawy negocjacji i mediacji
 • Animacja społeczna
 • Wybrane zagadnienia patologii społecznej
 • Technologie informacyjne
 • Projekt pracy i rozwoju szkoły
 • Seminarium dyplomowe
 • Praktyka
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie wszystkich modułów-przedmiotów przewidzianych w programie kształcenia, przygotowanie pracy dyplomowej (jeżeli program kształcenia, przewiduje jako formę zakończenia studiów podyplomowych jej przygotowanie)  oraz zdanie egzaminu dyplomowego (obrony pracy dyplomowej).
Atuty
Studia dają umiejętność planowania rozwoju szkoły w wymiarze strategicznym i bieżącym. Uczą wdrażania, monitorowania i oceniania efektów realizowanych zadań, organizacji procesów dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych w szkole lub placówce oświatowej. Studia dają umiejętności  posługiwania się w praktyce przepisami prawa oświatowego oraz prawa pracy, prawa administracyjnego i autorskiego mającego zastosowanie w szkołach i placówkach oświatowych. Ukończenie studiów daje kompetencje do podjęcia pracy w placówkach oświatowych, placówkach nadzoru pedagogicznego oraz placówkach organów prowadzących szkoły.
Absolwent
1. Ukończenie studiów podyplomowych jest spełnieniem formalnego warunku sformułowanego wobec kadry kierowniczej wszelkiego rodzaju placówek oświatowych przez Ministra Edukacji Narodowej (Rozporządzenie MEN, Dz. U. poz. 1597 z 11.8.2017 r.)
2. Absolwent po ukończeniu studiów posiada wiedzę i umiejętności z zakresu: rozpoznawania problemów współczesnej edukacji; zadań nadzoru pedagogicznego; prawa oświatowego; zarządzania jednostkami oświatowymi; podstaw prawa gospodarczego; ekonomicznych uwarunkowań działalności szkoły z elementami marketingu; podstaw komunikacji społecznej i negocjacji.
3. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z 10 lutego 2017r., potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.
O kierunku
Dogoterapia jest jedną z metod wspomagania rozwoju, terapii oraz rehabilitacji dzieci, młodzieży i osób dorosłych z różnego rodzaju niepełnosprawnościami i specjalnymi potrzebami.  Jest to jedna z najbardziej znanych i dostępnych form zooterapii.
 
Studia organizowane są we współpracy: Ateneum – Szkoły Wyższej w Gdańsku oraz Fundacji Dogtor w Gdyni – jednej z pierwszych w Polsce organizacji zajmujących się dogoterapią, obecnie z 15-letnim doświadczeniem.
 
Charakter studiów:
Studia podyplomowe Dogoterapia – wspomaganie terapii i edukacji mają charakter kwalifikacyjny. Są prowadzone zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, MODUŁ 4.
Zajęcia audytoryjne obejmują ok. 200 godzin. Zapewniona jest 60-godzinna praktyka w zakresie przygotowania i prowadzenia zajęć dogoterapeutycznych w siedzibie Fundacji Dogtor oraz w instytucjach współpracujących.
 
Wykładowcy prowadzący zajęcia:
– Praktycy z wieloletnim doświadczeniem w zakresie dogoterapii
– Specjaliści w zakresie oligofrenopedagogiki, psychologii, pedagogiki
– Trenerzy i szkoleniowcy psów oraz psów terapeutycznych
– Nauczyciele akademiccy ATENEUM i innych uczelni wyższych
 
Miejsce zajęć: czas trwania studiów:
Studia trwają 2 semestry.  Zajęcia audytoryjne w wymiarze ok. 200 godzin odbywają się co 2-3 tygodniew soboty i w niedziele w siedzibie Ateneum – Szkoły Wyższej w Gdańsku oraz w siedzibie Fundacji Dogtor w Gdyni.
Zajęcia rozpoczną się w momencie zebrania grupy.  Liczba miejsc ograniczona!!!
 
Adresaci:
Studia przeznaczone są dla osób z tytułem magistra lub licencjata posiadających przygotowanie pedagogiczne w rozumieniu Rozporządzenia MEN z dnia 01.08.2017r. lub kwalifikacje nauczycielskie zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 17.01.2012 r., szczególnie dla absolwentów takich kierunków studiów jak:
Psychologia
Pedagogika (m.in. ze specjalnością edukacja wczesnoszkolna, wychowanie przedszkolne, terapia pedagogiczna)
Pedagogika specjalna (m.in. ze specjalnością oligofrenopedagogika)
Logopedia 
Rehabilitacja i fizjoterapia i in.

 

Możliwe rodzaje uczestnictwa:
 1. Z psem – przeznaczony dla osób chcących, oprócz nabycia wiedzy i uprawnień do prowadzenia zajęć metodą dogoterapii, przygotować i wyszkolić własnego psa do pracy w dogoterapii ( zapewniamy test wstępny psa, wyszkolenie i egzamin psa)
 2. Bez psa – przeznaczony dla osób chcących nabyć wiedzę i uprawnienia do prowadzenia metodą dogoterapii oraz nie posiadając własnego psa, mogą uczestniczyć jako obserwator szkolenia i przygotowania psów do pracy w dogoterapii
Koszt studiów z psem – 2300 zł za semestr (możliwość wyboru płatności ratalnej/semestralnej) Koszt studiów bez psa – 1800 zł za semestr (możliwość wyboru płatności ratalnej/semestralnej)
 

WYMAGANE DOKUMENTY W PROCESIE REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE dla KANDYDATÓW Z POLSKI
1. Poświadczona przez Ateneum-Szkołę Wyższą w Gdańsku kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (oryginał do wglądu) oraz dokumenty wymienione w punkcie 8, jeśli warunkiem przyjęcia na wybrane studia podyplomowe jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego/kwalifikacji nauczycielskich na drugim i trzecim etapie edukacyjnym.
2. CV – Curriculum Vitae.
3. Aktualna, podpisana imieniem i nazwiskiem fotografia kandydata, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
4. Podanie z ankietą osobową według wzoru Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku (drukowany dwustronnie).
5. 2 egzemplarze umowy o świadczenie usług edukacyjnych na studiach podyplomowych (drukowane dwustronnie) wraz z załącznikami dotyczącymi opłat
7. Kopia dowodu wpłaty za kształcenie na studiach podyplomowych (po zawarciu umowy,w dniu jej zawarcia).
8. W przypadku studiów podyplomowych, dla których warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.08.2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575) lub kwalifikacji nauczycielskich według Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (DZ.U. 2012.poz.131)- należy dołączyć oryginał dokumentu, który potwierdza w/w uprawnienia. Dokumentami potwierdzającymi w/w uprawnienia są:
-suplement do dyplomu i zawarte w pkt. 5.2 suplementu informacje o posiadanym przygotowaniu pedagogicznym/kwalifikacjach nauczycielskich,
-przypadku braku suplementu do dyplomu (ukończenie studiów przed 2004 rokiem) karta przebiegu studiów lub kopia indeksu lub zaświadczenie z Uczelni macierzystej wydane przez Dziekana Wydziału/Rektora Uczelni lub akt nadania stopnia kontraktowego/mianowanego/dyplomowanego lub zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnych kursów pedagogicznych (zgoda Kuratorium Oświaty do 2014 r.).

 
Dokumenty rekrutacyjne są do pobrania w:
 zakładce REKRUTACJA/STUDIA PODYPLOMOWE/KROKI REKRUTACJI
Zajęcia rozpoczynają się w momencie zebrania grupy.
Przykładowe Przedmioty
 -podstawy psychoterapii
– teoretyczne podstawy terapii
– podstawy diagnozy pedagogicznej
– specjalne potrzeby edukacyjne i terapeutyczne- obszary i formy pracy
– metodyka zajęć dogoterapeutycznych
– odbiorcy dogoterapii – charakterystyka i specyfika pracy
– dogoterapeuta – predyspozycje, wiedza, przygotowanie praktyczne, doświadczenie
– sposoby uczenia
– komunikacja u psów
– motywowanie i nagradzanie psa
– wzorce zachowań u psów
– zachowania niepożądane – źródło oraz sposoby radzenia sobie z nimi
– indywidualne predyspozycje psa do pracy w dogoterapii
– elementy podstawowego posłuszeństwa
– praca z obcymi osobami
– akceptacja różnych osób, przedmiotów i zachowań
– umiejętność pracy w zróżnicowanych warunkach i miejscach
– praca w obecności innych psów
– nauka sztuczek i dodatkowych umiejętności
– przygotowanie do zajęć
– pies w trakcie zajęć
– sposoby relaksacji psa
– pielęgnacja i żywienie psa pracującego
– zdrowie psa terapeuty
– zaspokajanie naturalnych potrzeb psa

PRAKTYKA W PLACÓWKACH OPIEKUŃCZYCH, TERAPEUTYCZNYCH I EDUKACYJNYCH

Absolwent
Absolwent Studiów podyplomowych Dogoterapia – wspomaganie terapii i edukacji (z psem i bez psa) posiada:
 – kwalifikacje do samodzielnego prowadzenia zajęć metodą dogoterapii
– niezbędną wiedzę oraz praktykę z zakresu dogoterapii
– wiedzę, jak według wysokich standardów oraz zgodnie z zasadami dobrych praktyk, pracować z psem-terapeutą./
 
Osoba odbywająca studia z psem uzyskuje możliwość przetestowania, wyszkolenia oraz certyfikowania psa-terapeuty. Pies, który pomyślnie przejdzie testy wstępne, szkolenie oraz zda egzamin, otrzymuje Certyfikat psa terapeuty oraz pełen opis jego predyspozycji do pracy metodą dogoterapii.
Absolwenci otrzymują Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z 10 lutego 2017r., potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.
Otrzymują także dyplom wystawiony przez Fundację Dogtor, uprawniający do dalszego podnoszenia kwalifikacji w ramach specjalistycznych kursów i szkoleń w zakresie dogoterapii, organizowanych przez Fundację Dogtor.
 
Zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi [Karta Nauczyciela, art. 70a, Rozporządzenie MENiS z 29 marca 2002 r.], Słuchacze będący czynnymi nauczycielami mogą skorzystać w swoich gminach z dofinansowania z tytułu doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Ukończenie studiów podyplomowych jest potwierdzone: świadectwem ukończenia studiów w Akademii Ateneum. Absolwent studiów podyplomowych uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS. Po ukończeniu studiów z zakresu arteterapii można znaleźć pracę w placówkach publicznych i prywatnych z branży edukacyjnej, medycznej, terapeutycznej, rehabilitacyjnej, kulturalno-oświatowej lub np. związanej z samorozwojem. Miejsce i system czasu pracy arteterapeuty uzależnione są od specyfiki instytucji prowadzącej arteterapię.

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent będzie miedzy innymi:

 • Posiadał podstawową wiedzę dotyczącą realizacji różnych działań artystycznych związanych ze studiowanym kierunkiem studiów oraz wiedzę dotyczącą różnych środków ekspresji i umiejętności warsztatowych związanych z arteterapią.
 • Posiadał wiedzę na temat środków ekspresji dotyczących różnych technik i narzędzi stosowanych w terapiach artystycznych.
 • Znał podstawy teoretyczne oddziaływań arteterapeutycznych ze szczególnym uwzględnieniem terapii przez sztuki plastyczne, muzykoterapii, choreoterapii, teatroterapii oraz technik ekspresyjnych.Potrafi posługiwać się umiejętnościami warsztatowymi odpowiednimi dla danej dziedziny sztuki w procesie terapeutycznym.
 • Potrafił tworzyć planu terapii i/lub pogram indywidulany na podstawie diagnozy terapeutycznej.
 • Potrafił monitorować i dokumentowanie przebieg terapii.
 • Potrafił dobierać metody i techniki pracy adekwatnie do potrzeb osoby wspomaganej.
 • Posiadał podstawowe umiejętności niezbędne do realizacji własnych koncepcji artystycznych w procesie arteterapeutycznym.
 • Posiadał umiejętność stosowania działań arteterapeutycznych adekwatnie do szczególnych potrzeb uczestników procesu arteterapeutycznego.
 • Posiadał umiejętność współpracy i współdziałania podczas realizacji zadań zespołowych oraz pracy grupowej dotyczącej różnych działań artystycznych i arteterapeutycznych.
 • Wykorzystywał wyobraźnię w działaniach terapeutycznych w obszarze różnych technik artystycznych.

5 rat w semestrze

studia podyplomowe
od 610 zł Miesięcznie
 • I sem. - 5 x 610zł
 • II sem. - 5 x 610zł
 • III sem. - 5 x 630zł
Popularne

semestralnie

studia podyplomowe
od 3000 zł Semestralnie
 • I sem. - 3000 zł
 • II sem. - 3000 zł
 • III sem. - 3100 zł
Opłacalne
Masz pytania? Napisz!